ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 198

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

48e jaargang
12 augustus 2005


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Raad

2005/C 198/1

Actieplan van de Raad en de Commissie ter uitvoering van het Haags Programma voor de versterking van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie

1

NL

 


I Mededelingen

Raad

12.8.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 198/1


Actieplan van de Raad en de Commissie ter uitvoering van het Haags Programma voor de versterking van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie

(2005/C 198/01)

1.   ALGEMENE BELEIDSLIJNEN

De Raad en de Commissie vatten dit Actieplan op als het referentiekader voor hun werkzaamheden tijdens de komende vijf jaar, met dien verstande dat het:

moet worden aangevuld met het Drugsactieplan, dat ter goedkeuring aan de Raad en de Europese Raad wordt voorgelegd (8652/1/05 REV 1 + COR 1), het Actieplan ter bestrijding van terrorisme, dat door de Europese Raad is goedgekeurd tijdens zijn bijeenkomst van 17 en 18 juni 2004 (10586/04), en de strategie voor de externe aspecten van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, die in december 2005 aan de Europese Raad zal worden voorgelegd;

een zekere mate van flexibiliteit moet behouden, bijvoorbeeld om zo goed mogelijk in te spelen op actuele gebeurtenissen;

eind 2006 zal worden geactualiseerd, zodat de Europese Raad de wetgevende en operationele prioriteiten van de Unie op het gebied van justitie en binnenlandse zaken kan vaststellen;

de lijst van de wetgevende (cursief) en niet-wetgevende maatregelen bevat die volgens de Raad en de Commissie nodig zijn om de richtsnoeren van het Haags Programma in de praktijk te brengen. Met de goedkeuring van de lijst wordt niet vooruitgelopen op de werkingssfeer of de inhoud van de voorstellen voor maatregelen, waarover in overeenstemming met de Verdragsbepalingen zal worden onderhandeld. Tenzij anders vermeld noemt het plan de datum waarop de Commissie of een lidstaat geacht wordt een initiatief te nemen;

wordt uitgevoerd met strikte inachtneming van de rechtsgrondslagen die in de Verdragen zijn opgenomen, en van de beginselen van solidariteit, subsidiariteit en evenredigheid;

erop gericht is een betere samenhang tussen rechtsinstrumenten te waarborgen;

het initiatiefrecht van de Commissie voor de in titel IV van het VEG genoemde onderwerpen, en van de Commissie en de lidstaten voor de in titel VI van het VEU genoemde onderwerpen onverlet laat;

naar behoren rekening houdt met de besprekingen die in het Europees Parlement hebben plaatsgevonden met het oog op en naar aanleiding van de presentatie van de Commissiemededeling (8922/05), en geen afbreuk doet aan de institutionele prerogatieven van het Europees Parlement.

1.1.   EVALUATIE

Ontwikkeling van een systeem voor objectieve en onpartijdige evaluatie van de uitvoering van EU-maatregelen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

Mededeling over en voorstel voor de instelling van een evaluatiemechanisme, zoals bedoeld in artikel III-260 van het grondwettelijk verdrag (2006)

1.2.   EERBIEDIGING EN ACTIEVE BEVORDERING VAN DE GRONDRECHTEN

Kaderprogramma „Grondrechten en justitie” in het kader van de nieuwe financiële vooruitzichten (2005)

a)

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van een specifiek programma „Grondrechten en burgerschap” (2005)

b)

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van een specifiek programma „Geweldbestrijding (Daphne) en drugspreventie en -voorlichting” (2005)

Toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (informele besprekingen beginnen in 2005)

c)

Voorstel voor de verruiming van het mandaat van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat tot een bureau voor de mensenrechten (voorstel in 2005).

Bevordering en bescherming van vrouwen- en kinderrechten

d)

Daphne II-programma: werkprogramma 2006 (2005)

e)

Studie naar preventieve maatregelen ter voorkoming van geweld tegen vrouwen (2006)

f)

Mededeling over de bescherming van de rechten van het kind (2005)

Bescherming van persoonsgegevens

g)

Mededeling over follow-upmaatregelen van het Werkprogramma voor een betere uitvoering van de Gegevensbeschermingsrichtlijn (2005)

h)

Mededeling over PET (Privacy Enhancing Technologies) (2005)

i)

Wetgevingsvoorstel over de bescherming van persoonsgegevens in de context van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (zie punt 3.1.c))

1.3.   HOF VAN JUSTITIE

a)

Voorstel om het Hof van Justitie bevoegd te maken voor verzoeken om prejudiciële beslissingen inzake de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (2006)

1.4.   EUROPESE DRUGSSTRATEGIE

EU-drugsactieplan 2005-2008 (2005) en 2009-2012 (2009)

a)

Voortdurende evaluatie van het EU-drugsactieplan 2005-2008 (jaarlijks)

b)

Groenboek over de rol van het maatschappelijk middenveld bij het uitwerken van drugsbeleid (2006)

c)

Verslag over de uitvoering en de werking van het kaderbesluit over illegale drugshandel (2007)

d)

Voortgangsverslag over en effectbeoordeling van het EU-drugsactieplan 2005-2008 (2008)

e)

Mededeling over een EU-drugsactieplan 2009-2012 (2009)

1.5.   EXTERNE BETREKKINGEN

Strategie betreffende alle externe aspecten van het Uniebeleid inzake vrijheid, veiligheid en recht, die is gebaseerd op de in het Haags Programma beschreven maatregelen (2005)

Mededeling betreffende alle externe aspecten van het Uniebeleid inzake vrijheid, veiligheid en recht (midden 2005 — bijdrage aan de strategie).

