ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 13

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

48e jaargang
19 januari 2005


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Commissie

2005/C 013/1

Wisselkoersen van de euro

1

2005/C 013/2

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.3652 — CHARTERHOUSE/TDF) ( 1 )

2

2005/C 013/3

Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

3

2005/C 013/4

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3664 — Repsol Butano/Shell Gas (LPG)) ( 1 )

4

2005/C 013/5

Informatieprocedure — Technische regels ( 1 )

5

 

II   Voorbereidende besluiten

 

Commissie

2005/C 013/6

Door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen

12

 

III   Bekendmakingen

 

Commissie

2005/C 013/7

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in het kader van het specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie Structurering van de Europese onderzoeksruimte ( 1 )

15

2005/C 013/8

Opleiding van nationale rechters in EG-concurrentierecht en justitiële samenwerking tussen nationale rechters

18

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


I Mededelingen

Commissie

19.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 13/1


Wisselkoersen van de euro (1)

18 januari 2005

(2005/C 13/01)

1 euro=

 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,3060

JPY

Japanse yen

134,08

DKK

Deense kroon

7,4403

GBP

Pond sterling

0,69780

SEK

Zweedse kroon

9,0350

CHF

Zwitserse frank

1,5433

ISK

IJslandse kroon

81,42

NOK

Noorse kroon

8,1610

BGN

Bulgaarse lev

1,9559

CYP

Cypriotische pond

0,58200

CZK

Tsjechische koruna

30,378

EEK

Estlandse kroon

15,6466

HUF

Hongaarse forint

246,44

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,6960

MTL

Maltese lira

0,4320

PLN

Poolse zloty

4,0774

ROL

Roemeense leu

37 450

SIT

Sloveense tolar

239,7500

SKK

Slowaakse koruna

38,640

TRY

Turkse lira

1,7464

AUD

Australische dollar

1,7285

CAD

Canadese dollar

1,5969

HKD

Hongkongse dollar

10,1853

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,8764

SGD

Singaporese dollar

2,1367

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 352,89

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

7,9029


(1)  

Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


19.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 13/2


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak nr. COMP/M.3652 — CHARTERHOUSE/TDF)

(2005/C 13/02)

(Voor de EER relevante tekst)

Op 21 december 2004 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32004M3652. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


19.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 13/3


Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

(2005/C 13/03)

Document

Deel

Datum

Titel

COM(2004) 427

 

8.6.2004

Voorstel voor een Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad over het doorgeven van bepaalde gegevens aan Interpol

COM(2004) 636

 

6.10.2004

Mededeling van de Commissie aan het Euorpees Parlement en de Raad — Overgang op de stationerings- en de exploitatiefase van het Europees programma voor radionavigatie per satelliet

COM(2004) 656

 

6.10.2004

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Aanbeveling van de Europese Commissie over de vorderingen van Turkije op de weg naar toetreding

COM(2004) 686

 

19.10.2004

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — EU-richtsnoeren voor de ondersteuning van het uitstippelen van het grondbeleid en de bijbehorende hervormingsprocessen in ontwikkelingslanden

COM(2004) 711

 

26.10.2004

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de toekomstige ontwikkeling van het EU-Energie-initiatief en de voorwaarden voor de oprichting van een Energiefaciliteit voor de ACS-landen

COM(2004) 763

 

19.11.2004

Mededeling van de Commissie — Europees Ontwikkelingsfonds (EOF): raming van de vastleggingen, betalingen en door de lidstaten te storten bijdragen voor de begrotingsjaren 2004 en 2005, en raming van de vastleggingen en betalingen voor de periode 2006-2009

COM(2004) 803

 

15.12.2004

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en aan de Raad over de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 382/2001 van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van projecten ter bevordering van de samenwerking en de handelsbetrekkingen tussen de Europese Unie en de geïndustrialiseerde landen van Noord-Amerika, het Verre Oosten en Australazië

Deze teksten zijn beschikbaar op: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


19.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 13/4


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.3664 — Repsol Butano/Shell Gas (LPG))

(2005/C 13/04)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 23 december 2004 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin wordt meegedeeld dat de Spaanse onderneming Repsol Butano, SA, die deel uitmaakt van het Repsol-concern („Repsol”) in de zin van artikel 3, lid 1, sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de Portugese onderneming Shell Gas (LPG) SA („Shell Gas”)door de aankoop van aandelen.

2.

Deze aanmelding is onvolledig verklaard op 6 januari 2005. De betrokken ondernemingen hebben nu de vereiste nadere gegevens verstrekt. De aanmelding is volledig geworden in de zin van artikel 10, lid 1 van Verordening (EG) nr. 139/2004 op 13 januari 2005. Bijgevolg is de aanmelding van kracht geworden op 13 januari 2005.

