ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 160

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

48e jaargang
30 juni 2005


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Raad

2005/C 160/1

Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen

1

2005/C 160/2

Proces-verbaal van ondertekening van het Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen

11

NL

 


I Mededelingen

Raad

30.6.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 160/1


VERDRAG

BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK MALTA, DE REPUBLIEK POLEN, DE REPUBLIEK SLOVENIË EN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK TOT HET VERDRAG TER AFSCHAFFING VAN DUBBELE BELASTING IN GEVAL VAN WINSTCORRECTIES TUSSEN VERBONDEN ONDERNEMINGEN

(2005/C 160/01)

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN BIJ HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP,

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN,

DE PRESIDENT VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN DENEMARKEN,

DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK ESTLAND,

DE PRESIDENT VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK,

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN SPANJE,

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK,

DE PRESIDENT VAN IERLAND,

DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK CYPRUS,

DE MINISTERRAAD VAN DE REPUBLIEK LETLAND,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK LITOUWEN,

ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK HONGARIJE,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK MALTA,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN,

DE FEDERALE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK POLEN,

DE PRESIDENT VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SLOVENIË,

DE PRESIDENT VAN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK FINLAND,

DE REGERING VAN HET KONINKRIJK ZWEDEN,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

OVEREENSTEMMING HEBBEN BEREIKT OMTRENT DE VOLGENDE BEPALINGEN:

Artikel 1

De Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek treden toe tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, dat is ondertekend te Brussel op 23 juli 1990, met alle aanpassingen en wijzigingen daarin ingevolge het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, ondertekend te Brussel op 21 december 1995, en ingevolge het Protocol tot wijziging van het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, ondertekend te Brussel op 25 mei 1999.

Artikel 2

Het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 2, lid 2:

a)

wordt na punt a) het volgende punt toegevoegd:

„b)

in de Tsjechische Republiek:

daň z příjmů fyzických osob,

daň z příjmů právnických osob;”

;

b)

wordt punt b) punt c), dat als volgt wordt gelezen:

„c)

in Denemarken:

indkomstskat til staten,

den kommunale indkomstskat,

den amtskommunale indkomstskat;”

;

c)

wordt punt c) punt d);

d)

wordt na punt d) het volgende punt toegevoegd:

„e)

in de Republiek Estland:

tulumaks;”

;

e)

wordt punt d) punt f);

f)

wordt punt e) punt g), dat als volgt wordt gelezen:

„g)

in Spanje:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

Impuesto sobre Sociedades,

Impuesto sobre la Renta de no Residentes;”

;

g)

wordt punt f) punt h);

h)

wordt punt g) punt i);

i)

wordt punt h) punt j), dat als volgt wordt gelezen:

„j)

in Italië:

imposta sul reddito delle persone fisiche,

imposta sul reddito delle società,

imposta regionale sulle attività produttive;”

;

j)

worden na punt j) de volgende punten ingevoegd:

„k)

in de Republiek Cyprus:

Φόρος Εισοδήματος,

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας;

l)

in de Republiek Letland:

uzņēmumu ienākuma nodoklis,

iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

m)

in de Republiek Litouwen:

Gyventoju pajamu mokestis,

Pelno mokestis;”

;

k)

wordt punt i) punt n);

l)

worden na punt n) de volgende punten ingevoegd:

„o)

in de Republiek Hongarije:

személyi jövedelemadó,

társasági adó,

osztalékadó;

p)

in de Republiek Malta:

taxxa fuq l — income;”

;

m)

wordt punt j) punt q);

n)

wordt punt k) punt r);

o)

wordt na punt r) het volgende punt ingevoegd:

„s)

in de Republiek Polen:

podatek dochodowy od osób fizycznych,

podatek dochodowy od osób prawnych;”

;

p)

wordt punt l) punt t);

q)

worden na punt t) de volgende punten ingevoegd:

„u)

in de Republiek Slovenië:

dohodnina,

davek od dobička pravnih oseb;

v)

in de Slowaakse Republiek:

daň z príjmov právnických osôb,

daň z príjmov fyzických osôb;”

;

r)

wordt punt m) punt w);

s)

wordt punt n) punt x), dat als volgt wordt gelezen:

„x)

in Zweden:

statlig inkomstskatt,

kupongskatt,

kommunal inkomstskatt;”

;

t)

wordt punt o) punt y).

