ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 161

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

48e jaargang
1 juli 2005


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Raad

2005/C 161/1

Verklaring van de Raad betreffende de kaderovereenkomst over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie

1

 

Commissie

2005/C 161/2

Wisselkoersen van de euro

2

2005/C 161/3

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure ( 1 )

3

2005/C 161/4

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1595/2004 van de Commissie van 8 september 2004 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die visserijproducten produceren, verwerken en afzetten ( 1 )

4

2005/C 161/5

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun ( 1 )

8

2005/C 161/6

Opschorting door Italië van de openbaredienstverplichtingen met betrekking tot achttien luchtverbindingen tussen de luchthavens van Sardinië en de voornaamste luchthavens op het Italiaanse vasteland als gepubliceerd op 10 december 2004 in het Publicatieblad van de Europese Unie C 306 ( 1 )

10

 

Europese Centrale Bank

2005/C 161/7

Advies van de Europese Centrale Bank van 21 juni 2005 op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor twee besluiten van de Raad met betrekking tot het actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma Pericles) (CON/2005/22)

11

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


I Mededelingen

Raad

1.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 161/1


Verklaring van de Raad betreffende de kaderovereenkomst over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie

(2005/C 161/01)

Nu het Europees Parlement en de Commissie op 26 mei 2005 de kaderovereenkomst over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie hebben ondertekend, beveelt het Comité van permanente vertegenwoordigers de Raad aan de volgende verklaring in zijn notulen op te nemen en in het Publicatieblad van de Europese Unie (C-reeks) bekend te maken:

„De Raad heeft kennis genomen van de kaderovereenkomst over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie die op 26 mei 2005 door beide instellingen ondertekend is, zulks in strijd met de geest van de verklaring nr. 3 ad artikel 10 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap in de Slotakte van het Verdrag van Nice.

Onder verwijzing naar zijn verklaring van 10 juli 2000 spreekt de Raad zijn bezorgdheid uit over het feit dat in verscheidene bepalingen van de nieuwe kaderovereenkomst, nog sterker dan in de kaderovereenkomst van 2000 het geval was, getracht wordt een verschuiving van het uit de geldende verdragen voortvloeiende institutioneel evenwicht te bewerkstelligen. De Raad betreurt het niet eerder ingelicht te zijn, in een geest van loyale samenwerking, over de onderhandelingen over deze nieuwe kaderoverenkomst. Hij betreurt het evenzeer dat beide instellingen het niet nodig geacht hebben rekening te houden met de bezwaren die hij vóór de ondertekening van de overeenkomst op het niveau van de bevoegde instanties kenbaar had gemaakt.

De Raad memoreert met name dat op grond van artikel 201 van het EG-Verdrag een motie van afkeuring betreffende het beleid van de Commissie alleen betrekking kan hebben op alle leden van de Commissie als college, en niet op een individueel lid daarvan. In artikel 217 is het collegialiteitsbeginsel met betrekking tot het optreden van de Commissie vastgelegd. De Raad onderstreept tevens dat de Europese Raad in juni 2002 in Sevilla de procedure voor de meerjarenprogrammering van de werkzaamheden heeft vastgesteld. Ten slotte wijst hij erop dat de procedures waarmee het Europees Parlement bij internationale onderhandelingen betrokken kan worden, vermeld zijn in artikel 300 van het EG-Verdrag, en dat er in 1998 praktische bepalingen zijn aangenomen voor leden van het Europees Parlement die deel uitmaken van een delegatie van de Gemeenschap of de Europese Unie vertegenwoordigen op een internationale conferentie.

De Raad benadrukt dat de door deze instellingen gemaakte afspraken in geen geval tegen hem gebruikt kunnen worden. Hij behoudt zich zijn rechten voor, met name om elke passende maatregel te nemen ingeval de toepassing van de kaderovereenkomst een belemmering zou vormen voor de uitvoering van de taken die door de verdragen aan de instellingen zijn toegewezen, of het door de verdragen ingestelde evenwicht in gevaar zou brengen.”.