3.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Repsol: exploratie, productie en verkoop van aardolie, aanverwante producten (waaronder LPG) en aardgas;

voor Shell Gas: verkoop van LPG in Portugal.

4.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

5.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.3664 — Repsol Butano/Shell Gas (LPG), aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


19.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 13/5


Informatieprocedure — Technische regels

(2005/C 13/05)

(Voor de EER relevante tekst)

Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37; PB L 217 van 5.8.1998, blz. 20).

Door de Commissie ontvangen kennisgevingen van nationale voorstellen van technische regels

Referentie  (1)

Titel

Vervaldatum van de standstill-termijn van drie maanden  (2)

2004/0507/UK

Richtsnoer PM 28: Werkplatforms (niet-geïntegreerd) op vorkheftrucks

3.3.2005

2004/0508/NL

Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte Justitie

3.3.2005

2004/0509/NL

Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte IVD

3.3.2005

2004/0510/LV

Wijzigingen in verordening nr. 451 van de ministerraad van 12 augustus 2003: „Veiligheidseisen en procedures voor het technisch toezicht op kermismaterieel”

3.3.2005

2004/0511/LV

Voorschriften inzake de ijking van meetinstrumenten, ijkcertificaten en ijkmerktekens

3.3.2005

2004/0512/D

Tweede wet tot wijziging van het „Pflanzenschutzgesetz” (gewasbeschermingswet)

3.3.2005

2004/0513/D

Ontwerp van een derde wet tot wijziging van het Sprengstoffgesetz (springstoffenwet) en andere voorschriften (3. SprengÄndG)

4.3.2005

2004/0514/SK

Verordening van het ministerie van Landbouw van de Slowaakse Republiek en het ministerie van Gezondheidszorg van de Slowaakse Republiek ter uitvaardiging van een hoofdstuk van de Voedingsmiddelenwet van de Slowaakse Republiek houdende vleesproducten

4.3.2005

2004/0515/SK

Verordening van het ministerie van Landbouw van de Slowaakse Republiek en het ministerie van Gezondheidszorg van de Slowaakse Republiek ter uitvaardiging van een hoofdstuk van de Voedingsmiddelenwet van de Slowaakse Republiek houdende tabaksproducten

4.3.2005

2004/0516/SK

Verordening van het ministerie van Landbouw van de Slowaakse Republiek en het ministerie van Gezondheidszorg van de Slowaakse Republiek ter uitvaardiging van een hoofdstuk van de Voedingsmiddelenwet van de Slowaakse Republiek houdende eetbare granen en graanproducten

4.3.2005

2004/0517/B

Koninklijk besluit tot wijziging van het op de markt brengen van producten

4.3.2005

2004/0518/E

Ontwerpbesluit houdende goedkeuring van de hoofdstukken 6. „Ballast” en 7. „Sub-ballast” van het bestek van de algemene technische voorschriften voor spoorwegmaterieel (PF)

4.3.2005

2004/0519/SI

Voorschrift betreffende de kwaliteit van vleesproducten van gevogelte

3.3.2005

2004/0520/D

Aanvulling strekkende tot wijziging van Bouwreglement A, deel 1 en Bouwreglement B, deel 1, voor uitgave 2005/1

8.3.2005

2004/0521/I

Ontwerp-wetgevingsbesluit tot uitvoering van Richtlijn 2003/89/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 november 2003, tot wijziging van Richtlijn 2000/13/EG met betrekking tot de vermelding van de ingrediënten van levensmiddelen

8.3.2005

2004/0522/I

Ontwerpbesluit betreffende de gebruiksvoorwaarden voor de verkoopbenamingen van enkele vleeswarenproducten

8.3.2005

2004/0523/I

Ontwerpbesluit houdende voorschriften voor enkele bakkerijproducten

8.3.2005

2004/0524/P

Wetsdecreet tot vaststelling van de voorschriften voor het inkopen van goederen en diensten langs elektronische weg door overheidsdiensten, waarbij ten behoeve van het nationale recht Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 gedeeltelijk gewijzigd wordt

8.3.2005

2004/0525/NL

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, houdende wijziging van de Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging Subsidieprogramma Piek en enkele andere wijzigingen)

 (4)

2004/0526/NL

Ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels voor het inventariseren van asbest en het verwijderen van asbest in het algemeen en uit een bouwwerk in het bijzonder en in verband hiermee een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Asbestverwijderingsbesluit 2005)