2.   VERSTERKING VAN VRIJHEID

2.1.   HET BURGERSCHAP VAN DE UNIE

a)

Verslag over de toepassing van de richtlijnen 90/364, 90/365 en 93/96 over het verblijfsrecht van gepensioneerden, studenten en niet-actieven, en

b)

Verslag over Richtlijn 93/109/EG over het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het EP, ook in de nieuwe lidstaten, met eventuele voorstellen tot wijziging van deze richtlijn (2005-2006)

c)

Voorstel voor het vergemakkelijken van diplomatieke en consulaire bescherming (2006)

d)

Voorstel over bepalingen en voorwaarden voor een Europees burgerinitiatief (2007)

e)

Onderzoek naar mogelijke maatregelen om de rechten die zijn vastgelegd in de verdragsbepalingen betreffende het burgerschap, aan te vullen en te versterken (artikel 22 EG-Verdrag) (2008)

EU-burgers en hun gezinsleden het recht geven zich binnen de Europese Unie te verplaatsen volgens dezelfde voorwaarden als nationale onderdanen die zich in hun eigen land verplaatsen of daar verhuizen

f)

Controle van de omzetting, naleving en correcte toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende vrij verkeer en verblijf (2006)

g)

Verslag over de toepassing van Richtlijnen 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EG betreffende vrij verkeer en verblijf en over de situatie van de onderdanen van de nieuwe lidstaten (2006)

h)

Verslag over de toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende vrij verkeer en verblijf en indien nodig voorstellen voor wijziging van de richtlijn (2008)

2.2.   ASIEL-, MIGRATIE- EN GRENZENBELEID

Kaderprogramma „Solidariteit en beheer van de migratiestromen” in het kader van de nieuwe financiële vooruitzichten (2005)

Gemeenschappelijke analyse van alle aspecten van migratieverschijnselen (het verzamelen, verstrekken, uitwisselen en efficiënt gebruiken van actuele informatie en gegevens verbeteren)

a)

Jaarlijkse verslagen over statistieken op het gebied van migratie en asiel (gaande)

b)

Aanneming van een EU-kaderverordening over het verzamelen van statistieken op het gebied van migratie en asiel (2005)

c)

Groenboek over de toekomst van het Europees Migratienetwerk (2005), mogelijk gevolgd door een voorstel voor de oprichting van een Europees Waarnemingscentrum voor migratie (2006)

d)

Voorstel voor een systeem van wederzijdse informatie over migratievraagstukken (2005)

2.3.   GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES ASIELSTELSEL

a)

Aanneming van de richtlijn asielprocedures (2005)

b)

Sluiting van de zogenaamde „parallelle overeenkomsten” met Denemarken voor Dublin II en Eurodac (2005)

Evaluatie van de rechtsinstrumenten van de eerste fase

c)

Toezien op de omzetting en uitvoering van de instrumenten van de eerste fase (2005 gaande)

Tweede fase van de ontwikkeling van een Gemeenschappelijk Europees asielstelsel, invoering van een gemeenschappelijke asielprocedure en een uniforme status voor degenen aan wie asiel of subsidiaire bescherming wordt verleend

d)

Voorstel over de status van langdurig ingezetene voor personen die internationale bescherming genieten (2005)

e)

Instrumenten en maatregelen van de tweede fase aan de Raad en het Europees Parlement voorleggen (aanneming voor eind 2010)

Studies naar de gevolgen, de wenselijkheid en de haalbaarheid van de gezamenlijke behandeling van asielverzoeken

f)

Studie naar de gezamenlijke behandeling van asielverzoeken binnen de Unie (2006)

g)

Studie, die in nauw overleg met het UNHCR moet worden uitgevoerd, naar de gezamenlijke behandeling van asielverzoeken buiten het grondgebied van de Europese Unie (2006)

Samenwerking tussen de lidstaten betreffende het Gemeenschappelijk Europees asielstelsel, na de vaststelling van een gemeenschappelijke asielprocedure

h)

Oprichting van structuren waarbij de nationale asieldiensten van de lidstaten zijn betrokken, ter verbetering van de samenwerking (mededeling — 2005)

i)

Oprichting van een Europees bureau voor ondersteuning dat verantwoordelijk is voor alle vormen van samenwerking inzake een gemeenschappelijk asielstelsel, op basis van een evaluatie.

Instelling van het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) 2005-2013 om de lidstaten bij te staan bij de behandeling van asielverzoeken en de opvang van bepaalde categorieën onderdanen van derde landen

j)

Eindverslag over het Europees Vluchtelingenfonds (2005)

k)

Voorstel tot wijziging van de beschikking betreffende het Europees Vluchtelingenfonds om de lidstaten bij te staan bij de opvang van bepaalde categorieën onderdanen van derde landen (2005)

l)

Goedkeuring van de nationale meerjarenprogramma's in het kader van het Europees Vluchtelingenfonds (2005, 2008 en 2011)

2.4.   LEGALE MIGRATIE, INCLUSIEF TOELATINGSPROCEDURES

Ontwikkeling van beleid op het gebied van legale migratie

a)

Evaluatie van en toezicht op de omzetting en uitvoering van de richtlijnen over legale migratie van de eerste fase (vanaf 2005)

b)

Debat over het groenboek over economische migratie (2005)

c)

Indiening van een beleidsplan over legale migratie, inclusief toelatingsprocedures, op basis van de resultaten van de openbare raadpleging in het kader van het groenboek over economische migratie (2005)

2.5.   INTEGRATIE VAN ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN

Vaststelling van een coherent Europees integratiekader

a)

Mededeling over een Europees integratiekader (2005)

Bevordering van structurele uitwisseling van ervaring en informatie op het gebied van integratie  (1)

b)

Beheer van de voorbereidende acties in het kader van INTI (2005-2006)

c)

Jaarlijkse verslagen over migratie en integratie (2005 gaande)

d)

Handboek Integratie (tweede editie 2006, gaande)

e)

Ontwikkeling van een website (2006)

2.6.   BESTRIJDING VAN ILLEGALE IMMIGRATIE

a)

Bijdrage aan het beheer van netwerken van immigratieverbindingsambtenaren in bepaalde derde landen (2005 gaande)

b)