Commissie

1.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 161/2


Wisselkoersen van de euro (1)

30 juni 2005

(2005/C 161/02)

1 euro=

 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,2092

JPY

Japanse yen

133,95

DKK

Deense kroon

7,4515

GBP

Pond sterling

0,67420

SEK

Zweedse kroon

9,4259

CHF

Zwitserse frank

1,5499

ISK

IJslandse kroon

78,71

NOK

Noorse kroon

7,9155

BGN

Bulgaarse lev

1,9559

CYP

Cypriotische pond

0,5735

CZK

Tsjechische koruna

30,030

EEK

Estlandse kroon

15,6466

HUF

Hongaarse forint

247,24

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,6961

MTL

Maltese lira

0,4293

PLN

Poolse zloty

4,0388

ROL

Roemeense leu

36 030

SIT

Sloveense tolar

239,47

SKK

Slowaakse koruna

38,414

TRY

Turkse lira

1,6194

AUD

Australische dollar

1,5885

CAD

Canadese dollar

1,49

HKD

Hongkongse dollar

9,3990

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,7387

SGD

Singaporese dollar

2,0377

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 239,85

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

8,0254

CNY

Chinese yuan renminbi

10,0079

HRK

Kroatische kuna

7,3130

IDR

Indonesische roepia

11 804,82

MYR

Maleisische ringgit

4,596

PHP

Filipijnse peso

67,685

RUB

Russische roebel

34,6370

THB

Thaise baht

49,938


(1)  

Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


1.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 161/3


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(2005/C 161/03)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 24 juni 2005 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin wordt meegedeeld dat de ondernemingen Valoriza Gestion, S.A.U. („Valoriza”, Spanje) die deel uitmaakt van het Sacyr Vallehermoso-concern en Saur S.A. („Saur”, Frankrijk) die deel uitmaakt van het PAI Partners-concern in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. („Emalsa”, Spanje), op dit moment onder gezamenlijke controle van Saur en Endesa Participadas S.A. via Nueva Nuinsa S.L. („Nueva Nuinsa”, Spanje). Valoriza zal gezamenlijke zeggenschap over Emalsa verkrijgen door de aankoop van aandelen in Nueva Nuinsa.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Valoriza: beheer van waterdiensten, beheer van afval, ontwikkeling van alternatieve energie, onderhoud van vastgoed;

voor Emalsa: beheer van waterdiensten ten voordele van de gemeenten van Las Palmas de Gran Canarias en Santa Brigida, en in Puerto de la Luz y de Las Palmas;

voor Saur: waterdiensten en waterbeheer;

voor Nueva Nuinsa: holding maatschappij.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2) wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.


1.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 161/4


Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1595/2004 van de Commissie van 8 september 2004 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die visserijproducten produceren, verwerken en afzetten

(2005/C 161/04)

(Voor de EER relevante tekst)

Nummer van de steunmaatregel: XF 1/04

Lidstaat: Italië

Regio: Friuli Venezia Giulia

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Regeling ter uitvoering van artikel 6, leden 20 en 21, van regionale wet nr. 14/2003 inzake criteria en voorwaarden voor de toekenning van bijdragen aan coöperaties in de visserijsector voor de uitvoering van activiteitenprogramma's in de zin van artikel 20, lid 3, onder b), van wet 41/1982 en latere wijzigingen daarvan.

Rechtsgrond: Legge 17 febbraio 1982, n. 41 (articolo 20, comma 3, lettera b) — „Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marina” e successive modifiche.

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (art. 6) — „Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005”.

Delibera di Giunta regionale n. 2629 dell'8 ottobre 2004.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Het voor de regeling beschikbare bedrag wordt op 385 000,00 EUR per jaar geraamd.

Maximale steunintensiteit: 100 % van de subsidiabele uitgaven.