9.3.2005

2004/0527/LV

Eisen betreffende de thuisproductie van voedingsmiddelen en de procedure voor de distributie van deze voedingsmiddelen

4.3.2005

2004/0530/F

Besluit houdende vaststelling van voorschriften voor het uitvoeren van biochemische analyses op serummarkers die trisomie 21 voorspellen

11.3.2005

2004/0531/NL

Regeling van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer houdende regels inzake aanwijzing van investeringen die in het belang zijn van het Nederlandse milieu (Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek 2005)

 (4)

2004/0532/NL

Regeling van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer houdende regels inzake aanwijzing van investeringen die in het belang zijn van het Nederlandse milieu (Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen 2005)

 (4)

2004/0533/NL

Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek met Energielijst 2005

 (4)

2004/0534/CZ

Ontwerpverordening nr. 54/2004 Sb. houdende voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen en de wijze van hun gebruik

16.3.2005

2004/0535/F

Ontwerpdecreet inzake de preventie en het beheer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

16.3.2005

2004/0536/F

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit van 15 maart 2000 betreffende het gebruik van drukvaten

16.3.2005

2004/0537/CZ

Ontwerpverordening strekkende tot wijziging van verordening nr. 293/2002 Sb. (Verzameling wetten) van het ministerie van Milieu, houdende heffingen voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater

 (4)

2004/0538/A

Wet van de Oostenrijkse deelstaat Wenen inzake voorzorgsmaatregelen op het gebied van gentechnologie (Wiener Gentechnik-Vorsorgegesetz)

21.3.2005

2004/0539/DK

Voorstel voor Wet tot wijziging van bepaalde belastingwetten en de wet inzake de belastingaanslag (Wijzigingen in belastingen en accijnzen als onderdeel van de implementatie van de voor 2005 overeengekomen begroting)

 (4)

2004/0540/DK

Voorstel voor wet tot wijziging van de wet betreffende de kooldioxideaccijns op bepaalde energieproducten, wet betreffende de energieheffing op producten van minerale oliën e.d., wet betreffende de accijns op elektriciteit, wet betreffende de accijns op leidingwater en wet betreffende de motorrijtuigenbelasting (Verlaging van de accijns op het grondstoffenverbruik van ondernemingen). (L 124 van 17 november 2004)

 (4)

2004/0541/DK

Ontwerp voor besluit tot wijziging van het besluit ter bescherming van dieren tijdens het vervoer

21.3.2005

2004/0542/A

Ontwerp van een bondswet houdende wijziging van de bondswet inzake het vervaardigen en in de handel brengen van tabaksproducten alsmede de reclame voor tabaksproducten en de bescherming van niet-rokers (Tabakgesetz)

 (3)

2004/0543/DK

Aanvulling bij het bouwreglement voor kleine gebouwen 1998 inzake DS 2426: Beton — Materialen — Regels voor het gebruik van EN 206-1 in Denemarken

22.3.2005

2004/0544/D

Wijzigingen en aanvullingen op de Modellijst Technische Bouwbepalingen, versie november 2004

22.3.2005

2004/0545/DK

Aanvulling bij het bouwreglement 1995 inzake DS 2426: Beton — Materialen — Regels voor het gebruik van EN 206-1 in Denemarken

22.3.2005

2004/0546/DK

Besluit betreffende de teelt e.d. van genetisch gemodificeerde gewassen

22.3.2005

2004/0547/DK

Besluit tot wijziging van het besluit betreffende afval

22.3.2005

De Commissie vestigt de aandacht op het arrest „CIA Security” van 30 april 1996 in zaak C-194/94 (Jur. 1996, blz. I-2201), waarin het Hof van Justitie een interpretatie van de artikelen 8 en 9 van Richtlijn 98/34/EG (voorheen 83/189/EEG) geeft die inhoudt dat derden zich erop kunnen beroepen bij de nationale rechter; deze dient de toepassing van een niet overeenkomstig de richtlijn aangemeld nationaal technisch voorschrift te weigeren.

Met dit arrest wordt de mededeling van de Commissie van 1 oktober 1986 (PB C 245 van 1.10.1986, blz. 4) bevestigd.

Het feit dat niet aan de verplichting tot kennisgeving is voldaan, impliceert dus dat de desbetreffende technische voorschriften niet kunnen worden toegepast jegens derden.

