ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 104E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

47e jaargang
30 april 2004


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   (Mededelingen)

 

EUROPEES PARLEMENT

 

ZITTING 2004 — 2005

 

Maandag, 19 april 2004

2004/C 104E/1

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Hervatting van de zitting

Mededeling van de Voorzitter

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Samenstelling Parlement

Samenstelling fracties

Samenstelling commissies en delegaties

Onderzoek geloofsbrieven

Vergaderrooster 2005

Ingekomen stukken

Verzoekschriften

Kredietoverschrijvingen

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

Regeling van de werkzaamheden

Overeenkomst EG-VS inzake PNR-gegevens

Eerbiediging en bevordering van de waarden waarop de Unie is gegrondvest (debat)

Samenwerking inzake consumentenbescherming *** I — Consumentenkrediet *** I — Oneerlijke handelspraktijken *** I (debat)

Bestrijdingsmiddelenresiduen in producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong *** I (debat)

Vennootschapsrecht en corporate governance (debat)

Betalingen binnen de interne markt (debat)

Aardgasvoorziening *** I — Toegang tot gastransmissienetten *** I (debat)

Ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten *** I (debat)

Bekendmaking van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

Handel in broeikasgasemissierechten *** I (debat)

Batterijen en accu's *** I (debat)

Milieugericht levenscyclusconcept (debat)

Coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels *** II (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

24

BIJLAGE I

25

 

Dinsdag, 20 april 2004

2004/C 104E/2

NOTULEN

26

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Samenstelling Parlement

Samenstelling commissies en delegaties

Besluit inzake het verzoek om urgentverklaring

Veiligheid op zee (debat)

In rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen *** I (debat)

Sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer *** I (debat)

Minimale veiligheidseisen voor tunnels *** II (debat)

Agenda

Stemmingen

Nabuurschapsbeleid van de EU na de uitbreiding * (artikel 110 bis van het Reglement) (eindstemming)

Belasting op energieproducten en elektriciteit in Cyprus * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer *** II (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Communautair douanewetboek *** I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart *** (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Klein grensverkeer aan de tijdelijke buitengrenzen * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Migratiebeheersdiensten * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Plaats van levering van diensten * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Europees Ruimteagentschap * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Visuminformatiesysteem * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Verplichting voor vervoerders om de passagiersgegevens door te geven * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Europese Politieacademie * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Benoeming van een lid van ECB * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Impact van de communautaire regelgeving en raadplegingsprocedures (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Gelijke kansen voor personen met een handicap (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels *** II (stemming)

Minimale veiligheidseisen voor tunnels *** II (stemming)

Luchtkwaliteit *** I (stemming)

Samenwerking inzake consumentenbescherming *** I (stemming)

Consumentenkrediet *** I (stemming)

Oneerlijke handelspraktijken *** I (stemming)

Bestrijdingsmiddelenresiduen in producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong *** I (stemming)

Aardgasvoorziening *** I (stemming)

Toegang tot gastransmissienetten *** I (stemming)

Ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten *** I (stemming)

Handel in broeikasgasemissierechten *** I (stemming)

Batterijen en accu's *** I (stemming)

In rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen *** I (stemming)

Sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer *** I (stemming)

Europees Vluchtelingenfonds (2005-2010) * (stemming)

Afvalpreventie en afvalrecycling (stemming)

Eerbiediging en bevordering van de waarden waarop de Unie is gegrondvest (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

Toespraak van de heer Barnier

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Ingekomen stukken

Schriftelijke verklaringen (artikel 51 van het Reglement)

Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 (debat)

Economische en sociale cohesie (Derde verslag) (debat)

Begroting 2005: jaarlijkse beleidsstrategie van de Commissie (debat)

Raming van het Europees Parlement voor 2005 (debat)

Eurostat — Kwijting 2002: Afdeling III (Commissie) — Kwijting 2002: 6e, 7e en 8e Europees Ontwikkelingsfonds — Kwijting 2002: afdelingen II, IV, V, VI, VII en VIII van de algemene begroting — Kwijting 2002: Afdeling I (Europees Parlement) — Kwijting 2002: gedecentraliseerde agentschappen — Kwijting 2002: EGKS (debat)

Agenda

Verzoek van Kroatië om toetreding tot de EU (mededeling van de Commissie)

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Eurostat — Kwijting 2002: Afdeling III (Commissie) — Kwijting 2002: 6e, 7e en 8e Europees Ontwikkelingsfonds — Kwijting 2002: afdelingen II, IV, V, VI, VII en VIII van de algemene begroting — Kwijting 2002: Afdeling I (Europees Parlement) — Kwijting 2002: gedecentraliseerde agentschappen — Kwijting 2002: EGKS (voortzetting van het debat)

Overeenkomst EG/VS over PNR-gegevens * (debat)

Vrijheid van meningsuiting en informatie (debat)

Afstempelen van reisdocumenten van onderdanen van derde landen * (debat)

Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving * (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

51

BIJLAGE I

53

BIJLAGE II

81

AANGENOMEN TEKSTEN

127

P5_TA(2004)0278Nieuw nabuurschapsbeleid van de EU *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2000/24/EG met het oog op de uitbreiding van de Europese Unie en het nieuwe nabuurschapsbeleid van de EU (COM(2003) 603 — C5-0501/2003 — 2003/0232(CNS))

127

P5_TA(2004)0279Belasting op energieproducten en elektriciteit in Cyprus *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/96/EG waarbij Cyprus voor energieproducten en elektriciteit tijdelijk belastingverlagingen of -vrijstellingen mag toepassen (COM(2004) 185 — C5-0175/2004 — 2004/0067(CNS))

127

P5_TA(2004)0280Elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer *** IIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap (6277/1/2004 — C5-0163/2004 — 2003/0081(COD))

128

P5_TA(2004)0281Communautair douanewetboek *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (COM(2003) 452 — C5-0345/2003 — 2003/0167(COD))

129

P5_TC1-COD(2003)0167Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek

129

P5_TA(2004)0282Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Protocol betreffende de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart (Eurocontrol) (5747/2004 — COM(2003) 555 — C5-0065/2004 — 2003/0214(AVC))

137

P5_TA(2004)0283Klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een regeling inzake klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten (COM(2003) 502 — C5-0442/2003 — 2003/0193(CNS))

137

P5_TA(2004)0284Klein grensverkeer aan de tijdelijke buitengrenzen *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor van verordening van de Raad tot instelling van een regeling inzake klein grensverkeer aan de tijdelijke buitengrenzen tussen de lidstaten (COM(2003) 502 — C5-0443/2003 — 2003/0194(CNS))

140

P5_TA(2004)0285Migratiebeheersdiensten *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de totstandbrenging van een beveiligd, op internet gebaseerd informatie- en coördinatienetwerk voor de migratiebeheersdiensten van de lidstaten (COM(2003) 727 — C5-0612/2003 — 2003/0284(CNS))

141

P5_TA(2004)0286Plaats van levering van diensten *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft de plaats van levering van diensten (COM(2003) 822 — C5-0026/2004 — 2003/0329(CNS))

143

P5_TA(2004)0287Europees Ruimteagentschap *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het sluiten van de Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Europees Ruimteagentschap (COM(2004) 85/2 — C5-0099/2004 — 2004/0028(CNS))

143

P5_TA(2004)0288Europese Politieacademie *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van Ierland met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2000/820/JBZ tot oprichting van een Europese Politieacademie (EPA) (15400/2003 — C5-0001/2004 — 2004/0801(CNS))

144

P5_TA(2004)0289Europese Politieacademie *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van het Verenigd Koninkrijk met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad houdende wijziging van Besluit 2000/820/JBZ tot oprichting van de Europese Politieacademie (EPA)(5121/2004 — C5-0040/2004 — 2004/0802(CNS))

145

P5_TA(2004)0290Benoeming van een lid van de ECB *Besluit van het Europees Parlement over de ontwerpaanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de heer José Manuel González-Páramo tot lid van de directie van de Europese Centrale Bank (6315/2004 — C5-0176/2004 — 2004/0808(CNS))

146

P5_TA(2004)0291Impact van de communautaire regelgeving en raadplegingsproceduresResolutie van het Europees Parlement over de toetsing van de impact van de communautaire regelgeving en de raadplegingsprocedures (2003/2079(INI))

146

P5_TA(2004)0292Gelijke kansen voor personen met een handicapResolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's — Gelijke kansen voor personen met een handicap: een Europees actieplan (COM(2003) 650 — C5-0039/2004 — 2004/2004(INI))

148

P5_TA(2004)0293Socialezekerheidsstelsels *** IIWetgevingsresolutie betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (15577/6/2003 — C5-0043/2004 — 1998/0360(COD))

153

P5_TC2-COD(1998)0360Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

153

BIJLAGE IVOORSCHOTTEN OP ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN, BIJZONDERE UITKERINGEN BIJ GEBOORTE OF ADOPTIE (artikel 1, lid 4, onder z)

193

BIJLAGE IIBEPALINGEN VAN BILATERALE VERDRAGEN DIE VAN TOEPASSING BLIJVEN EN DIE, NAARGELANG HET GEVAL, BEPERKT ZIJN TOT DE PERSONEN DIE ONDER DEZE BILATERALE BEPALINGEN VALLEN (artikel 8, lid 1)

194

BIJLAGE IIIBEPERKING VAN HET RECHT OP VERSTREKKINGEN VAN GEZINSLEDEN VAN EEN GRENSARBEIDER (artikel 18, lid 2)

194

BIJLAGE IVMEER RECHTEN VOOR PENSIOENGERECHTIGDEN DIE NAAR DE BEVOEGDE LIDSTAAT TERUGKEREN (artikel 27, lid 2)

194

BIJLAGE VMEER RECHTEN VOOR VOORMALIGE GRENSARBEIDERS DIE TERUGKEREN NAAR HET LAND WAAR ZIJ TEVOREN AL DAN NIET IN LOONDIENST GRENSARBEIDER ZIJN GEWEEST (ALLEEN VAN TOEPASSING INDIEN DE LIDSTAAT WAAR ZICH HET BEVOEGDE ORGAAN BEVINDT DAT VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE KOSTEN VAN DE AAN DE PENSIOENGERECHTIGDE IN DE LIDSTAAT VAN ZIJN WOONPLAATS VERLEENDE VERSTREKKINGEN, IS VERMELD) (artikel 28, lid 2)

195

BIJLAGE VIVASTSTELLING VAN A-WETGEVING DIE VAN DE BIJZONDERE COÖRDINATIE ZOU MOETEN PROFITEREN (artikel 44, lid 1)

195

BIJLAGE VIIOVEREENSTEMMING TUSSEN DE WETTELIJKE REGELINGEN VAN DE LIDSTATEN INZAKE DE VOORWAARDEN OMTRENT DE MATE VAN INVALIDITEIT (Artikel 46, lid 3 van de verordening)

196

BIJLAGE VIIIGEVALLEN WAARIN DE ONAFHANKELIJKE PRESTATIE EVEN HOOG OF HOGER IS DAN DE PRESTATIE PRO RATA (artikel 52, lid 4)

200

BIJLAGE IXPRESTATIES EN OVEREENKOMSTEN WAARBIJ ARTIKEL 49 KAN WORDEN TOEGEPAST

201

BIJLAGE XBIJZONDERE, NIET OP PREMIE- OF BIJDRAGEBETALING BERUSTENDE PRESTATIES (Artikel 70, lid 2, onder c)

202

BIJLAGE XIBIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING VAN DE LIDSTATEN (artikelen 51, lid 3; 56, lid 1 en 83)

203

P5_TA(2004)0294Minimale veiligheidseisen voor tunnels *** IIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het Trans-Europese wegennet (5238/1/2004 — C5-0118/2004 — 2002/0309(COD))

203

P5_TA(2004)0295Luchtkwaliteit *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht (COM(2003) 423 — C5-0331/2003 — 2003/0164(COD))

204

P5_TC1-COD(2003)0164Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht

204

BIJLAGE ISTREEFWAARDEN VOOR ARSEEN, CADMIUM, NIKKEL EN BENZO(A)PYREEN

212

BIJLAGE IIVASTSTELLING VAN DE EISEN VOOR DE BEOORDELING VAN CONCENTRATIES VAN ARSEEN, CADMIUM, NIKKEL EN BENZO(A)PYREEN IN DE LUCHT BINNEN EEN ZONE OF AGGLOMERATIE

213

BIJLAGE IIIPLAATSING VAN EN MINIMUMAANTAL MONSTERNEMINGSPUNTEN VOOR HET METEN VAN CONCENTRATIES IN DE LUCHT EN DEPOSITIESNELHEDEN

213

BIJLAGE IVKWALITEITSDOELSTELLINGEN VOOR DE GEGEVENS EN EISEN TEN AANZIEN VAN LUCHTKWALITEITSMODELLEN

215

BIJLAGE VREFERENTIEMETHODEN VOOR DE BEOORDELING VAN CONCENTRATIES IN DE LUCHT EN DEPOSITIESNELHEDEN

217

P5_TA(2004)0296Samenwerking inzake consumentbescherming *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (Verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumenten-bescherming) (COM(2003) 443 — C5-0335/2003 — 2003/0162(COD))

218

P5_TC1-COD(2003)0162Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (de verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentbescherming)

218

BIJLAGE ILIJST VAN DE IN ARTIKEL 3, ONDER a) BEDOELDE RICHTLIJNEN EN VERORDENINGEN

231

P5_TA(2004)0297Consumentenkrediet *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake consumentenkrediet (COM(2002) 443 — C5-0420/2002 — 2002/0222(COD))

233

P5_TC1-COD(2002)0222Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake consumentenkrediet

233

BIJLAGE IDE BASISVERGELIJKING DIE DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DE KREDIETOPNEMINGEN ENERZIJDS EN DE AFLOSSINGEN EN BETALINGEN ANDERZIJDS WEERGEEFT

249

BIJLAGE IIVOORBEELDEN VAN BEREKENINGEN VAN HET JAARLIJKS KOSTENPERCENTAGE

250

P5_TA(2004)0298Oneerlijke handelspraktijken *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende oneerlijke business-to-consumer-handelspraktijken op de interne markt en tot wijziging van de richtlijnen 84/450/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG (richtlijn oneerlijke handelspraktijken) (COM(2003) 356 — C5-0288/2003 — 2003/0134(COD))

260

P5_TC1-COD(2003)0134Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende oneerlijke business-to-consumer-handelspraktijken op de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 84/450/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG (Richtlijn oneerlijke handelspraktijken)

261

BIJLAGE 1HANDELSPRAKTIJKEN DIE ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN ALS ONEERLIJK WORDEN BESCHOUWD

274

BIJLAGE 2COMMUNAUTAIRE WETSBEPALINGEN BETREFFENDE RECLAME EN COMMERCIËLE COMMUNICATIE

276

P5_TA(2004)0299Bestrijdingsmiddelenresiduen in producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong (COM(2003) 117 — C5-0108/2003 — 2003/0052(COD))

278

P5_TC1-COD(2003)0052Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong

278

BIJLAGEN

302

P5_TA(2004)0300Aardgasvoorziening *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over wijziging van de rechtsgrondslag en de algemene oriëntatie van de Raad met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening (15769/2003 — C5-0027/2004 — 2002/0220(COD))

304

P5_TA(2004)0301Toegang tot gastransmissienetten *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot gastransmissienetten (COM(2003) 741 — C5-0644/2003 — 2003/0302(COD))

305

P5_TC1-COD(2003)0302Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot gastransmissienetten

306

BIJLAGERICHTSNOEREN BETREFFENDE DERDENTOEGANGSDIENSTEN

316

P5_TA(2004)0302Ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de Raad (COM(2003) 453 — C5-0369/2003 — 2003/0172(COD))

319

P5_TC1-COD(2003)0172Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de Raad

320

BIJLAGE IMETHODES VOOR HET VASTSTELLEN VAN GENERIEKE EISEN INZAKE ECOLOGISCH ONTWERP

338

BIJLAGE IIMETHODE VOOR HET BEPALEN VAN HET NIVEAU VAN SPECIFIEKE EISEN INZAKE ECOLOGISCH ONTWERP

341

BIJLAGE IIICE-MARKERING

343

BIJLAGE IVINTERNE ONTWERPCONTROLE

343

BIJLAGE VVERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

344

BIJLAGE VIINHOUD VAN DE UITVOERINGSMAATREGELEN

344

BIJLAGE VIIMINIMALE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIA VOOR ZELFREGULERINGSINITIATIEVEN IN HET KADER VAN DE RICHTLIJN

345

P5_TA(2004)0303Handel in broeikasgasemissierechten *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de richtlijn tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met betrekking tot de projectmechanismen van het Protocol van Kyoto (COM(2003) 403 — C5-0355/2003 — 2003/0173(COD))

346

P5_TC1-COD(2003)0173Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met betrekking tot de projectmechanismen van het Protocol van Kyoto (EP-PE_TC1-COD(2003)0173)

347

P5_TA(2004)0304Batterijen en accu's *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en accu's, alsook gebruikte batterijen en accu's (COM(2003) 723 — C5-0563/2003 — 2003/0282(COD))

354

P5_TC1-COD(2003)0282Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en accu's, alsook gebruikte batterijen en accu's

355

BIJLAGE ITOEZICHT OP DE INACHTNEMING VAN DE INZAMELINGSSTREEFCIJFERS OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 13

370

BIJLAGE IISYMBOOL VOOR HET KENMERKEN VAN BATTERIJEN, ACCU'S EN BATTERIJPAKKEN MET HET OOG OP DE AFZONDERLIJKE INZAMELING ERVAN

370

BIJLAGE IIIBATTERIJEN EN ACCU'S IN TOEPASSINGEN DIE ZIJN VRIJGESTELD VAN HET IN ARTIKEL 4, LID 1 BEDOELDE VERBOD

370

BIJLAGE IVLIJST VAN CATEGORIEËN APPARATEN DIE NIET ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED VAN ARTIKEL 5 VALLEN

371

P5_TA(2004)0305In rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (COM(2003) 448 — C5-0351/2003 — 2003/0175(COD))

371

P5_TC1-COD(2003)0175Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen

372

BIJLAGE I

381

BIJLAGE II

382

P5_TA(2004)0306Sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumvoorwaarden voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2002/15/EG en de Verordeningen (EEG) nrs. 3820/85 en 3821/85 van de Raad betreffende sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer (COM(2003) 628 — C5-0601/2003 — 2003/0255(COD))

385

P5_TC1-COD(2003)0255Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 april 2004 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumvoorwaarden voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2002/15/EG en de Verordeningen (EEG) nrs. 3820/85 en 3821/85 van de Raad betreffende sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer

385

BIJLAGE I

394

BIJLAGE II

395

P5_TA(2004)0307Europees Vluchtelingenfonds (2005-2010) *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2005-2010 (COM(2004) 102 — C5-0096/2004 — 2004/0032(CNS))

395

P5_TA(2004)0308Afvalpreventie en afvalrecyclingResolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie: Naar een thematische strategie inzake afvalpreventie en afvalrecycling (COM(2003) 301 — C5-0385/2003 — 2003/2145(INI))

401

P5_TA(2004)0309Eerbiediging en bevordering van de waarden waarop de Unie is gegrondvestResolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie over artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie: Eerbiediging en bevordering van de waarden waarop de Unie is gegrondvest (COM(2003) 606 — C5-0594/2003 — 2003/2249(INI))

408

 

Woensdag, 21 april 2004

2004/C 104E/3

NOTULEN

412

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Besluiten inzake bepaalde documenten

Cyprus (verklaringen gevolgd door een debat)

Situatie in het Midden-Oosten (verklaringen gevolgd door een debat)

Transatlantische betrekkingen (verklaringen gevolgd door een debat)

Mededeling van de Voorzitter (beschuldigingen van fraude)

Stemmingen

Vergaderrooster van het EP voor 2005 (stemming)

Overeenkomst EG/VS over PNR-gegevens (verzoek om advies van het Hof van Justitie) (stemming)

Welkomstwoord

Stemmingen (voortzetting)

Vrijheid van meningsuiting en van informatie (besluit over de stemmingsprocedure)

Goederenvervoer over de weg (gecodificeerde versie) *** I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Leven van vissen in zoet water (gecodificeerde versie) *** I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Motorvoertuigen (verbrandingseigenschappen van bij de inwendige constructie gebruikte materialen) *** (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Beveiliging van motorvoertuigen tegen onrechtmatig gebruik *** (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Goedkeuring van banden (rolgeluid) *** (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Wederuitvoer en herverzending van producten waarvoor de specifieke voorzieningsregeling wordt toegepast * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector *** I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, kastanjepasta * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2002: gedecentraliseerde agentschappen (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2002: EGKS (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet *** II (stemming)

Structuur van landbouwbedrijven na de uitbreiding *** I (stemming)

Het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE) *** I (stemming)

Overeenkomst EG/VS over PNR-gegevens * (stemming)

Afstempelen van reisdocumenten van onderdanen van derde landen * (stemming)

Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving * (stemming)

Kwijting 2002: Afdeling III (Commissie) (stemming)

Kwijting 2002: 6e, 7e en 8e Europees Ontwikkelingsfonds (stemming)

Kwijting 2002: afdelingen II, IV, V, VI, VII en VIII van de algemene begroting (stemming)

Kwijting 2002: Afdeling I (Europees Parlement) (stemming)

Vennootschapsrecht en corporate governance (stemming)

Cyprus (stemming)

Betalingen binnen de interne markt (stemming)

Milieugericht levenscyclusconcept (stemming)

Veiligheid op zee (stemming)

Agenda

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Welkomstwoord

Transatlantische betrekkingen (voortzetting van het debat)

Situatie in Pakistan (debat)

Mensenrechten in de wereld in 2003 (debat)

Democratie, rechtsstaat, rechten van de mens en fundamentele vrijheden *** I (debat)

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 *** I (debat)

Agenda

Enkel kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties (Europass) *** I (debat)

Motie van afkeuring (debat)

Ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap *** III — Veiligheid op de communautaire spoorwegen *** III — Interoperabiliteit van het trans-Europese spoorwegsysteem *** III — Europees Spoorwegbureau *** III (debat)

Midden- en kleinbedrijf *** I (2001-2005) (debat)

Digitale inhoud in Europa *** I (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

437

BIJLAGE I

439

BIJLAGE I

456

AANGENOMEN TEKSTEN

545

P5_TA(2004)0310Goederenvervoer over de weg (gecodificeerde versie) *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke regels voor bepaalde soorten goederenvervoer over de weg (gecodificeerde versie) (COM(2004) 47 — C5-0055/2004 — 2004/0017(COD))

545

P5_TA(2004)0311Leven van vissen in zoet water (gecodificeerde versie) *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van zoet water dat bescherming of verbetering behoeft teneinde geschikt te zijn voor het leven van vissen (COM(2004) 19 — C5-0038/2004 — 2004/0002(COD))

545

P5_TA(2004)0312Motorvoertuigen (verbrandingseigenschappen van bij de inwendige constructie gebruikte materialen) ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Gemeenschap over het ontwerpreglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot uniforme technische voorschriften betreffende de verbrandingseigenschappen van bij de inwendige constructie van bepaalde categorieën motorvoertuigen gebruikte materialen (COM(2003) 630 — 5049/2004 — C5-0106/2004 — 2003/0247(AVC))

