ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 50

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

48e jaargang
26 februari 2005


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Commissie

2005/C 050/1

Wisselkoersen van de euro

1

2005/C 050/2

Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

2

2005/C 050/3

Heraanmelding van een eerder aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.3637 — Total/Sasol/JV) ( 1 )

3

2005/C 050/4

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3744 — Alcoa/AFL) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure ( 1 )

4

2005/C 050/5

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.3682 — INTEK/GIM) ( 1 )

5

 

Europese Centrale Bank

2005/C 050/6

Aanbeveling van de Europese Centrale Bank van 11 februari 2005 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van de Banco de Portugal (ECB/2005/3)

6

 

Europese Stichting voor Opleiding

2005/C 050/7

Begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2005

7

 

Europese Ombudsman

2005/C 050/8

Speciaal verslag aan het Europees Parlement gedaan overeenkomstig artikel 3, lid 7, van het Statuut van de Europese Ombudsman

9

 

II   Voorbereidende besluiten

 

Commissie

2005/C 050/9

Door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen

10

 

III   Bekendmakingen

 

Commissie

2005/C 050/0

Kaderprogramma inzake justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Oproep tot het indienen van voorstellen voor specifieke, mede te financieren projecten voor 2005

11

 

2005/C 050/1

Mededeling

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


I Mededelingen

Commissie

26.2.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 50/1


Wisselkoersen van de euro (1)

25 februari 2005

(2005/C 50/01)

1 euro=

 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,3165

JPY

Japanse yen

138,74

DKK

Deense kroon

7,4418

GBP

Pond sterling

0,68975

SEK

Zweedse kroon

9,0724

CHF

Zwitserse frank

1,5426

ISK

IJslandse kroon

80,24

NOK

Noorse kroon

8,2615

BGN

Bulgaarse lev

1,9559

CYP

Cypriotische pond

0,5837

CZK

Tsjechische koruna

29,723

EEK

Estlandse kroon

15,6466

HUF

Hongaarse forint

242,28

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,6961

MTL

Maltese lira

0,4313

PLN

Poolse zloty

3,9233

ROL

Roemeense leu

36 226

SIT

Sloveense tolar

239,71

SKK

Slowaakse koruna

37,858

TRY

Turkse lira

1,704

AUD

Australische dollar

1,6824

CAD

Canadese dollar

1,6358

HKD

Hongkongse dollar

10,2685

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,8288

SGD

Singaporese dollar

2,152

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 327,56

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

7,6994


(1)  

Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


26.2.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 50/2


Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

(2005/C 50/02)

Document

Deel

Datum

Titel

COM(2004) 770

 

30.11.2004

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement ingevolge artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek

COM(2004) 800

 

10.12.2004

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake een ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten tot wijziging van de Richtlijnen 92/42/EG, 96/57/EG en 2000/55/EG

COM(2004) 801

 

10.12.2004

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement krachtens artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad betreffende de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG betreffende het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen

COM(2004) 817

 

14.12.2004

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad over de goedkeuring van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer

COM(2004) 846

 

4.1.2005

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van het zwemwater

COM(2004) 853

 

6.1.2005

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

Deze teksten zijn beschikbaar op: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


26.2.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 50/3


Heraanmelding van een eerder aangemelde concentratie

(Zaak nr. COMP/M.3637 — Total/Sasol/JV)

(2005/C 50/03)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 23 december 2004 ontving de Commissie een aanmelding van een beoogde concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin is medegedeeld dat de onderneming Total France SA, welke deel uitmaakt van Total Group („Total”, Frankrijk), en Sasol Wax International AG („Sasol Wax”, Duitsland), welke deel uitmaakt van Sasol Group („Sasol”, Zuid Afrika), in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming Sasol Wax GmbH („JV”, Duitsland) door de aankoop van aandelen.

2.

Deze aanmelding is onvolledig verklaard op 2 februari 2005. De betrokken ondernemingen hebben nu de vereiste nadere gegevens verstrekt. De aanmelding is volledig geworden in de zin van artikel 10, lid 1 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad op 17 februari 2005. Bijgevolg is de aanmelding van kracht geworden op 18 februari 2005.