Voor meer informatie over de notificatieprocedure kan contact worden opgenomen met:

Europese Commissie

DG Ondernemingen en industrie, Eenheid C3

B-1049 Brussel

E-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Zie ook de website http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Voor eventuele inlichtingen over deze kennisgevingen kunt u terecht bij de nationale diensten waarvan de lijst hieronder is gepubliceerd:

LIJST VAN DE NATIONALE INSTANTIES DIE BELAST ZIJN MET HET BEHEER VAN RICHTLIJN 98/34/EG

BELGIË

BELCERT

Bestuur Kwaliteit en Veiligheid

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

North Gate III – 4e etage

Koning Albert II-laan 16

B-1000 Brussel

Mw. Pascaline Descamps

Tel. (32) (0)2 206 46 89

Fax (32) (0)2 206 57 46

E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Algemene e-mail: belnotif@mineco.fgov.be

Website: http://www.mineco.fgov.be

TSJECHISCHE REPUBLIEK

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Mw. Helena Fofonkova

Tel. (420) 224 907 125

Fax (420) 224 907 122

E-mail: fofonkova@unmz.cz

Algemene e-mail: eu9834@unmz.cz

Website: http://www.unmz.cz

DENEMARKEN

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 66 89 (direct)

Fax (45) 35 46 62 03

E-mail: Mw. Birgitte Spühler Hansen - bsh@ebst.dk

Gezamenlijke mailbox voor kennisgevingen - noti@ebst.dk

Website: http://www.ebst.dk/Notifikationer

DUITSLAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34 - 37

D-10115 Berlin

Mw. Christina Jäckel

Tel. (49-30) 20 14 6353

Fax (49-30) 20 14 5379

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Website: http://www.bmwa.bund.de

ESTLAND

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Dhr. Margus Alver

Tel. (372) 6 256 405

Fax (372) 6 313 660

E-mail: margus.alver@mkm.ee

Algemene e-mail: el.teavitamine@mkm.ee

GRIEKENLAND

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 ATHENS

Tel.: (30) 210 696 98 63

Fax: (30) 210 696 91 06

ELOT

(Griekse normalisatie-instelling)

Acharnon 313

GR-111 45 ATHENS

Tel. (30) 210 212 03 01

Fax (30) 210 228 62 19

E-mail: 83189in@elot.gr

Website: http://www.elot.gr

SPANJE

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

E-28006 MADRID

Dhr. Angel Silván Torregrosa

Tel. (34-91) 379 83 32

Mw. Esther Pérez Peláez

Technisch Adviseur

E-mail: esther.perez@ue.mae.es

Tel. (34-91) 379 84 64

Fax (34-91) 379 84 01

E-mail: d83-189@ue.mae.es

FRANKRIJK

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Mw. Suzanne Piau

Tel. (33) 153 44 97 04

Fax (33) 153 44 98 88

E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Mw. Françoise Ouvrard

Tel. (33) 153 44 97 05

Fax (33) 153 44 98 88

E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IERLAND

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Dhr. Tony Losty

Tel. (353-1) 807 38 80

Fax (353-1) 807 38 38

E-mail: tony.losty@nsai.ie

Website: http://www.nsai.ie/

ITALIË

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria - Ufficio F1

Ministerie van Productieve Activiteiten

Via Molise 2

I-00187 Roma

Dhr. Vincenzo Correggia

Tel. (39) 06 47 05 26 69

Fax (39) 06 47 88 78 05

E-mail: vincenzo.correggia@minindustria.it

Dhr. Enrico Castiglioni

Tel. (39) 06 47 05 26 69

Fax (39) 06 47 88 77 48

E-mail: enrico.castiglioni@minindustria.it

E-mail: ispettoratotecnico@minindustria.flexmail.it

Website: http://www.minindustria.it

CYPRUS

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel. (357) 22 409313 of (357) 22 375053

Fax (357) 22 754103

Dhr. Antonis Ioannou

Tel. (357) 22 409409

Fax (357) 22 754103

E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Mw. Thea Andreou

Tel. (357) 22 409 404

Fax (357) 22 754 103

E-mail: tandreou@cys.mcit.gov.cy

Algemene e-mail: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Website: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETLAND

Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

Internal Market Department of the

Ministry of Economics of the Republic of Latvia

55, Brvibas str.