546

P5_TA(2004)0313Beveiliging van motorvoertuigen tegen onrechtmatig gebruik ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Gemeenschap over het ontwerpreglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot uniforme technische voorschriften betreffende de beveiliging van motorvoertuigen tegen onrechtmatig gebruik (COM(2003) 632 — 5048/2004 — C5-0105/2004 — 2003/0248(AVC))

547

P5_TA(2004)0314Goedkeuring van banden (rolgeluid) ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Gemeenschap over het ontwerpreglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot uniforme voorschriften voor de goedkeuring van banden wat het rolgeluid betreft (COM(2003) 635 — 5047/2004 — C5-0107/2004 — 2003/0254(AVC))

547

P5_TA(2004)0315Wederuitvoer en herverzending van producten waarvoor de specifieke voorzieningsregeling wordt toegepast *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 ten aanzien van de voorwaarden voor wederuitvoer en herverzending van producten waarvoor de specifieke voorzieningsregeling wordt toegepast (COM(2004) 155 — C5-0129/2004 — 2004/0051(CNS))

548

P5_TA(2004)0316Uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/49/EG waarbij bepaalde lidstaten overgangsperioden mogen instellen voor de toepassing van een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten (COM(2004) 243 — C5-0187/2004 — 2004/0076(CNS))

548

P5_TA(2004)0317Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit 1999/784/EG van de Raad betreffende deelneming van de Gemeenschap in het Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector (COM(2003) 763 — C5-0622/2003 — 2003/0293(COD))

549

P5_TC1-COD(2003)0293Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 21 april 2004 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2004/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit 1999/784/EG van de Raad betreffende deelneming van de Gemeenschap in het Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector

550

P5_TA(2004)0318Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik (COM(2003) 807 — C5-0028/2004 — 2003/0316(CNS))

551

P5_TA(2004)0319Vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede kastanjepasta *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/113/EG inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede kastanjepasta (COM(2004) 151 — C5-0128/2004 — 2004/0052(CNS))

552

P5_TA(2004)0320Kwijting 2002: Europees Bureau voor wederopbouw

553

1.   Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting aan het Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2002 (C5-0632/2003 — 2003/2242(DEC))

553

2.   Resolutie van het Europees Parlement houdende opmerkingen bij het besluit over het verlenen van kwijting aan de directeur van het Europees Bureau voor wederopbouw voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2002 (C5-0632/2003 — 2003/2242(DEC))

554

P5_TA(2004)0321Kwijting 2002: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

559

1.   Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting aan de directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2002 (C5-0636/2003 — 2003/2246(DEC))

559

2.   Resolutie van het Europees Parlement houdende opmerkingen bij het besluit over het verlenen van kwijting aan de directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2002 (C5-0636/2003 — 2003/2246(DEC))

560

P5_TA(2004)0322Kwijting 2002: Europees Milieuagentschap

564

1.   Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting aan de directeur van het Europees Milieuagentschap voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2002 (C5-0635/2003 — 2003/2245(DEC))

564

2.   Resolutie van het Europees Parlement houdende opmerkingen bij het besluit over het verlenen van kwijting aan de directeur van het Europees Milieuagentschap voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2002 (C5-0635/2003 — 2003/2245(DEC))

565

P5_TA(2004)0323Kwijting 2002: Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling

570

1.   Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting aan de directeur van het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2002 (C5-0638/2003 — 2003/2255(DEC))

570

2.   Resolutie van het Europees Parlement houdende opmerkingen bij het besluit over het verlenen van kwijting aan de directeur van het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2002 (C5-0638/2003 — 2003/2255(DEC))

571

P5_TA(2004)0324Kwijting 2002: Vertaalbureau

576

1.   Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting aan de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2002 (C5-0637/2003 — 2003/2247(DEC))

576

2.   Resolutie van het Europees Parlement met opmerkingen bij het besluit over het verlenen van kwijting aan de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2002 (C5-0637/2003 — 2003/2247(DEC))

576

P5_TA(2004)0325Kwijting 2002: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

581

1.   Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting aan de directeur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2002 (C5-0630/2003 — 2003/2240(DEC))

581

2.   Resolutie van het Europees Parlement houdende opmerkingen bij het besluit over het verlenen van kwijting aan de directeur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor de uitvoering van de begroting van het centrum voor het begrotingsjaar 2002 (C5-0630/2003 — 2003/2240(DEC))

582

P5_TA(2004)0326Kwijting 2002: Eurojust

587

1.   Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting aan de directeur van Eurojust voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2002 (C5-0662/2003 — 2003/2256(DEC))

587

2.   Resolutie van het Europees Parlement houdende opmerkingen bij het besluit over het verlenen van kwijting aan de directeur van Eurojust voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2002 (C5-0662/2003 — 2003/2256(DEC))

588

P5_TA(2004)0327Kwijting 2002: Europese Stichting voor opleiding

592

1.   Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting aan de directeur van de Europese Stichting voor opleiding voor de uitvoering van de begroting van de Stichting voor het begrotingsjaar 2002 (C5-0641/2003 — 2003/2259(DEC))

592

2.   Resolutie van het Europees Parlement houdende opmerkingen bij het besluit over het verlenen van kwijting aan de directeur van de Europese Stichting voor opleiding voor de uitvoering van de begroting van de Stichting voor het begrotingsjaar 2002 (C5-0641/2003 — 2003/2259(DEC))

593

P5_TA(2004)0328Kwijting 2002: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

598

1.   Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting aan de directeur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor de uitvoering van de begroting van de Stichting voor het begrotingsjaar 2002 (C5-0631/2003 — 2003/2241(DEC))

598

2.   Resolutie van het Europees Parlement houdende opmerkingen bij het besluit over het verlenen van kwijting aan de directeur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor de uitvoering van de begroting van de Stichting voor het begrotingsjaar 2002 (C5-0631/2003 — 2003/2241(DEC))

599

P5_TA(2004)0329Kwijting 2002: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

603

1.   Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting aan de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2002 (C5-0634/2003 — 2003/2244 (DEC))

603

2.   Resolutie van het Europees Parlement houdende opmerkingen bij het besluit over het verlenen van kwijting aan de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2002 (C5-0634/2003 — 2003/2244(DEC))

604

P5_TA(2004)0330Kwijting 2002: Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat

609

1.   Besluit van het Europees Parlement over het verlenen vankwijting aan de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2002 (C5-0633/2003 — 2003/2243(DEC))

609

2.   Resolutie van het Europees Parlement houdende opmerkingen bij het besluit over het verlenen van kwijting aan de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2002 (C5-0633/2003 — 2003/2243(DEC))

610

P5_TA(2004)0331Kwijting 2002: EGKS

615

1.   Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de EGKS voor het per 23 juli 2002 afgesloten begrotingsjaar (C5-0646/2003 — 2003/2218(DEC))

615

2.   Resolutie van het Europees Parlement met opmerkingen bij het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) voor het per 23 juli 2002 afgesloten begrotingsjaar (C5-0646/2003 — 2003/2218(DEC))

615

P5_TA(2004)0332Trans-Europees vervoersnet *** IIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de beschikking van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Beschikking nr. 1692/96/EG betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (5762/1/2004 — C5-0184/2004 — 2001/0229(COD))

619

P5_TA(2004)0333Structuur van landbouwbedrijven na de uitbreiding *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 571/88 van de Raad houdende organisatie van communautaire enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven na de uitbreiding (COM(2003) 605 — C5-0477/2003 — 2003/0234(COD))

620

P5_TC1-COD(2003)0234Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 21 april 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, naar aanleiding van de uitbreiding, van Verordening (EEG) nr. 571/88 van de Raad houdende organisatie van communautaire enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven

621

P5_TA(2004)0334Financieringsinstrument voor het milieu (LIFE) *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1655/2000 betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE) (COM(2003) 667 — C5-0527/2003 — 2003/0260(COD))

622

P5_TC1-COD(2003)0260Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 21 april 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1655/2000 betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE)

623

P5_TA(2004)0335Afstempelen van reisdocumenten van onderdanen van derde landen *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad waarbij voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten de verplichting wordt ingevoerd om in de reisdocumenten van onderdanen van derde landen bij het overschrijden van de buitengrenzen van de lidstaten systematisch een stempel aan te brengen, en waarbij de Overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten akkoord en het gemeenschappelijk handboek daartoe worden gewijzigd (COM(2003) 664 — C5-0580/2003 — 2003/0258(CNS))

628

P5_TA(2004)0336Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving — (herschikking) (COM(2003) 808 — C5-0060/2004 — 2003/0311(CNS))

632

P5_TA(2004)0337Kwijting 2002: Afdeling III (Commissie)

638

1.   Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2002 (Commissie) (SEC(2003) 1104 — C5-0564/2003 — 2003/2210(DEC))

638

2.   Besluit van het Europees Parlement tot afsluiting van de rekeningen betreffende de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2002 (Commissie) (SEC(2003) 1104 — C5-0564/2003 — 2003/2210(DEC))

639

3.   Besluit van het Europees Parlement met opmerkingen bij het besluit tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2002 (Commissie) SEC(2003) 1104 — C5-0564/2003 — 2003/2210(DEC))

640

P5_TA(2004)0338Kwijting 2002: 6e, 7e en 8e Europees Ontwikkelingsfonds

677

1.   Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting aan de Commissie voor het financieel beheer van het zesde, zevende en achtste Europees Ontwikkelingsfonds in het egrotingsjaar 2002 (COM(2003) 475 — C5-0496/2003 — 2003/2189(DEC))

677

2.   Besluit van het Europees Parlement tot sluiting van de rekeningen van het zesde, zevende en achtste Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2002(COM(2003) 475 — C5-0496/2003 — 2003/2189(DEC))

678

3.   Resolutie van het Europees Parlement met opmerkingen bij de besluiten waarbij de Commissie kwijting wordt verleend voor het financieel beheer van het zesde, zevende en achtste Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2002 (COM(2003) 475 — C5-0496/2003 — 2003/2189(DEC))

680

P5_TA(2004)0339Kwijting 2002: Afdeling II — Raad

687

1.   Besluit van het Europees Parlement inzake kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2002 — Afdeling II — Raad (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2212(DEC))

687

2.   Resolutie van het Europees Parlement ter begeleiding van het besluit inzake kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2002 — Afdeling II — Raad (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2212(DEC))

688

P5_TA(2004)0340Kwijting 2002: Afdeling IV — Hof van Jusitie

690

1.   Besluit van het Europees Parlement inzake kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2002 — Afdeling IV — Hof van Justitie (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2213(DEC))

690

2.   Resolutie van het Europees Parlement ter begeleiding van het besluit inzake kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2002 — Afdeling IV — Hof van Justitie (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2213(DEC))

690

P5_TA(2004)0341Kwijting 2002: Afdeling V — Rekenkamer

692

1.   Besluit van het Europees Parlement inzake kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2002 — Afdeling V — Rekenkamer (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2214(DEC))

692

2.   Resolutie van het Europees Parlement ter begeleiding van het besluit inzake kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2002 — Afdeling V — Rekenkamer (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2214(DEC))

693

P5_TA(2004)0342Kwijting 2002: Afdeling VI — Eurpees Economisch en Sociaal Comité

697

1.   Besluit van het Europees Parlement inzake kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2002 — Afdeling VI — Economisch en Sociaal Comité (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2215(DEC))

697

2.   Resolutie van het Europees Parlement ter begeleiding van het besluit inzake kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2002 — Afdeling VI — Europees Economisch en Sociaal Comité (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2215(DEC))

698

P5_TA(2004)0343Kwijting 2002: Afdeling VII — Comité van de Regio's

699

1.   Besluit van het Europees Parlement inzake kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2002 — Afdeling VII — Comité van de regio's (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2216(DEC))

699

2.   Resolutie van het Europees Parlement ter begeleiding van het besluit inzake kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2002 — Afdeling VII — Comité van de regio's (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2216(DEC))

700

P5_TA(2004)0344Kwijting 2002: Afdeling VIII — Ombudsman

702

1.   Besluit van het Europees Parlement inzake kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2002 — Afdeling VIII — Ombudsman (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2217(DEC))

702

2.   Resolutie van het Europees Parlement ter begeleiding van het besluit inzake kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2002 — Afdeling VIII — Ombudsman (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2217(DEC))

702

P5_TA(2004)0345Kwijting 2002: Afdeling I (Europees Parlement)

703

1.   Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2002 — Afdeling I — Europees Parlement (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2211(DEC))

703

2.   Resolutie van het Europees Parlement bij het besluit tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2002 — Afdeling I — Europees Parlement (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2211(DEC))

704

P5_TA(2004)0346Vennootschapsrecht en corporate governanceResolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Modernisering van het vennootschapsrecht en verbetering van de corporate governance in de Europese Unie — Een actieplan (COM(2003) 284 — C5-0378/2003 — 2003/2150(INI))

714

P5_TA(2004)0347CyprusResolutie van het Europees Parlement over Cyprus

720

P5_TA(2004)0348Betalingen binnen de interne marktResolutie van het Europees Parlement over een juridisch kader voor betalingen binnen de interne markt (2003/2101(INI))

722

P5_TA(2004)0349Milieugericht levenscyclusconceptResolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Geïntegreerd productbeleid — Voortbouwen op een milieugericht levenscyclusconcept (COM(2003) 302 — C5-0550/2003 — 2003/2221(INI))

725

P5_TA(2004)0350Veiligheid op zeeResolutie van het Europees Parlement over de verbetering van de veiligheid op zee (2003/2235(INI))

730

 

Donderdag, 22 april 2004

2004/C 104E/4

NOTULEN

739

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Uitspraak in de rechtszaak tegen Leyla Zana e.a. in Ankara (verklaring gevolgd door een debat)

Grote richtsnoeren van het economisch beleid — Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (debat)

Welkomstwoord

Vervallen van het mandaat van Michel Raymond

Stemmingen

Productie en afzet van honing * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Visuminformatiesysteem * (artikel 110 bis van het Reglement) (vote final)

Verdediging van de parlementaire immuniteit van Umberto Bossi (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Verdediging van de parlementaire immuniteit van Umberto Bossi (tweede verzoek) (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap *** III (stemming)

Veiligheid op de communautaire spoorwegen *** III (stemming)

Interoperabiliteit van het trans-Europese spoorwegsysteem *** III (stemming)

Europees Spoorwegbureau *** III (stemming)

Gewijzigde begroting nr. 6/2004 (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Democratie, rechtsstaat, rechten van de mens en fundamentele vrijheden *** I (stemming)

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 *** I (stemming)

Enkel kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties (Europass) *** I (stemming)

Midden- en kleinbedrijf (2001-2005) *** I (stemming)

Digitale inhoud in Europa *** I (stemming)

Samenwerkingsovereenkomst EG/Pakistan * (stemming)

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)

Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 (stemming)

Economische en sociale cohesie (Derde verslag) (stemming)

Begroting 2005: jaarlijkse beleidsstrategie van de Commissie (stemming)

Raming van het Europees Parlement voor 2005 (stemming)

Follow-up van het jaarverslag van de EIB (stemming)

Eurostat (stemming)

Vrijheid van meningsuiting en informatie (stemming)

Situatie in Pakistan (stemming)

Transatlantische betrekkingen (stemming)

Mensenrechten in de wereld in 2003 (stemming)

Resultaten van het proces tegen Leyla Zana en anderen te Ankara (stemming)

Grote richtsnoeren van het economisch beleid (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Vrouwen in Zuidoost-Europa (debat)

Conferentie tot herziening van het Verdrag van Ottawa over antipersoneelsmijnen (verklaring gevolgd door een debat)

Cuba (debat)

Productie van sportartikelen voor de Olympische Spelen (debat)

Nigeria (debat)

Stemmingen

Cuba (stemming)

Productie van sportartikelen voor de Olympische Spelen (stemming)

Nigeria (stemming)

Vrouwen in Zuidoost-Europa (stemming)

Herzieningsconferentie van het Verdrag van Ottawa over antipersoneelsmijnen (stemming)

Rectificaties stemgedrag

Samenstelling commissies

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 51 van het Reglement)

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Rooster van de volgende vergaderingen

Onderbreking van de zitting

PRESENTIELIJST

760

BIJLAGE I

761

BIJLAGE IIUITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN

786

AANGENOMEN TEKSTEN

941

P5_TA(2004)0351Productie en afzet van honing *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende algemene regels voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de productie en de afzet van honing (COM(2004) 30 — C5-0052/2004 — 2004/0003(CNS))

941

P5_TA(2004)0352Visuminformatiesysteem *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het opzetten van het visuminformatiesysteem (VIS) (COM(2004) 99 — C5-0098/2004 — 2004/0029(CNS))

945

P5_TA(2004)0353Verzoek van Umberto Bossi om verdediging van zijn parlementaire immuniteitBesluit van het Europees Parlement over het verzoek van Umberto Bossi om verdediging van zijn parlementaire immuniteit (2003/2171(IMM))

945

P5_TA(2004)0354Verzoek van Umberto Bossi om verdediging van zijn parlementaire immuniteitBesluit van het Europees Parlement over het verzoek van Umberto Bossi om verdediging van zijn parlementaire immuniteit (2003/2172(IMM))

946

P5_TA(2004)0355Ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap *** IIIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 91/440/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap (PE-CONS 3641/2004 — C5-0156/2004 — 2002/0025(COD))

947

P5_TA(2004)0356Veiligheid op de communautaire spoorwegen *** IIIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van Richtlijn 2001/14/EG van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering (Spoorwegveiligheidsrichtlijn) (PE-CONS 3638/2004 — C5-0153/2004 — 2002/0022(COD))

948

P5_TA(2004)0357Interoperabiliteit van het trans-Europese spoorwegsysteem *** IIIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 96/48/EG van de Raad betreffende de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem en van Richtlijn 2001/16/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (PE-CONS 3639/2004 — C5-0154/2004 — 2002/0023(COD))

949

P5_TA(2004)0358Europees Spoorwegbureau *** IIIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau (Spoorwegbureauverordening) (PE-CONS 3640/2004 — C5-0155/2004 — 2002/0024(COD))

950

P5_TA(2004)0359Gewijzigde begroting nr. 6/2004Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004 (8539/2004 — C5-0167/2004 — 2004/2026(BUD))

950

BIJLAGEGEDRAGSCODE VOOR DE OPRICHTING VAN EEN UITVOEREND AGENTSCHAP

951

P5_TA(2004)0360Democratie, rechtsstaat, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijzing van Verordening (EG) nr. 975/1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitvoering van acties op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking die een bijdrage leveren tot de verwezenlijking van de algemene doelstelling van ontwikkeling en consolidatie van de democratie en de rechtsstaat, alsmede van de doelstelling van eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden (COM(2003) 639 — C5-0507/2003 — 2003/0250(COD))

953

P5_TC1-COD(2003)0250Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 april 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 975/1999 van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitvoering van acties op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking die een bijdrage leveren tot de verwezenlijking van de algemene doelstelling van ontwikkeling en consolidatie van de democratie en de rechtsstaat, alsmede van de doelstelling van eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden

953

P5_TA(2004)0361Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit 1419/1999/EG tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 (COM(2003) 700 — C5-0548/2003 — 2003/0274(COD))

956

P5_TC1-COD(2003)0274Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 april 2004 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2004/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1419/1999/EG tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019

957

BIJLAGEVOLGORDE OM CULTURELE HOOFDSTEDEN VAN EUROPA TE MOGEN VOORDRAGEN

959

P5_TA(2004)0362Enkel kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een enkel kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties (Europass) (COM(2003) 796 — C5-0648/2003 — 2003/0307(COD))

960

P5_TC1-COD(2003)0307Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 april 2004 met het oog op de aanneming van Beschikking nr. .../2004/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een enkel kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties (Europass)

960

BIJLAGE IHET EUROPEES CURRICULUM VITAE (CV)

966

BIJLAGE IIDE MOBILIPASS

969

BIJLAGE IIIHET DIPLOMASUPPLEMENT

971

BIJLAGE IVHET EUROPEES TAALPORTFOLIO

973

BIJLAGE VHET CERTIFICAATSUPPLEMENT

975

BIJLAGE VIINFORMATIESYSTEMEN

976

BIJLAGE VIIFINANCIËLE BIJLAGE

976

P5_TA(2004)0363Midden- en kleinbedrijf (2001-2005) *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2000/819/EG betreffende een meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap, met name voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) (2001-2005) (COM(2003) 758 — C5-0628/2003 — 2003/0292(COD))

977

P5_TC1-COD(2003)0292Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 april 2004 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2004/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2000/819/EG betreffende een meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap, met name voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) (2001-2005)

977

P5_TA(2004)0364Digitale inhoud in Europa *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Gemeenschap ter verbetering van de toegankelijkheid, het nut en de exploiteerbaarheid van digitale inhoud in Europa (COM(2004) 96 — C5-0082/2004 — 2004/0025(COD))

981

P5_TC1-COD(2004)0025Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 april 2004 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2004/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Gemeenschap ter verbetering van de toegankelijkheid, het nut en de exploiteerbaarheid van digitale inhoud in Europa

981

BIJLAGE IACTIES

985

BIJLAGE IIINSTRUMENTEN VOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN HET PROGRAMMA

987

BIJLAGE IIIINDICATIEVE VERDELING VAN DE UITGAVEN

988

P5_TA(2004)0365Samenwerkingsovereenkomst EG/Islamitische Republiek Pakistan *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Pakistan (8108/1999 — COM(1998) 357 — C5-0659/2001 — 1998/0199(CNS))

988

P5_TA(2004)0366Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad houdende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2004) 239 — C5-0188/2004 — 2004/0082(CNS))

989

P5_TA(2004)0367Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst: Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 (COM(2004) 101 — C5-0089/2004 — 2004/2006(INI))

991

P5_TA(2004)0368Economische en sociale cohesie (Derde verslag)Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie over het Derde verslag over de economische en sociale cohesie (COM(2004) 107 — C5-0092/2004 — 2004/2005(INI))

1000

P5_TA(2004)0369Begroting 2005: Jaarlijkse beleidsstrategie van de CommissieResolutie van het Europees Parlement over de begroting 2005: Jaarlijkse beleidsstrategie van de Commissie (2004/2001(BUD))

1009

P5_TA(2004)0370Raming van het Europees Parlement voor 2005Resolutie van het Europees Parlement over de raming van de inkomsten en de uitgaven van het Parlement voor het begrotingsjaar 2005 (2004/2007(BUD))

1014

P5_TA(2004)0371Follow-up van het jaarverslag van de EIBResolutie van het Europees Parlement over het activiteitenverslag over 2002 van de Europese Investeringsbank (2004/2012(INI))

1019

P5_TA(2004)0372EurostatResolutie van het Europees Parlement over Eurostat

1021

P5_TA(2004)0373Vrijheid van meningsuiting en informatieResolutie van het Europees Parlement over de risico's van schending in de EU en met name in Italië van de vrijheid van meningsuiting en informatie (artikel 11, lid 2 van het Handvest van de grondrechten) (2003/2237(INI))

1026

P5_TA(2004)0374PakistanResolutie van het Europees Parlement over de situatie met betrekking tot de rechten van de mens en democratie in de Islamitische Republiek Pakistan

1040

P5_TA(2004)0375Transatlantische betrekkingenResolutie van het Europees Parlement over de situatie van transatlantische betrekkingen in het perspectief van de op 25/26 juni 2004 in Dublin te houden top van de EU en de VS

1043

P5_TA(2004)0376Mensenrechten in de wereld in 2003Resolutie van het Europees Parlement over de mensenrechten in de wereld in 2003 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (2003/2005(INI))

1048

P5_TA(2004)0377Uitspraak in de rechtszaak tegen Leyla Zana e.a. in AnkaraResolutie van het Europees Parlement over de uitspraak in de rechtszaak tegen Leyla Zana e.a. in Ankara

1060

P5_TA(2004)0378Globale richtsnoeren voor het economisch beleidResolutie van het Europees Parlement over de aanbeveling van de Commissie inzake de actualisering 2004 van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Gemeenschap (voor de periode 2003-2005) (COM(2004) 238 — C5-0183/2004 — 2004/2020(INI))

1061

P5_TA(2004)0379CubaResolutie van het Europees Parlement over Cuba

1066

P5_TA(2004)0380Productie van sportartikelen voor de Olympische SpelenResolutie van het Europees Parlement over de eerbiediging van de fundamentele arbeidsrechten bij de productie van sportartikelen voor de Olympische Spelen

1067

P5_TA(2004)0381NigeriaResolutie van het Europees Parlement over Nigeria

1069

P5_TA(2004)0382Vrouwen in Zuidoost-EuropaResolutie van het Europees Parlement over vrouwen in Zuidoost-Europa (2003/2128(INI))

1070

P5_TA(2004)0383Conferentie tot herziening van het Verdrag van Ottawa inzake antipersoonsmijnenResolutie van het Europees Parlement over de voorbereidingen van de Europese Unie van de Conferentie tot herziening van het Verdrag van Ottawa inzake antipersoonsmijnen

1075

NL

 


I (Mededelingen)

EUROPEES PARLEMENT

ZITTING 2004 — 2005

Maandag, 19 april 2004

30.4.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 104/1


NOTULEN

(2004/C 104 E/01)

VERLOOP VAN DE VERGADERING

VOORZITTER: Pat COX

Voorzitter

1.   Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.