Jaarlijks verslag over het gemeenschappelijk beleid op het gebied van illegale migratie (2005 gaande)

c)

Aanneming van een beschikking van de Commissie betreffende de totstandbrenging van een beveiligd, op internet gebaseerd informatienetwerk voor de migratiediensten van de lidstaten (Iconet) (2005)

d)

Voorstel voor de sluiting en ondertekening van het verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensensmokkel (CAHTEH) (2005)

e)

Verwezenlijking door de lidstaten van de doelstellingen om de informele economie terug te dringen, zoals bepaald in de Europese Werkgelegenheidsstrategie

f)

Presentatie door de Commissie van een verslag, dat instrumenten voor de bestrijding van illegale arbeid kan bevatten

Ontwikkeling van een doeltreffend verwijderings- en terugkeerbeleid op basis van gemeenschappelijke normen en nauwere samenwerking en wederzijdse technische bijstand

g)

Voorstel over terugkeerprocedures (2005)

h)

Begin van de voorbereidende acties voor financiële bijstand voor het terugkeerbeleid (2005)

i)

Benoeming van een speciale Commissievertegenwoordiger voor een gemeenschappelijk overnamebeleid (2005)

j)

Sluiting van communautaire overname-overeenkomsten en beheer van bestaande overeenkomsten (tijdig)

2.7.   EXTERNE DIMENSIE VAN ASIEL EN MIGRATIE

Samenwerking met derde landen bij het migratie- en asielbeleid

a)

Mededeling over migratie en ontwikkeling (2005)

b)

Herziene versie voor 2006 van het referentiedocument van het Aeneas-programma 2004-2006 (2005) (2)

c)

Voltooiing van de opname van migratie in de landenstrategiedocumenten en de regionale strategiedocumenten voor alle relevante derde landen (2005)

d)

Conclusies voor een intensievere samenwerking tussen de lidstaten om te vermijden dat nog meer mensen om het leven komen bij hun poging de Europese Unie illegaal binnen te komen, voornamelijk in de Middellandse Zee (2005)

Ontwikkeling van regionale beschermingsprogramma's van de EU

e)

Actieplan voor regionale beschermingsprogramma's van de EU met hervestigingsregeling (2005)

f)

Begin proefbeschermingsprogramma's (2005)

Intensievere samenwerking met landen van doorreis om deze landen in staat te stellen de migratieproblematiek beter te beheren en vluchtelingen afdoende te beschermen

g)

Verslag over de vorderingen en de resultaten op het gebied van asiel en migratie, in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid (2005)

2.8.   GRENSBEHEER, BIOMETRISCHE IDENTIFICATIEMIDDELEN, INFORMATIESYSTEMEN EN VISUMBELEID

Afschaffing van personencontroles aan de binnengrenzen

a)

Voorstel rechtsinstrumenten SIS II (2005)

b)

Begin van de evaluatie van de uitvoering van het niet met SIS II verband houdende acquis in de nieuwe lidstaten (2006)

c)

Evaluatie van het met SIS II verband houdende acquis in de nieuwe lidstaten (na de invoering van SIS II — 2007)

d)

Aanneming van een besluit van de Raad tot afschaffing van de controles aan de grenzen met en tussen de nieuwe lidstaten, wanneer aan alle vereisten inzake de toepassing van het Schengenacquis is voldaan en zodra het Schengen Informatiesysteem (SIS II) operationeel is (2007)

e)

Voorstel ter aanvulling van het bestaande Schengenevaluatiemechanisme met een toezichtmechanisme (2007)

Totstandbrenging van een geïntegreerd beheersysteem voor de buitengrenzen

f)

Voorstel over de oprichting, de bevoegdheden en de financiering van teams van nationale deskundigen die de lidstaten technische en operationele bijstand verlenen bij de controle en bewaking van de buitengrenzen, in het kader van het agentschap voor het beheer van de buitengrenzen (2007)

g)

„Handboek voor grenswachters” (na vaststelling van de communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen)

h)

Evaluatieverslag over het agentschap voor het beheer van de buitengrenzen, met een overzicht van de taken van het agentschap en een standpunt over de vraag of het agentschap zich met andere aspecten van het grensbeheer bezig moet houden (inclusief beoordeling van het functioneren van de teams van nationale deskundigen en de haalbaarheid van een systeem van Europese grenswachters) (2007)

Gedeeltelijke toepassing van het Schengenacquis

i)

Aanneming van een besluit van de Raad betreffende de gedeeltelijke toepassing van het Schengenacquis door Ierland (2006)

j)

Aanneming van een besluit van de Raad betreffende de gedeeltelijke toepassing van het Schengenacquis (SIS) door het Verenigd Koninkrijk (2005)

Coherente aanpak en geharmoniseerde oplossingen op EU-niveau met betrekking tot biometrische identificatiemiddelen en biometrische gegevens

k)

Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke visuminstructies voor wat betreft normen en procedures voor het opnemen van biometrische gegevens, waarbij de verplichting om dergelijke gegevens te verstrekken wordt ingevoerd en de uitzonderingen op deze verplichting worden vermeld (2005)

l)

Voorbereidingen voor de ontwikkeling van minimumnormen voor nationale identiteitskaarten (vanaf 2005)

m)

Voorbereidingen voor de ontwikkeling van minimumnormen voor sectorspecifieke identiteitskaarten, indien nodig (vanaf 2005)

n)

Ruim gebruik van biometrische identificatiemiddelen met betrekking tot reisdocumenten, visa, verblijfsvergunningen, paspoorten van EU-burgers en informatiesystemen (vanaf 2006) (3)

o)

Mededeling over extra synergie tussen SIS II, VIS en Eurodac (2006)

2.9.   VISUMBELEID, INCLUSIEF DE ONTWIKKELING VAN HET VISUMINFORMATIESYSTEEM (VIS)

a)