2)

In artikel 3 wordt lid 1 als volgt aangevuld:

„—

in de Tsjechische Republiek:

Ministr financí of zijn bevoegde vertegenwoordiger;

in de Republiek Estland:

Rahandusminister of zijn bevoegde vertegenwoordiger;

in de Republiek Cyprus:

Ο Υπουργός Οικονομικών of zijn bevoegde vertegenwoordiger;

in de Republiek Letland:

Valsts ieņēmumu dienests;

in de Republiek Litouwen:

Finansu ministras of zijn bevoegde vertegenwoordiger;

in de Republiek Hongarije:

A pénzügyminiszter of zijn bevoegde vertegenwoordiger;

in de Republiek Malta:

Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi of zijn bevoegde vertegenwoordiger;

in de Republiek Polen:

Minister Finansów of zijn bevoegde vertegenwoordiger;

in de Republiek Slovenië:

Ministrstvo za finance of zijn bevoegde vertegenwoordiger;

in de Slowaakse Republiek:

Minister financií of zijn bevoegde vertegenwoordiger.”

.

3)

In artikel 3, lid 1, wordt het streepje:

„—

in Italië:

Il Ministro delle Finanze of zijn bevoegde vertegenwoordiger;”

vervangen door:

in Italië:

Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali of zijn bevoegde vertegenwoordiger;”

.

Artikel 3

De secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie zendt aan de regeringen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van:

het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen;

het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen,

en

het Protocol tot wijziging van het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen,

in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal.

De tekst van het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, van het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, en van het Protocol tot wijziging van het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen in de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taal is opgenomen in de bijlagen I tot en met IX bij het onderhavige Verdrag. De teksten in de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taal zijn op gelijke wijze authentiek als de overige teksten van het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen.

Artikel 4

Dit Verdrag dient te worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd door de ondertekenende staten. De akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden nedergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Artikel 5

Dit Verdrag treedt tussen de verdragsluitende staten die het hebben bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd, in werking op de eerste dag van de derde maand volgende op de nederlegging van de laatste akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring door die staten.

Artikel 6

De secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie stelt de ondertekenende staten in kennis van:

a)

de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring;

b)

de data van inwerkingtreding van dit Verdrag tussen de staten die het bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd hebben.

Artikel 7

Dit Verdrag, opgesteld in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Ierse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, welke eenentwintig teksten gelijkelijk authentiek zijn, zal worden nedergelegd in het archief van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie. De secretaris-generaal zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toe aan de regering van elke ondertekenende staat.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne osmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le huit décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada astotajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer-negyedik év december hό nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell fit-tmien jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de achtste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia ósmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli ôsmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne osmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den åttonde december tjugohundrafyra.

POUR SA MAJESTE LE ROI DES BELGES

VOOR ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN

FÜR SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER

Image

ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Image

FOR HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING

Image

FÜR DEN PRÄSIDENTEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Image

EESTI VABARIIGI PRESIDENDI NIMEL

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ EΛΛHNIKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

POR SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA

Image

POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Image

THAR CEANN UACHTARÁN NA hÉIREANN

FOR THE PRESIDENT OF IRELAND

Image

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ KYΠPIAKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA VĀRDĀ

Image

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VARDU

Image

POUR SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Image

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE RÉSZÉRŐL

Image

GĦALL-PRESIDENT TA’ MALTA

Image

VOOR HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN

Image

FÜR DEN BUNDESPRÄSIDENTEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH

Image

ZA PREZYDENTA RZECZYPOSLITEJ POLSKIEJ

Image

PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PORTUGUESA

Image

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

Image

ZA PREZIDENTA SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Image

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTIN PUOLESTA

FÖR REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT

Image

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

Image

FOR HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Image


30.6.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 160/11


PROCES-VERBAAL VAN ONDERTEKENING

van het Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen

De gevolmachtigden van het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland hebben op 8 december 2004 te Brussel het Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen ondertekend.