2.   Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter gedenkt namens het Parlement de in Irak vermoorde Italiaanse gijzelaar Fabrizio Quattrocchi. Namens het Parlement betuigt hij zijn medeleven met de nabestaanden van het slachtoffer en met het volk en de regering van Italië.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.

3.   Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

4.   Samenstelling Parlement

De bevoegde Griekse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Nikolaos Chountis tot lid van het Parlement, in de plaats van Alexandros Alavanos, met ingang van 15 april 2004.

De bevoegde Spaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Cristina Soriano Gil, José Vila Abelló en Enric Xavier Morera i Catalá tot leden van het Parlement, in de plaats van María del Carmen Ortiz Rivas, Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya en Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, met ingang van 2 april 2004.

De Voorzitter verwijst naar het bepaalde in artikel 7, lid 5, van het Reglement.

De bevoegde Malteekse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Mario De Marco en Jason Azzopardi tot waarnemers, in de plaats van Antonio Fenech en Michael Frendo, met ingang van 29 maart 2004.

De Letse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Guntars Krasts tot waarnemer, in de plaats van Juris Dobelis, met ingang van 7 april 2004.

De Cypriotische autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Lefteris Christoforou tot waarnemer, in de plaats van Georgios Tasou, met ingang van 13 april 2004.

5.   Samenstelling fracties

M.Enric Xavier Morera i Catalá is toegetreden tot de Verts/ALE-Fractie.

6.   Samenstelling commissies en delegaties

M.Mario De Marco is benoemd tot waarnemer in de Commissie BUDG.

M.Lefteris Christoforou is benoemd tot waarnemer in de Commissie LIBE.

M.Jason Azzopardi is benoemd tot waarnemer in de Commissie PECH en de Commissie RETT.

M.Josef Kubica is benoemd tot waarnemer in de Commissie AFCO.

*

* *

De PPE-DE-, de PSE- en de ELDR-Fractie hebben de volgende verzoeking tot benoeming ingediend:

Commissie ENVI: Jacqueline Rousseau

Commissie AGRI, Commissie FEMM en Delegatie voor de betrekkingen met Canada: Cristina Soriano

Commissie RETT en Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika en Mexico: José Vila Abellò.

Deze verzoeken zullen als ingewilligd worden beschouwd indien er voor de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar wordt aangetekend.

7.   Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement de mandaten van de leden Meropi Kaldi en María del Carmen Ortiz Rivas.

8.   Vergaderrooster 2005

De Conferentie van voorzitters heeft haar voorstellen met betrekking tot het vergaderrooster voor 2005 bekendgemaakt. Deze luiden als volgt:

van 10 t/m 13 januari

26 en 27 januari

van 21 t/m 24 februari

van 7 t/m 10 maart

van 11 t/m 14 april

27 en 28 april

van 9 t/m 12 mei

25 en 26 mei

van 6 t/m 9 juni

22 en 23 juni

van 4 t/m 7 juli

van 5 t/m 8 september

van 26 t/m 29 september

12 en 13 oktober

van 24 t/m 27 oktober

van 14 t/m 17 november

30 november en 1 december

van 12 t/m 15 december

De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op dinsdag 20 april om 10.00 uur; de stemming vindt plaats op woensdag 21 april om 12.00 uur.

9.   Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1)

Raad en Commissie:

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/96/EG waarbij Cyprus voor energieproducten en elektriciteit tijdelijk belastingverlagingen of -vrijstellingen mag toepassen (COM(2004) 185 — C5-0175/2004 — 2004/0067(CNS))

verwezen naar:

ten principale: ECON

 

advies: ITRE

rechtsgrondslag:

Art. 93 EGV

Ontwerpaanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese centrale bank (6315/2004 — C5-0176/2004 — 2004/0808(CNS))

verwezen naar:

ten principale: ECON

rechtsgrondslag:

art. 112, lid 2b EGV

Raad van de Europese Unie: Initiatief van het Koninkrijk Spanje betreffende de aanneming van het Richtlijn van de Raad betreffende de verplichting voor vervoerders om de passagiersgegevens door te geven (8058/2004 — C5-0177/2004 — 2003/0809(CNS))

verwezen naar:

ten principale: LIBE

 

advies: RETT

rechtsgrondslag:

art. 62, lid 2 EGV, art. 63, lid 3 EGV

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1268/1999 inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode (COM(2004) 163 — C5-0178/2004 — 2004/0054(CNS))

verwezen naar:

ten principale: AGRI

 

advies: BUDG

rechtsgrondslag:

Art. 308 EGV

Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de sluiting van een protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 december 2003 tot en met 2 december 2007, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van Mauritius inzake de visserij in de wateren van Mauritius (COM(2004) 197 — C5-0179/2004 — 2004/0071(CNS))

verwezen naar:

ten principale: PECH

 

advies: BUDG, DEVE

rechtsgrondslag:

Art. 37 EGV, art. 300, lid 2-3 al. 1 EGV

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EGVerdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bescherming tegen subsidiëring en oneerlijke tariefpraktijken bij de levering van luchtdiensten vanuit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (COM(2004) 235 — C5-0180/2004 — 2002/0067(COD))

verwezen naar:

ten principale: RETT

 

advies: ECON, ITRE

rechtsgrondslag:

art. 80, lid 2 EGV

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van het zwemwater (COM(2004) 245 — C5-0181/2004 — 2002/0254(COD))

verwezen naar:

ten principale: ENVI

 

advies: JURI, RETT

rechtsgrondslag:

art. 175, lid 1 EGV

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EGVerdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake onderhandelingen over en de tenuitvoerlegging van overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen (COM(2004) 265 — C5-0182/2004 — 2003/0044(COD))

verwezen naar:

ten principale: RETT

 

advies: LIBE, JURI

rechtsgrondslag:

art. 80, lid 2 EGV

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EGVerdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een tweede fase van het communautair actieprogramma (2004-2008) ter voorkoming van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en ter bescherming van slachtoffers en risicogroepen (het DAPHNE II-programma) (COM(2004) 259 — C5-0185/2004 — 2003/0025(COD))

verwezen naar:

ten principale: FEMM

 

advies: BUDG, LIBE

rechtsgrondslag:

Art. 152 EGV

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2006, van de vangstmogelijkheden voor de tonijnvisserij en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Democratische Republiek Madagaskar inzake de visserij voor de kust van Madagaskar (COM(2004) 218 — C5-0186/2004 — 2004/0070(CNS))

verwezen naar:

ten principale: PECH

 

advies: BUDG, DEVE

rechtsgrondslag:

Art. 37 EGV, art. 300, lid 2-3 al. 1 EGV

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/49/EG waarbij bepaalde lidstaten overgangsperioden mogen instellen voor de toepassing van een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten (COM(2004) 243 — C5-0187/2004 — 2004/0076(CNS))

verwezen naar:

ten principale: ECON

 

advies: JURI

rechtsgrondslag:

Art. 94 EGV

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2004) 239 — C5-0188/2004 — 2004/0082(CNS))

verwezen naar:

ten principale: EMPL

 

advies: ECON, ITRE, FEMM

rechtsgrondslag:

art. 128, lid 2 EGV

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging, voor de periode van 1 juli 2004 tot en met 30 juni 2005, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië inzake de visserij voor de kust van Kaapverdië (COM(2004) 183 — C5-0189/2004 — 2004/0058(CNS))

verwezen naar:

ten principale: PECH

 

advies: BUDG, DEVE

rechtsgrondslag:

Art. 37 EGV, art. 300, lid 2-3 EGV

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EGVerdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en vliegtuigexploitanten (COM(2004) 255 — C5-0190/2004 — 2002/0234(COD))

verwezen naar:

ten principale: RETT

 

advies: JURI

rechtsgrondslag:

art. 80, lid 2 EGV

2)

parlementaire commissies

2.1)

verslagen:

* Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het sluiten van de Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Europees Ruimteagentschap (COM(2004) 85 — C5-0099/2004 — 2004/0028(CNS)) — Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

Rapporteur: de heer Bodrato (A5-0222/2004).

*** I Tweede Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake consumentenkrediet (COM(2002) 443 — C5-0420/2002 — 2002/0222(COD)) — Commissie juridische zaken en interne markt

Rapporteur: de heer Wuermeling (A5-0224/2004).

* Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik (COM(2003) 807 — C5-0028/2004 — 2003/0316(CNS)) — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

Rapporteur: de heer Maaten (A5-0226/2004).

Verslag over de mededeling van de Commissie betreffende artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie: Eerbiediging en bevordering van de waarden waarop de Unie is gegrondvest (COM(2003) 606 — C5-0594/2003 — 2003/2249(INI)) — Commissie constitutionele zaken

Rapporteur: de heer Voggenhuber (A5-0227/2004).

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2002 — Afdeling II — Raad (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2212(DEC); Afdeling IV — Hof van Justitie (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2213(DEC)); Afdeling V — Rekenkamer (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2214(DEC)); Afdeling VI — Economisch en Sociaal Comité (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2215(DEC)); Afdeling VII — Comité van de regio's (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2216(DEC)); Afdeling VIII — Europese Ombudsman (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2217(DEC)) (I5-0034/03 — C5-0088/2004 — 2003/2212(DEC)) — Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

Rapporteur: mevrouw Stauner (A5-0228/2004).

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad waarbij voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten de verplichting wordt ingevoerd om in de reisdocumenten van onderdanen van derde landen bij het overschrijden van de buitengrenzen van de lidstaten systematisch een stempel aan te brengen, en waarbij de Overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten akkoord en het gemeenschappelijk handboek daartoe worden gewijzigd (COM(2003) 664 — C5-0580/2003 — 2003/0258(CNS)) — Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: mevrouw Angelilli (A5-0229/2004).

Verslag over de risico's van schending in de EU en met name in Italië van de vrijheid van meningsuiting en informatie (artikel 11, lid 2 van het Handvest van de grondrechten) — 2003/2237(INI)) — Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: mevrouw Boogerd-Quaak (A5-0230/2004).

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, en (EG) nr. 1454/2001 ten aanzien van de voorwaarden voor wederuitvoer en herverzending van producten waarvoor de specifieke voorzieningsregeling wordt toegepast (Vereenvoudigde procedure — Artikel 158, lid 1 van het Reglement) (COM(2004) 155 — C5-0129/2004 — 2004/0051(CNS)) — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Rapporteur: de heer Daul (A5-0231/2004).

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende maatregelen op het gebied van de bijenteelt (COM(2004) 30 — C5-0052/2004 — 2004/0003(CNS)) — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Rapporteur: mevrouw Lulling (A5-0232/2004).

* Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft de plaats van levering van diensten (COM(2003) 822 — C5-0026/2004 — 2003/0329(CNS)) — Economische en Monetaire Commissie

Rapporteur: de heer Karas (A5-0233/2004).

*** I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Gemeenschap ter verbetering van de toegankelijkheid, het nut en de exploiteerbaarheid van digitale inhoud in Europa (COM(2004) 96 — C5-0082/2004 — 2004/0025(COD)) — Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

Rapporteur: de heer W.G. van Velzen (A5-0235/2004).

Verslag over de raming van inkomsten en uitgaven van het Parlement voor het begrotingsjaar 2005 (2004/2007(BUD)) — Begrotingscommissie

Rapporteur: de heer Kuckelkorn (A5-0236/2004).

*** I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2000/819/EG betreffende een meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap, met name voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) (2001-2005) (COM(2003) 758 — C5-0628/2003 — 2003/0292(COD)) — Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

Rapporteur: de heer Rübig (A5-0237/2004).

*** Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Gemeenschap over het ontwerp-reglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot uniforme technische voorschriften betreffende de verbrandingseigenschappen van bij de inwendige constructie van bepaalde categorieën motorvoertuigen gebruikte materialen (5049/04 — C5-0106/2004 — 2003/0247(AVC)) (Vereenvoudigde procedure — Artikel 158, lid 1 van het Reglement) — Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

Rapporteur: de heer Berenguer Fuster (A5-0238/2004).

*** Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Gemeenschap over het ontwerp-reglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot uniforme voorschriften voor de goedkeuring van banden wat het rolgeluid betreft (5047/04 — C5-0107/2004 — 2003/0254(AVC)) (Vereenvoudigde procedure — Artikel 158, lid 1 van het Reglement) — Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

Rapporteur: de heer Berenguer Fuster (A5-0239/2004).

*** Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Gemeenschap over het ontwerpreglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot uniforme technische voorschriften betreffende de beveiliging van motorvoertuigen tegen onrechtmatig gebruik — (5048/04 — — 2003/0248(AVC)) (Vereenvoudigde procedure — Artikel 158, lid 1 van het Reglement) — Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

Rapporteur: de heer Berenguer Fuster (A5-0240/2004).

*** I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit 1999/784/EG van de Raad betreffende deelneming van de Gemeenschap in het Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector (COM(2003) 763 — C5-0622/2003 — 2003/0293(COD)) — Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport

Rapporteur: mevrouw Sanders-ten Holte (A5-0241/2004).

*** I Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een enkel kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties (Europass) (Nauwere samenwerking tussen commissies — Artikel 162 bis) (COM(2003) 796 — C5-0648/2003 — 2003/0307(COD)) — Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport

Rapporteur: mevrouw Zissener (A5-0247/2004).

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving — (herschikking) (COM(2003) 808 — C5-0060/2004 — 2003/0311(CNS)) — Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: de heer Ceyhun (A5-0248/2004).

*** I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke regels voor bepaalde soorten goederenvervoer over de weg (gecodificeerde versie) (COM(2004) 47 — C5-0055/2004 — 2004/0017(COD)) (Vereenvoudigde procedure — artikel 158, lid 1 van het Reglement) — Commissie juridische zaken en interne markt

Rapporteur: de heer Gargani (A5-0250/2004).

* Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/113/EG inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede kastanjepasta (COM(2004) 151 — C5-0128/2004 — 2004/0052(CNS)) — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

Rapporteur: mevrouw Jackson (A5-0251/2004).

*** I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van zoet water dat bescherming of verbetering behoeft teneinde geschikt te zijn voor het leven van vissen (gecodificeerde versie) (COM(2004) 19 — C5-0038/2004 — 2004/0002(COD)) (Vereenvoudigde procedure — artikel 158, lid 1 van het Reglement) — Commissie juridische zaken en interne markt

Rapporteur: de heer Gargani (A5-0252/2004).

Verslag over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Modernisering van het vennootschapsrecht en verbetering van de corporate governance in de Europese Unie — Een actieplan (COM(2003) 284 — C5-0378/2003 — 2003/2150(INI)) (Nauwere samenwerking tussen commissies — Artikel 162 bis) — Commissie juridische zaken en interne markt

Rapporteur: mevrouw Ghilardotti (A5-0253/2004).

*** I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot gastransmissienetten (COM(2003) 741 — C5-0644/2003 — 2003/0302(COD)) — Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

Rapporteur: de heer Seppänen (A5-0254/2004).

*** I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (COM(2003) 452 — C5-0345/2003 — 2003/0167(COD)) — Commissie juridische zaken en interne markt

Rapporteur: mevrouw Fourtou (A5-0255/2004).

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2004 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004, als gewijzigd door de Raad — Afdeling III — Commissie (2004/2021(BUD)) — Begrotingscommissie

Rapporteur: de heer Mulder (A5-0256/2004).

Verslag over de verbetering van de veiligheid op zee- Tijdelijke commissie voor de verbetering van de veiligheid op zee (2003/2235(INI))

Rapporteur: de heer Sterckx (A5-0257/2004).

Verslag ver het activiteitenverslag over 2002 van de Europese Investeringsbank (2004/2012(INI)) — Economische en Monetaire Commissie

Rapporteur: mevrouw Ridruejo (A5-0258/2004).

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2004 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004 — Afdeling III — Commissie (2004/2026(BUD)) — Begrotingscommissie

Rapporteur: de heer Mulder (A5-0259/2004).

*** I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong (COM(2003) 117 — C5-0108/2003 — 2003/0052(COD)) — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

Rapporteur: de heer Sturdy (A5-0260/2004).

Verslag over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Geïntegreerd productbeleid — Voortbouwen op een milieugericht levenscyclusconcept (COM(2003) 302 — C5-0550/2003 — 2003/2221(INI)) — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

Rapporteur: de heer Wijkman (A5-0261/2004).

* Verslag over het voorstel van de Commissie voor een beschikking van de Raad betreffende het opzetten van het visuminformatiesysteem (VIS) (COM(2004) 99 — C5-0098/2004 — 2004/0029(CNS)) — Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: de heer Coelho (A5-0262/2004).

Verslag over de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Gelijke kansen voor personen met een handicap: een Europees actieplan (COM(2003) 650 — C5-0039/2004 — 2004/2004(INI)) — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Rapporteur: de heer Mantovani (A5-0263/2004).

* Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/96/EG waarbij Cyprus voor energieproducten en elektriciteit tijdelijk belastingverlagingen of -vrijstellingen mag toepassen (COM(2004) 185 — C5-0175/2004 — 2004/0067(CNS)) (Vereenvoudigde procedure — Artikel 158, lid 1 van het Reglement) — Economische en Monetaire Commissie

Rapporteur: mevrouw Randzio-Plath (A5-0264/2004).

*** I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en accu's, alsook gebruikte batterijen en accu's (COM(2003) 723 — C5-0563/2003 — 2003/0282(COD)) — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

Rapporteur: de heer Blokland (A5-0265/2004).

* Tweede Verslag over het initiatief van het Koninkrijk Spanje met het oog op de aanneming van een richtlijn van de Raad betreffende de verplichting voor vervoerders om de passagiersgegevens door te geven (8058/04 — C5-0177/2004 — 2003/0809(CNS)) — Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: de heer Hernández Mollar (A5-0266/2004).

* Verslag over het voorstel van de Commissie voor een beschikking van de Raad tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2005-2010 (COM(2004) 102 — C5-0096/2004 — 2004/0032(CNS)) — Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: de heer Deprez (A5-0267/2004).

Verslag over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement „Bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst — Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013”(COM(2004) 101 — C5-0089/2004 — 2004/2006(INI)) — Begrotingscommissie

Rapporteur: de heer Wynn (A5-0268/2004).

Verslag inzake de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Jaarlijkse beleidsstrategie voor 2005 (2004/2001(BUD)) — Begrotingscommissie

Rapporteur: de heer Garriga Polledo (A5-0269/2004).

Jaarverslag over de mensenrechten in de wereld in 2003 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie — 2003/2005(INI)) — Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid

Rapporteur: mevrouw De Keyser (A5-0270/2004).

* Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van PNR-gegevens door luchtvaartmaatschappijen aan het Bureau of Customs and Border Protection van het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (COM(2004) 190 — C5-0162/2004 — 2004/0064(CNS)) — Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: mevrouw Boogerd-Quaak (A5-0271/2004).

Verslag over het Derde verslag over de economische en sociale cohesie (COM(2004) 107 — C5-0092/2004 — 2004/2005(INI)) — Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme

Rapporteur: de heer Hatzidakis (A5-0272/2004).

* Verslag over de ontwerpaanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de heer José Manuel González-Páramo tot lid van de directie van de Europese Centrale Bank (6315/04 — C5-0176/2004 — 2004/0808(CNS)) — Commissie

Rapporteur: mevrouw Randzio-Plath (A5-0273/2004).

2.2)

aanbevelingen voor de tweede lezing:

*** II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels (15577/9/2003 — C5-0043/2004 — 1998/0360(COD)) — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Rapporteur: mevrouw Lambert (A5-0234/2004).

*** II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap (6277/1/2004 — C5-0163/2004 — 2003/0081(COD)) — Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme

Rapporteur: mevrouw Sommer (A5-0246/2004).

*** II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake minimale veiligheidseisen voor tunnels in het Trans-Europese wegennet (5238/1/2004 — C5-0118/2004 — 2002/0309(COD)) — Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme

Rapporteur: de heer Rack (A5-0249/2004).

3)

leden

3.1)

mondelinge vragen voor het vragenuur (artikel 43 van het Reglement)

Ebner Michl, McAvan Linda, Lage Carlos, Sandbæk Ulla Margrethe, Karas Othmar, Newton Dunn Bill, Harbour Malcolm, Paasilinna Reino, Martínez Martínez Miguel Angel, McKenna Patricia, Bowis John, Kinnock Glenys, Posselt Bernd, Isler Béguin Marie Anne, Staes Bart, Nogueira Román Camilo, Hedkvist Petersen Ewa, Crowley Brian, Hughes Stephen, Morgan Eluned, Bowe David Robert, Gahrton Per, Ó Neachtain Seán, Medina Ortega Manuel, Andrews Niall, Hyland Liam, Fitzsimons James (Jim), Collins Gerard, Grönfeldt Bergman Lisbeth, Sacrédeus Lennart, Thorning-Schmidt Helle, Whitehead Phillip, Ahern Nuala, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Varela Suanzes-Carpegna Daniel, Hatzidakis Konstantinos, Casaca Paulo, Dybkjær Lone, Lannoye Paul A.A.J.G., Moraes Claude, MacCormick Neil, Patakis Ioannis, Färm Göran, Mulder Jan, Izquierdo Rojo María, Arvidsson Per-Arne, Alyssandrakis Konstantinos, Riis-Jørgensen Karin, Korakas Efstratios, De Rossa Proinsias, Sandberg-Fries Yvonne, Thors Astrid- Isler Béguin Marie Anne, Nogueira Román Camilo, Hyland Liam, Collins Gerard, Crowley Brian, Gahrton Per, Medina Ortega Manuel, Andrews Niall, Fitzsimons James (Jim), Ludford Sarah, McKenna Patricia, Ahern Nuala, Ó Neachtain Seán, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Dybkjær Lone, Newton Dunn Bill, Posselt Bernd, O'Toole Barbara, Jensen Anne Elisabet, Moraes Claude, MacCormick Neil, De Rossa Proinsias, Izquierdo Rojo María, Thors Astrid.