Ontmoetingen met de derde landen waarvan de onderdanen geen visum nodig hebben voor de EU, om ervoor te zorgen dat de onderdanen van de lidstaten in het kader van de weldra vast te stellen wederkerigheidsregeling ook zonder visum naar deze landen kunnen reizen (gaande, moet worden gecombineerd met de herziening van de visumlijst)

b)

Voorstellen voor de nodige wijzigingen om het visumbeleid verder te verbeteren en de totstandkoming van gemeenschappelijke visumaanvraagcentra te bevorderen (2005)

c)

Regelmatige herziening van de visumlijst (Verordening (EG) nr. 539/2001) (regelmatig)

d)

Voorstel voor een versoepeling van de visumprocedures voor deelnemers aan de Olympische Spelen van Turijn in 2006 (2005)

e)

Verslag over de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1295/2003 inzake maatregelen ter versoepeling van de visumprocedures voor deelnemers aan de Olympische Spelen van Athene in 2004 (2005)

f)

Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke visuminstructies inzake visumvergoedingen (2005)

g)

Voorstellen op het gebied van doorreis (2005)

h)

Aanbeveling voor onderhandelingsrichtsnoeren voor overeenkomsten tot afschaffing van de visumplicht tussen de EG en derde landen, waarin de voorwaarden voor vrij verkeer in de EU gedurende een periode van tussen de drie en zes maanden worden vastgesteld (2005 gaande)

i)

Aanneming van een voorstel tot vaststelling van een regeling voor klein grensverkeer (2005)

j)

Verslag over de werking van de doorreisregeling voor Kaliningrad (2005)

k)

Kaliningradfaciliteit (4)

l)

Schengenfaciliteit voor zeven lidstaten

m)

Specifieke aanbevelingen voor onderhandelingsrichtsnoeren om de visumvoorschriften per geval, indien mogelijk en op basis van wederkerigheid te versoepelen in het kader van het EG-overnamebeleid met het oog op de ontwikkeling van een echt partnerschap voor migratiebeheer (2005-2009)

n)

Voorstel voor de herziening van de gemeenschappelijke visuminstructies, inzake met name plaatselijke consulaire samenwerking (2006)

o)

Technische invoering van het VIS, te beginnen met de functies voor de verwerking van alfanumerieke gegevens en foto's (2006) en vervolgens die voor biometrische gegevens (2006)

p)

Voorstel tot oprichting van gemeenschappelijke visumposten (2007)

3.   VERSTERKING VAN VEILIGHEID

Kaderprogramma betreffende „Veiligheid en bescherming van de vrijheden” in het kader van de nieuwe financiële vooruitzichten (2005)

a)

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van een specifiek programma „Preventie en bestrijding van criminaliteit” (2005)

b)

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van een specifiek programma „Terrorisme: preventie, paraatheid en beheersing van de gevolgen” (2005)

3.1.   UITWISSELING VAN INFORMATIE TUSSEN WETSHANDHAVINGSAUTORITEITEN EN JUSTITIËLE AUTORITEITEN, WAARBIJ EEN GOED EVENWICHT MOET WORDEN GEVONDEN TUSSEN PRIVACY EN VEILIGHEID

a)

Aanneming van een wetgevingsinstrument over de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten met het oog op het opsporen, onderzoeken en vervolgen van strafbare feiten (2005)

Beginsel van beschikbaarheid en bescherming van persoonsgegevens

b)

Voorstel betreffende de invoering van een beginsel van beschikbaarheid van voor de wetshandhaving relevante gegevens (2005)

c)

Voorstel betreffende passende waarborgen en doeltreffende rechtsmiddelen voor de overdracht van persoonsgegevens ten behoeve van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (2005)

d)

Aanneming van een voorstel voor een kaderbesluit ter vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de EU (2005)

e)

Voorstel betreffende de toegang van de wetshandhaving tot het VIS (2006)

f)

Ontwikkeling van het Europol-informatiesysteem (2006)

g)

Totstandbrenging van koppelingen tussen SIS II en het Europol-informatiesysteem (2007)

h)

Toepassing van het beginsel van beschikbaarheid, op de volgende gebieden:

DNA (2005)

vingerafdrukken (2006)

ballistiek (2006)

telefoonnummers (2006)

registratie van voertuigen (2006)

registers van de burgerlijke stand (2006)

i)

Mededeling over extra synergie tussen SIS II, VIS en Eurodac (2006)

j)

Voorstel voor een algemene communautaire structuur voor forensische databanken/politiedatabanken (2008)

k)

Bepaling van een beleid voor een coherente aanpak van de ontwikkeling van de informatietechnologie om het verzamelen, opslaan, verwerken, analyseren en uitwisselen van informatie te ondersteunen (2005)

Uitwisseling van de gegevens van vliegtuigpassagiers (PNR)

l)

Voorstel betreffende een gemeenschappelijke EU-aanpak van het gebruik van passagiersgegevens ten behoeve van grensbeveiliging en luchtvaartbeveiliging, alsmede voor andere wetshandhavingsdoeleinden (2005)

m)

Gezamenlijke evaluatie van de overeenkomst met de VSA betreffende de gegevens van vliegtuigpassagiers (PNR) (2005)

n)

Afronding van de onderhandelingen over PNR-overeenkomsten met Canada en Australië (2005) en, zo nodig, met andere landen

o)

Vaststelling van internationale richtsnoeren die een hoog niveau van bescherming van de privacy waarborgen voor de toegang tot PNR-gegevens in het kader van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO)

3.2.   TERRORISME

Verdere ontwikkeling van een algemene aanpak van terrorismebestrijding

a)

Verdere uitvoering van het EU-Actieplan ter bestrijding van terrorisme

b)

Follow-up van het proefproject ten behoeve van slachtoffers van terrorisme (2006)

c)

Versterking van de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten bij de bestrijding van terrorisme door de ontwikkeling van gespecialiseerde contactpunten in de lidstaten die toegang hebben tot alle vereiste gegevens en inlichtingen betreffende terroristische daden waarbij personen, groepen of entiteiten betrokken zijn (2005)

d)