Riga

LV-1519

Mw. Agra Ločmele

Senior Officer of the Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

E-mail: agra.locmele@em.gov.lv

Tel. (371) 7031236

Fax (371) 7280882

E-mail: notification@em.gov.lv

LITOUWEN

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Mw. Daiva Lesickiene

Tel. (370) 5 2709347

Fax (370) 5 2709367

E-mail: dir9834@lsd.lt

Website: http://www.lsd.lt

LUXEMBURG

SEE — Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

L-2010 Luxembourg

Dhr. J.P. Hoffmann

Tel. (352) 46 97 46 1

Fax (352) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu

Website: http://www.see.lu

HONGARIJE

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1055

Dhr. Zsolt Fazekas

E-mail: fazekaszs@gkm.hu

Tel. (36) 1 374 2873

Fax (36) 1 473 1622

E-mail: notification@gkm.hu

Website: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel. (356) 2124 2420

Fax (356) 2124 2406

Mw. Lorna Cachia

E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

Algemene e-mail: notification@msa.org.mt

Website: http://www.msa.org.mt

NEDERLAND

Ministerie van Financiën

Belastingdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Dhr. Ebel van der Heide

Tel. (31-50) 523 21 34

Mw. Hennie Boekema

Tel. (31-50) 523 21 35

Mw.Tineke Elzer

Tel. (31-50) 523 21 33

Fax (31-50) 523 21 59

Algemene e-mail:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

OOSTENRIJK

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Mw. Brigitte Wikgolm

Tel. (43-1) 711 00 58 96

Fax (43-1) 715 96 51 of (43-1) 712 06 80

E-mail: not9834@bmwa.gv.at

Website: http://www.bmwa.gv.at

POLEN

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Mw. Barbara Nieciak

Tel. (48) 22 693 54 07

Fax (48) 22 693 40 28

E-mail: barnie@mg.gov.pl

Mw. Agata Gągor

Tel.: (48) 22 693 56 90

Algemene e-mail: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGAL

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Mw. Cândida Pires

Tel. (351-21) 294 82 36 of 81 00

Fax (351-21) 294 82 23

E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

Algemene e-mail: not9834@mail.ipq.pt

Website: http://www.ipq.pt

SLOVENIË

SIST — Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 478 3041

Fax (386) 1 478 3098

E-mail: contact@sist.si

Mw. Vesna Stražišar

SLOWAKIJE

Mw. Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel. (421) 2 5249 3521

Fax (421) 2 5249 1050

E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FINLAND

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Bezoekersadres:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

en

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Postadres:

PO Box 32

FIN-00023 Government

Dhr. Henri Backman

Tel. (358-9) 16 06 36 27

Fax (358-9) 16 06 46 22

E-mail: henri.backman@ktm.fi

Mw. Katri Amper

Algemene e-mail: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Website: http://www.ktm.fi

ZWEDEN

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Mw. Kerstin Carlsson

Tel. (46) 86 90 48 82 of (46) 86 90 48 00

Fax (46) 8 690 48 40 of (46) 83 06 759

E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

Algemene e-mail: 9834@kommers.se

Website: http://www.kommers.se

VERENIGD KONINKRIJK

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Dhr. Philip Plumb

Tel. (44-207) 215 1488

Fax (44-207) 215 1529

E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Algemene e-mail: 9834@dti.gsi.gov.uk

Website: http://www.dti.gov.uk/strd

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Brussel

Mw. Adinda Batsleer

Tel. (32) (0)2 286 18 61

Fax (32) (0)2 286 18 00

E-mail: aba@eftasurv.int

Mw. Tuija Ristiluoma

Tel. (32) (0)2 286 18 71

Fax (32) (0)2 286 18 00

E-mail: tri@eftasurv.int

Algemene e-mail: DRAFTTECHREGESA@eftasurv

Website: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Trierstraat 74

B-1040 Brussel

Mw. Kathleen Byrne

Tel. (32) (0)2 286 17 34

Fax (32) (0)2 286 17 42

E-mail: kathleen.byrne@efta.int

Algemene e-mail: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Website: http://www.efta.int

TURKIJE

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

06510

Emek — Ankara

Dhr. Saadettin Doğan

Tel. (90-312) 212 58 99

(90-312) 204 81 02

Fax (90-312) 212 87 68

E-mail: dtsabbil@dtm.gov.tr

Website: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Jaar — registratienummer — kennisgevende lidstaat.

(2)  Periode tijdens de welke een ontwerp niet mag worden goedgekeurd.

(3)  Geen standstill-termijn omdat de Commissie de motivering inzake de urgentie heeft aanvaard.

(4)  Geen standstill-termijn, want het betreft hier technische specificaties of andere eisen of regels betreffende diensten die vergezeld gaan van fiscale of financiële maatregelen in de zin van artikel 1, punt 11, tweede alinea, derde streepje, van Richtlijn 98/34/EG.