Datum van tenuitvoerlegging: De regeling treedt in werking na de bekendmaking in het publicatieblad van de regio en hoe dan ook 10 werkdagen na toezending van deze beknopte informatie, overeenkomstig artikel 19, lid 1, van de vrijstellingsverordening (Verordening (EG) nr. 1595/2004).

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot uitputting van de middelen en hoe dan ook niet langer dan de geldigheidsduur van de vrijstellingsverordening (Verordening (EG) nr. 1595/2004), namelijk 31 december 2006.

Doelstelling van de steun: Steun voor het MKB in de sector visserij en aquacultuur door middel van de goedkeuring van programma-akkoorden met beroepsverenigingen, met een looptijd van maximaal achttien maanden, met het oog op de handhaving en de ontwikkeling van een duurzaam beheer van de levende rijkdommen, de valorisatie van visserijproducten, de handhaving en ontwikkeling van het werkgelegenheidsniveau en de bevordering van consortia tussen bedrijven.

De steunregeling is gebaseerd op artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1595/2004.

Onder de programma-akkoorden vallende subsidiabele uitgaven:

kosten voor het personeel van de producentengroeperingen of kosten in verband met de aankoop van diensten bij derden;

uitgaven die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de programma's;

huur en afschrijving van uitrusting en installaties;

informatieberichten, krantenartikels, geschreven en audiovisuele informatie van algemeen belang voor in de sector werkzame personen;

dienstreizen die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de programma's;

kosten voor de organisatie van conferenties, congressen en seminars die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de programma's;

algemene uitgaven die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de programma's tot maximaal 12 % van de totale kosten van het geplande initiatief.

Betrokken economische sector(en): Zeevisserij, aquacultuur, verwerking en afzet.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100 — Udine (I)

Website: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Nummer van de steunmaatregel: XF 1/05

Lidstaat: Italië

Regio: Friuli Venezia Giulia

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Aanvullende regionaal programma voor steunmaatregelen in de visserijsector in het kader van het EPD 2000-2006 voor investeringssteun in de aquacultuur

Rechtsgrond: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 — Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 — Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Het voor de regeling beschikbare bedrag wordt op 650 000,00 EUR per jaar geraamd; dit cijfer is louter indicatief.

Maximale steunintensiteit: De steun bedraagt maximaal 40 % van de subsidiabele uitgaven.

Datum van tenuitvoerlegging: De regeling treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het publicatieblad van de regio en hoe dan ook 10 werkdagen na toezending van dit formulier, zoals vastgesteld in artikel 19, lid 1, van de vrijstellingsverordening (Verordening (EG) nr. 1595/2004).

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot uitputting van de middelen en hoe dan ook niet langer dan de geldigheidsduur van de vrijstellingsverordening (Verordening (EG) nr. 1595/2004), namelijk 31 december 2006.

Doelstelling van de steun: Steun voor het MKB in de sector aquacultuur door middel van investeringssteun.

De steunregeling is gebaseerd op artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1595/2004.

Subsidiabele uitgaven:

bouw, uitbreiding en modernisering van aquacultuurbedrijven in mariene, brakke en zoete wateren voor het kweken van vis, schaal- en schelpdieren of andere aquatische organismen;

aankoop of aanpassing van vissersvaartuigen en machines die uitsluitend voor de aquacultuur zijn bestemd, aanpassing van vaartuigen en uitrusting die noodzakelijk zijn voor de productie of voor het vervoer van producten, mits deze in verhouding staan tot de daadwerkelijke productie;

Betrokken economische sector(en): Aquacultuur

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100 — Udine (I)

Website: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Nummer van de steunmaatregel: XF 2/05

Lidstaat: Italië

Regio: Friuli Venezia Giulia

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Aanvullend regionaal programma voor steunmaatregelen in de visserijsector in het kader van het EPD 2000-2006 inzake investeringssteun voor door producentenorganisaties of verenigingen daarvan uitgevoerde maatregelen

Rechtsgrond: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Het voor de regeling beschikbare bedrag wordt op 110 000,00 EUR per jaar geraamd; dit cijfer is louter indicatief.