Studie naar de noodzaak en haalbaarheid van de oprichting van een Europees rechtshandhavingsnetwerk (LEN) voor de bestrijding van terrorisme (2005) en indien nodig voorstel voor de oprichting ervan (2006)

e)

Mededeling betreffende een verbetering van de veiligheid van explosieven, benodigdheden om bommen te maken (2005)

f)

Mededeling van de Commissie over gewelddadige radicalisering en strategie van de Raad over radicalisering en recrutering (2005)

g)

Voorstel ter voorkoming van misbruik van liefdadigheidsorganisaties voor de financiering van terrorisme (2006)

h)

Mededeling over de resultaten van het „peer evaluation”-mechanisme betreffende terrorisme in de 25 lidstaten (2006/2007)

i)

Bepaling in hoeverre rechtsinstrumenten nodig zijn en welk het toepassingsgebied ervan moet zijn om te waarborgen dat alle lidstaten vermogensbestanddelen van aangewezen personen preventief kunnen bevriezen overeenkomstig de speciale aanbevelingen van de Financial Action Task Force („financiële actiegroep”) (2007)

j)

Bijdrage aan de lopende werkzaamheden ter voorkoming van de productie en proliferatie van chemische, nucleaire en biologische wapens (2007)

k)

Ontwikkeling van de ATLAS-samenwerking en het juridische kader daarvoor (2006)

l)

In derde landen capaciteit opbouwen om terrorisme te bestrijden en passende bepalingen over terrorismebestrijding opnemen in overeenkomsten die de EG/EU met derde landen sluit

m)

Samenwerking tussen de openbare en de particuliere sector ontwikkelen om de preventie en bestrijding van terrorisme te verbeteren

Evaluatie en aanpassing van EU-wetgeving parallel met vast te stellen maatregelen ter bestrijding van terrorisme

n)

Tweede verslag op grond van artikel 11 van het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding (2005) en evaluatie (2006)

3.3.   PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

a)

Mededeling over de ontwikkeling van een strategie inzake de bestrijding van georganiseerde criminaliteit (2005)

Verbetering van de kennis over georganiseerde en ernstige criminaliteit en intensivering van de verzameling en analyse van informatie

b)

Mededeling over een actieplan — EU-misdaadstatistieken (2005)

c)

Werkdocument van de Commissie over wetshandhaving op basis van inlichtingen over criminaliteit (2005)

d)

Aanbevelingen voor een standaardmethode voor crime proofing (toetsing van de criminaliteitsbestendigheid) (2007)

e)

Indiening van een verslag over de criminaliteit in Europa (2007)

f)

Analyse door Europol van de dreiging die uitgaat van de georganiseerde criminaliteit (vanaf 2006)

Verbetering van de preventie van georganiseerde criminaliteit

g)

Toetsing van de criminaliteitsbestendigheid van wetgeving en vaststelling van maatregelen ter voorkoming van criminaliteit met betrekking tot producten en diensten (2005)

h)

Verslag over de resultaten van een studie op grond van de resolutie van de Raad van 2001 betreffende de bijdrage van het maatschappelijk middenveld bij het opsporen van verdwenen of seksueel uitgebuite kinderen (2005)

i)

Actieplan over de samenwerking tussen de openbare en de particuliere sector om overheidsinstanties en particuliere bedrijven te beschermen tegen georganiseerde criminaliteit (2006)

j)

Verbetering van de Europese coördinatie en samenwerking tussen hightech eenheden die in de lidstaten tot taak hebben de criminaliteit te bestrijden en verbetering van de coördinatie en samenwerking met de particuliere sector (inlichtingennetwerk op het gebied van computercriminaliteit), inclusief het opstellen van een Europees handboek inzake computercriminaliteit (2006)

k)

Mededeling over computercriminaliteit en het beleid inzake computerbeveiliging (2006)

Maatregelen ter bestrijding van corruptie:

l)

Nagaan of er behoefte is aan gedragscodes inzake ethiek en integriteit voor overheidsambtenaren (2007)

m)

Voorstel betreffende de invoering van bepaalde verplichtingen voor sommige categorieën van ambtenaren in verband met de melding van omkoping, alsmede betreffende de openbaarmaking van activa en zakelijke belangen (2009)

Verbetering van instrumenten om de financiële aspecten van georganiseerde criminaliteit aan te pakken

n)

Initiatieven ter bevordering van financieel onderzoek als wetshandhavingstechniek en tot vaststelling van gemeenschappelijke minimumnormen voor opleiding (2005-2007)

o)

Gemeenschappelijke reeks opleidingsnormen in verband met vaardigheden op het gebied van financieel onderzoek (2005)

p)

Aanbeveling voor een memorandum van overeenstemming betreffende feedback van financiële inlichtingeneenheden aan rapporterende instanties over meldingen van verdachte transacties (2006)

q)

Aanbeveling en/of voorstel ter verbetering van de transparantie van juridische entiteiten teneinde de kwetsbaarheid voor penetratie door de georganiseerde criminaliteit te doen afnemen (2006)

r)

Bevordering van het opzetten van inlichtingeneenheden inzake criminele vermogensbestanddelen in de lidstaten van de EU (doorlopend)

s)

Onderzoek van normen voor de teruggave van geconfisqueerde of verbeurd verklaarde vermogensbestanddelen als vergoeding voor of schadeloosstelling van liefdadigheidsorganisaties of slachtoffers van criminaliteit wier identiteit kan worden vastgesteld (2008)

Verbetering van wetgeving en evaluatie van bestaande rechtsinstrumenten (waar nodig)

a)

Aanneming van een kaderbesluit over deelneming aan een criminele organisatie (2006)

b)

Pakket wetgevingsmaatregelen betreffende de bestrijding van vervalsingen (2005)

c)