3.2)

ontwerpresoluties (artikel 48 van het Reglement)

Maurizio Turco, Emma Bonino, Marco Cappato, Gianfranco Dell'Alba, Benedetto Della Vedova, Olivier Dupuis, Marco Pannella, Uma Aaltonen, Nuala Ahern, Sylviane H. Ainardi, Bent Hindrup Andersen, Jan Andersson, Anne André-Léonard, Danielle Auroi, Alexandros Baltas, María Luisa Bergaz Conesa, Jean-Louis Bernié, Fausto Bertinotti, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, Armonia Bordes, Alima Boumediene-Thiery, David Robert Bowe, André Brie, Ieke van den Burg, António Campos, Marie-Arlette Carlotti, Maria Carrilho, Paulo Casaca, Michael Cashman, Gérard Caudron, Chantal Cauquil, Carmen Cerdeira Morterero, Dorette Corbey, Armando Cossutta, Danielle Darras, Jean-Maurice Dehousse, Véronique De Keyser, Harlem Désir, Jan Dhaene, Giuseppe Di Lello Finuoli, Lone Dybkjær, Saïd El Khadraoui, Alain Esclopé, Jillian Evans, Giovanni Claudio Fava, Anne Ferreira, Ilda Figueiredo, Glyn Ford, Pernille Frahm, Geneviève Fraisse, Per Gahrton, Marie-Françoise Garaud, Marie-Hélène Gillig, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Mary Honeyball, Michiel van Hulten, Renzo Imbeni, Marie Anne Isler Béguin, Salvador Jové Peres, Anna Karamanou, Hans Karlsson, Giorgos Katiforis, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dimitrios Koulourianos, Alain Krivine, Arlette Laguiller, Jean Lambert, Vincenzo Lavarra, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Eryl Margaret McNally, Nelly Maes, Cecilia Malmström, Lucio Manisco, Helmuth Markov, Pedro Marset Campos, Claudio Martelli, David W. Martin, Emmanouil Mastorakis, Véronique Mathieu, Erik Meijer, José María Mendiluce Pereiro, Emilio Menéndez del Valle, Reinhold Messner, Rosa Miguélez Ramos, Ana Miranda de Lage, Hans Modrow, Enrique Monsonís Domingo, Claude Moraes, Luisa Morgantini, Sami Naïr, Pasqualina Napoletano, Bill Newton Dunn, Camilo Nogueira Román, Jean-Thomas Nordmann, Mihail Papayannakis, Béatrice Patrie, Marit Paulsen, Giovanni Pittella, Elly Plooij-van Gorsel, Jacques F. Poos, Didier Rod, Alexander de Roo, Martine Roure, Giorgio Ruffolo, Heide Rühle, Guido Sacconi, Ulla Margrethe Sandbæk, Manuel António dos Santos, Luciana Sbarbati, Michel-Ange Scarbonchi, Karin Scheele, Herman Schmid, Olle Schmidt, Inger Schörling, Ilka Schröder, Patsy Sörensen, Ioannis Souladakis, Sérgio Sousa Pinto, Bart Staes, Dirk Sterckx, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Maj Britt Theorin, Feleknas Uca, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Anne E.M. Van Lancker, Gianni Vattimo, Luigi Vinci, Matti Wuori, Francis Wurtz, Eurig Wyn, Myrsini Zorba en Olga Zrihen, over de eerbiediging door de Europese grondwet van het beginsel van scheiding van overheidsinstellingen en religieuze instellingen (B5-0186/2004).

verwezen naar:

ten principale: AFCO

 

advies: LIBE

3.3)

schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 51 van het Reglement)

Miquel Mayol i Raynal, Ian Stewart Hudghton, Nelly Maes, Camilo Nogueira Román en Josu Ortuondo Larrea over de erkenning van het recht op zelfbeschikking (no 29/2004)

John Bowis, Jillian Evans, Imelda Mary Read, Catherine Stihler en Diana Wallis over endometriose (no 30/2004)

Caroline Lucas, Paul A.A.J.G. Lannoye, Inger Schörling en Patricia McKenna over op kinderen gerichte marketing voor voedingsmiddelen (no 31/2004)

Jean Lambert, Caroline Lucas, Matti Wuori en Alima Boumediene-Thiery over de dood van Sikh-burgers in Punjab en India in 1984 (no 32/2004)

4)

delegatie van het Parlement in het bemiddelingscomité

*** III Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 91/440/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap [PE-CONS 3641/2004 — C5-0156/2004 — 2002/0025(COD)] — Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité.

Rapporteur: Georg Jarzembowski (A5-0242/2004)

*** III Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 96/48/EG van de Raad en van Richtlijn 2001/16/EG betreffende de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem [PE-CONS 3639/2004 — C5-0154/2004 — 2002/0023(COD)] — Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité.

Rapporteur: Sylviane H. Ainardi (A5-0243/2004)

*** III Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlament en de Raad tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau („Spoorwegbureauverordening”) [PE-CONS 3640/2004 — C5-0155/2004 — 2002/0024(COD)] — Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité.

Rapporteur: Gilles Savary (A5-0244/2004)

*** III Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen en van Richtlijn 2001/14/EG van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering („spoorwegveiligheidsrichtlijn”) [PE-CONS 3638/2004 — C5-0153/2004 — 2002/0022(COD)] — Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité.

Rapporteur: Dirk Sterckx (A5-0245/2004)

10.   Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 174, lid 5 van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

op 31 maart 2004

van Rafel Pérez (nr. 251/2004);

van Antonio Arbelo Alvarado (nr. 252/2004);

van Pedro Fernández Arcila (ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza)) (nr. 253/2004);

van Antonio Plá Piera (Asociación de Vecinos, Cultural y de Consumidores Patraix) (nr. 254/2004);

van José Luis Hernández Dominguez (nr. 255/2004);

van Pierre Segura (nr. 256/2004);

van Dragan Rakic (nr. 257/2004);

van Jacques Memmi (nr. 258/2004);

van Manuel Enocq (nr. 259/2004);

van Suleman Gjanaj (nr. 260/2004);

van Jean de la Forge (Comité de Défense Rural Donnery/FAY-AUX-LOGES) (nr. 261/2004);

van Adalgisa Uccheddu (nr. 262/2004);

van Andrea Alleva (nr. 263/2004);

van Roberto Massa (nr. 264/2004);

van Giovanni Pittella (nr. 265/2004);

van Mario Borghezio (nr. 266/2004);

van Donato Aguese (nr. 267/2004);

van Silvia Varriale (nr. 268/2004);

van Vincenzo Guerra (nr. 269/2004);

van Marica Camerlengo (nr. 270/2004);

van Giuseppe Mario Di Mattia (nr. 271/2004);

van Luis Manuel Rodrigues de Sousa Gabriel (nr. 272/2004);

van Joachim Kurth (nr. 273/2004)

van Ferdinand Holzner (nr. 274/2004)

van Gert Schlüter (nr. 275/2004)

van Arif Rüzgar (nr. 276/2004)

van Rita Bürger (nr. 277/2004)

van Karl-Heinz Hutzler (nr. 278/2004)

van Friedrich Arnst (nr. 279/2004)

van Erwin Bültmann (nr. 280/2004)

van Peter Mailänder (Rechtsanwälte Haver &Mailänder) (nr. 281/2004)

van Gisela Kroll (nr. 282/2004)

van Franco José Kozely Masé Duca (nr. 283/2004)

van Charles Winfield (nr. 284/2004)

van Errol Jackson (nr. 285/2004)

van Denise Walsh (nr. 286/2004)

van Carol Grayson (nr. 287/2004)

van Michael Gare-Simmons (nr. 288/2004)

van Harriet Bullock (nr. 289/2004)

van Reinhild Bergan (nr. 290/2004)

van Frank Harvey (nr. 291/2004)

van Harto Hannula (nr. 292/2004)

van Rien van Kerkwijk (Vereniging Vrij Wonen) (8753 medeondertekenaars) (nr. 293/2004)

van Marie-Christina Gräfin zu Poppenheim (nr. 294/2004)

van Christos Kostoudis (nr. 295/2004)

van Irini Savvidou (Somateio ergazomenon sta topika symfona apasholisis Dimou Veroias) (nr. 296/2004)

van Marianthi Varveri (nr. 297/2004)

van Evangelos Tsankarakis (Oikodomikos Synetairismos Georgikon Ypallilon O „PAN” S.P.E.) (nr. 298/2004).

11.   Kredietoverschrijvingen

De Begrotingscommissie heeft voorstel tot kredietoverschrijving DEC 3/2004 (C5-0119/2003 — SEC(2004) 0286) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad, heeft zij overeenkomstig artikel 24, lid 3, en artikel 181, lid 1, van het Financieel Reglement van 25 juni 2002 haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving, die als volgt is uitgesplitst:

HERKOMST VAN DE KREDIETEN

 

 

Hoofdstuk 31 01 — Reserves voor administratieve uitgaven

 

 

Post 31 01 40 — 04 01 04 07 — Acties ter bestrijding en voorkoming van uitsluiting — Uitgaven voor administratief beheer

NGK

- 450 000 EUR

Post 31 01 40 — 04 01 04 12 — Maatregelen ter bestrijding en voorkoming van discriminatie — Uitgaven voor administratief beheer

NGK

- 630 000 EUR

Post 31 01 40 — 15 01 04 12 — Acties ten behoeve van de civiele samenleving en bezoeken aan de Commissie — Uitgaven voor administratief beheer

NGK

-1 050 000 EUR

Hoofdstuk 31 02 — Reserves voor financiële interventies

 

 

Post 31 02 41 — 04 49 04 07 — Acties ter bestrijding en voorkoming van uitsluiting — Uitgaven voor administratief beheer

BK

- 215 928 EUR

Post 31 02 41 — 04 49 04 12 — Maatregelen ter bestrijding en voorkoming van discriminatie — Uitgaven voor administratief beheer

BK

- 562 192 EUR

Post 31 02 41 — 15 03 03 02 — Europese Stichting voor opleiding — Subsidiëring titel 3

VK

- 406 100 EUR

 

BK

- 406 100 EUR

— Artikel 31 02 41 — 15 06 05 — Bezoeken aan de Commissie

VK

-1 500 000 EUR

 

BK

-1 540 000 EUR

Post 31 02 41 — 15 49 04 01 — Voorbereidende acties inzake samenwerking op het gebied van onderwijs en jeugdbeleid — uitgaven voor administratief beheer

BK

-1 200 000 EUR

Post 31 02 41 — 15 49 04 12 — Acties ten behoeve van de burgermaatschappij — Uitgaven voor administratief beheer

BK

- 270 000 EUR

BESTEMMING VAN DE KREDIETEN

 

 

Hoofdstuk 04 01 — Administratieve uitgaven voor het beleidsterrein werkgelegenheid en sociale zaken

 

 

Artikel 04 01 04 — Ondersteunende uitgaven voor maatregelen op het beleidsterrein Werkgelegenheid en sociale zaken

 

 

Post 04 01 04 07 — Acties ter bestrijding en voorkoming van uitsluiting — Uitgaven voor administratief beheer

NGK

450 000 EUR

Post 04 01 04 12 — Maatregelen ter bestrijding en voorkoming van discriminatie — Uitgaven voor administratief beheer

NGK

630 000 EUR

Hoofdstuk 04 49 — Uitgaven voor het administratieve beheer van programma's waarvoor kredieten zijn vastgelegd overeenkomstig het oude financieel reglement

 

 

Artikel 04 49 04 — Ondersteunende uitgaven voor maatregelen op het beleidsterrein Werkgelegenheid en sociale zaken

 

 

Post 04 49 04 07 — Acties ter bestrijding en voorkoming van uitsluiting — Uitgaven voor administratief beheer

BK

215 928 EUR

Post 04 49 04 12 — Maatregelen ter bestrijding en voorkoming van discriminatie — Uitgaven voor administratief beheer

BK

562 192 EUR

Hoofdstuk 15 01 — Administratieve uitgaven voor het beleidsterrein onderwijs en cultuur

 

 

Artikel 15 01 04 — Ondersteunende uitgaven voor maatregelen op het beleidsterrein Onderwijs en cultuur

 

 

Post 15 01 04 12 — Acties ten behoeve van de civiele samenleving en bezoeken aan de Commissie — Uitgaven voor administratief beheer

NGK

1 050 000 EUR

Hoofdstuk 15 03 — Beroepsopleiding

 

 

— Artikel 15 03 03 — Europese Stichting voor opleiding

 

 

Post 15 03 03 02 — Europese Stichting voor opleiding — Subsidiëring titel 3

VK

406 100 EUR

 

BK

406 100 EUR

Hoofdstuk 15 06 — Dialoog met de burger

 

 

— Artikel 15 06 05 — Bezoeken aan de Commissie

VK

1 500 000 EUR

 

BK

1 540 000 EUR

Hoofdstuk 15 49 — Uitgaven voor het administratieve beheer van programma's waarvoor kredieten zijn vastgelegd overeenkomstig het oude financieel reglement

 

 

Artikel 15 49 04 — Ondersteunende uitgaven voor maatregelen op het beleidsterrein onderwijs en cultuur

 

 

Post 15 49 04 01 — Voorbereidende acties inzake samenwerking op het gebied van onderwijs en jeugdbeleid — uitgaven voor administratief beheer

BK

1 200 000 EUR

Post 15 49 04 12 — Acties ten behoeve van de burgermaatschappij — Uitgaven voor administratief beheer

BK

270 000 EUR

*

* *

De Begrotingscommissie heeft voorstel tot kredietoverschrijving DEC 4/2004 (C5-0120/2003 — SEC(2004) 0256) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad, heeft zij overeenkomstig artikel 24, lid 3, en artikel 181, lid 1, van het Financieel Reglement van 25 juni 2002 haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving, die als volgt is uitgesplitst:

HERKOMST VAN DE KREDIETEN

 

 

Hoofdstuk 31 01 — Reserves voor administratieve uitgaven

 

 

Post 31 01 40 — 09 01 04 04 — Actie tegen illegale en schadelijke inhoud op internet — Uitgaven voor administratief beheer

NGK

- 162 000 EUR

Hoofdstuk 31 02 — Reserves voor financiële interventies

 

 

— Post 31 02 41 — 07 03 01 01 — Bescherming van de bossen

VK

-17 000 000 EUR

 

BK

-17 000 000 EUR

— Artikel 31 02 41 — 09 03 01 — Informatiemaatschappij

VK

-6 000 000 EUR

 

BK

-2 200 000 EUR

BESTEMMING VAN DE KREDIETEN

 

 

Hoofdstuk 07 03 — Milieuprogramma's en -projecten

 

 

— Artikel 07 03 01 — Mechanisme voor schone ontwikkeling

 

 

— Post 07 03 01 01 — Bescherming van de bossen

VK

17 000 000 EUR

 

BK

17 000 000 EUR

Hoofdstuk 09 01 — Administratieve uitgaven voor het beleidsterrein informatiemaatschappij

 

 

Artikel 09 01 04 — Ondersteunende uitgaven voor maatregelen op het beleidsterrein Informatiemaatschappij

 

 

Post 09 01 04 04 — Actie tegen illegale en schadelijke inhoud op internet — Uitgaven voor administratief beheer

NGK

162 000 EUR

Hoofdstuk 09 03 — eEurope

 

 

— Artikel 09 03 01 — Informatiemaatschappij

VK

6 000 000 EUR

 

BK

2 200 000 EUR

*

* *

De Begrotingscommissie heeft voorstel tot kredietoverschrijving DEC 5/2004 (C5-0125/2003 — SEC(2004) 0302) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad, heeft zij overeenkomstig artikel 24, lid 3, en artikel 181, lid 1, van het Financieel Reglement van 25 juni 2002 haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving, die als volgt is uitgesplitst:

HERKOMST VAN DE KREDIETEN

 

 

Hoofdstuk 27 01 — Administratieve uitgaven voor het beleidsterrein begroting

 

 

Artikel 27 01 02 — Extern personeel en andere beheersuitgaven voor het beleidsterrein Begroting

 

 

— Post 27 01 02 09 — Extern personeel — Niet-gedecentraliseerd beheer

NGK

-1 725 000 EUR

Post 27 01 02 19 — Andere beheersuitgaven — Niet-gedecentraliseerd beheer

NGK

- 511 000 EUR

BESTEMMING VAN DE KREDIETEN

 

 

Hoofdstuk 01 01 — Administratieve uitgaven voor het beleidsterrein economische en financiële zaken

 

 

Artikel 01 01 02 — Extern personeel en andere beheersuitgaven voor het beleidsterrein Economische en financiële zaken

 

 

— Post 01 01 02 01 — Extern personeel

NGK

77 000 EUR

Hoofdstuk 03 01 — Administratieve uitgaven voor het beleidsterrein concurrentie

 

 

Artikel 03 01 02 — Extern personeel en andere beheersuitgaven voor het beleidsterrein Concurrentie

 

 

— Post 03 01 02 01 — Extern personeel

NGK

607 000 EUR

Hoofdstuk 05 01 — Administratieve uitgaven voor het beleidsterrein landbouw

 

 

Artikel 05 01 02 — Extern personeel en andere beheersuitgaven ter ondersteuning van het beleidsterrein Landbouw

 

 

— Post 05 01 02 01 — Extern personeel

NGK

490 000 EUR

Hoofdstuk 13 01 — Administratieve uitgaven voor het beleidsterrein regionaal beleid

 

 

Artikel 13 01 02 — Extern personeel en andere beheersuitgaven voor het beleidsterrein Regionaal beleid

 

 

— Post 13 01 02 01 — Extern personeel

NGK

514 000 EUR

Hoofdstuk 25 01 — Administratieve uitgaven voor het beleidsterrein beleidscoördinatie en juridisch advies van de commissie

 

 

Artikel 25 01 02 — Extern personeel en andere beheersuitgaven voor het beleidsterrein Beleidscoördinatie en juridisch advies van de Commissie

 

 

Post 25 01 02 11 — Andere beheersuitgaven voor het beleidsterrein Beleidscoördinatie en juridisch advies van de Commissie

NGK

511 000 EUR

Hoofdstuk 27 01 — Administratieve uitgaven voor het beleidsterrein begroting

 

 

Artikel 27 01 02 — Extern personeel en andere beheersuitgaven voor het beleidsterrein Begroting

 

 

Post 27 01 02 01 — Extern personeel van het directoraat-generaal Begroting

NGK

37 000 EUR

12.   Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Cambodja inzake de handel in textielproducten;

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging, voor de periode van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Ivoorkust inzake de visserij voor de kust van Ivoorkust.

13.   Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar aan de:

de resolutie van het Europees Parlement over het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2004 (P5_TA(2003)0585)is rondgedeeld.

*

* *

Het woord wordt gevoerd door Dagmar Roth-Behrendt, die terugkomt op de door een lid van het Parlement in de Duitse media geuite beschuldigingen aan het adres van bepaalde collega's (zie met name punt 3 van de notulen van 29 maart 2004) en wenst dat de eventuele documenten ter staving van deze beschuldigingen aan de Rekenkamer en aan OLAF worden toegestuurd met het oog op volledige opheldering van deze zaak (De Voorzitter verzoekt het lid dat de beschuldigingen geuit heeft nogmaals hem deze documenten te doen toekomen en verklaart dat hij tot op heden niets ontvangen heeft), en door Jo Leinen.

14.   Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van avril 2004 is rondgedeeld (PE 344.162/PDOJ); hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 111 van het Reglement)

Vergaderingen van 19 t/m 22 april 2004

maandag

Op voorstel van de Voorzitter wordt het agendapunt „Opmerkingen van een minuut over belangrijke politieke kwesties”, dat normaliter na de regeling van de werkzaamheden op de agenda staat, vervangen door een gedachtewisseling over de aanbeveling van de Commissie JURI om het Hof van Justitie om advies te vragen (artikel 300, lid 6 van het Verdrag) over de vraag of het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten over de behandeling en overdracht van passagiersgegevens verenigbaar is met het Verdrag.

Guido Podestà, namens de PPE-DE-Fractie en namens Vitaliano Gemelli, voorzitter van de Commissie PETI, verzoekt om terugverwijzing van het verslag Johanna L.A. Boogerd-Quaak (A5-0230/2004) naar de commissie om de ontvankelijkheid ervan nader te bestuderen (De Voorzitter vraagt of hij bij zijn verzoek blijft of liever de conclusies van de vergadering van de Commissie LIBE van vanavond om 19.00 uur afwacht. Guido Podestà besluit tot dit laatste).

Het woord wordt gevoerd door Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, rapporteur, Francesco Fiori, die wenst dat het verzoek om terugverwijzing in stemming wordt gebracht, en Elena Ornella Paciotti, namens de PSE-Fractie.

Onder verwijzing naar artikel 144 van het Reglement wijst de Voorzitter erop dat de termijn voor de indiening van een dergelijk verzoek niet gerespecteerd is, maar dat dit verzoek eventueel kan worden gedaan wanneer het verslag in stemming wordt gebracht.

dinsdag

Het verslag van Jan Mulder en Neena Gill (A5-0256/2004) (punt 107 van de agenda) wordt van de agenda geschrapt omdat de Raad alle amendementen van het Parlement heeft aanvaard.

De PSE-Fractie wenst dat de stemming over het verslag Christa Randzio-Plath (A5-0273/2004) (punt 71 van de agenda) van woensdag naar dinsdag wordt verschoven.

Het verzoek wordt ingewilligd.

De GUE/NGL-Fractie wenst dat het verslag Marianne Eriksson (A5-0274/2004) op de agenda van dinsdag wordt geplaatst.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Eriksson, rapporteur, die het verzoek toelicht, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, en Doris Pack, namens de PPE-DE-Fractie.

Bij HS (Voorzitter) (59 voor, 127 tegen en 5 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Rectificaties stemgedrag:

Philippe A.R. Herzog, Umberto Scapagnini en Anne E.M. Van Lancker hebben laten weten dat zij voor hadden willen stemmen.

De PPE-DE-Fractie wenst dat in de gecombineerde behandeling van de verslagen over de kwijting 2002 (punten 34 t/m 38 van de agenda) een verklaring van de Commissie over Eurostat wordt opgenomen, met indiening van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Hans-Gert Poettering, namens de PPE-DE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Helmut Kuhne.

Bij ES (100 vóór, 86 tegen, en 2 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in. Indieningstermijnen:

ontwerpresoluties:

dinsdag 20 april om 10.00 uur

amendementen en gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 21 april om 10 uur.

De stemming vindt donderdag plaats.

woensdag

De Verts-ALE- Fractie wenst dat er verklaringen van Commissie en Raad over de situatie in het Midden-Oosten op de agenda worden gezet.

Het woord wordt gevoerd door Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Johannes (Hannes) Swoboda, namens de PSE-Fractie.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Dit punt wordt onmiddellijk na het debat over het punt Cyprus (punt 64) op de agenda geplaatst, waardoor het vragenuur van die middag in het gedrang zou kunnen komen.

donderdag

geen wijzigingen

Verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 112 van het Reglement) van de Raad voor:

Initiatief van de Italiaanse Republiek met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad betreffende de organisatie van gezamenlijke vluchten voor het verwijderen van onderdanen van derde landen die illegaal op het grondgebied van twee of meer lidstaten verblijven.