Maximale steunintensiteit: Tot 100 % van de uitgaven wanneer het een project van collectief belang betreft, de begunstigde vertegenwoordigd wordt door een collectiviteit en het project voorziet in openbare toegang tot de resultaten van de acties.

Tot 40 % van de subsidiabele uitgaven wanneer het een project van individueel belang betreft, er geen openbare toegang tot de resultaten van de acties is en er een financiële bijdrage van collectieve organen en onderzoeksinstellingen is.

Datum van tenuitvoerlegging: De regeling treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het publicatieblad van de regio en hoe dan ook 10 werkdagen na toezending van dit formulier, zoals vastgesteld in artikel 19, lid 1, van de vrijstellingsverordening (Verordening (EG) nr. 1595/2004).

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot uitputting van de middelen en hoe dan ook niet langer dan de geldigheidsduur van de vrijstellingsverordening (Verordening (EG) nr. 1595/2004), namelijk 31 december 2006.

Doelstelling van de steun: Steun voor het MKB in de sector via bijdragen voor door producentenorganisaties of verenigingen daarvan uitgevoerde maatregelen van collectief of individueel belang.

De steunregeling is gebaseerd op artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1595/2004.

Uitgaven voor de volgende maatregelen komen in aanmerking voor financiering:

beheer van en controle op de toegangsvoorwaarden tot bepaalde visserijzones, beheer van de quota en van de visserij-inspanning;

bevordering van het gebruik van selectiever vistuig of selectievere vismethoden;

bevordering van technische maatregelen voor de instandhouding van de bestanden;

collectieve aquacultuuruitrusting, herstructurering of aanpassing van aquacultuurinstallaties, collectieve behandeling van het afvalwater van aquacultuurinstallaties;

uitroeiing van pathologische risico's voor de viskweek of van parasieten in de stroomgebieden of ecosystemen langs de kust;

inzameling van basisgegevens en/of opstelling van modellen voor milieubeheer ten behoeve van de visserij- en aquacultuursector, met het oog op de opstelling van plannen voor geïntegreerd beheer in kustgebieden;

organisatie van de elektronische handel en andere informatietechnologieën met het oog op de verspreiding van technische en commerciële informatie;

ontwerpen en toepassen van systemen voor de verbetering van en de controle op de kwaliteit, de hygiënische omstandigheden, de statistische instrumenten en de gevolgen voor het milieu;

verbetering van de kennis en de transparantie van productie en markt.

Betrokken economische sector(en): Zeevisserij, aquacultuur, afzet en verwerking.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100 — Udine (I)

Website: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Nummer van de steunmaatregel: XF 3/05

Lidstaat: Italië

Regio: Friuli Venezia Giulia

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Aanvullend regionaal programma voor steunmaatregelen in de visserijsector in het kader van het EPD 2000-2006 inzake investeringssteun voor promotie en reclame voor visserijproducten

Rechtsgrond: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 — Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 — Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Het voor de regeling beschikbare bedrag wordt op 45 000,00 EUR per jaar geraamd; dit cijfer is louter indicatief.

Maximale steunintensiteit: Tot 100 % van de uitgaven wanneer het een project van collectief belang betreft, de begunstigde vertegenwoordigd wordt door een collectiviteit en het project voorziet in openbare toegang tot de resultaten van de acties.

Tot 40 % van de subsidiabele uitgaven wanneer het een project van individueel belang betreft, er geen openbare toegang tot de resultaten van de acties is en er een financiële bijdrage van collectieve organen en onderzoeksinstellingen is.

Datum van tenuitvoerlegging: De regeling treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het publicatieblad van de regio en hoe dan ook 10 werkdagen na toezending van dit formulier, zoals vastgesteld in artikel 19, lid 1, van de vrijstellingsverordening (Verordening (EG) nr. 1595/2004).

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot uitputting van de middelen en hoe dan ook niet langer dan de geldigheidsduur van de vrijstellingsverordening (Verordening (EG) nr. 1595/2004), namelijk 31 december 2006.