Mededeling betreffende mensenhandel (2005)

d)

Evaluatie en, waar nodig, verdere ontwikkeling van de huidige wetgeving betreffende mensenhandel, bijvoorbeeld teneinde de samenwerking tussen de openbare en de particuliere sector, de coördinatie op het niveau van de EU en de participatie van Europol te vergemakkelijken (2006)

e)

Evaluatie en, indien nodig, verdere ontwikkeling van het juridisch kader voor het voorkomen en bestrijden van de handel in menselijke organen, weefsels en cellen (2006)

f)

Evaluatie en, indien nodig, aanscherping van de huidige wetgeving inzake de confiscatie van vermogensbestanddelen (2008)

g)

Vergelijkende studie om na te gaan of er behoefte is aan instrumenten ter bestrijding van de activiteiten van de georganiseerde criminaliteit op het gebied van belastingfraude binnen de lidstaten van de EU, toetredende landen en kandidaat-lidstaten (2005)

h)

Op basis van de studie, voorstel voor strafwetgeving op het gebied van georganiseerde criminaliteit met betrekking tot belastingfraude of betreffende normen en beproefde methoden ter verbetering van de samenwerking tussen wetshandhavingsautoriteiten (2007)

i)

Voorstel betreffende maatregelen in verband met diefstal van identiteit en identiteitsbeheer (2007)

j)

Bestudering van het initiatief ter bestrijding van fraude bij openbare aanbestedingen (2006)

k)

Studie en onderzoek naar de behoefte aan een verdere harmonisering van wetgeving, bv. op het gebied van de illegale wapenhandel, racketeering en afpersing (2008)

Verbetering van toezicht en evaluatie

l)

Tweede verslag op grond van artikel 6 van het Kaderbesluit van de Raad van 26 juni 2001 inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van opbrengsten van misdrijven (2005)

m)

Tweede verslag op grond van artikel 14 van het Kaderbesluit van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten (2005)

n)

Verslag over de uitvoering van het Kaderbesluit „Corruptie in de privé-sector” (2005)

o)

Verslag over de uitvoering van het Kaderbesluit van 27 januari 2003 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (2005)

p)

Verslag over de uitvoering van het kaderbesluit inzake de confiscatie van opbrengsten, hulpmiddelen en voorwerpen van misdrijven (2007)

q)

Evaluatie van de uitvoering van de douanesamenwerking door de lidstaten (Overeenkomst „Napels II”), met inbegrip van de stand van de bekrachtigingen (2007)

r)

Evaluatie van het beleid van de lidstaten inzake corruptiebestrijding (2009)

s)

Evaluatie van maatregelen ter bestrijding van financiële criminaliteit (2010)

3.4.   POLITIE- EN DOUANESAMENWERKING

a)

Uitvoering en evaluatie van het werkprogramma betreffende douanesamenwerking, dat op 30 maart 2004 door de Raad justitie en binnenlandse zaken werd goedgekeurd naar aanleiding van de Resolutie van de Raad van 2 oktober 2003 inzake een strategie voor douanesamenwerking (2004-2006)

b)

Mededeling betreffende de bestrijding van de illegale grensoverschrijdende handel in goederen waarop verboden of beperkingen van toepassing zijn (2007)

c)

Voorstel betreffende de ontwikkeling van Europol en betreffende de rol van het Europees Parlement en van de nationale parlementen bij het onderzoek van de activiteiten van Europol (inwerkingtreding uiterlijk 1 januari 2008)

Verbetering van de wetshandhavingssamenwerking en ontwikkeling van het Schengenacquis met betrekking tot grensoverschrijdende operationele wetshandhavingssamenwerking

d)

Follow-up van de mededeling en voorstel betreffende de verbetering van de wetshandhavingssamenwerking, met name aan de binnengrenzen tussen de lidstaten (2005)

e)

Mededeling en voorstel voor een richtlijn inzake de verbetering van de veiligheid van het vervoer en een toegenomen beveiliging door de totstandbrenging van een ruimte van politiële en justitiële samenwerking met betrekking tot de trans-Europese vervoersnetwerken (2005)

f)

Bijwerking van het Sirene-handboek (2005)

g)

Verdere werkzaamheden met betrekking tot normen voor politiediensten (politie-ethiek, controleprogramma's) (2008)

h)

Bepaling van kwaliteitsnormen voor forensische laboratoria (2008)

Programma's voor systematische uitwisseling van wetshandhavingsfunctionarissen

i)

Aanneming van een voorstel tot wijziging van het Besluit tot oprichting van EPA (Europese Politieacademie) als een orgaan van de Unie (2005)

j)

Evaluatie van EPA (2006) en, indien nodig, verdere ontwikkeling (2006)

Verbetering van de operationele samenwerking

k)

Ontwikkeling van een gemeenschappelijke methode en instelling van kortdurende politie- en douaneoperaties en/of multidisciplinaire gemeenschappelijke teams (continu)

l)

Vaststelling van minimumnormen voor het gebruik van onderzoekstechnieken over de grenzen heen (2006)

m)

Handleiding inzake beproefde methoden voor de bevordering en uitbreiding van het gebruik van bijzondere vormen van samenwerking tussen douaneadministraties zoals bedoeld in de Overeenkomst „Napels II” (2008)

n)

Verbetering van de Europese samenwerking tussen corruptiebestrijdingsinstanties en studie naar het opzetten van een netwerk tussen corruptiebestrijdingsautoriteiten (waaronder politie, justitiële autoriteiten, vervolgings- en douaneautoriteiten) (2007)

o)

Uitstippeling van een beleid inzake de betrekkingen tussen Europol en Eurojust (uiterlijk 2008)

p)

Omschrijving van de rol van het veiligheidscomité (COSI) (uiterlijk 1 november 2006)

q)

Evaluatie en, waar nodig, verdere ontwikkeling van de IT-systemen van de douane (continu)

r)