II Voorbereidende besluiten

Commissie

19.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 13/12


Door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen

(2005/C 13/06)

Document

Deel

Datum

Titel

COM(2004) 404

 

2.6.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad inzake de tenuitvoerlegging van artikel 75 van de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds

COM(2004) 493

 

14.7.2004

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds

COM(2004) 494

 

14.7.2004

Voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van het Cohesiefonds

COM(2004) 495

 

14.7.2004

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

COM(2004) 496

 

14.7.2004

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van een Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGGS)

COM(2004) 515

 

20.7.2004

Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de opzet van een FLEGT-vergunningensysteem op vrijwillige basis voor de invoer van hout in de Europese Gemeenschap

COM(2004) 532

 

30.7.2004

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van normen voor de humane vangst van bepaalde diersoorten met behulp van vallen

COM(2004) 554

 

12.8.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

COM(2004) 672

 

15.10.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de aanvaarding door de Gemeenschap van Reglement nr. 94 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake voorschriften voor de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de bescherming van de inzittenden bij frontale botsingen en Reglement nr. 95 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake voorschriften voor de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de bescherming van de inzittenden bij zijdelingse botsingen

COM(2004) 736

1

29.10.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en voorlopige toepassing van een Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

COM(2004) 736

2

29.10.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

COM(2004) 737

 

29.10.2004

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verlening van dwanglicenties voor octrooien inzake de vervaardiging van farmaceutische producten voor uitvoer naar landen met volksgezondheidsproblemen

COM(2004) 771

 

3.12.2004

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 juli 2004 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren, arbeidscontractanten en tijdelijke functionarissen van de Europese Gemeenschappen die in derde landen tewerkgesteld zijn en van een deel van de ambtenaren die in de tien nieuwe lidstaten tewerkgesteld blijven gedurende een periode van ten hoogste 15 maanden na de toetreding

COM(2004) 776

 

6.12.2004

Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van definitieve antidumpingrechten op wolfraamcarbide en gesmolten wolfraamcarbide van oorsprong uit de Volksrepubliek China

COM(2004) 779

 

8.12.2004

Voorstel voor een verordening van de Raad tot uitbreiding van het bij Verordening (EG) nr. 769/2002 ingestelde definitieve antidumpingrecht op cumarine uit de Volksrepubliek China tot cumarine die vanuit India of Thailand wordt ingevoerd, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit India of Thailand

COM(2004) 783

 

8.12.2004

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2287/2003 ten aanzien van de vangstmogelijkheden voor langoestine in de Noordzee

COM(2004) 797

 

10.12.2004

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2287/2003 inzake de vangstmogelijkheden voor haring in de Oostzee

COM(2004) 805

 

14.12.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende een communautair standpunt in de Gezamenlijke Raad EU-Mexico met betrekking tot een rectificatie van Besluit nr. 3/2004 van de Gezamenlijke Raad EU Mexico van 29 juli 2004

COM(2004) 810

 

16.12.2004

Voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van de gevolgen van de toetreding van Tsjechië en Polen voor de deelname van de Europese Gemeenschap aan de Overeenkomst inzake de Internationale Commissie ter bescherming van de Oder tegen verontreiniging en de Overeenkomst betreffende de Internationale Commissie voor de bescherming van de Elbe

COM(2004) 812

 

17.12.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een bilaterale overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus inzake de handel in textielproducten

COM(2004) 814

 

20.12.2004

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2500/2001 ertoe strekkende dat de communautaire bijstandsverlening ten uitvoer kan worden gelegd overeenkomstig artikel 54, lid 2, onder c), van het Financieel Reglement

Deze teksten zijn beschikbaar op: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


III Bekendmakingen

Commissie

19.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 13/15


Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in het kader van het specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie „Structurering van de Europese onderzoeksruimte”

(2005/C 13/07)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Overeenkomstig Besluit nr. 1513/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad, van 27 juni 2002, betreffende het zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie, ter bevordering van de totstandbrenging van de Europese onderzoeksruimte en van innovatie (2002-2006) (1) heeft de Raad op 30 september 2002 het specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie „Structurering van de Europese onderzoeksruimte” (2002-2006) (2) (hierna „het specifiek programma” genoemd) vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 5, lid 1, van het specifiek programma heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen (hierna „de Commissie” genoemd) op 6 december 2002 een werkprogramma (3) vastgesteld (hierna „het werkprogramma” genoemd) waarin een uitvoeriger beschrijving wordt gegeven van de doelstellingen en de wetenschappelijke en technologische prioriteiten van het specifiek programma, alsmede een tijdschema voor de tenuitvoerlegging ervan.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de verordening van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de regels inzake de deelneming van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten en de regels inzake de verspreiding van de onderzoeksresultaten ter uitvoering van het zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap (2002-2006) (4) (hierna „de regels voor deelneming” genoemd) worden voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract ingediend onder de voorwaarden van de uitnodigingen tot het indienen van voorstellen.