Motivering van het verzoek om urgentverklaring:

Er bestaat een rechtsvacuum op dit belangrijke punt zolang de Raad geen besluit heeft genomen.

Het Parlement zal zich aan het begin van de vergadering van morgen over deze verzoeken om urgentverklaring moeten uitspreken.

*

* *

De agenda wordt aldus vastgesteld.

15.   Overeenkomst EG-VS inzake PNR-gegevens

De Voorzitter kondigt met betrekking tot het verslag Johanna L.A. Boogerd-Quaak (A5-0271/2004) aan een schrijven te hebben ontvangen van de voorzitter van de Commissie JURI, die aanbeveelt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te verzoeken om een uitspraak over de vraag of de overeenkomst EG-VS over de behandeling en de overdracht van passagiersgegevens (PNR-gegevens) verenigbaar is met het Verdrag.

Het woord wordt gevoerd door Frits Bolkestein (lid van de Commissie), Klaus-Heiner Lehne, namens de PPE-DE-Fractie, Elena Ornella Paciotti, namens de PSE-Fractie, Graham R. Watson, namens de ELDR-Fractie, Giuseppe Di Lello Finuoli, namens de GUE/NGL-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, rapporteur, en Jorge Salvador Hernández Mollar, voorzitter van de Commissie LIBE.

Het debat over de grond van de zaak vindt zoals gepland dinsdag plaats en de stemming vindt woensdag plaats.

*

* *

De Voorzitter verzoekt de leden die het woord hadden willen voeren voor opmerkingen van een minuut over belangrijke politieke kwesties hem hun opmerkingen schriftelijk te doen toekomen ofwel het woord te voeren na de debatten van vanavond.

16.   Eerbiediging en bevordering van de waarden waarop de Unie is gegrondvest (debat)

Verslag over de mededeling van de Commissie over artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie: Eerbiediging en bevordering van de waarden waarop de Unie is gegrondvest [COM(2003) 606 — C5-0594/2003 — 2003/2249(INI)] — Commissie constitutionele zaken.

Rapporteur: Johannes Voggenhuber (A5-0227/2004)

Johannes Voggenhuber leidt zijn verslag in.

VOORZITTER: David W. MARTIN

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door David Byrne (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marcelino Oreja Arburúa, Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Georges Berthu en Hans-Peter Martin.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.33 van de notulen van 20 april 2004.

17.   Samenwerking inzake consumentenbescherming *** I — Consumentenkrediet *** I — Oneerlijke handelspraktijken *** I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming („de verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentbescherming”) [COM(2003) 443 — C5-0335/2003 — 2003/0162(COD)] — Commissie juridische zaken en interne markt.

Rapporteur: Evelyne Gebhardt (A5-0191/2004).

Rapporteur voor advies (art. 162 bis van het Reglement): Béatrice Patrie, Commissie ENVI

Tweede verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake consumentenkrediet [COM(2002) 443 — C5-0420/2002 — 2002/0222(COD)] — Commissie juridische zaken en interne markt.

Rapporteur: Joachim Wuermeling (A5-0224/2004)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende oneerlijke „business-to-consumer”-handelspraktijken op de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 84/450/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG (richtlijn oneerlijke handelspraktijken) [COM(2003) 356 — C5-0288/2003 — 2003/0134(COD)] — Commissie juridische zaken en interne markt.

Rapporteur: Fiorella Ghilardotti (A5-0188/2004).

Rapporteur voor advies (art. 162 bis van het Reglement): Phillip Whitehead, Commissie ENVI

Het woord wordt gevoerd door David Byrne (lid van de Commissie).

Evelyne Gebhardt leidt haar verslag in (A5-0191/2004).

Joachim Wuermeling leidt zijn verslag in (A5-0224/2004).

Fiorella Ghilardotti leidt haar verslag in (A5-0188/2004).

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Béatrice Patrie (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI) en Phillip Whitehead (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI).

VOORZITTER: Alonso José PUERTA

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marianne L.P. Thyssen, namens de PPE-DE-Fractie, Manuel Medina Ortega, namens de PSE-Fractie, Astrid Thors, namens de ELDR-Fractie, Neil MacCormick, namens de Verts/ALE-Fractie, Rijk van Dam, namens de EDD-Fractie, María Sornosa Martínez (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Paolo Bartolozzi, Arlene McCarthy, Diana Wallis, Klaus-Heiner Lehne, Othmar Karas, Avril Doyle, Malcolm Harbour en David Byrne.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punten 10.20 t/m 10.22 van de notulen van 20 april 2004.

18.   Bestrijdingsmiddelenresiduen in producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong *** I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong [COM(2003) 117 — C5-0108/2003 — 2003/0052(COD)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid.

Rapporteur: Robert William Sturdy (A5-0260/2004)

Het woord wordt gevoerd door David Byrne (lid van de Commissie).

Robert William Sturdy leidt zijn verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Saïd El Khadraoui, namens de PSE-Fractie, Patricia McKenna, namens de Verts/ALE-Fractie, Dorette Corbey en David Byrne.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.23 van de notulen van 20 april 2004.

19.   Vennootschapsrecht en corporate governance (debat)

Verslag over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Modernisering van het vennootschapsrecht en verbetering van de corporate governance in de Europese Unie — Een actieplan [COM(2003) 284 — C5-0378/2003 — 2003/2150(INI)] — Commissie juridische zaken en interne markt.

Rapporteur: Fiorella Ghilardotti (A5-0253/2004).

Rapporteur voor advies (art. 162 bis van het Reglement): Pervenche Berès, Commissie ECON

Fiorella Ghilardotti leidt haar verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Frits Bolkestein (lid van de Commissie)

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Per-Arne Arvidsson (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Ioannis Koukiadis (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Klaus-Heiner Lehne, namens de PPE-DE-Fractie, Inglewood en Frits Bolkestein.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.24 van de notulen van 21 april 2004.

20.   Betalingen binnen de interne markt (debat)

Verslag over een juridisch kader voor betalingen binnen de interne markt [2003/2101(INI)] — Economische en Monetaire Commissie.

Rapporteur: Alexander Radwan (A5-0192/2004)

Alexander Radwan leidt zijn verslag in.

VOORZITTER: Gérard ONESTA

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Frits Bolkestein (lid van de Commissie)

Het woord wordt gevoerd door Helena Torres Marques, namens de PSE-Fractie, Philippe A.R. Herzog, namens de GUE/NGL-Fractie, en Frits Bolkestein.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.26 van de notulen van 21 april 2004.

21.   Aardgasvoorziening *** I — Toegang tot gastransmissienetten *** I (debat)

Verslag over wijziging van de rechtsgrondslag en de „algemene oriëntatie” van de Raad met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening [15769/2003 — C5-0027/2004 — 2002/0220(COD)] — Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie.

Rapporteur: Peter Michael Mombaur (A5-0213/2004)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot gastransmissienetten [COM(2003) 741 — C5-0644/2003 — 2003/0302(COD)] — Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie.

Rapporteur: Esko Olavi Seppänen (A5-0254/2004)

Het woord wordt gevoerd door Loyola de Palacio (vice-voorzitter van de Commissie).

Peter Michael Mombaur leidt zijn verslag in (A5-0213/2004).

Esko Olavi Seppänen leidt zijn verslag in (A5-0254/2004).

Het woord wordt gevoerd door Giles Bryan Chichester, namens de PPE-DE-Fractie.

VOORZITTER: Catherine LALUMIÈRE

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bernhard Rapkay, namens de PSE-Fractie, Johannes (Hans) Blokland, namens de EDD-Fractie, Hans Kronberger, niet-ingeschrevene, Gordon J. Adam, Benedetto Della Vedova, Rolf Linkohr, Reino Paasilinna en Loyola de Palacio.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punten 10.24 -10.25 van de notulen van 20 april 2004

22.   Ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten *** I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de Raad [COM(2003) 453 — C5-0369/2003 — 2003/0172(COD)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid.

Rapporteur: Astrid Thors (A5-0171/2004).

Rapporteur voor advies (art. 162 bis van het Reglement): Claude Turmes, Commissie ITRE

Het woord wordt gevoerd door Loyola de Palacio (vice-voorzitter van de Commissie).

Astrid Thors leidt haar verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Claude Turmes (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Peter Liese, namens de PPE-DE-Fractie, Karin Scheele, namens de PSE-Fractie, Chris Davies, namens de ELDR-Fractie, David Robert Bowe en Loyola de Palacio.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.26 van de notulen van 20 april 2004.

23.   Bekendmaking van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

De Voorzitter deelt op grond van artikel 74, lid 1 van het Reglement mede de volgende gemeenschappelijke standpunten te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze gemeenschappelijke standpunten, en de standpunten van de Commissie inzake:

een beschikking van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Beschikking nr. 1692/96/EG betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een Trans-Europees vervoersnet (C5-0184/2004 — 2001/0229(COD) — 5762/1/2004 — 8073/2004 — COM(2004) 294)

verwezen naar:

ten principale: RETT

 

advies: in eerste lezing BUDG, ENVI, ITRE

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken gaat bijgevolg morgen, 20 april 2004, in.

24.   Handel in broeikasgasemissierechten *** I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de richtlijn tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met betrekking tot de projectmechanismen van het Protocol van Kyoto [COM(2003) 403 — C5-0355/2003 — 2003/0173(COD)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid.

Rapporteur: Alexander de Roo (A5-0154/2004)

Het woord wordt gevoerd door Margot Wallström (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Charlotte CEDERSCHIÖLD

Ondervoorzitter

Alexander de Roo leidt zijn verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Rolf Linkohr (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Cristina García-Orcoyen Tormo, namens de PPE-DE-Fractie, David Robert Bowe, namens de PSE-Fractie, Chris Davies, namens de ELDR-Fractie, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Peter Liese en Margot Wallström.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.27 van de notulen van 10 april 2004.

*

* *

Het woord wordt gevoerd door Jens-Peter Bonde die verklaart dat een motie van wantrouwen tegen de Commissie in verband met Eurostat overeenkomstig artikel 34 van het Reglement door voldoende leden ondertekend is en dat er dus een debat en een stemming moeten plaatsvinden (De Voorzitter neemt daar akte van en antwoordt dat deze kwestie dinsdag opnieuw aan de orde zal worden gesteld).

25.   Batterijen en accu's *** I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en accu's, alsook gebruikte batterijen en accu's [COM(2003) 723 — C5-0563/2003 — 2003/0282(COD)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid.

Rapporteur: Johannes (Hans) Blokland (A5-0265/2004)

Het woord wordt gevoerd door Margot Wallström (lid van de Commissie).

Johannes (Hans) Blokland leidt zijn verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Rolf Linkohr (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Robert Goodwill, namens de PPE-DE-Fractie, Bernd Lange, namens de PSE-Fractie, Chris Davies, namens de ELDR-Fractie, Alexander de Roo, namens de Verts/ALE-Fractie, Patricia McKenna en Margot Wallström.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.28 van de notulen van 20 april 2004.

26.   Milieugericht levenscyclusconcept (debat)

Verslag over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Geïntegreerd productbeleid — Voortbouwen op een milieugericht levenscyclusconcept [COM(2003) 302 — C5-0550/2003 — 2003/2221(INI)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid.

Rapporteur: Anders Wijkman (A5-0261/2004)

Anders Wijkman leidt zijn verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Margot Wallström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bernd Lange, namens de PSE-Fractie.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.27 van de notulen van 21 april 2004.

27.   Coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels *** II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels [15577/6/2003 — C5-0043/2004 — 1998/0360(COD)] — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.

Rapporteur: Jean Lambert (A5-0234/2004)

Jean Lambert licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Anna Diamantopoulou (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, namens de PPE-DE-Fractie, Ieke van den Burg, namens de PSE-Fractie, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, namens de ELDR-Fractie, Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, Marie-Hélène Gillig en Anna Diamantopoulou.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.17 van de notulen van 20 april 2004.

28.   Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 344.162/OJMA).

29.   Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.40 uur gesloten.

Julian Priestley

Secretaris-generaal

David W. Martin

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Aaltonen, Adam, Aguiriano Nalda, Nuala Ahern, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Belder, Berend, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, van den Bos, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cardoso, Carlotti, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Cesaro, Chichester, Chountis, Claeys, Coelho, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Paolo Costa, Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Dybkjær, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fava, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Fiori, Fitzsimons, Florenz, Ford, Foster, Fourtou, Frahm, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Harbour, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Honeyball, Hortefeux, Hudghton, Hughes, van Hulten, Hyland, Iivari, Inglewood, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Kaldi, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Ludford, Lulling, Lund, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, Maes, Malliori, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marinos, Markov, Marques, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morera Català, Morgan, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nordmann, Ojeda Sanz, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Papayannakis, Parish, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piscarreta, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Pronk, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Ribeiro e Castro, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwaiger, Segni, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stihler, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veltroni, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Waarnemers

A.Nagy, Azzopardi, Bagó, Bastys, Bauer, Berg, Bielan, Bonnici, Christoforou, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cybulski, Demetriou, Drzęla, Ékes, Gałażewski, Golde, Genowefa Grabowska, Gruber, Heriban, Jerzy Jaskiernia, Kamiński, Kāposts, Kelemen, Kiršteins, Kļaviņš, Kłopotek, Klukowski, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kubica, Kubovič, Kuzmickas, Kvietkauskas, Laar, Libicki, Lisak, Lydeka, Macierewicz, Maldeikis, Matsakis, Őry, Pęczak, Plokšto, Podgórski, Protasiewicz, Pusz, Janno Reiljan, Rutkowski, Savi, Siekierski, Šlesere, Smorawiński, Surján, Tomczak, Vaculík, Valys, George Varnava, Vella, Vėsaitė, Wittbrodt, Żenkiewicz


BIJLAGE I

UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN

1.   Wijziging op de agenda

Voor: 59

EDD: Belder, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Dybkjær, Jensen, Ludford, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Rousseaux, Sørensen, Thors, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Frahm, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Uca, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Turco

PPE-DE: Cederschiöld, Posselt, Radwan, Stenmarck

PSE: Dhaene, Färm, Hedkvist Petersen, Kuckelkorn, Paciotti, Patrie, Sacconi, Theorin, Thorning-Schmidt, Trentin, Weiler

Verts/ALE: Ahern, Maes

Tegen: 127

NI: Berthu, Claeys, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Averoff, Avilés Perea, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Daul, Descamps, Dover, Doyle, Ferri, Fiori, Foster, Fourtou, Glase, Goepel, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García, Kaldí, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Langen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Mantovani, Marinos, Méndez de Vigo, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Oreja Arburúa, Pack, Pex, Podestà, Poettering, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Stauner, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vila Abelló, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Zimmerling

PSE: Baltas, Bösch, Bowe, Corbett, Corbey, Duin, Ettl, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Guy-Quint, van Hulten, Jöns, Kindermann, Koukiadis, Kuhne, Lalumière, Lange, Leinen, McCarthy, Mastorakis, Medina Ortega, Müller, Myller, Napoletano, Prets, Roth-Behrendt, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Titley, Walter, Wiersma

UEN: Thomas-Mauro

Verts/ALE: Duthu, Lannoye, MacCormick, McKenna, Morera i Catalá, de Roo, Rühle, Staes, Voggenhuber, Wuori

Onthoudingen: 5

GUE/NGL: Herzog

PPE-DE: Banotti

PSE: Poos

Verts/ALE: Echerer, Schroedter


Dinsdag, 20 april 2004

30.4.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 104/26


NOTULEN

(2004/C 104 E/02)

VERLOOP VAN DE VERGADERING

VOORZITTER: Giorgos DIMITRAKOPOULOS

Ondervoorzitter

1.   Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.

2.   Samenstelling Parlement

De bevoegde Spaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Luis Marco Aguiriano Nalda tot lid van het Parlement, in de plaats van María Rodríguez Ramos, met ingang van 19 april 2004.

De Voorzitter verwijst naar het bepaalde in artikel 7, lid 5, van het Reglement.

3.   Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PSE-Fractie bekrachtigt het Parlement de benoeming van:

M. Luis Marco Aguiriano Nalda tot lid van de

Commissie BUDG en

de Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China.

4.   Besluit inzake het verzoek om urgentverklaring

Verzoek om urgentverklaring:

Initiatief van de Italiaanse Republiek tot aanneming van een besluit van de Raad inzake het organiseren van gezamenlijke vluchten van twee of meer lidstaten voor de verwijdering van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven — (12025/2003 — C5-0440/2003 en 14205/2003 — C5-0582/2003 — 2003/0821(CNS)) — Commissie vrijheden en rechten van de burgers, justitie en binnenlandse zaken

Het woord wordt gevoerd door Martine Roure, namens de PSE-Fractie, over het verzoek.

Het verzoek om urgentverklaring wordt verworpen.

*

* *

Het woord wordt gevoerd door Jens-Peter Bonde die, terugkomend op zijn woorden van gisteravond (punt 24 van de notulen van 19.04.2004) over het feit dat de motie van wantrouwen tegen de Commissie in verband met Eurostat het vereiste aantal handtekeningen had gekregen, vraagt hoe de procedure nu verder zal verlopen (De Voorzitter antwoordt dat de bevoegde diensten het exacte aantal handtekeningen controleren en dat het Parlement vervolgens op de hoogte zal worden gehouden).

5.   Veiligheid op zee (debat)

Verslag over de verbetering van de veiligheid op zee [2003/2235(INI)] — Tijdelijke commissie voor de verbetering van de veiligheid op zee.

Rapporteur: Dirk Sterckx (A5-0257/2004)

Herman Vermeer (ter vervanging van de rapporteur) leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Loyola de Palacio (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Daniel Varela Suanzes-Carpegna, namens de PPE-DE-Fractie, Gilles Savary, namens de PSE-Fractie, Astrid Thors, namens de ELDR-Fractie, María Luisa Bergaz Conesa, namens de GUE/NGL-Fractie, Camilo Nogueira Román, namens de Verts/ALE-Fractie, Alain Esclopé, namens de EDD-Fractie, Dominique F.C. Souchet, niet-ingeschrevene, Françoise Grossetête, Rosa Miguélez Ramos en Sylviane H. Ainardi.

VOORZITTER: Gérard ONESTA

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Josu Ortuondo Larrea, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Georg Jarzembowski, Emmanouil Mastorakis, Konstantinos Hatzidakis, Jan Marinus Wiersma, Manuel Pérez Álvarez, Juan de Dios Izquierdo Collado, Peter Pex, Bernard Poignant, Brigitte Langenhagen, Wilhelm Ernst Piecyk, John Walls Cushnahan, Jan Dhaene, Loyola de Palacio en Koldo Gorostiaga Atxalandabaso over deze woorden.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.28 van de notulen van 21 april 2004.

6.   In rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen *** I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen [COM(2003) 448 — C5-0351/2003 — 2003/0175(COD)] — Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme.

Rapporteur: Luigi Cocilovo (A5-0220/2004)

Het woord wordt gevoerd door Loyola de Palacio (vice-voorzitter van de Commissie).

Luigi Cocilovo leidt zijn verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Manuel António dos Santos (rapporteur voor advies van de Commissie ECON) en Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie.

VOORZITTER: Alonso José PUERTA

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ulrich Stockmann, namens de PSE-Fractie, Paolo Costa, namens de ELDRFractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Reinhard Rack, Johannes (Hannes) Swoboda, Herman Vermeer, Claude Turmes, Ari Vatanen, Ewa Hedkvist Petersen, Gilles Savary en Jan Dhaene.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.29.

7.   Sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer *** I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumvoorwaarden voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2002/15/EG en de Verordeningen (EEG) nrs. 3820/85 en 3821/85 van de Raad betreffende sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer [COM(2003) 628 — C5-0601/2003 — 2003/0255(COD)] — Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme.

Rapporteur: Helmuth Markov (A5-0216/2004) Rapporteur voor advies (art. 162 bis van het Reglement): Elisabeth Schroedter, Commissie EMPL

Het woord wordt gevoerd door Loyola de Palacio (vice-voorzitter van de Commissie).

Helmuth Markov leidt zijn verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Elisabeth Schroedter (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Mathieu J.H. Grosch, namens de PPE-DE-Fractie, Emmanouil Mastorakis, namens de PSE-Fractie, Samuli Pohjamo, namens de ELDR-Fractie, Arlette Laguiller, namens de GUE/NGL-Fractie, en Rijk van Dam, namens de EDD-Fractie.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.30.

8.   Minimale veiligheidseisen voor tunnels *** II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake minimale veiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet [5238/1/2004 — C5-0118/2004 — 2002/0309(COD)] — Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme.

Rapporteur: Reinhard Rack (A5-0249/2004)

Reinhard Rack leidt zijn verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Loyola de Palacio (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Giorgio Lisi, namens de PPE-DE-Fractie, en Johannes (Hannes) Swoboda, namens de PSE-Fractie.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.18.

VOORZITTER: Pat COX

Voorzitter

9.   Agenda

De Voorzitter legt de volgende verklaringen af:

1.

De Commissie RETT heeft verzocht de aanbeveling voor de tweede lezing Bradbourn over de ontwikkeling van een Trans-Europees vervoersnet (punt 30 van de agenda) morgen zonder debat in stemming te brengen.

De Voorzitter verklaart dat de termijn voor de indiening van amendementen bijgevolg wordt verschoven naar vandaag om 17.00 uur.

Het Parlement stemt in met het verzoek.

2.

De termijn voor de indiening van amendementen op het verslag Brok over de samenwerkingsovereenkomst EG/Pakistan (punt 67 van de agenda) wordt verlengd tot morgen om 10.00 uur.

3.

De motie van afkeuring jegens de Commissie vanwege haar rol in de Eurostat-affaire (B5-0189/2004) is door 65 leden ondertekend en zal dus aan de Commissie worden toegestuurd. De Voorzitter stelt voor het debat morgen om 21.00 uur te houden en om overeenkomstig artikel 34, lid 5 van het Reglement waarin wordt bepaald dat de stemming over een motie van afkeuring tenminste 48 uur na de opening van het debat plaatsvindt, de motie van afkeuring tijdens de vergaderperiode van mei 2004 in stemming te brengen.

Het woord wordt gevoerd door Enrique Barón Crespo, namens de PSE-Fractie, over dit laatste punt, Hans-Gert Poettering, namens de PPE-DE-Fractie, over de woorden van Enrique Barón Crespo, Jens-Peter Bonde, Mogens N.J. Camre en Daniel Marc Cohn-Bendit.

10.   Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen) zijn opgenomen in bijlage 1 bij de notulen.

10.1.   Nabuurschapsbeleid van de EU na de uitbreiding * (artikel 110 bis van het Reglement) (eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2000/24/EG met het oog op de uitbreiding van de Europese Unie en het nieuwe nabuurschapsbeleid van de EU [COM(2003) 603 — C5-0501/2003 — 2003/0232(CNS)] — Begrotingscommissie.

Rapporteur: Reimer Böge (A5-0198/2004).