Uitvoering van de conclusies van de Raad van 19 november 2004 over de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit in de Westelijke Balkan

3.5.   BEHEERSING VAN CRISES BINNEN DE EUROPESE UNIE

a)

Geïntegreerd mechanisme voor de beheersing van crises binnen de EU (in te voeren vóór 1 juli 2006)

b)

Besluit van de Commissie betreffende de ontwikkeling van een beveiligd algemeen systeem voor snelle waarschuwing (ARGUS) en een crisiscentrum bij de Commissie voor de coördinatie van bestaande waarschuwingssystemen (2005)

c)

Voorstel betreffende het opzetten van een waarschuwings- en informatienetwerk op het gebied van kritieke infrastructuur (CIWIN) (2005)

d)

Plan betreffende de bescherming van kritieke infrastructuur (2005)

3.6.   PREVENTIE VAN ALGEMENE CRIMINALITEIT

a)

Versterking en professionalisering van criminaliteitspreventie, onder meer via het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (2005)

b)

Vaststelling van Europese instrumenten voor het verzamelen, analyseren en vergelijken van informatie over criminaliteit en slachtofferschap en hun respectieve tendensen in de lidstaten, waarbij nationale statistieken en andere informatiebronnen als erkende indicatoren worden gebruikt.

4.   VERSTERKING VAN HET RECHT

Zie ook Kaderprogramma „Grondrechten en justitie” in het kader van de nieuwe financiële vooruitzichten (2005)

a)

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van een specifiek programma over justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken (2005)

b)

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van een specifiek programma over justitiële samenwerking in strafzaken (2005)

4.1.   HET OPBOUWEN VAN WEDERZIJDS VERTROUWEN

a)

Systematische, objectieve en onpartijdige evaluatie van de uitvoering van het EU-beleid op justitieel gebied teneinde het wederzijds vertrouwen te versterken, met volledige inachtneming van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht (Mededeling - 2006)

b)

Mededeling van de Commissie over justitiële opleiding in de EU (2005), ontwikkeling op basis van het proefproject voor de uitwisseling van magistraten (2005) en van de voorbereidende actie (2006)

c)

Oprichting, op basis van de bestaande structuren, van een effectief Europees opleidingsnetwerk voor justitiële autoriteiten op zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk gebied (2007)

d)

EU-workshops om de samenwerking tussen de juridische beroepsbeoefenaren te bevorderen, met het doel beste praktijken vast te stellen (2006)

4.2.   JUSTITIËLE SAMENWERKING IN STRAFZAKEN

Voortgezette uitvoering van het beginsel van wederzijdse erkenning:

a)

Mededeling over de wederzijdse erkenning van beslissingen in strafzaken en de versterking van het wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten (2005)

b)

Witboek over de uitwisseling van informatie over veroordelingen en de gevolgen ervan in de EU (2005)

c)

Voorstel betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie (2005)

d)

Voorstel betreffende het doorgeven van informatie over strafrechtelijke veroordelingen aan de lidstaat waarvan de betrokkene de nationaliteit bezit en het bewaren van deze informatie door deze lidstaat (2005)

e)

Mededeling over het opstellen van een lijst van in een EU-lidstaat veroordeelde onderdanen van derde landen (2005) en wetgevingsvoorstel (2006)

f)

Initiatief inzake de Europese executoriale titel en de overbrenging van gevonniste personen tussen lidstaten van de EU (2005)

g)

Voorstel over de wederzijdse erkenning van niet tot vrijheidsbeneming strekkende controlemaatregelen in afwachting van het proces (2005)

h)

Mededeling over ontzetting (2005)

i)

Verslagen over de uitvoering van het Kaderbesluit betreffende het Europees arrestatiebevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (2005 en 2006)

j)

Initiatief betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van verboden die het gevolg zijn van seksuele misdrijven tegen kinderen (2005)

k)

Voorstel betreffende ontzegging van rijbevoegdheid (2006)

l)

Verslag over de uitvoering van het Kaderbesluit van 22 juli 2003 betreffende tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken (2006)

m)

Verslag over de uitvoering van het Kaderbesluit inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties (2007)

n)

Voorstel inzake erkenning en tenuitvoerlegging van alternatieve sancties en voorwaardelijke straffen (2007)

o)

Voorstel tot vervollediging van het Europees bewijsverkrijgingsbevel (2007)

Onderlinge aanpassing

a)

Groenboek over jurisdictiegeschillen en dubbele bestraffing (ne bis in idem) (2005)

b)

Groenboek over het vermoeden van onschuld (2005)

c)

Tweede verslag over de uitvoering van het Kaderbesluit van 15 maart 2001 inzake de status van het slachtoffer in de strafprocedure (2005)

d)

Derde verslag over het Kaderbesluit van 15 maart 2001 inzake de status van het slachtoffer in de strafprocedure (2006)

e)

Voorstel betreffende jurisdictiegeschillen en het ne-bis-in-idem-beginsel (2006)

f)

Groenboek over het omgaan met bewijs (2006)

g)

Groenboek over verstekvonnissen (2006)

h)

Voorstel over minimumnormen betreffende bewijsverkrijging met het oog op wederzijdse toelaatbaarheid (2007)

i)

Voorstel over verstekvonnissen (2007)

j)

Follow-up van het Groenboek over de onderlinge aanpassing van strafrechtelijke sancties en, waar nodig, een wetgevingsvoorstel (2008)

k)

Analyse van de minimumnormen voor de procedures inzake voorlopige hechtenis en de praktijk voor de regelmatige toetsing van de redenen voor de voorlopige hechtenis (2007)

Andere instrumenten op het gebied van justitiële samenwerking in strafzaken:

a)

Aanbeveling over minimumnormen voor het verzamelen en uitwisselen van elektronisch bewijs (2006)

b)

Voorstel over het opzettelijk vernietigen van bewijsstukken (2007)

c)