2.

De huidige uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract (hierna „uitnodiging” genoemd) omvatten dit algemeen tekstdeel en de specifieke voorwaarden uiteengezet in de bijlage. De bijlage vermeldt in het bijzonder de sluitingsdatum voor het indienen van de voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract, een indicatieve datum voor de afronding van de beoordelingen, het indicatieve budget, de instrumenten en gebieden die onder de uitnodigingen vallen, de beoordelingscriteria voor voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract, het minimumaantal deelnemers en alle van toepassing zijnde beperkingen.

3.

Natuurlijke of rechtspersonen die voldoen aan de voorwaarden in de regels voor deelneming en niet onder een van de uitsluitingsgevallen vallen in de regels voor deelneming en in artikel 114, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (5) (hierna „de indieners” genoemd) worden uitgenodigd voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in te dienen bij de Commissie, afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden in de regels voor deelneming en in de uitnodiging.

In het kader van de onderhandeling over de actie voor de werkzaamheden onder contract zal worden gecontroleerd of de indieners aan de deelnamevoorwaarden voldoen. Voordien moeten de indieners evenwel een verklaring hebben ondertekend dat zij niet in een van de in artikel 93, lid 1, van het Financieel Reglement bedoelde situaties verkeren. Tevens moeten zij de Commissie de informatie hebben medegedeeld als bedoeld in artikel 173, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het financieel reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (6) .

De Europese Gemeenschap voert een gelijkekansenbeleid en in dit verband worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in te dienen of hierbij betrokken te zijn.

4.

De Commissie stelt — met betrekking tot de uitnodigingen — gidsen voor indieners ter beschikking van de indieners. Deze bevatten informatie over de opstelling en de indiening van een voorstel voor OTO-werkzaamheden onder contract. De Commissie stelt ook richtsnoeren betreffende de beoordelings- en selectieprocedures voor voorstellen ter beschikking (7) . Deze gidsen en richtsnoeren alsook het werkprogramma en andere informatie over de uitnodiging(en) kunnen bij de Commissie worden verkregen via de volgende adressen:

Europese Commissie

FP6 Information Desk

Directoraat-generaal RTD

B-1049 Brussel

Internetadres: www.cordis.lu/fp6

5.

Men wordt verzocht voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract enkel in te dienen in de vorm van een elektronisch voorstel via het webgebaseerde Electronic Proposal Submission System (EPSS (8)). In exceptionele gevallen echter kan een coördinator aan de Commissie toestemming vragen om een voorstel op papier in te dienen binnen de termijn van de uitnodiging. Dit moet gebeuren door te schrijven naar een van de volgende adressen:

European Commission

The HRM Activity Information Desk

(Call identifier:………….)

Research Directorate General

B-1049 Brussels

of e-mailadres: rtd-mc-papersubmission@cec.eu.int

Het verzoek moet vergezeld gaan van een verklaring waarom een uitzondering wordt gevraagd. Indieners van een voorstel die wensen gebruik te maken van de mogelijkheid om een voorstel op papier in te dienen zijn verantwoordelijk voor de zorg dat deze verzoeken voor een vrijstelling en de desbetreffende procedures tijdig worden afgerond opdat de termijn van de uitnodiging kan worden gehaald.

Alle voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract moeten uit twee delen bestaan: de formulieren (deel A) en de inhoud (deel B).

Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract kunnen off line of on line worden opgesteld en vervolgens on line worden ingediend. Deel B van de voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract kunnen alleen worden ingediend in PDF („portable document format”, compatibel met Adobe versie 3 of hoger met „embedded fonts” (vast bepaald lettertype). Gecomprimeerde („gezipte”) bestanden worden uitgesloten.

De EPSS-software tool (voor off line of on line gebruik) is beschikbaar via de Cordis-website www.cordis.lu.

On line ingediende voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die onvolledig zijn, onleesbaar zijn of virussen bevatten, worden uitgesloten.

Versies van voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die worden ingediend op een wisbaar elektronisch opslagmedium (bv. cd-rom, diskette), per e-mail of per fax worden uitgesloten.

Elk voorstel voor OTO-werkzaamheden onder contract dat werd toegelaten om via papier te worden ingediend en dat onvolledig is, wordt uitgesloten.

Verdere details betreffende de verschillende procedures voor voorstelindiening worden gegeven in bijlage J van de richtsnoeren betreffende de beoordelings- en selectieprocedures voor voorstellen.