Het verslag is op 31 maart 2004 terugverwezen naar: de commissie (artikel 69, lid 2 van het Reglement) (punt 6.7 van de notulen van die dag)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P5_TA(2004)0278)

10.2.   Belasting op energieproducten en elektriciteit in Cyprus * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/96/EG waarbij Cyprus voor energieproducten en elektriciteit tijdelijk belastingverlagingen of -vrijstellingen mag toepassen [COM(2004) 185 — C5-0175/2004 — 2004/0067(CNS)] — Economische en Monetaire Commissie.

Rapporteur: Christa Randzio-Plath (A5-0264/2004)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P5_TA(2004)0279)

10.3.   Elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer *** II (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de algemene invoering en de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap [6277/1/2004 — C5-0163/2004 — 2003/0081(COD)] — Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme.

Rapporteur: Renate Sommer (A5-0246/2004).

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 3)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Renate Sommer legt overeenkomstig artikel 110 bis, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Goedgekeurd (P5_TA(2004)0280)

10.4.   Communautair douanewetboek *** I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek [COM(2003) 452 — C5-0345/2003 — 2003/0167(COD)] — Commissie juridische zaken en interne markt.

Rapporteur: Janelly Fourtou (A5-0255/2004).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P5_TA(2004)0281)

10.5.   Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart *** (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Protocol tot toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart (Eurocontrol) [5747/2004 — COM(2003) 555 — C5-0065/2004 — 2003/0214(AVC)] — Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme.

Rapporteur: Christine De Veyrac (A5-0215/2004).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Christine De Veyrac legt overeenkomstig artikel 110 bis, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P5_TA(2004)0282)

10.6.   Klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een regeling inzake klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten [COM(2003) 502 — C5-0442/2003 — 2003/0193(CNS)] — Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Carmen Cerdeira Morterero (A5-0142/2004).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P5_TA(2004)0283)

10.7.   Klein grensverkeer aan de tijdelijke buitengrenzen * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een regeling inzake klein grensverkeer aan de tijdelijke buitengrenzen tussen de lidstaten [COM(2003) 502 — C5-0443/2003 — 2003/0194(CNS)] — Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Stockton (A5-0141/2004).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P5_TA(2004)0284)

10.8.   Migratiebeheersdiensten * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de totstandbrenging van een beveiligd, op internet gebaseerd informatie- en coördinatienetwerk voor de migratiebeheersdiensten van de lidstaten [COM(2003) 727 — C5-0612/2003 — 2003/0284(CNS)] — Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Ewa Klamt (A5-0145/2004).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 8)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Ewa Klamt legt overeenkomstig artikel 110 bis, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P5_TA(2004)0285)

10.9.   Plaats van levering van diensten * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft de plaats van levering van diensten [COM(2003) 822 — C5-0026/2004 — 2003/0329(CNS)] — Economische en Monetaire Commissie.

Rapporteur: Othmar Karas (A5-0233/2004).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 9)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P5_TA(2004)0286)

10.10.   Europees Ruimteagentschap * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het sluiten van de Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Europees Ruimteagentschap [COM(2004) 85/2 — C5-0099/2004 — 2004/0028(CNS)] — Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie.

Rapporteur: Guido Bodrato (A5-0222/2004).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 10)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P5_TA(2004)0287)

10.11.   Visuminformatiesysteem * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het opzetten van het visuminformatiesysteem (VIS) [COM(2004) 99 — C5-0098/2004 — 2004/0029(CNS)] — Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Carlos Coelho (A5-0262/2004).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen bij één enkele stemming

Carlos Coelho, rapporteur, pleitte voor verwerping van het Commissievoostel. Loyola de Palacio (vice-voorzitter van de Commissie) verklaarde dat de Commissie haar voorstel handhaafde. De kwestie werd derhalve overeenkomstig artikel 68, lid 3 van het Reglement terugverwezen naar: de bevoegde commissie.

De rapporteur voerde het woord over deze terugverwijzing.

10.12.   Verplichting voor vervoerders om de passagiersgegevens door te geven * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Verslag over het initiatief van het Koninkrijk Spanje met het oog op de aanneming van een richtlijn van de Raad betreffende de verplichting voor vervoerders om de passagiersgegevens door te geven [6620/2004 — C5-0111/2004 — 2003/0809(CNS)] — Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Jorge Salvador Hernández Mollar (A5-0266/2004).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 12)

INITIATIEF VAN HET KONINKRIJK SPANJE

Verworpen bij één enkele stemming

De kwestie werd overeenkomstig artikel 68, lid 3 van het Reglement terugverwezen naar: de bevoegde commissie.

10.13.   Europese Politieacademie * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Verslag

1.

over het initiatief van Ierland met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2000/820/JBZ tot oprichting van een Europese Politieacademie (EPA)

[15400/2003 — C5-0001/2004 — 2004/0801(CNS)]

2.

over het initiatief van het Verenigd Koninkrijk met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad houdende wijziging van Besluit 2000/820/JBZ tot oprichting van de Europese Politieacademie (EPA)

[5121/2004 — C5-0040/2004 — 2004/0802(CNS)] — Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Martine Roure (A5-0140/2004).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 13)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIES

Aangenomen bij één enkele stemming (P5_TA(2004)0288) en P5_TA(2004)0289)

10.14.   Benoeming van een lid van ECB * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Verslag over de ontwerpaanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese centrale bank (6315/2004 — C5-0176/2004 — 2004/0808(CNS)) — Economische en Monetaire Commissie.

Rapporteur: Christa Randzio-Plath (A5-0273/2004).

(geheime stemming overeenkomstig artikel 136, lid 1 van het Reglement)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 14)

VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT

Christa Randzio-Plath legt overeenkomstig artikel 110 bis, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (geheime stemming: 363 voor, 113 tegen, 52 onthoudingen) (P5_TA(2004)0290)

10.15.   Impact van de communautaire regelgeving en raadplegingsprocedures (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Verslag over de toetsing van de impact van de communautaire regelgeving en de raadplegingsprocedures [2003/2079(INI)] — Commissie juridische zaken en interne markt.

Rapporteur: Bert Doorn (A5-0221/2004).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P5_TA(2004)0291)

10.16.   Gelijke kansen voor personen met een handicap (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Verslag over de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Gelijke kansen voor personen met een handicap: een Europees actieplan [COM(2003) 650 — C5-0039/2004 — 2004/2004(INI)] — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.

Rapporteur: Mario Mantovani (A5-0263/2004).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P5_TA(2004)0292)

10.17.   Coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels *** II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels [15577/6/2003 — C5-0043/2004 — 1998/0360(COD)] — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.

Rapporteur: Jean Lambert (A5-0234/2004).

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 17)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P5_TA(2004)0293)

10.18.   Minimale veiligheidseisen voor tunnels *** II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake minimale veiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet [5238/1/2004 — C5-0118/2004 — 2002/0309(COD)] — Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme.

Rapporteur: Reinhard Rack (A5-0249/2004).

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 18)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P5_TA(2004)0294)

10.19.   Luchtkwaliteit *** I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht [COM(2003) 423 — C5-0331/2003 — 2003/0164(COD)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid.

Rapporteur: Hans Kronberger (A5-0047/2004).

Het debat had plaats op 9 March 2004(Minutes of 19.03.2004, Item 19)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 19)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P5_TA(2004)0295)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P5_TA(2004)0296)

10.20.   Samenwerking inzake consumentenbescherming *** I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming („de verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentbescherming”) [COM(2003) 443 — C5-0335/2003 — 2003/0162(COD)] — Commissie juridische zaken en interne markt.

Rapporteur: Evelyne Gebhardt (A5-0191/2004).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 20)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P5_TA(2004)0296)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P5_TA(2004)0296)

10.21.   Consumentenkrediet *** I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake consumentenkrediet [COM(2002) 443 — C5-0420/2002 — 2002/0222(COD)] — Commissie juridische zaken en interne markt.

Rapporteur: Joachim Wuermeling (A5-0224/2004).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 21)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P5_TA(2004)0297)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P5_TA(2004)0297)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Joachim Wuermeling, rapporteur, die voorstelde om bepaalde amendementen waarvoor een aparte stemming was voorzien, en bloc in stemming te brengen. Arlene McCarthy, namens de PSE-Fractie, stemde in met dit voorstel op voorwaarde dat amendementen 38, 39, 80, 102, 122, 127 en 128 nog steeds apart in stemming zouden worden gebracht. De Voorzitter wees erop dat de amendementn 38, 39 en 102 waren ingetrokken. De rapporteur gaf gevolg aan het verzoek van Arlene McCarthy.

Joachim Wuermeling diende een mondeling amendement in op amendement 178, waar echter geen rekening mee gehouden werd aangezien meer dan 32 leden zich hiertegen uitspraken.

Naar aanleiding van een opmerking van Arlene McCarthy over amendement 206, bevestigde de rapporteur dat dit amendement was komen te vervallen.

10.22.   Oneerlijke handelspraktijken *** I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende oneerlijke „business-to-consumer”-handelspraktijken op de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 84/450/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG (richtlijn oneerlijke handelspraktijken) [COM(2003) 356 — C5-0288/2003 — 2003/0134(COD)] — Commissie juridische zaken en interne markt.

Rapporteur: Fiorella Ghilardotti (A5-0188/2004).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 22)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P5_TA(2004)0298)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P5_TA(2004)0298)

10.23.   Bestrijdingsmiddelenresiduen in producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong *** I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong [COM(2003) 117 — C5-0108/2003 — 2003/0052(COD)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid.

Rapporteur: Robert William Sturdy (A5-0260/2004).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 23)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P5_TA(2004)0299)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P5_TA(2004)0299)

10.24.   Aardgasvoorziening *** I (stemming)

Verslag over wijziging van de rechtsgrondslag en de „algemene oriëntatie” van de Raad met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening [15769/2003 — C5-0027/2004 — 2002/0220(COD)] — Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie.

Rapporteur: Peter Michael Mombaur (A5-0213/2004).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 24)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P5_TA(2004)0300)

10.25.   Toegang tot gastransmissienetten *** I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot gastransmissienetten [COM(2003) 741 — C5-0644/2003 — 2003/0302(COD)] — Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie.

Rapporteur: Esko Olavi Seppänen (A5-0254/2004).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 25)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P5_TA(2004)0301)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P5_TA(2004)0301)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Peter Michael Mombaur wees op een verschil tussen de Duitse en de Engelse versie van amendement 43 en verduidelijkte dat van de Engelse versie moest worden uitgegaan.

10.26.   Ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten *** I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de Raad [COM(2003) 453 — C5-0369/2003 — 2003/0172(COD)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid.

Rapporteur: Astrid Thors (A5-0171/2004).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 26)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P5_TA(2004)0302)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P5_TA(2004)0302)

10.27.   Handel in broeikasgasemissierechten *** I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de richtlijn tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met betrekking tot de projectmechanismen van het Protocol van Kyoto [COM(2003) 403 — C5-0355/2003 — 2003/0173(COD)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid.

Rapporteur: Alexander de Roo (A5-0154/2004)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 27)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P5_TA(2004)0303)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P5_TA(2004)0303)

10.28.   Batterijen en accu's *** I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en accu's, alsook gebruikte batterijen en accu's [COM(2003) 723 — C5-0563/2003 — 2003/0282(COD)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid.

Rapporteur: Johannes (Hans) Blokland (A5-0265/2004).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 28)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P5_TA(2004)0304)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P5_TA(2004)0304)

10.29.   In rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen *** I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen [COM(2003) 448 — C5-0351/2003 — 2003/0175(COD)] — Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme.

Rapporteur: Luigi Cocilovo (A5-0220/2004).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 29)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P5_TA(2004)0305)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P5_TA(2004)0305)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Gilles Savary wees op een fout in de Franse versie van amendement 48.

10.30.   Sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer *** I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumvoorwaarden voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2002/15/EG en de Verordeningen (EEG) nrs. 3820/85 en 3821/85 van de Raad betreffende sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer [COM(2003) 628 — C5-0601/2003 — 2003/0255(COD)] — Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme.

Rapporteur: Helmuth Markov (A5-0216/2004).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 30)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P5_TA(2004)0306)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P5_TA(2004)0306)

10.31.   Europees Vluchtelingenfonds (2005-2010) * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2005-2010 [COM(2004) 102 — C5-0096/2004 — 2004/0032(CNS)] — Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Gérard M.J. Deprez (A5-0267/2004)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 31)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P5_TA(2004)0307)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P5_TA(2004)0307)

10.32.   Afvalpreventie en afvalrecycling (stemming)

Verslag over de mededeling van de Commissie: „Naar een thematische strategie inzake afvalpreventie en afvalrecycling” [COM(2003) 301 — C5-0385/2003 — 2003/2145(INI)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid.

Rapporteur: Karl-Heinz Florenz (A5-0176/2004).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 32)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P5_TA(2004)0308)

10.33.   Eerbiediging en bevordering van de waarden waarop de Unie is gegrondvest (stemming)

Verslag over de mededeling van de Commissie over artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie: Eerbiediging en bevordering van de waarden waarop de Unie is gegrondvest [COM(2003) 606 — C5-0594/2003 — 2003/2249(INI)] — Commissie constitutionele zaken.

Rapporteur: Johannes Voggenhuber (A5-0227/2004)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 33)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P5_TA(2004)0309)

*

* *

De punten waarover wegens tijdgebrek niet kon worden gestemd, zullen morgen in stemming worden gebracht.

11.   Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 137, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag de Roo — A5-0154/2004

Marialiese Flemming voor de Oostenrijkse leden van de PPE-DE-Fractie.

Verslag Cocilovo — A5-0220/2004

Michl Ebner

Verslag Voggenhuber — A5-0227/2004

Miquel Mayol i Raynal

Verslag Wuermeling — A5-0224/2004

Astrid Thors, Theresa Villiers

12.   Rectificaties stemgedrag

De volgende leden hebben hun stemgedrag als volgt gerectificeerd:

Verslag Wuermeling — A5-0224/2004

amendement 48

Vóór: Lone Dybkjær, Karin Riis-Jørgensen

amendement 173

Vóór: Othmar Karas

amendement 201

Vóór: Eurig Wyn

amendement 202

Vóór: Claude Turmes

Tegen: Dagmar Roth-Behrendt

Verslag Thors — A5-0171/2004

amendement 1

Vóór: Othmar Karas

Verslag Blokland — A5-0265/2004

amendement 23

Vóór: David Robert Bowe

Verslag Cocilovo — A5-0220/2004

amendement 53

Vóór: Christa Prets, Marialiese Flemming

Tegen: Alexander Radwan

amendement 54

Vóór: Marialiese Flemming

Tegen: Alexander Radwan

amendement 55

Tegen: Alexander Radwan

amendement 56

Vóór: Christa Prets

Tegen: Alexander Radwan

Onthoudingen: Hans-Peter Martin

amendement 48

Tegen: Alexander Radwan

Onthoudingen: Armonia Bordes

Verslag Markov — A5-0216/2004

amendement 52 en 58 (identiska)

Vóór: Pervenche Berès

Verslag Florenz — A5-0176/2004

amendement 11

Vóór: Armonia Bordes

Tegen: Rainer Wieland

amendement 15

Vóór: Jan Andersson, Göran Färm, Ewa Hedkvist Petersen, Hans Karlsson, Yvonne Sandberg-Fries, Maj Britt Theorin

amendement 20

Tegen: Linda McAvan, Claude Moraes, Othmar Karas

Leden die hebben verklaard niet aan de stemming te hebben deelgenomen:

Gerhard Hager was weliswaar aanwezig maar heeft niet deelgenomen aan de stemmingen.

Armonia Bordes en Arlette Laguiller waren weliswaar aanwezig maar hebben niet deelgenomen aan de stemming over het verslag Fourtou (A5-0255/2004) en over de amendementen 53, 54, 55 en 56 van het verslag Cocilovo (A5-0220/2004).

(De vergadering wordt om 14.15 uur onderbroken en om 15.10 uur hervat.)

13.   Toespraak van de heer Barnier

De Voorzitter verklaart met de President van Rwanda de tiende verjaardag van de genocide te hebben herdacht en verwelkomt de heer Barnier, voormalig lid van de Commissie, die minister van Buitenlandse Zaken in de Franse regering is geworden.

De heer Barnier houdt een toespraak waarin hij met name de Voorzitter van het Parlement bedankt en alle anderen met wie hij heeft samengewerkt in de tijd dat hij lid van de Commissie was.

Het woord wordt gevoerd door Giorgio Napolitano, voorzitter van de Commissie AFCO.

VOORZITTER: David W. MARTIN

Ondervoorzitter

14.   Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

Voor de hiernavolgende ontwerpresoluties zijn verzoeken om het houden van een debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat overeenkomstig artikel 50 van het Reglement ingediend:

I.   CUBA

Concepció Ferrer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt en Lennart Sacrédeus, namens de PPE-DE-Fractie, over de situatie van de mensenrechten in Cuba een jaar na de massale arrestatie van dissidenten (B5-0192/2004)

Cecilia Malmström en Bob van den Bos, namens de ELDR-Fractie, over de situatie van de mensenrechten in Cuba een jaar na de massale arrestatie van dissidenten (B5-0201/2004)

Alain Lipietz, Josu Ortuondo Larrea en Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Cuba een jaar na de massale arrestatie van dissidenten (B5-0204/2004)

Bastiaan Belder, namens de EDD-Fractie, over de situatie van de mensenrechten in Cuba een jaar na de massale arrestatie van dissidenten (B5-0207/2004)

Ana Miranda de Lage en Margrietus J. van den Berg, namens de PSE-Fractie, over Cuba (B5-0208/2004)

Luisa Morgantini, Pernille Frahm en Herman Schmid, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Cuba (B5-0212/2004)

Luís Queiró en José Ribeiro e Castro, namens de UEN-Fractie, over Cuba (B5-0214/2004)

II.   PRODUCTIE VAN SPORTARTIKELEN VOOR DE OLYMPISCHE SPELEN

Stephen Hughes, Marie-Hélène Gillig, Anna Karamanou en Margrietus J. van den Berg, namens de PSEFractie, Jean Lambert, Theodorus J.J. Bouwman en Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Emmanouil Bakopoulos, Sylvia-Yvonne Kaufmann en Dimitrios Koulourianos, namens de GUE/NGL-Fractie, over de eerbiediging van de primaire arbeidswetgeving bij de productie van sportartikelen voor de Olympische Spelen (B5-0191/2004)

Anne Elisabet Jensen, namens de ELDR-Fractie, over de eerbiediging van de primaire arbeidswetgeving bij de productie van sportartikelen voor de Olympische Spelen (B5-0200/2004)

Bartho Pronk, namens de PPE-DE-Fractie, over de eerbiediging van de primaire arbeidswetgeving bij de productie van sportartikelen voor de Olympische Spelen (B5-0202/2004)

Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, over de eerbiediging van de primaire arbeidswetgeving bij de productie van sportartikelen voor de Olympische Spelen (B5-0210/2004)

III.   NIGERIA

Niall Andrews, namens de UEN-Fractie, over het doden van Christenen in Nigeria (B5-0194/2004)

Charles Tannock, John Alexander Corrie, Lennart Sacrédeus en Bernd Posselt, over het doden van Christenen in Nigeria (B5-0203/2004)

Didier Rod, Marie Anne Isler Béguin en Nelly Maes, namens de Verts/ALE-Fractie, over de botsingen tussen groeperingen in Nigeria (B5-0205/2004)

Bastiaan Belder, namens de EDD-Fractie, over het doden van Christenen in Nigeria (B5-0206/2004)

Margrietus J. van den Berg, namens de PSE-Fractie, over Nigeria (B5-0209/2004)

Bob van den Bos, namens de ELDR-Fractie, over de situatie in Nigeria (B5-0211/2004)

Yasmine Boudjenah, namens de GUE/NGL-Fractie, over de botsingen tussen groeperingen in Nigeria (B5-0213/2004)

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 120 van het Reglement.

15.   Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

16.   Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1)

parlementaire commissies

1.1)

verslagen:

Verslag over de gevolgen van de seksindustrie in de Europese Unie (2003/2107(INI)) — Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen.

Rapporteur: Marianne Eriksson (A5-0274/2004).

* Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Pakistan * (8108/99 — C5-0659/01 — 1998/0199(CNS)) — Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid

Rapporteur: Elmar Brok (A5-0275/2004).

* Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/49/EG waarbij bepaalde lidstaten overgangsperioden mogen instellen voor de toepassing van een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten (COM(2004) 243 — C5-0187/2004 — 2004/0076(CNS)) (Vereenvoudigde procedure — artikel 158, lid 1 van het Reglement) — Economische en Monetaire Commissie.

Rapporteur: Christa Randzio-Plath (A5-0276/2004).

* Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2004) 239 — C5-0188/2004 — 2004/0082(CNS)) — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Rapporteur: Marie-Thérèse Hermange (A5-0277/2004).

*** I Verslag over het voorstel voor een verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 975/1999 van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitvoering van acties op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking die een bijdrage leveren tot de verwezenlijking van de algemene doelstelling van ontwikkeling en consolidatie van de democratie en de rechtsstaat, alsmede van de doelstelling van eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden [COM(2003) 639 — C5-0507/2003 — 2003/0250(COD)] — Commissie ontwikkelingssamenwerking.

Rapporteur: Fernando Fernández Martín (A5-0279/2004).

Verslag Aanbeveling van de Commissie inzake de actualisering 2004 van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Gemeenschap (voor de periode 2003-2005) [COM(2004) 238 — C5-0183/2004 — 2004/2020(INI)] — Economische en Monetaire Commissie.

Rapporteur: Christa Randzio-Plath (A5-0280/2004).

1.2)

aanbevelingen voor de tweede lezing:

*** II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de beschikking van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Beschikking nr. 1692/96/EG betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (5762/1/2004 — C5-0184/2004 — 2001/0229(COD)).- Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme

Rapporteur: Philip Charles Bradbourn (A5-0278/2004).

2)

leden

2.1)

schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 51 van het Reglement)

Carmen Cerdeira Morterero, over de deelname van mensen met een handicap aan de Europese verkiezingen van 2004 (nr. 33/2004)

17.   Schriftelijke verklaringen (artikel 51 van het Reglement)

Schriftelijke verklaringen nrs. 2 en 3/2004 hebben niet het vereiste aantal handtekeningen gekregen en komen bijgevolg overeenkomstig het bepaalde in artikel 51, lid 5 van het Reglement te vervallen.

18.   Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 (debat)

Verslag over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst: Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 [COM(2004) 101 — C5-0089/2004 — 2004/2006(INI)] — Begrotingscommissie.

Rapporteur: Terence Wynn (A5-0268/2004)

Terence Wynn leidt zijn verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dick Roche (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Michaele Schreyer (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Véronique De Keyser (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Jan Mulder (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Brigitte Langenhagen (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Samuli Pohjamo (rapporteur voor advies van de Commissie RETT), Ulpu Iivari (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Nirj Deva (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), James E.M. Elles, namens de PPE-DE-Fractie, Bárbara Dührkop Dührkop, namens de PSE-Fractie, Kyösti Tapio Virrankoski, namens de ELDR-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, en Liam Hyland, namens de UEN-Fractie.

VOORZITTER: José PACHECO PEREIRA

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Reimer Böge en Jutta D. Haug.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.17 van de notulen van 22 april 2004.

19.   Economische en sociale cohesie (Derde verslag) (debat)

Verslag over het Derde verslag over de economische en sociale cohesie [COM(2004) 107 — C5-0092/2004 — 2004/2005(INI) — Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme.