3.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen de Commissie per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentie nummer COMP/M.3637 — Total/Sasol/JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Commissie van de Europese Gemeenschappen

DG Concurrentie

Merger Registry

Jozef II-straat 70

B-1000 Brussel.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


26.2.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 50/4


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.3744 — Alcoa/AFL)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(2005/C 50/04)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 18 februari 2005 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming Alcoa Inc. („Alcoa”, VS) in de zin van artikel 3, lid 1, sub b), van genoemde verordening zeggenschap verkrijgt over een deel van de onderneming Alcoa Fujikura Ltd („AFL”, VS), momenteel staand onder gezamenlijke zeggenschap van een dochteronderneming van Alcoa en Fujikura USA Inc., door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Alcoa: fabricage van aluminium producten en componenten;

voor het deel van AFL te verwerven door Alcoa: fabricage van stroomverdelersystemen en onderdelen voor de automobielindustrie.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2) wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.3744 — Alcoa/AFL, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  Beschikbaar op de DG COMP website:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


26.2.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 50/5


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak nr. COMP/M.3682 — INTEK/GIM)

(2005/C 50/05)

(Voor de EER relevante tekst)

Op 16 februari 2005 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Italiaans en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32005M3682. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


Europese Centrale Bank

26.2.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 50/6


AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 11 februari 2005

aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van de Banco de Portugal

(ECB/2005/3)

(2005/C 50/06)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 27.1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De rekeningen van de Europese Centrale Bank (ECB) en van de nationale centrale banken van het Eurosysteem worden gecontroleerd door onafhankelijke externe accountants, die op aanbeveling van de Raad van bestuur van de ECB zijn aanvaard door de Raad van de Europese Unie.

(2)

De Raad van de Europese Unie heeft in haar Besluit 1999/70/EG van 25 januari 1999 betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken (1) PricewaterhouseCoopers — Auditores e Consultores, Lda. aanvaard als de externe accountant van de Banco de Portugal.

(3)

Ingevolge een recente wijziging in de Portugese wetgeving, dienen uitsluitend „revisores oficiais de contas” (beëdigde accountants) de rekeningen te controleren. Dientengevolge is de Banco de Portugal van mening dat het aangewezen ware PricewaterhouseCoopers — Auditores e Consultores, Lda. te vervangen door PricewaterhouseCoopers & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., daar eerstgenoemde niet de status van beëdigd accountant heeft. De ECB heeft geen bezwaar tegen deze wijziging.

(4)

De duur van het mandaat van de externe accountant is ongewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

PricewaterhouseCoopers & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. wordt aanbevolen als de externe accountant van de Banco de Portugal met ingang van het boekjaar 2004 voor 1 jaar met de mogelijkheid van verlenging.

Gedaan te Frankfurt am Main, 11 februari 2005.

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 22 van 29.1.1999, blz. 69. Besluit, laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2004/651/EG (PB L 298 van 23.9.2004, blz. 23).


Europese Stichting voor Opleiding

26.2.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 50/7


BEGROTING VAN DE EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2005

(2005/C 50/07)

Overeenkomstig artikel 26, lid 2, van het financieel reglement van de Europese Stichting voor Opleiding (ETF), dat de raad van bestuur op 17 juni 2003 heeft vastgesteld, worden de begroting en de gewijzigde begrotingen in hun definitief vastgestelde vorm binnen twee maanden na hun goedkeuring bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het Europees Parlement heeft op 16 december 2004 de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2005 vastgesteld. De ETF-subsidies zijn opgenomen onder de volgende rubrieken:

Externe acties, onderwijs en cultuur;

15.03.03.01 — Europese Stichting voor Opleiding — Subsidiëring titels 1 en 2

11 565 000 EUR

15.03.03.02 — Europese Stichting voor Opleiding — Subsidiëring titel 3

4 435 000 EUR

Pretoetredingsstrategie, onderwijs en cultuur;

15.03.02.01 — Phare-bijdrage aan de Europese Stichting voor Opleiding — Subsidiëring titels 1 en 2

1 935 000 EUR

15.03.02.01 — Phare-bijdrage aan de Europese Stichting voor Opleiding — Subsidiëring titel 3

565 000 EUR

Totaal

18 500 000 EUR

Overeenkomstig artikel 27, lid 6, van het financieel reglement van de Europese Stichting voor Opleiding en na goedkeuring van de algemene begroting 2005 door het Europees Parlement op 16 december 2004 wordt de begroting van de Europese Stichting voor Opleiding met inbegrip van het personeelsformatieplan, als vastgesteld op 9 november 2004 door haar raad van bestuur (ETF-GB-027-01), definitief.

Bovendien beheert de Stichting de Phare-, Cards- en Tacis-fondsen ten bedrage van in totaal 185,5 miljoen EUR.

Zie voor alle bijzonderheden over de begroting van 2005 en het formatieplan de website van de Europese Stichting voor Opleiding op onderstaand adres: http://www.etf.eu.int (Documentatiecentrum — Institutionele rapporten).