6.

Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract moeten ten laatste op de sluitingsdatum en op het in de desbetreffende uitnodiging gespecificeerde tijdstip de Commissie bereiken. Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die na deze datum en tijdstip aankomen, worden uitgesloten.

Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die niet voldoen aan de voorwaarden betreffende het minimumaantal deelnemers vermeld in de uitnodiging, worden uitgesloten.

Dit is ook van toepassing betreffende alle bijkomende toelatingscriteria in het werkprogramma.

7.

Ingeval van opeenvolgende indieningen van hetzelfde voorstel voor een OTO-werkzaamheid onder contract onderzoekt de Commissie de laatst ontvangen versie voor de sluitingsdatum en tijd gespecificeerd in de betrokken uitnodiging.

8.

Indien in de relevante uitnodiging daarin is voorzien kunnen voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in het kader van een toekomstige evaluatie worden behandeld.

9.

De indieners worden verzocht de relevante identificatiecode van de uitnodiging in alle correspondentie betreffende de uitnodiging (bv. bij een verzoek om informatie of bij indiening van een voorstel voor OTO-werkzaamheden onder contract) te vermelden.


(1)  PB L 232 van 29.8.2002, blz. 1.

(2)  PB L 294 van 29.10.2002, blz. 44.

(3)  Besluit C(2002) 4791 van de Commissie, zoals gewijzigd bij Commissiebesluiten C(2003) 635, C(2003) 998, C(2003) 1951, C(2003) 2708, C(2003) 4571, C(2004) 48, en C(2004) 3330 alle niet gepubliceerd.

(4)  PB L 355 van 30.12.2002, blz. 23.

(5)  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(6)  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1.

(7)  C(2003) 883 van 27.3.2003, zoals voor het laatst gewijzigd bij C(2004) 3337 van 1.9.2004.

(8)  Het EPSS is een hulpmiddel om de indieners te helpen bij het opstellen en indienen van voorstellen langs elektronische weg.


BIJLAGE

INFORMATIE BETREFFENDE DE UITNODIGING TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN VOOR MARIE CURIE-CONFERENTIES EN -CURSUSSEN

1.   Specifiek programma: Structurering van de Europese onderzoeksruimte.

2.   Activiteit: Activiteiten in het kader van menselijk potentieel en mobiliteit.

3.   Titel van de uitnodiging: Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor Marie Curie-conferenties en cursussen.

4.   Identificatie van de uitnodiging: FP6-2005-Mobility-4.

5.   Publicatiedatum: 19 januari 2005.

6.   Sluitingsdatum: 18 mei 2005 om 17.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

7.   Totale begroting (ter indicatie): 12 250 000 EUR.

8.   Instrumenten: Zie punt 2.3.1.4 van het werkprogramma.

9.   Minimumaantal deelnemers: Zie de in punt 2.3.1.4 van het werkprogramma gespecificeerde voorwaarden.

10.   Beperkende voorwaarden voor deelname (type organisatie, type activiteit, derde landen): Zie de in de punten 2.3.1.4 en 2.5 van het werkprogramma gespecificeerde voorwaarden.

11.   Consortiumovereenkomsten: De deelnemers aan OTO-activiteiten in het kader van deze uitnodiging zijn niet verplicht een consortiumovereenkomst te sluiten.

12.   Beoordelingsprocedure: De beoordeling volgt op een inschrijving in één fase; de voorstellen worden niet anoniem beoordeeld.

13.   Beoordelingscriteria: Zie bijlage Mob-B van het werkprogramma voor de toepasselijke criteria (met inbegrip van de afzonderlijke weegfactoren en drempelwaarden en de totale drempelwaarde) voor elk instrument.

14.   Indicatief tijdschema voor de beoordeling en de sluiting van het contract:

Voorlopige resultaten van de beoordeling: zullen naar verwachting binnen ongeveer vier maanden na de sluitingsdatum beschikbaar zijn.

Ondertekening contract: naar verwachting zullen de eerste contracten in verband met deze uitnodiging vóór eind 2005 in werking treden.


19.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 13/18


OPLEIDING VAN NATIONALE RECHTERS IN EG-CONCURRENTIERECHT EN JUSTITIËLE SAMENWERKING TUSSEN NATIONALE RECHTERS

(2005/C 13/08)

Een nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen met betrekking tot de opleiding van nationale rechters in EG-concurrentierecht en justitiële samenwerking tussen nationale rechters is gepubliceerd op http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/proposals2/

Uiterste datum voor de ontvangst van de voorstellen: 4 maart 2005.