Rapporteur: Konstantinos Hatzidakis (A5-0272/2004)

Konstantinos Hatzidakis leidt zijn verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Franz Fischler (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Myrsini Zorba (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Elspeth Attwooll (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Agnes Schierhuber (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Marie-Hélène Gillig (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), José Javier Pomés Ruiz, namens de PPE-DE-Fractie, Juan de Dios Izquierdo Collado, namens de PSE-Fractie, Samuli Pohjamo, namens de ELDR-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Margie Sudre, Arlene McCarthy, Camilo Nogueira Román, Rolf Berend, Garrelt Duin, Juan Manuel Ferrández Lezaun, Emmanouil Mastorakis, Ewa Hedkvist Petersen, Catherine Guy-Quint en Franz Fischler.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.18 van de notulen van 22 april 2004.

20.   Begroting 2005: jaarlijkse beleidsstrategie van de Commissie (debat)

Verslag over Begroting 2005: jaarlijkse beleidsstrategie van de Commissie [2004/2001(BUD)] — Begrotingscommissie.

Rapporteur: Salvador Garriga Polledo (A5-0269/2004)

Salvador Garriga Polledo leidt zijn verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Michaele Schreyer (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Paul Rübig (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Bartho Pronk (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), María Esther Herranz García (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Brigitte Langenhagen (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Catherine Guy-Quint (rapporteur voor advies van de Commissie RETT), Lissy Gröner (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Markus Ferber, namens de PPE-DE-Fractie, Ralf Walter, namens de PSE-Fractie, Samuli Pohjamo, namens de ELDR-Fractie, Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie, en Franz Turchi, namens de UEN-Fractie.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.19 van de notulen van 22 april 2004.

21.   Raming van het Europees Parlement voor 2005 (debat)

Verslag over de raming van de inkomsten en de uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2005 [2004/2007(BUD)] — Begrotingscommissie.

Rapporteur: Wilfried Kuckelkorn (A5-0236/2004)

Wilfried Kuckelkorn leidt zijn verslag in.

VOORZITTER: Ingo FRIEDRICH

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Markus Ferber, namens de PPE-DE-Fractie.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.20 van de notulen van 22 april 2004.

22.   Eurostat — Kwijting 2002: Afdeling III (Commissie) — Kwijting 2002: 6e, 7e en 8e Europees Ontwikkelingsfonds — Kwijting 2002: afdelingen II, IV, V, VI, VII en VIII van de algemene begroting — Kwijting 2002: Afdeling I (Europees Parlement) — Kwijting 2002: gedecentraliseerde agentschappen — Kwijting 2002: EGKS (debat)

Verklaring van de Commissie: Eurostat

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2002 (Commissie) [SEC(2003) 1104 — C5-0564/2003 — 2003/2210(DEC)] — Commissie begrotingscontrole.

Rapporteur: Juan José Bayona de Perogordo (A5-0200/2004)

Verslag over het verlenen van kwijting aan de Commissie voor het financieel beheer van het zesde, zevende en achtste Europees Ontwikkelingsfonds in het begrotingsjaar 2002 [COM(2003) 475 — C5-0496/2003 — 2003/2189(DEC)] — Commissie begrotingscontrole.

Rapporteur: Jonas Sjöstedt (A5-0183/2004)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2002

1.

Afdeling II, Raad

2.

Afdeling IV, Hof van Justitie

3.

Afdeling V, Rekenkamer

4.

Afdeling VI, Europees Economisch en Sociaal Comité

5.

Afdeling VII, Comité van de regio's

6.

Afdeling VIII, Europese Ombudsman

[I5-0034/2004 — C5-0088/2004 — 2003/2212(DEC), 2003/2213(DEC), 2003/2214(DEC), 2003/2215(DEC), 2003/2216(DEC), 2003/2217(DEC)] — Commissie begrotingscontrole.

Rapporteur: Gabriele Stauner (A5-0228/2004)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2002

Afdeling I — Europees Parlement [I5-0034/2004 — C5-0088/2004 — 2003/2211(DEC)] — Commissie begrotingscontrole.

Rapporteur: Michiel van Hulten (A5-0218/2004)

Verslag over het verlenen van kwijting voor het begrotingsjaar 2002 aan

1.

Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2002 [C5-0632/2003 — 2003/2242(DEC)]

2.

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk [C5-0636/2003 — 2003/2246(DEC)]

3.

Europees Milieuagentschap [C5-0635/2003 — 2003/2245(DEC)]

4.

Europees Bureau voor geneesmiddelenbeoordeling [C5-0638/2003 — 2003/2255(DEC)]

5.

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie [C5-0637-2003 — 2003/2247(DEC)]

6.

Cedefop [C5-0630/2003 — 2003/2240(DEC)]

7.

Eurojust [C5-0662/2003 — 2003/2256)]

8.

Europese Stichting voor opleiding [C5-0641/2003 — 2003/2259(DEC)]

9.

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden [C5-0631/2003 — 2003/2241(DEC)]

10.

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving [C5-0634/2003 — 2003/2244(DEC)]

11.

Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat [C5-0632/2003 — 2003/2243(DEC)] — Commissie begrotingscontrole.

Rapporteur: Jan Mulder (A5-0212/2004)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal voor het per 23 juli 2002 afgesloten begrotingsjaar [C5-0646/2003 — 2003/2218(DEC)] — Commissie begrotingscontrole.

Rapporteur: Heide Rühle (A5-0201/2004)

Franz Fischler (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Juan José Bayona de Perogordo leidt zijn verslag in (A5-0200/2004).

Jonas Sjöstedt leidt zijn verslag in (A5-0183/2004).

Gabriele Stauner leidt haar verslag in (A5-0228/2004).

Michiel van Hulten leidt zijn verslag in (A5-0218/2004).

(Aangezien het tijdstip voor de verklaring van de Commissie is aangebroken, wordt het debat thans onderbroken. Het zal om 21.00 uur worden voortgezet.)

23.   Agenda

Gezien de in de agenda aangebrachte wijzigingen (punt 14 van de notulen van 19.04.2004 en punt 9), en in overleg met de Raad en de Fracties, stelt de Voorzitter voor het vragenuur aan de Raad van de agenda van morgen te schrappen.

Het Parlement stemt daarmee in.

24.   Verzoek van Kroatië om toetreding tot de EU (mededeling van de Commissie)

Mededeling van de Commissie Advies van de Commissie over het verzoek van Kroatië om toetreding tot de EU

De Voorzitter verwelkomt een afvaardiging van Kroatië, waaronder de minister van Buitenlandse Zaken van dat land.

Christopher Patten en Günther Verheugen, leden van de Commissie, presenteren de mededeling.

Volgens de „catch the eye” procedure wordt het woord gevoerd door Olivier Dupuis, Sarah Ludford en Alexandros Baltas, voor het stellen van vragen welke Christopher Patten beantwoordt:

VOORZITTER: Alonso José PUERTA

Ondervoorzitter

Volgens dezelfde procedure wordt het woord gevoerd door Joost Lagendijk en Doris Pack, wier vragen door Günther Verheugen worden beantwoord, en vervolgens Miet Smet en Michl Ebner, wier vragen door Christopher Patten worden beantwoord.

Het punt wordt gesloten.

25.   Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B5-0071/2004).

Eerste deel

Vraag 25 van Michl Ebner: Liberalisatie van de stroommarkt — Concessies voor grootschalig omleiden van water voor het opwekken van stroom.

Loyola de Palacio (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Michl Ebner en Carlos Lage.

Vraag 26 van Linda McAvan: Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Stavros Dimas (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Linda McAvan en Philip Bushill-Matthews.

Vraag 27 van Carlos Lage: Sluiting van Europese fabrieken van het Bombardier-concern.

Stavros Dimas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Carlos Lage, Regina Bastos, Ilda Figueiredo en Malcolm Harbour.

Het woord wordt gevoerd door Göran Färm, die vindt dat Michaele Schreyer geen antwoord heeft gegeven op zijn vraag (de Voorzitter neemt daar akte van).

Tweede deel

Vraag 28 van Ulla Margrethe Sandbæk: Follow-up modelprojecten en omzetting in meerjarenprogramma's.

Michaele Schreyer (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Glenys Kinnock (ter vervanging van de auteur).

Vraag 29 van Othmar Karas: Studie over de gevolgen van Bazel II voor het midden- en kleinbedrijf.

Frits Bolkestein (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Othmar Karas, Paul Rübig en Enric Morera Català.

Vraag 30 van Bill Newton Dunn: Diefstal van persoonlijke gegevens.

Frits Bolkestein beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Bill Newton Dunn en Reino Paasilinna.

Vraag 31 van Malcolm Harbour: Gambelli-arrest.

Frits Bolkestein beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Malcolm Harbour.

Vraag 32 van Reino Paasilinna: Mediaconcentratie.

Frits Bolkestein beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Reino Paasilinna.

Vraag 33 van Miguel Angel Martínez Martínez: Verzoek om verduidelijking van antwoorden van de Commissie betreffende Cuba.

Poul Nielson (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Miguel Angel Martínez Martínez, Efstratios Korakas en Nikolaos Chountis.

Vraag 34 van Patricia McKenna: IMF-programma's en de algemene EG-doelstelling van uitroeiing van armoede.

Poul Nielson beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Patricia McKenna.

De vragen die wegens tijdgebrek niet beantwoord zijn, zullen schriftelijk worden beantwoord.

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 20.10 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Gerhard SCHMID

Ondervoorzitter

26.   Eurostat — Kwijting 2002: Afdeling III (Commissie) — Kwijting 2002: 6e, 7e en 8e Europees Ontwikkelingsfonds — Kwijting 2002: afdelingen II, IV, V, VI, VII en VIII van de algemene begroting — Kwijting 2002: Afdeling I (Europees Parlement) — Kwijting 2002: gedecentraliseerde agentschappen — Kwijting 2002: EGKS (voortzetting van het debat)

Jan Mulder leidt zijn verslag in (A5-0212/2004).

Bart Staes (rapporteur suppléant) leidt zijn verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Michaele Schreyer (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bartho Pronk (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Miet Smet (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Ursula Stenzel (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Ozan Ceyhun (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Martin Callanan (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Diemut R. Theato, namens de PPE-DE-Fractie, Helmut Kuhne, namens de PSE-Fractie, Ole B. Sørensen, namens de ELDR-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Mogens N.J. Camre, namens de UEN-Fractie, Graham H. Booth, namens de EDD-Fractie, Gianfranco Dell'Alba, niet-ingeschrevene, María Antonia Avilés Perea, Herbert Bösch, Rijk van Dam, Christopher Heaton-Harris, Paulo Casaca, Jens-Peter Bonde en Michaele Schreyer.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 37, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

Jens-Peter Bonde, namens de EDD-Fractie, over Eurostat (B5-0218/2004)

Heide Rühle en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, over Eurostat (B5-0219/2004)

Jan Mulder en Ole B. Sørensen, namens de ELDR-Fractie, over Eurostat (B5-0220/2004)

Freddy Blak, Jonas Sjöstedt en Luigi Vinci, namens de GUE/NGL-Fractie, over de follow-up van de kwestie Eurostat (B5-0222/2004)Freddy Blak, Jonas Sjöstedt en Luigi Vinci, namens de GUE/NGL-Fractie, over de follow-up van de kwestie Eurostat (B5-0222/2004)

Enrique Barón Crespo en Helmut Kuhne, namens de PSE-Fractie, over de maatregelen van de Commissie met betrekking tot EUROSTAT (B5-0223/2004)

James E.M. Elles, namens de PPE-DE-Fractie, over Eurostat (B5-0225/2004).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: Kwijting: punten 10.20-10.23, 10.12 en 10.13 van de notulen van 21 april 2004 — Eurostat: punt 7.22 van de notulen van 22 april 2004.

27.   Overeenkomst EG/VS over PNR-gegevens * (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van PNR-gegevens door luchtvaartmaatschappijen aan het Bureau of Customs and Border Protection van het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika [COM(2004) 190 — C5-0162/2004 — 2004/0064(CNS)] — Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Johanna L.A. Boogerd-Quaak (A5-0271/2004)

Het woord wordt gevoerd door Christopher Patten (lid van de Commissie).

Johanna L.A. Boogerd-Quaak leidt haar verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jorge Salvador Hernández Mollar, namens de PPE-DE-Fractie, Elena Ornella Paciotti, namens de PSE-Fractie, Graham R. Watson, namens de ELDR-Fractie, Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Cappato, niet-ingeschrevene, Hubert Pirker, Anna Terrón i Cusí, Christopher Patten, voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Graham R. Watson, en Graham R. Watson, die zijn opmerking intrekt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.17 van de notulen van 21 april 2004.

28.   Vrijheid van meningsuiting en informatie (debat)

Verslag over de risico's van schending in de Europese Unie en met name in Italië van de vrijheid van meningsuiting en informatie (artikel 11, lid 2 van het Handvest van de grondrechten) [2003/2237(INI)] — Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Johanna L.A. Boogerd-Quaak (A5-0230/2004)

De Voorzitter deelt mee dat de UEN-Fractie een motie heeft ingediend met als doel deze beraadslaging niet-ontvankelijk te verklaren.

Het woord wordt gevoerd door José Ribeiro e Castro, namens de UEN-Fractie, die het verzoek toelicht (De Voorzitter verwijst naar artikel 143, lid 1 van het Reglement en verklaart dat deze motie niet ontvankelijk is omdat de voorgeschreven termijn voor de indiening ervan niet is gerespecteerd).

Johanna L.A. Boogerd-Quaak leidt haar verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani, die zich beklaagt over een perscommuniqué waarin wordt verklaard dat de vrijheid van meningsuiting en informatie in Italië een van de hoofdthema's van deze vergaderperiode zou zijn.

Het woord wordt gevoerd door Christopher Patten (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Giuseppe Gargani (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Roy Perry (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Monica Frassoni (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Giacomo Santini, namens de PPE-DE-Fractie, Elena Ornella Paciotti, namens de PSE-Fractie, Giorgio Calò, namens de ELDR-Fractie, Giuseppe Di Lello Finuoli, namens de GUE/NGL-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie, de Voorzitter en Pasqualina Napoletano, beiden over de woorden van Roberta Angelilli, Koenraad Dillen, niet-ingeschrevene, Anna Terrón i Cusí, Lucio Manisco, Enric Morera Català, Mariotto Segni, Mario Borghezio en Francesco Fiori.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.23 van de notulen van 22 april 2004.

29.   Afstempelen van reisdocumenten van onderdanen van derde landen * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad waarbij voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten de verplichting wordt ingevoerd om in de reisdocumenten van onderdanen van derde landen bij het overschrijden van de buitengrenzen van de lidstaten systematisch een stempel aan te brengen, en waarbij de Overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten akkoord en het gemeenschappelijk handboek daartoe worden gewijzigd [COM(2003) 664 — C5-0580/2003 — 2003/0258(CNS)] — Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Roberta Angelilli (A5-0229/2004)

Het woord wordt gevoerd door Christopher Patten (lid van de Commissie).

Roberta Angelilli leidt haar verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marcelino Oreja Arburúa, namens de PPE-DE-Fractie.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.18 van de notulen van 21 april 2004.

30.   Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (herschikking) [COM(2003) 808 — C5-0060/2004 — 2003/0311(CNS)] — Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Ozan Ceyhun (A5-0248/2004)

Het woord wordt gevoerd door Christopher Patten (lid van de Commissie).

Ozan Ceyhun leidt zijn verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Minerva Melpomeni Malliori (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI) en Arie M. Oostlander, namens de PPE-DE-Fractie.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.19 van de notulen van 21 april 2004.

31.   Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 344.162/OJME).

32.   Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 00.15 uur gesloten.

Julian Priestley

Secretaris-generaal

James L.C. Provan

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Aguiriano Nalda, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boselli, Boumediene-Thiery, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Cesaro, Ceyhun, Chichester, Chountis, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Paolo Costa, Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Ford, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Kaldi, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lisi, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martínez Martínez, Mastella, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morera Català, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Pirker, Piscarreta, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rocard, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veltroni, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wuermeling, Wuori, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Waarnemers

A.Nagy, Azzopardi, Bagó, Bastys, Bauer, Berg, Bielan, Bonnici, Christoforou, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cybulski, de Marco, Demetriou, Drzęla, Ékes, Gałażewski, Germič, Golde, Genowefa Grabowska, Gruber, Heriban, Ilves, Jerzy Jaskiernia, Kamiński, Kāposts, Kelemen, Kiršteins, Kļaviņš, Kłopotek, Klukowski, Kósėné Kovács, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kubica, Kubovič, Kuzmickas, Kvietkauskas, Laar, Landsbergis, Liberadzki, Libicki, Lisak, Lydeka, Macierewicz, Maldeikis, Mallotová, Matsakis, Őry, Palečková, Pęczak, Alojz Peterle, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Pospíšil, Protasiewicz, Pusz, Rutkowski, Savi, Siekierski, Šlesere, Smorawiński, Surján, Szabó, Tomczak, Vaculík, Vadai, Valys, George Varnava, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Wittbrodt, Żenkiewicz, Žiak


BIJLAGE I

STEMMINGSUITSLAGEN

Afkortingen en tekens

+

aangenomen

-

verworpen

vervallen

Ing.

ingetrokken

HS (..., ..., ...)

hoofdelijke stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

ES (..., ..., ...)

elektronische stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

so

stemming in onderdelen

as

aparte stemming

am

amendement

CA

compromisamendement

DD

desbetreffend deel

S

amendement tot schrapping

=

gelijkluidende amendementen

§

paragraaf

art

artikel

overw

overweging

OR

ontwerpresolutie

GOR

gezamenlijke ontwerpresolutie

Geh. S

geheime stemming

1.   Nabuurschapsbeleid van de EU na de uitbreiding *

Verslag: BÖGE (A5-0198/2004)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Stemming: wetgevingsresolutie

 

+

 

2.   Belasting op energieproducten en elektriciteit in Cyprus

Verslag: RANDZIO-PLATH (A5-0264/2004)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

 

+

 

3.   Elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer *** II

Verslag: SOMMER (A5-0246/2004)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

goedkeuring zonder stemming

 

+

 

4.   Communautair douanewetboek *** I

Verslag: FOURTOU (A5-0255/2004)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

454, 7,51

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE-DE: eindstemming

5.   Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart ***

Verslag: DE VEYRAC (A5-0215/2004)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

 

+

 

6.   Klein grensverkeer aan de tijdelijke buitengrenzen *

Verslag: CERDEIRA MORTERERO (A5-0142/2004)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

 

+

 

7.   Klein grensverkeer aan de tijdelijke buitengrenzen *

Verslag: STOCKTON (A5-0141/2004)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

 

+

 

8.   Migratiebeheersdiensten *

Verslag: KLAMT (A5-0145/2004)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

 

+

 

9.   Plaats van levering van diensten *

Verslag: KARAS (A5-0233/2004)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

 

+

 

10.   Europees Ruimteagentschap *

Verslag: BODRATO (A5-0222/2004)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

 

+

 

11.   Visuminformatiesysteem *

Verslag: COELHO (A5-0262/2004)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

voorstel van de Commissie

 

-

 

Daar het voorstel van de Commissie is verworpen en de Commissie geen voornemens is het voorstel in te trekken, wordt de kwestie naar de bevoegde commissie terugverwezen (art 68, lid 3 van het Reglement).

12.   Verplichting voor vervoerders om de passagiersgegevens door te geven *

2de verslag: HERNÁNDEZ MOLLAR (A5-0266/2004)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

tekst van het initiatief

ES

-

225, 287, 11

De tekst van het initiatief is verworpen en de kwestie wordt terugverwezen naar: de bevoegde commissie (art 68, lid 3 van het Reglement).

13.   Europese Politieacademie *

Verslag: ROURE (A5-0140/2004)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

 

+

 

14.   Benoeming van een lid van ECB

Verslag: RANDZIO-PLATH (A5-0273/2004)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

Geh. S

+

363, 113, 52

geheime stemming (art 136, lid 1)

15.   Impact van de communautaire regelgeving en raadplegingsprocedures

Verslag: DOORN (A5-0221/2004)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

501, 1,23

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE-DE: eindstemming

16.   Gelijke kansen voor personen met een handicap

Verslag: MANTOVANI (A5-0263/2004)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

 

+

 

17.   Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels *** II

Aanbeveling voor de tweede lezing: LAMBERT (A5-0234/2004)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

amendementen van de bevoegde commissie — stemming en bloc

1-2

commissie

 

+

 

18.   Minimale veiligheidseisen voor tunnels *** II

Aanbeveling voor de tweede lezing: RACK (A5-0249/2004)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

goedkeuring zonder stemming

 

+

 

19.   Luchtkwaliteit *** I

Verslag: KRONBERGER (A5-0047/2004)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

tekst in zijn geheel

bloc 1

3 fracties + Kronberger

 

+

 

bloc 2

commissie

 

 

Stemming: gewijzigd voorstel

 

+

 

Stemming: wetgevingsresolutie

 

+

 

Amendement 61 is ingetrokken

blok 1 = 74 amendementen van 3 fracties en Hans Kronberger (amendementen 62 tot 135)

Blok 2 = 60 amendementen van de commissie ENVI (amendementen 1 en 60)

20.   Samenwerking inzake consumentenbescherming *** I

Verslag: GEBHARDT (A5-0191/2004)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

tekst in zijn geheel

bloc 1

PSE

 

+

 

bloc 2

commissie

 

 

bloc 3

commissie

 

-

 

na art 21

59

PPE-DE

 

-

 

Stemming: gewijzigd voorstel

 

+

 

Stemming: wetgevingsresolutie

 

+

 

De amendementen 49 en 54 zijn geannuleerd.