Doelstelling van de steun: Steun voor het MKB in de sector visserij en aquacultuur via steun voor promotiemaatregelen.

De steunregeling is gebaseerd op artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1595/2004.

Subsidiabele uitgaven:

kwaliteitscertificering, etikettering, rationalisering van benamingen en productnormering;

promotiecampagnes, inclusief campagnes ter valorisatie van de kwaliteit;

onderzoeken en studies naar consumptie en markten;

deelname aan vakbeurzen en tentoonstellingen.

Betrokken economische sector(en): Zeevisserij, aquacultuur, afzet en verwerking.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100 — Udine (I)

Website: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm


1.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 161/8


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun

(2005/C 161/05)

(Voor de EER relevante tekst)

Nummer van de steunmaatregel: XT 24/03

Lidstaat: Italië

Regio: Autonome provincie van Bolzano

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Voortgezette opleiding voor werknemers in bedrijven, in de zin van Wet nr. 236/93 en de daaropvolgende circulaires van het ministerie.

Rechtsgrond: Il regime di aiuto si basa sul Bando Provinciale con oggetto: „Apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per azioni di formazione continua aziendale rivolta a lavoratori dipendenti ai sensi della L. 236/93 ed alle successive Circolari Ministeriali” autorizzato con Delibera della G.P. n. 5166 del 30.12.2002.

Voorziene jaarlijkse uitgaven in het kader van de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 784 241,00 EUR.

Een raming van de gemiddelde jaarlijkse kosten kan niet worden gemaakt, aangezien om de twee maanden projecten kunnen worden ingediend zolang er middelen beschikbaar zijn (tot 31 december 2006).

Maximale steunintensiteit:

Grote ondernemingen

Specifieke opleiding: 25 %

Algemene opleiding: 50 %

Kleine en middelgrote ondernemingen

Specifieke opleiding: 35 %

Algemene opleiding: 70 %

De bovengenoemde intensiteit wordt vermeerderd met

 

5 procentpunten wanneer de maatregelen gericht zijn op ondernemingen in gebieden die in aanmerking komen voor regionale steun overeenkomstig artikel 87, lid 3, onder c) van het Verdrag;

 

10 procentpunten wanneer de maatregelen gericht zijn op de opleiding van benadeelde werknemers als bedoeld in artikel 2, onder g) van Verordening (EG) nr. 68/2001 van 12 januari 2001

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening: Tot uitputting van de beschikbare middelen.

Doelstelling van de steun: De steun heeft betrekking op algemene en specifieke opleiding. In de oproep tot het indienen van aanvragen zijn beide types opleiding nauwkeurig omschreven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 68/2001. Voor ieder project dat wordt ingediend gaat de evaluatiecommissie na of de opleiding aan de definitie van de verordening beantwoordt en of de voorgeschreven steunintensiteit in acht is genomen. Is dat niet het geval, dan past deze commissie de posten van de begroting en de gevraagde totaalbedragen aan.

Betrokken economische sector(en): Alle economische sectoren.

Naam en adres van de steunverlenende overheid:

Provincia Autonoma di Bolzano:

Ripartizione 21 — Formazione Professionale in Lingua Italiana

Via Santa Geltrude, 3

39100 Bolzano

Direttrice di Ripartizione:

Dott.ssa Barbara Repetto Visentini;

Ripartizione 20 — Formazione Professionale in Lingua Tedesca e Ladina

Via Dante, 3

39100 Bolzano

Direttore di Ripartizione: Dr. Peter Duregger.

Overige informatie: De oproep tot het indienen van aanvragen is bekendgemaakt in het Bollettino Uffuciale della Regione (BUR n. 04, supplemento 1 del 28.1.2003); daarin wordt de begunstigde ondernemingen de mogelijkheid geboden om te kiezen voor de regeling inzake opleidingssteun (Verordening (EG) nr. 68/2001), dan wel voor de „de minimis”-regeling (Verordening (EG) nr. 69/2001).