Bij die gelegenheid hebben zij akte genomen van de volgende eenzijdige verklaringen:

I.

Verklaring betreffende artikel 7 van het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen:

Verklaring van België, de Tsjechische Republiek, Hongarije, Letland, Polen, Portugal, de Slowaakse Republiek en de Republiek Slovenië betreffende artikel 7 van het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen.

België, de Tsjechische Republiek, Hongarije, Letland, Polen, Portugal, de Slowaakse Republiek en de Republiek Slovenië verklaren dat zij artikel 7, lid 3, zullen toepassen.

II.

Verklaringen betreffende artikel 8 van het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen:

1.

Verklaring van de Republiek Cyprus

De term „ernstig strafbaar” dekt sancties voor:

a)

bedrieglijk of met opzet onjuiste opgaven, aangiften, bescheiden of verklaringen in verband met inkomsten of het recht op vrijstellingen of aftrekposten opstellen of indienen;

b)

bedrieglijk of met opzet een onjuiste boekhouding indienen;

c)

weigeren, nalaten of verzuimen om een belastingaangifte in te dienen;

d)

weigeren, nalaten of verzuimen om een juiste boekhouding te voeren of het voor raadpleging beschikbaar te stellen van bescheiden of boeken;

e)

een persoon helpen, bijstaan, adviseren, ertoe aanzetten of ertoe brengen om materieel onjuiste aangiften, opgaven, vorderingen of bescheiden te doen, in te dienen of af te geven, of een boekhouding te voeren of bescheiden op te stellen die materieel onjuist zijn.

De wetgevingsbepalingen betreffende bovengenoemde sancties zijn opgenomen in de Assessment and Collection of Taxes Laws (wetten inzake de vaststelling en inning van belasting).

2.

Verklaring van de Tsjechische Republiek

Een ernstig strafbare inbreuk op de belastingwetgeving is elke inbreuk op de belastingwetgeving waarop vrijheidsstraffen, strafrechtelijke of bestuurlijke boeten zijn gesteld. Onder een inbreuk op de belastingwetgeving in deze zin worden verstaan:

a)

de opgelegde belastingen, socialeverzekeringspremies, ziektekostenpremies en bijdragen voor het werkgelegenheidsbeleid van de overheid niet betalen;

b)

belastingfraude of soortgelijke fraude;

c)

de aangifteplicht niet nakomen.

3.

Verklaring van de Republiek Estland

Voor Estland heeft de term „ernstig strafbaar” betrekking op strafrechtelijke sancties voor belastingfraude overeenkomstig zijn nationale wetgeving (Wetboek van strafrecht).

4.

Verklaring van de Helleense Republiek

De definitie „ernstig strafbaar” die de Helleense Republiek in 1990 heeft verschaft, wordt vervangen door:

 

De uitdrukking „ernstig strafbaar” omvat administratieve sancties voor ernstige inbreuken op de belastingwetgeving en strafrechtelijke sancties voor strafbare feiten die in verband met de belastingwetgeving zijn begaan, overeenkomstig de relevante bepalingen van de wet op de boeken en bescheiden, de wet op de inkomstenbelasting, en de specifieke bepalingen waarbij de administratieve en strafrechtelijke sancties in de belastingwetgeving zijn vastgesteld.

5.

Verklaring van de Republiek Hongarije

De uitdrukking „ernstig strafbaar” heeft betrekking op strafsancties in verband met strafbare belastingfeiten of fiscale sancties in verband met belastingvergrijpen van meer dan 50 miljoen HUF.

6.

Verklaring van de Republiek Letland

De uitdrukking „ernstig strafbaar” heeft betrekking op administratieve sancties voor ernstige inbreuken, alsmede op strafrechtelijke sancties.

7.

Verklaring van de Republiek Litouwen

De uitdrukking „ernstig strafbaar” omvat strafrechtelijke en administratieve sancties, zoals sancties wegens kwade trouw en wegens verzet tegen belastingcontrole.

8.