Europese Stichting voor Opleiding

BEGROTINGEN 2004/2005

Uitgaven

 

Titel

Begroting 2004

na overdrachten

Begroting 2005

TITEL 1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING

 

 

 

TOTAAL TITEL 1

11 493 973

12 047 000

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

 

 

 

TOTAAL TITEL 2

1 470 027

1 453 000

TITEL 3

UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN

 

 

Hoofdstuk 30

Operationele uitgaven (documentatie, publicaties, vertaling, vergaderingen, enz.)

 

 

 

Totaal hoofdstuk

1 095 351

1 033 400

Hoofdstuk 31

Prioritaire acties: activiteiten in het kader van het werkprogramma (ondersteuning aan de Commissie, verstrekking en analyse van informatie via het netwerk van nationale waarnemingscentra, ontwikkelingsactiviteiten)

 

 

 

Totaal hoofdstuk

3 540 649

3 966 000

TITEL 3

TOTAAL TITEL 3

4 636 000

5 000 000

TITEL 9

RESERVE

 

TOTAAL-GENERAAL

17 600 000

18 500 000

TITEL 4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN

800 000

 

 

TOTAAL TITEL 4

800 000

 


Europese Ombudsman

26.2.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 50/9


Speciaal verslag aan het Europees Parlement gedaan overeenkomstig artikel 3, lid 7, van het Statuut van de Europese Ombudsman (1)

(2005/C 50/08)

De Europese Ombudsman heeft op 20 december 2004 een speciaal verslag gericht aan het Europees Parlement naar aanleiding van de ontwerpaanbeveling aan de Europese Commissie in eigen initiatief onderzoek OI/2/2003/GG (Vertrouwelijk).

De tekst van het speciaal verslag is beschikbaar op de website van de Europese Ombudsman in alle 20 officiële talen: http://www.euro-ombudsman.eu.int.

Schriftelijke kopieën kunnen gratis aangevraagd worden bij het bureau van de Europese Ombudsman

1, Avenue du Président Robert Schuman

BP 403

F-67001 Strasbourg Cedex

Tel. (33-3) 88 17 23 13

Fax (33-3) 88 17 90 62

E-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int.


(1)  Besluit 94/262 van 9 maart 1994 van het Europees Parlement inzake het Statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (PB L 113 van 4.5.1994, blz. 15).


II Voorbereidende besluiten

Commissie

26.2.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 50/10


Door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen

(2005/C 50/09)

Document

Deel

Datum

Titel

COM(2004) 393

 

28.5.2004

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad betreffende het verhogen van de veiligheid van havens

COM(2004) 747

 

28.10.2004

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake consumentenkrediet, tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG en tot wijziging van Richtlijn 93/13/EG

Deze teksten zijn beschikbaar op: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


III Bekendmakingen

Commissie

26.2.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 50/11


KADERPROGRAMMA INZAKE JUSTITIËLE SAMENWERKING IN BURGERLIJKE ZAKEN

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN VOOR SPECIFIEKE, MEDE TE FINANCIEREN PROJECTEN VOOR 2005

(2005/C 50/10)

Momenteel loopt er een oproep voor het indienen van voorstellen op grond van het Kaderprogramma inzake justitiële samenwerking in burgerlijke zaken. De prioriteiten, de volledige tekst van de oproep, de aanvraagformulieren en de richtsnoeren zijn te vinden op de website:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/civil_cooperation/funding_civil_cooperation_en.htm

Gelieve het ingevulde aanvraagformulier met alle bijlagen uiterlijk op 8 april 2005 in te dienen bij de Europese Commissie op het volgende adres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid (Eenheid C.4)

LX 46 00/151

B-1049 Brussel.

Op de enveloppe dient de volgende vermelding te worden aangebracht „AANVRAAG OP GROND VAN HET KADERPROGRAMMA INZAKE JUSTITIËLE SAMENWERKING IN BURGERLIJKE ZAKEN”.


26.2.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 50/s3


MEDEDELING

Op 1 maart 2005 wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie C 51 A de „Gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen — Eerste aanvulling op de drieëntwintigste volledige uitgave gepubliceerd”.

Abonnees van het Publicatieblad ontvangen gratis een exemplaar naar gelang van het aantal en van de ta(a)l(en) van hun abonnement(en). Hun wordt verzocht onderstaande bestelbon, naar behoren ingevuld, met opgave van hun abonneenummer (code aan de linkerkant van elk etiket, beginnende met O/..........), te retourneren. Dit gratis aanbod geldt gedurende een jaar, met ingang van de verschijningsdatum van het betrokken Publicatieblad.

Niet-abonnees kunnen dit Publicatieblad tegen betaling verkrijgen bij een van onze verkoopkantoren (zie achterzijde).

Het Publicatieblad kan — net als alle Publicatiebladen (L, C, CA, CE) — gratis worden geraadpleegd op de website http://europa.eu.int/eur-lex

Image