Nummer van de steunmaatregel: XT 26/03

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Regio: Cornwall en Isles of Scilly (doelstelling 1)

Benaming van de steunregeling: Doelstelling 1 — Programma voor Cornwall en Isles of Scilly 2000-2006

Rechtsgrond:

Learning and Skills Act 2000

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Section 5 & 6, Regional Development Agencies Act 1998

Section 2 of the Employment and Training Act 1993

Further and Higher Education Act 1992

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling: Totale uitgaven ESF

(maatregelen 1.7, 3.2, 3.3, 3.5 en 5.4):

20,16 miljoen GBP.

Jaarlijkse uitgaven:

Maximale steunintensiteit:

 

35 % voor specifieke opleiding in grote ondernemingen

 

45 % voor specifieke opleiding in KMO

 

60 % voor algemene opleiding in grote ondernemingen

 

80 % voor algemene opleiding in KMO

(de steunintensiteit is verhoogd omdat Cornwall en Isles of Scilly steungebieden zijn in de zin van artikel 87, lid 3, onder a))

De steunplafonds kunnen met 10 procentpunten worden verhoogd wanneer de steun betrekking heeft op de opleiding van benadeelde werknemers.

Aan één enkele onderneming kan ten hoogste een steunbedrag van 1 miljoen EUR worden toegekend.

Datum van tenuitvoerlegging: 22 april 2003.

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening:

Doelstelling van de steun: Het ESF-onderdeel van het programma voor doelstelling 1 is een grootscheeps opleidings- en ontwikkelingsprogramma, dat ten doel heeft de kansen op de arbeidsmarkt voor werkloze en benadeelde werknemers te verbeteren, het levenslang leren te bevorderen voor personen die afwisselend werken en werkloos zijn, de basisvaardigheden en het aanpassingsvermogen van de werkende beroepsbevolking te verbeteren en de nadelen die vrouwen op de arbeidsmarkt ondervinden te doen afnemen. De onder deze vrijstelling vallende opleidingssteun heeft betrekking op die maatregelen in het programma die ten doel hebben steun te verlenen aan werknemers en ondernemingen.

Algemene opleiding

De opleiding waarvoor in het kader van doelstelling 1 steun wordt verleend, is meestal van algemene aard. Een algemene opleiding is een opleiding die niet uitsluitend op de huidige of de toekomstige functie van de werknemer in de begunstigde onderneming is gericht, maar waarmee vaardigheden worden verworven die naar andere ondernemingen kunnen worden meegenomen, zodat de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt aanzienlijk groter worden. Opleidingen die leiden tot het verwerven van National Vocational Qualifications (nationale beroepskwalificaties) en Key Skills Qualifications (basisvaardigheden), worden als algemene opleidingen beschouwd.

Specifieke opleiding

Wanneer de in het kader van doelstelling 1 verstrekte opleiding hoofdzakelijk op de huidige of de toekomstige functie van de werknemer in de begunstigde onderneming is gericht en niet tot het verwerven van meeneembare vaardigheden leidt, zijn de steunplafonds voor specifieke opleiding van toepassing.

Betrokken economische sector(en): Alle sectoren.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Department for Work and Pensions

ESF Division

Moorfoot

Sheffield S1 4PQ

0114 267 7306

Overige informatie: Contactpersoon doelstelling 1:

Janet Woolley

Government Office for the South West

Mast House

24 Sutton Road

Plymouth PL4 0HJ

01725 65022


1.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 161/10


Opschorting door Italië van de openbaredienstverplichtingen met betrekking tot achttien luchtverbindingen tussen de luchthavens van Sardinië en de voornaamste luchthavens op het Italiaanse vasteland als gepubliceerd op 10 december 2004 in het Publicatieblad van de Europese Unie C 306  (1)

(2005/C 161/06)

(Voor de EER relevante tekst)