Verklaring van de Republiek Malta

De uitdrukking „ernstig strafbaar” heeft betrekking op administratieve en strafrechtelijke sancties, die worden opgelegd aan personen die opzettelijk, met de bedoeling om de belasting te ontduiken of een derde te helpen belasting te ontduiken:

a)

uit een aangifte of andere bescheiden of opgaven die in het kader van de belastingwetgeving worden gedaan, opgesteld of ingediend, inkomsten weglaten die daarin zouden moeten worden opgenomen.

of

b)

een onjuiste opgave of vermelding opnemen in een aangifte of andere bescheiden of opgaven die in het kader van de belastingwetgeving worden opgesteld of ingediend,

of

c)

mondeling of schriftelijk onjuiste antwoorden geven op vragen of verzoeken om informatie in het kader van de belastingwetgeving,

of

d)

een onjuiste boekhouding of andere bescheiden opstellen of bijhouden of daartoe opdracht geven of een boekhouding of bescheiden vervalsen of daartoe opdracht geven,

of

e)

fraude, kunstgrepen of misleiding gebruiken of opdracht daartoe geven.

9.

Verklaring van het Koninkrijk der Nederlanden

De definitie van „ernstig strafbaar” die het Koninkrijk der Nederlanden in 1990 verschafte, wordt vervangen door:

 

De uitdrukking „ernstig strafbaar” heeft betrekking op door de rechter opgelegde sancties ingevolge het opzettelijk begaan van strafbare feiten zoals omschreven in artikel 68, lid 2, of artikel 69, lid 1 of 2, van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen.

10.

Verklaring van de Portugese Republiek

De definitie van „ernstig strafbaar” die de Portugese Republiek in 1990 verschafte, wordt vervangen door:

 

De uitdrukking „ernstig strafbaar” omvat strafrechtelijke sancties en administratieve sancties voor inbreuken op de belastingwetgeving die door de wet als ernstig zijn aangeduid of zijn begaan met het oogmerk om te frauderen.

11.

Verklaring van de Republiek Polen

De uitdrukking „ernstig strafbaar” heeft betrekking op geldboeten, vrijheidsstraffen of beide tegelijk, of vrijheidsbeneming voor verwijtbare inbreuken op de belastingwetgeving door belastingplichtigen.

12.

Verklaring van de Republiek Slovenië

De uitdrukking „ernstig strafbaar” heeft betrekking op sancties voor inbreuken op de belastingwetgeving.

13.

Verklaring van de Slowaakse Republiek

Onder de uitdrukking „ernstig strafbaar” vallen boeten voor inbreuken op de belastingplicht uit hoofde van Wet nr. 511/1992 op de belastingadministratie, zoals gewijzigd, de belastingwetgeving terzake en de wet op de boekhouding, alsmede strafrechtelijke sancties die worden opgelegd uit hoofde van het wetboek van strafrecht wegens strafbare feiten die in verband met bovengenoemde wetten worden begaan.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne osmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le huit décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada astotajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer-negyedik év december hό nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell fit-tmien jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de achtste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia ósmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli ôsmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne osmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den åttonde december tjugohundrafyra.

POUR SA MAJESTE LE ROI DES BELGES

VOOR ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN

FÜR SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER

Image

ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Image

FOR HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING

Image

FÜR DEN PRÄSIDENTEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Image

EESTI VABARIIGI PRESIDENDI NIMEL

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ EΛΛHNIKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

POR SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA

Image

POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Image

THAR CEANN UACHTARÁN NA hÉIREANN

FOR THE PRESIDENT OF IRELAND

Image

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ KYΠPIAKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA VĀRDĀ

Image

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VARDU

Image

POUR SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Image

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE RÉSZÉRŐL

Image

GĦALL-PRESIDENT TA’ MALTA

Image

VOOR HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN

Image

FÜR DEN BUNDESPRÄSIDENTEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH

Image

ZA PREZYDENTA RZECZYPOSLITEJ POLSKIEJ

Image

PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PORTUGUESA

Image

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

Image

ZA PREZIDENTA SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Image

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTIN PUOLESTA

FÖR REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT

Image

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

Image

FOR HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Image