Blok 1 = 35 amendementen van de PSE-fractie (amendementen 60 tot 94)

Blok 2 = 47 amendementen van JURI (amendementen 2, 4 tot 7, 9 tot 25, 29 tot 39, 41 tot 43, 45, 46, 48, 50 tot 53 en 55 tot 58)

Blok 3 = 9 amendementen van JURI (amendementen 1, 3, 8, 26 tot 28, 40 en 44)

21.   Consumentenkrediet *** I

2de verslag: WUERMELING (A5-0224/2004)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

amendementen van de bevoegde commissie — stemming en bloc

1-9

11-18

21

24-25

27-31

34

43

45-46

49-51

53

56-57

61

76

78

82-89

93

94

109-117

121

124

126

129-131

137

138

140

142

144

146-147

commissie

 

+

 

amendementen van de bevoegde commissie — stemming en bloc

10, 19-20

commissie

as/ES

+

276, 233, 6

23, 26, 33, 37, 38, 39, 42, 44, 47, 54, 55, 59, 60, 62, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79

as/ES

+

275, 239, 2

102, 104, 105, 106, 107, 120

as/ES

+

285, 227, 2

132, 133, 134, 135, 139, 141, 143, 145, 148, 149, 150, 151, 152

 

+

 

22

as

-

 

 

80

 

as

-

 

 

122

 

as

-

 

 

123

 

as

+

 

 

125

 

as

+

 

 

127

 

as

-

 

 

128

 

as

-

 

art 1

167

PPE-DE

 

-

 

32

commissie

 

-

 

204

PSE

 

+

 

art 2, alinea a)

154

Verts/ALE

 

-

 

art 2, alinea d)

155

Verts/ALE

 

-

 

36

commissie

ES

-

221, 291, 1

166

PPE-DE

 

-

 

182

PSE

 

+

 

art 2, alinea g)

40

commissie

so

 

 

1

+

 

2

-

 

3

+

 

177

ELDR

 

 

art 2, alinea h)

183

PSE

ES

+

275, 240, 3

41

commissie

 

 

art 2, na alinea p)

156

Verts/ALE

 

-

 

176

ELDR

 

+

 

168

PPE-DE

 

 

35

commissie

 

 

art 3, § 2, inleidende formule

48 =

178 dd =

commissie

ELDR

HS

+

273, 242, 11

art 3, § 2, alinea a)

178 dd =

ELDR

HS

+

317, 203, 11

169

PPE-DE

 

 

58

commissie

 

 

art 3, § 2, alinea c)

52

commissie

 

-

 

184

PSE

 

+

 

art 3, § 2, alinea e)

185

PSE

 

+

 

art 4

63

commissie

 

-

 

157

Verts/ALE

 

-

 

186

PSE

 

-

 

187

PSE

 

+

 

art 5

64

commissie

 

+

 

206

PSE

HS

 

art 6

65

commissie

so

 

 

1

+

 

2

-

 

3

-

 

158dd

Verts/ALE

 

-

 

188

PSE

 

+

 

159

Verts/ALE

 

-

 

na art 6

179

ELDR

 

+

 

66

commissie

 

 

art 7

68

commissie

 

+

 

190

PSE

 

 

189

PSE

 

 

art 8, § 2

180

ELDR

 

+

 

73

commissie

 

 

art 10, § 2, alinea 1

81

commissie

 

+

 

191

PSE

 

 

art 11, § 1

164

PPE-DE

 

-

 

90

commissie

 

-

 

art 11, na § 2

170

PPE-DE

 

-

 

art 11, § 3

171

PPE-DE

 

-

 

192

PSE

 

+

 

art 11, na § 3

193

PSE

 

+

 

art 11, § 4

172

PPE-DE

 

-

 

art 12

91

commissie

 

-

 

194

PSE

 

+

 

195

PSE

 

+

 

196

PSE

 

+

 

197

PSE

 

+

 

198

PSE

 

+

 

art 13

199

PSE

 

+

 

153

commissie

 

 

art 14, § 3

92

commissie

ES

+

403, 86, 12

160

Verts/ALE

 

-

 

art 15

95

commissie

 

+

 

200

PSE

 

 

art 16, § 1

173

PPE-DE

HS

-

241, 272, 11

96

commissie

 

-

 

201

PSE

HS

+

276, 235, 18

art 16, § 2

202

PSE

HS

-

205, 312, 8

101

commissie

as

-

 

97

commissie

as

-

 

98

commissie

as

-

 

99

commissie

as

-

 

100

commissie

as

-

 

art 19, na § 2

165

PPE-DE

 

+

 

205

PSE

 

 

174

PPE-DE

 

-

 

108

commissie

 

+

 

art 22

175

PPE-DE

 

+

 

118

commissie

 

 

119

commissie

 

 

art 24, § 1, na alinea a)

161

Verts/ALE

 

+

 

art 28

136

commissie

 

+

 

163

Verts/ALE

 

 

162

Verts/ALE

 

+

 

na art 28

203

PSE

 

-

 

rechtsgrondslag:

181

PSE

 

+

 

Stemming: gewijzigd voorstel

 

+

 

Stemming: wetgevingsresolutie

 

+

 

Amendement 103 betreft niet alle taalversies en is bijgevolg niet in stemming gebracht (zie artikel 140, lid 1, alinea d) van het Reglement.

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE-DE: am 177, 178, 173, 201, 202

Verzoeken om stemming in onderdelen

PPE-DE

am 40

1ste deel: inleidende formule t/m „in het kwetsbare gebied Alpen voor”

2de deel: streepje 1

3de deel: streepje 2

PSE, ELDR

am 65

1ste deel: tekst zonder de paragrafen 3 en 4 bis

2de deel: lid 3

3de deel: lid 4 bis

Verzoeken om aparte stemming

PPE-DE: am 37, 38, 39, 102

PSE: am 10, 19, 20, 22, 23, 26, 33, 37, 42, 44, 47, 54, 55, 59, 60, 62, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 104, 105, 106, 107, 120, 122, 123, 125, 127, 128, 132, 133, 134, 135, 139, 141, 143, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 101

ELDR: am 90, 96, 97, 98, 99, 100, 101

22.   Oneerlijke handelspraktijken *** I

Verslag: GHILARDOTTI (A5-0188/2004)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

amendementen van de bevoegde commissie — stemming en bloc

1-9

13-15

19-20

22-29

32-34

36-37

39-40

43-55

60

62-70

72-88

90-92

commissie

 

+

 

amendementen van de bevoegde commissie — afzonderlijke stemming

10

commissie

as

+

 

11

commissie

as

-

 

16

commissie

as

-

 

35

commissie

as

-

 

38

commissie

as

-

 

41

commissie

as

-

 

42

commissie

as

-

 

56

commissie

as

-

 

57

commissie

as/ES

+

265, 236, 2

58

commissie

as

-

 

61

commissie

as

+

 

71

commissie

as

+

 

89

commissie

as/ES

+

271, 232, 1

93

commissie

as

-

 

94

commissie

as

+

 

art 2, alinea b)

12

commissie

 

-

 

107

PSE

 

+

 

art 2, alinea g)

17 + 18

commissie

 

+

 

104

PPE-DE

 

+

 

art 2, letter j)

21

commissie

 

+

 

108

PSE

 

+

 

art 4, § 1

95

EDD

 

-

 

art 4, na § 2

109

PSE

 

+

 

art 5, § 2, streepje 2

30 + 31

commissie

 

-

 

110

PPE-DE

 

+

 

art 9, alinea c)

111

PSE

 

+

 

59

commissie

 

+

 

art 10

103

PPE-DE

 

+

 

art 11

102

PPE-DE

 

-

 

101

PPE-DE

 

-

 

bijlage 1, „misleidende handelspraktijken”, punt (3)

99

PPE-DE

 

+

 

100

PPE-DE

 

-

 

bijlage 1, „misleidende handelspraktijken”, punt (4)

98

PPE-DE

 

-

 

bijlage 1, „misleidende handelspraktijken”, punt (7)

97

PPE-DE

 

+

 

bijlage 1, „agressieve handelspraktijken”, punt (4)

96

PPE-DE

 

-

 

88

commissie

 

+

 

rechtsgrondslag:

112

PSE

 

+

 

overw 5

105

PPE-DE

 

+

 

na overw 13

106

PSE

 

+

 

Stemming: gewijzigd voorstel

 

+

 

Stemming: wetgevingsresolutie

 

+

 

De amendementen 2/3, 4/5, 9/10, 17/18, 30/31, 43 t/m 45, 46/47, 64/65, 91/92 van de Commissie JURI zijn samengevoegd.

Verzoeken om aparte stemming

PPE-DE: am 21, 61, 10, 71, 93, 94

PSE: am 11, 16, 35, 38, 41, 42, 56, 57, 58, 89

23.   Bestrijdingsmiddelenresiduen in producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong *** I

Verslag: STURDY (A5-0260/2004)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

amendementen van de bevoegde commissie — stemming en bloc

1-5

7

11-20

22-25

29-30

32

34

37

39-40

42-48

50-54

56-61

63

65-66

commissie

 

+

 

amendementen van de bevoegde commissie — afzonderlijke stemming

8

commissie

as

-

 

10

commissie

as/ES

-

239, 272;1

21

commissie

as

+

 

26

commissie

as

+

 

27

commissie

as/ES

+

279, 230, 0

31

commissie

as

+

 

33

commissie

as

+

 

35

commissie

as/ES

-

237, 265, 6

36

commissie

as

+

 

38

commissie

as

+

 

41

commissie

as

-

 

55

commissie

as

-

 

62

commissie

as

+

 

64

commissie

so

 

 

1

+

 

2

-

 

3

-

 

art 3, § 5

71

Verts/ALE

 

-

 

art 6, § 1, alinea 2

75

PPE-DE

 

-

 

art 21

77

PPE-DE

 

-

 

na art 23

76

PPE-DE

 

-

 

art 24

78

PPE-DE

 

-

 

art 26

73

Verts/ALE

 

-

 

49

commissie

 

+

 

art 29

72

Verts/ALE

 

-

 

art 41

68

PSE

 

-

 

overw 12

74

PPE-DE

 

-

 

overw 13

6

commissie

 

+

 

69

PSE

 

 

na overw 19

67

PSE

 

-

 

overw 20

9S=70S=

commissie

Verts/ALE

 

+

 

Stemming: gewijzigd voorstel

 

+

 

Stemming: wetgevingsresolutie

 

+

 

Amendement 28 betreft niet alle taalversies en is bijgevolg niet in stemming gebracht (zie artikel 140, lid 1, alinea d) van het Reglement).

Verzoeken om aparte stemming

PPE-DE: am 21, 26, 27, 33, 35, 36, 41

ELDR: am 10, 35, 41, 55, 62, 64

PSE: am 8, 31, 38, 55

Verzoeken om stemming in onderdelen

PSE

am 64

1ste deel: gehele tekst behalve de woorden „moet hierover met de industrie worden onderhandeld” en „kosten die de industrie onnodig acht ... kunnen worden herzien”

2de deel: de woorden „moet hierover met de industrie worden onderhandeld”

3de deel: de woorden „Kosten die de industrie onnodig acht ... kunnen worden herzien”

24.   Aardgasvoorziening *** I

Verslag: MOMBAUR (A5-0213/2004)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

§ 2

 

oorspronkelijke tekst

as

+

 

§ 3

 

oorspronkelijke tekst

as

+

 

Stemming: ontwerpwetgevingsresolutie (geheel)

 

+

 

Verzoeken om aparte stemming

Verts/ALE: §§ 2, 3 (ontwerpwetgevingsresolutie)

25.   Toegang tot gastransmissienetten *** I

Verslag: SEPPÄNEN (A5-0254/2004)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

amendementen van de bevoegde commissie — stemming en bloc

1-5

7-27

29-42

commissie

 

+

 

art 1, § 1

43

PPE-DE

 

+

 

6

commissie

 

 

Stemming: gewijzigd voorstel

 

+

 

Stemming: wetgevingsresolutie

 

+

 

Amendement 28 betreft niet alle taalversies en is bijgevolg niet in stemming gebracht (zie artikel 140, lid 1, alinea d) van het Reglement).

26.   Ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten *** I

Verslag: THORS (A5-0171/2004)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

amendementen van de bevoegde commissie — stemming en bloc

3-9

11

13-14

16-17

19-27

29-50

52-56

58-60

62-63

65

67-73

commissie

 

+

 

amendementen van de bevoegde commissie — afzonderlijke stemming

1

commissie

HS

+

437, 73, 11

2

commissie

as

+

 

10

commissie

so

 

 

1

+

 

2

+

 

12

commissie

so

 

 

1

+

 

2

-

 

15

commissie

as

+

 

51

commissie

as

+

 

57

commissie

so

 

 

1

+

 

2

-

 

64

commissie

so

 

 

1

+

 

2

+

 

66

commissie

so

 

 

1

+

 

2

+

 

art 7, § 2, alinea 2)

75

Verts/ALE

 

+

 

art 11, na § 1

76

Verts/ALE

 

+

 

na art 13

77

Verts/ALE

 

-

 

61

commissie

 

+

 

bijlage 1, na deel 2

78

Verts/ALE

HS

-

232, 273, 20

bijlage 5

74

PPE-DE

 

+

 

na overw 4

79

PPE-DE

 

+

 

na overw 6

18 =

80 =

commissie

PPE-DE

 

+

 

overw 20

81

PPE-DE

 

+

 

28

commissie

 

 

Stemming: gewijzigd voorstel

 

+

 

Stemming: wetgevingsresolutie

 

+

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PSE: am 1

Verts/ALE: am 78

Verzoeken om aparte stemming

PPE-DE: am 1, 15, 28

ELDR: am 1, 2, 51

Verzoeken om stemming in onderdelen

PPE-DE

am 10

1ste deel: gehele tekst behalve de woorden „het Gemeenschapsbeleid inzake chemische stoffen”

2de deel: deze woorden

am 12

1ste deel: gehele tekst behalve de woorden „van stadsgebieden”

2de deel: deze woorden

am 57

1ste deel: gehele tekst behalve de woorden „van stadsgebieden”

2de deel: deze woorden

ELDR

am 64

1ste deel: gehele tekst behalve de woorden „conform de ... de controle-instanties”

2de deel: deze woorden

Verts/ALE

am 66

1ste deel: gehele tekst behalve de schrapping van lid 2 van de originele tekst

2de deel: de schrapping van lid 2

27.   Handel in broeikasgasemissierechten *** I

Verslag: DE ROO (A5-0154/2004)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

tekst in zijn geheel

bloc 1

commissie + 7 fracties

 

+

 

bloc 2

commissie

 

 

Stemming: gewijzigd voorstel

 

+

 

Stemming: wetgevingsresolutie

 

+

 

De ELDR-Fracties ondertekende de amendementen 25 en 38 niet. Johannes Blokland heeft deze twee amendementen op persoonlijke titel ondertekend

Blok 1 (compromistekst) = 3 amendementen van ENVI (amendementen 11, 12 en 18) en 28 amendementen van de 7 fracties (amendementen 19 tot 46)

Blok 2 = 15 amendementen van de commissie ENVI (amendementen 1 tot 10, en 13 tot 17)

28.   Batterijen en accu's *** I

Verslag: BLOKLAND (A5-0265/2004)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

amendementen van de bevoegde commissie — stemming en bloc

4

6

10

14

16

18

20

24

29

37

39

43

46-47

50

52-53

63

65

67-68

71

73-75

commissie

 

+

 

amendementen van de bevoegde commissie — afzonderlijke stemming

2

commissie

as

+

 

5

commissie

as

+

 

7

commissie

as

+

 

8

commissie

as

+

 

9

commissie

so

 

 

1

+

2

+

11

commissie

as

+

 

12

commissie

as

+

 

19

commissie

as

+

 

21

commissie

as

+

 

25

commissie

as

+

 

26

commissie

as

+

 

27

commissie

as

+

 

45

commissie

as

+

 

51

commissie

as

+

 

54

commissie

as

+

 

55

commissie

as

+

 

57

commissie

as

+

 

58

commissie

as

+

 

59

commissie

as

+

 

60

commissie

as

+

 

61

commissie

as

+

 

62

commissie

as

+

 

64

commissie

as

+

 

69

commissie

as

+

 

77

commissie

as

+

 

79

commissie

as

+

 

80

commissie

as

+

 

81

commissie

as

+

 

art 3, punt 4

84/rev

EDD

 

-

 

15

commissie

ES

-

246, 267, 5

art 3, punt 6

85

EDD

 

+

 

17

commissie

 

 

art 3, punt 14

105

Verts/ALE

 

-

 

22

commissie

 

+

 

art 4

23

commissie

HS

+

290, 224, 11

83

PSE

 

 

82

commissie

so

 

 

1/HS

+

295, 209, 14

2/HS

-

198, 309, 11

art 5, na de alinea

106

Verts/ALE

 

-

 

92

PPE-DE

 

+

 

art 9, § 1, alinea a)

107

Verts/ALE

 

-

 

28

commissie

 

+

 

art 9, § 1, alinea b)

108

Verts/ALE

 

+

 

30

commissie

 

+

 

art 9, § 1, alinea c)

109

Verts/ALE

 

+

 

31

commissie

 

 

art 9, na § 2

110

Verts/ALE

ES

-

97, 421, 1

32

commissie

 

+

 

art 10

118S

EDD

HS

-

23, 499, 8

art 11

33

commissie

so

 

 

1/VE

-

243, 258, 3

2

-

 

3

+

 

93

PPE-DE

 

 

art 13

111/rev

Verts/ALE

 

-

 

34

commissie

so

 

 

1

+

 

2

+

 

art 14, § 1

86S

EDD

 

-

 

35

commissie

 

+

 

art 14, § 2

87S

EDD

 

-

 

36

commissie

 

+

 

art 15, § 1

94

PPE-DE

 

-

 

38

commissie

so

 

 

1

+

 

2

+

 

120

EDD

ES

+

267, 240, 3

95

PPE-DE

 

+

 

art 15, § 3

121

EDD

 

-

 

art 16, § 1

88

EDD

 

-

 

40

commissie

 

+

 

41

com

so

 

 

1

+

 

2

+

 

art 18

99

PPE-DE

 

+

 

42

commissie

 

 

art 19

100

PPE-DE

 

+

 

art 20

122

EDD

 

-

 

44

commissie

 

+

 

art 20, na § 2

112

Verts/ALE

 

+

 

art 22

123

EDD

 

-

 

48

commissie

so

 

 

1

+

 

2

+

 

art 23, § 1

124

EDD

 

-

 

49

commissie

 

+

 

art 23, § 2

97

PPE-DE

 

-

 

art 25, § 1, alinea e)

96

PPE-DE

 

-

 

art 25, § 2

113

Verts/ALE

 

-

 

56

commissie

 

+

 

art 29, § 1, alinea b)

66

commissie

 

+

 

98

PPE-DE

 

 

art 33

114

Verts/ALE

 

-

 

bijlage 1, tabel 2, na lijn 3

115

Verts/ALE

 

-

 

bijlage 1, tabel 2, lijn 5

116

Verts/ALE

 

-

 

72

commissie

 

+

 

bijlage 1, tabel 2, lijn 8

117

Verts/ALE

 

-

 

76

commissie

 

+

 

 

78

 

 

+

 

bijlage 2, § 2

125

PPE-DE

 

 

na bijlage 2

101

PPE-DE

 

+

 

overw 7

1

commissie

 

+

 

89

PPE-DE

 

 

overw 10

102

Verts/ALE

 

-

 

overw 11

103

Verts/ALE

 

+

 

3

commissie

 

 

overw 14

104

Verts/ALE

 

-

 

overw 21

90

PPE-DE

 

-

 

overw 24

91S=

PPE-DE

 

-

 

Stemming: gewijzigd voorstel

 

+

 

Stemming: wetgevingsresolutie

ES

+

283, 224, 15

Amendement 70 is geannuleerd

Amendement 119 is ingetrokken

Amendement 13 betreft niet alle taalversies en is bijgevolg niet in stemming gebracht (zie artikel 140, lid 1, alinea d) van het Reglement.

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE-DE: am 23, 82

EDD: am 118S

Verzoeken om aparte stemming

PPE-DE: am 2, 5, 7, 8, 21, 25, 26, 27, 45, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 77, 79, 80, 81

Verts/ALE: am 11, 12, 41, 64

EDD am 9, 19

Verzoeken om stemming in onderdelen

PPE-DE

am 34

1ste deel: tekst zonder lid 2 bis

2de deel: lid 2

PSE + EDD

am 33

1ste deel: gehele tekst behalve de woorden „hele of onbehandelde”

2de deel: deze woorden

3de deel: alinea 2

Verts/ALE

am 9

1ste deel: tekst zonder de woorden „met betrekking tot ... van de batterijen”

2de deel: deze woorden

am 38

1ste deel: t/m „commerciële doeleinden”

2de deel: deze woorden

am 48

1ste deel:„De lidstaten treffen de ... batterijen en accu's”

2de deel:„De lidstaten ... zichzelf financieert”

am 82

1ste deel: tekst zonder streepje 8

2de deel: streepje 8

am 41

1ste deel:„11”

2de deel: de woorden „de behandeling en/of”

29.   In rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen *** I

Verslag: COCILOVO (A5-0220/2004)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

amendementen van de bevoegde commissie — stemming en bloc

1-9

11-12

14

18

20

22

24

26-27

32-34

38-39

42-43

commissie

 

+

 

amendementen van de bevoegde commissie — afzonderlijke stemming

16

commissie

so

 

 

1

+

 

2

+

 

17

commissie

so

 

 

1

+

 

2

+

 

25

commissie

so

 

 

1

+

 

2

+

 

35

commissie

as/ES

-

236, 278, 2

36

commissie

as

+

 

37

commissie

as

+

 

art 2, alinea a bis)

53

Verts/ALE

HS

-

103, 414, 6

21

commissie

 

+

 

art 7, § 9, alinea 1

54

Verts/ALE

HS

-

242, 267, 6

28dd

commissie

so

 

 

1

+

 

2

+

 

art 7, § 9, alinea 2

28dd

commissie

 

+

 

art 7, § 10, inleidende formule

55

Verts/ALE

HS

-

215, 298, 5

29dd

commissie

 

+

 

art 7, § 10, alinea's a) tot c)

29dd

commissie

so

 

 

1

+

 

2

+

 

art 7, na § 10

50

PSE

 

+

 

art 7, § 11

56

Verts/ALE

HS

-

101, 418, 1

30

commissie

so

 

 

1

+

 

2

+

 

art 9, § 2

48

PSE

HS

+

308, 208, 10

40

commissie

 

 

49

PSE

HS

 

na art 9

51

PSE

 

-

 

41

commissie

 

+

 

overw 5

10

commissie

 

+

 

44

PSE

 

 

overw 8

13

commissie

 

+

 

45

PSE

 

-

 

overw 9

15S

commissie

 

-

 

46

PSE

 

+

 

na overw 9

47

PSE

ES

-

234, 260, 3

na overw 15

52

PSE

ES

+

285, 219, 7

19

commissie

 

+

 

Stemming: gewijzigd voorstel

 

+

 

Stemming: wetgevingsresolutie

 

+

 

De amendementen 1 en 7 zijn samengevoegd.

De amendementen 23 en 31 betreffen niet alle taalversies en zijn bijgevolg niet in stemming gebracht (zie artikel 140, lid 1, alinea d) van het Reglement).

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PSE: am 44, 48, 49

Verts/ALE: am 53, 54, 55, 56

Verzoeken om stemming in onderdelen

PPE-DE

am 16

1ste deel: gehele tekst behalve de woorden „en de zones ... van de luchtkwaliteit”

2de deel: deze woorden

am 17

1ste deel: gehele tekst zonder het woord „volledige”

2de deel: dit woord

am 25

1ste deel: t/m „vervoerstak geboden diensten”

2de deel: rest

am 28

1ste deel: tekst zonder streepje 4

2de deel: streepje 4

am 29 dd (art 7, § 10, alinea's a) tot c))

1ste deel: gehele tekst behalve de streepjes a ter), b), en c bis)

2de deel: deze paragrafen

am 30

1ste deel: gehele tekst behalve de woorden „en de in artikel 8, lid 1 van Richtlijn 96/62/EG bedoelde zones”

2de deel: deze woorden

Verzoeken om aparte stemming

PSE: am 35

ELDR: am 25

Verts/ALE: am 35, 36, 37

M. Gilles Savary wees op een correctie die in de Franse versie van amendement 48 moet worden aangebracht, dat hoort te luiden: „Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel besluiten de lidstaten inzake het gebruik van inkomsten uit tolheffingen of gebruiksrechten voor weginfrastructuur”

30.   Sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer *** I

Verslag: MARKOV (A5-0216/2004)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

amendementen van de bevoegde commissie — stemming en bloc

1

5

7

11

13-16

20

22-25

27-29

31-35

37

39-40

commissie

 

+

 

amendementen van de bevoegde commissie — afzonderlijke stemming

3

commissie

as

+

 

6

commissie

as

+

 

12

commissie

as

+

 

18