Ten gevolge van het arrest van de regionale administratieve rechtbank van Lazio (TAR del Lazio) van 17 maart 2005 heeft Italië besloten om vanaf deze datum de openbaredienstverplichtingen met betrekking tot de achttien onderstaande luchtverbindingen, als gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie nr. C 306 van 10 december 2004, op te schorten:

Alghero/Rome en Rome/Alghero

Alghero/Milaan en Milaan /Alghero

Alghero/Bologna en Bologna/Alghero

Alghero/Turijn en Turijn/Alghero

Alghero/Pisa en Pisa/Alghero

Cagliari/Rome en Rome/Cagliari

Cagliari/Milaan en Milaan /Cagliari

Cagliari/Bologna en Bologna/Cagliari

Cagliari/Turijn en Turijn/Cagliari

Cagliari/Pisa en Pisa/Cagliari

Cagliari/Verona en Verona/Cagliari

Cagliari/Napels en Napels/Cagliari

Cagliari/Palermo en Palermo/Cagliari

Olbia/Rome en Rome/Olbia

Olbia/Milaan en Milaan/Olbia

Olbia/Bologna en Bologna/Olbia

Olbia/Turijn en Turijn/Olbia

Olbia/Verona en Verona/Olbia


(1)  PB C 306 van 10.12.2004, blz. 6.


Europese Centrale Bank

1.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 161/11


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 21 juni 2005

op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor twee besluiten van de Raad met betrekking tot het actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma „Pericles”)

(CON/2005/22)

(2005/C 161/07)

1.

Op 10 mei 2005 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) verzoeken van de Raad van de Europese Unie om advies inzake twee voorstellen voor maatregelen: een voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging en uitbreiding van de werking van het Besluit van de Raad van 17 december 2001 tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma „Pericles”) (hierna het „voorstel” te noemen); alsmede een voorstel voor een besluit van de Raad waarbij de toepassing van het Besluit van de Raad van […] tot wijziging en uitbreiding van de werking van het Besluit van de Raad van 17 december 2001 tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma „Pericles”) wordt uitgebreid tot de niet-deelnemende lidstaten (hierna het „parallelle voorstel” te noemen ) (1).

2.

De bevoegdheid van de ECB om advies uit te brengen is gebaseerd op artikel 105, lid 4, eerste streepje van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank is dit advies door de Raad van bestuur goedgekeurd.

3.

Het programma „Pericles” is vastgesteld bij Besluit 2001/923/EG van de Raad van 17 december 2001 tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma „Pericles”) (2). In overeenstemming met de opvatting in haar advies inzake het voorstel voor Besluit 2001/923/EG (3), zou de ECB met betrekking tot zowel het voorstel als het parallelle voorstel willen stellen, dat zij initiatieven die beogen de euro tegen valsemunterij te beschermen middels programma's inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor geselecteerde doelgroepen, nadrukkelijk verwelkomt en volledig steunt.

4.

De ECB stelt vast dat het voorstel met name ten doel heeft de duur van het programma „Pericles” (dat op 31 december 2005 afloopt) tot 31 december 2011 te verlengen, bij een gelijkblijvend jaarlijks budget van 1 miljoen EUR. Het voorstel voorziet tevens in administratieve bijstand voor grensoverschrijdende opsporingsactiviteiten, welke Europol vooraf dient te toetsen, in die gevallen waarin andere Europese instellingen geen administratieve bijstand bieden. Voorts wordt voorgesteld om de bijdrage van de Unie in de medefinanciering van informatie-uitwisselingen en externe maatregelen te verhogen van 70 % naar 80 % en flexibel om te gaan met beperkingen ten aanzien van het aantal projecten dat de lidstaten jaarlijks voor financiering in het kader van het programma „Pericles” mogen voordragen.

5.

Allereerst zij opgemerkt dat artikel 123, lid 4 van het Verdrag wellicht niet volstaat als rechtsgrond voor het voorstel, met name gezien de uitbreiding van het programma met administratieve bijstand voor grensoverschrijdende opsporingsactiviteiten.