Voorstel over de bescherming van getuigen en personen die met justitie samenwerken (2007)

d)

Initiatief om de vervolging van verkeersovertredingen te vergemakkelijken (2005)

e)

Evaluatie van de efficiëntie van gespecialiseerde justitiële organen in het onderzoek van zaken die met de georganiseerde criminaliteit verband houden (2009)

f)

Verdere ontwikkeling van het Europees Justitieel Netwerk in strafzaken (continu)

Eurojust

g)

Tweede verslag over de juridische omzetting van het Besluit van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust (2005)

h)

Voorstel over Eurojust conform artikel III-273 (inwerkingtreding uiterlijk op 1 januari 2008)

Internationale rechtsorde

i)

Actief betrekken van de activiteiten van de Raad van Europa en andere internationale organisaties en fora (G8, VN, OESO, OVSE, FATF) in strafzaken (2005-2009)

j)

Onderzoek naar de wenselijkheid van overeenkomsten tussen de EU en derde landen over uitlevering (2005-2009)

k)

Onderzoek naar de wenselijkheid van overeenkomsten tussen de EU en derde landen over wederzijdse rechtshulp in strafzaken (2005-2009)

l)

Voorstel over het namens de EG sluiten en ondertekenen van het Verdrag van de Raad van Europa over het witwassen van geld en terrorismefinanciering (2005/2006)

m)

Invoeging van bepalingen inzake assistentie bij terrorismebestrijding bij de geplande herziening van bestaande instrumenten die de externe hulp regelen (2006)

n)

Voorstel over het namens de EG sluiten van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van corruptie (2006)

o)

Voorstel over het namens de EG sluiten van het Protocol van de Verenigde Naties tot bestrijding van de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, met inbegrip van delen en onderdelen, en munitie (2007)

4.3.   JUSTITIËLE SAMENWERKING IN BURGERLIJKE ZAKEN

Wederzijdse erkenning van beslissingen en opheffing van hinderpalen voor een goed verloop van de procedure

a)

Groenboek over erfopvolging (2005)

b)

Groenboek over het conflictenrecht en jurisdictiegeschillen inzake scheiding (Rome III) (2005)

c)

Voorstel over het conflictenrecht inzake contractuele verbintenissen (Rome I) (2005)

d)

Voorstel over geringe vorderingen (2005)

e)

Voorstellen over onderhoudsverplichtingen (2005)

f)

Aanneming van het „Rome II”-voorstel over het conflictenrecht inzake niet-contractuele verbintenissen (2006)

g)

Aanneming van een verordening tot vaststelling van een Europese betalingsbevelprocedure (2006)

h)

Aanneming van een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken (2006)

i)

Groenboek over het conflictenrecht inzake het huwelijksvermogensregime, met inbegrip van de kwestie van de bevoegdheid en de wederzijdse erkenning (2006)

j)

Groenboek(en) over de doeltreffende handhaving van rechterlijke beslissingen (2006‐2007)

k)

Groenboek over minimumnormen voor bepaalde aspecten van het procesrecht (2008)

l)

Evaluatie van de mogelijkheid om de afschaffing van het exequatur te voltooien (2006‐2010) en indien nodig wetgevingsvoorstellen

m)

Voorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1348/2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (2005)

Verbetering van de samenwerking

n)

Verslag over de werking van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (2005) en, indien nodig, wijzigingsvoorstel (2006)

o)

Verdere ontwikkeling van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken en van de gegevensbanken met rechtspraak over Europese instrumenten (continu)

p)

Voortdurende bijwerking en verbetering van de Europese Justitiële Atlas (continu)

q)

EU-steun voor netwerken van justitiële organisaties en instellingen (continu)

r)

EU-workshops om de samenwerking tussen de juridische beroepsbeoefenaren te bevorderen, met het doel beste praktijken vast te stellen (2006)

s)

Jaarlijkse Europese dag van het civiel recht (continu)

Follow-up van de uitvoering van vastgestelde handelingen

t)

Verslag over de werking van Verordening (EG) nr. 1206/2001 betreffende bewijsverkrijging en, indien nodig, wijzigingsvoorstel (2007)

u)

Verslag over de werking van de Verordening Brussel I (2007) en, indien nodig, wijzigingsvoorstel (uiterlijk 2009)

v)

Verslag over de werking van Richtlijn 2004/80/EG betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

Samenhang waarborgen

w)

Definitief onderzoeksrapport inclusief een ontwerp van Gemeenschappelijk Referentiekader voor het Europees contractenrecht (2007)

x)

Vaststelling van het Gemeenschappelijk Referentiekader (GRK) voor het Europees contractenrecht (2009)

Internationale rechtsorde

a)

Voorstel voor de sluiting van een nieuw Verdrag van Lugano (2006)

b)

Voorstel voor de sluiting van parallelle overeenkomsten met Denemarken over Brussel I en de betekening en kennisgeving van stukken (2005)

c)

Afronden van de onderhandelingen over het verdrag inzake forumkeuze (2005)

d)

Toetreding van de Gemeenschap tot de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (2006)

e)

Afronden van de onderhandelingen over het verdrag inzake onderhoudsverplichtingen (2007)

f)

Bekrachtiging van het Haags Verdrag van 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen

g)

Voortzetting van de onderhandelingen over en sluiting van internationale overeenkomsten over justitiële samenwerking in burgerlijke zaken.


(1)  Daarnaast worden activiteiten ondernomen in het kader van de Europese werkgelegenheidsstrategie en het sociale-integratieproces.

(2)  Moet in het kader van de nieuwe financiële vooruitzichten worden bezien.

(3)  Rekening houdend met de ontwikkelingen inzake verificatie, certificatie, elektronische handtekeningen en e-overheidsdiensten.

(4)  De Kaliningradfaciliteit wordt vervangen door specifieke bepalingen in het voorgestelde Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013, dat deel uitmaakt van het kaderprogramma „Solidariteit en beheer van de migratiestromen”.