6.

Wat de inhoud van het voorstel betreft, benadrukt de ECB dat het van belang is dat de termijn waarmee het programma „Pericles” verlengd wordt, gekoppeld wordt aan het tijdschema voor de invoering van de euro in de nieuwe lidstaten. Aangezien de streefdata voor de invoering van de euro voor de meeste nieuwe lidstaten liggen in de periode 2008-2010 (4), wordt in de voorgestelde verlenging van het programma „Pericles” tot 31 december 2011 rekening gehouden met de toekomstige grotere behoefte aan opleiding, informatie-uitwisseling en bijstand. Een gunstige bijkomstigheid is tevens dat de voorgestelde verlenging van het programma „Pericles” waarschijnlijk samenvalt met de uitgifte van de tweede serie eurobiljetten aan het einde van dit decennium, zodat ook met deze uitgifte rekening kan worden gehouden.

7.

De hogere bijdrage van de Gemeenschap aan de medefinanciering van informatie-uitwisselingen en externe maatregelen en de voorziene flexibele opstelling ten aanzien van het beperkte aantal projecten dat de lidstaten voor financiering mogen voordragen, zijn voorts eveneens twee positieve maatregelen waardoor ondersteuning wordt geboden waar de behoefte het grootst is.

8.

Zoals aangegeven in artikel 5 van Besluit 2001/923/EG is een goede coördinatie van het programma „Pericles” met bestaande communautaire of EU-programma's, alsmede met projecten van Europol en de ECB, van wezenlijk belang. Om die reden komt administratieve bijstand voor grensoverschrijdende opsporingsactiviteiten krachtens het voorstel uitsluitend voor financiering in aanmerking, indien de betreffende bijstand niet geboden wordt door andere Europese instellingen. Ingevolge het voorstel dient Europol de financiering van administratieve bijstand vooraf te toetsen. Aangezien de financiering van administratieve bijstand ook betrekking kan hebben op grensoverschrijdende opsporingsactiviteiten in verband met valse eurobiljetten, zou de Raad in overweging kunnen nemen de ECB bij deze toetsing te betrekken. De ECB merkt op dat het dienstig ware wanneer initiatieven die voor financiering in het kader van het programma „Pericles” in aanmerking komen, gezamenlijk door de Commissie, de ECB en Europol worden getoetst en dat de te nemen beslissing de instemming van deze drie lichamen vereist binnen het kader van de reeds opgezette stuurgroep teneinde een gezamenlijke strategie ter bescherming van de euro tegen valsemunterij te ontwikkelen.

9.

De ECB merkt op dat het voorstel de follow-up- en evaluatieprocedures slechts beperkt aanpast. Gezien het feit dat het programma „Pericles” met zes jaar wordt verlengd, adviseert de ECB om in artikel 1, lid 8 en artikel 1, lid 9 van het voorstel een meer ambitieuze, open en transparante evaluatieprocedure op te nemen. De ECB dient volledig betrokken te worden bij de evaluatie van de relevantie, doelmatigheid en doeltreffendheid van het programma „Pericles”, zodat de ECB een weloverwogen advies aan de Raad kan verstrekken omtrent eventuele toekomstige programmaverlengingen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 21 juni 2005.

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  In COM(2005) 127 definitief is zowel het voorstel (referentie 2005/0029 (CNS)) als het parallelle voorstel (referentie 2005/0030 (CNS)) opgenomen.

(2)  PB L 339 van 21.12.2001, blz. 50.

(3)  Punt 3 van het advies van de ECB CON/2001/31 van 9 oktober 2001 op het verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van een actieprogramma inzake opleiding, uitwisselingen en bijstand voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma Pericles) (PB C 293 van 19.10.2001, blz. 3).

(4)  Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Centrale Bank – Eerste verslag over de praktische voorbereidingen voor de toekomstige uitbreiding van het eurogebied, COM(2004) 748 definitief, 10 november 2004; beschikbaar op http://europa.eu.int.