ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 66

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
2 maart 2022


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/353 van de Raad van 2 maart 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

1

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2022/354 van de Raad van 2 maart 2022 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

14

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

2.3.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 66/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/353 VAN DE RAAD

van 2 maart 2022

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1), en met name artikel 14, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 17 maart 2014 Verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld.

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

Op 24 februari 2022 kondigde de president van de Russische Federatie een militaire operatie in Oekraïne aan, waarna de Russische strijdkrachten een aanval begonnen op Oekraïne. Die aanval is een flagrante schending van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

(4)

Op 24 februari 2022 legde de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring af waarin hij de niet-uitgelokte invasie van Oekraïne door de strijdkrachten van de Russische Federatie en de betrokkenheid van Belarus bij die agressie tegen Oekraïne in de krachtigste bewoordingen veroordeelde. De hoge vertegenwoordiger gaf aan dat de respons van de Unie zowel sectorale als individuele beperkende maatregelen zal omvatten.

(5)

In zijn conclusies van 24 februari 2022 veroordeelde de Europese Raad in de krachtigste bewoordingen de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne. De onwettige militaire acties van Rusland vormen een flagrante schending van het internationaal recht en van de beginselen van het VN-Handvest, en ondermijnen de Europese en mondiale veiligheid en stabiliteit. De Europese Raad veroordeelde ook krachtig de betrokkenheid van Belarus bij die agressie en riep dat land op zich te onthouden van dergelijke agressie en zijn internationale verplichtingen na te komen.

(6)

Gezien de ernst van de situatie en het feit dat Belarus deelneemt aan een Russische niet-uitgelokte invasie tegen Oekraïne door een militaire agressie vanaf zijn grondgebied toe te staan, is de Raad van oordeel dat 22 personen moeten worden toegevoegd aan de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 opgenomen lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(7)

Verordening (EU) nr. 269/2014 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 maart 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6.


BIJLAGE

De volgende personen worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014:

Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

“697.

Leonid Viktorovich KASINSKY

(Russisch: Леонид Викторович КАСИНСКИЙ;

Belarussisch: Леанiд Вiктаравiч КАСIНСКI)

Geboortedatum: 29.6.1972

Geboorteplaats: Grodno, Socialistische Sovjetrepubliek Belarus (nu Belarus)

Functie: generaal-majoor, adjunct-minister van Defensie voor ideologische werkzaamheden in de krijgsmacht en hoofd van het hoofddirectoraat voor ideologische werkzaamheden van het Belarussische Ministerie van Defensie

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Leonid Kasinsky bekleedt de functie van adjunct-minister van Defensie voor ideologische werkzaamheden in de krijgsmacht van Belarus. Hij is tevens het hoofd van het hoofddirectoraat voor ideologische werkzaamheden van het Belarussische Ministerie van Defensie.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Leonid Kasinsky deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

698.

Igor Vladimirovich MOZHILOVSKY

(Russisch: Игорь Владимирович МОЖИЛОВСКИЙ;

Belarussisch: Iгар Уладзiмiравiч МАЖЫЛОЎСКI)

Geboortedatum: 28.2.1971

Geboorteplaats: Dubrovno, Socialistische Sovjetrepubliek Belarus (nu Belarus)

Functie: generaal-majoor, adjunct-minister van Defensie voor militaire economie en financiën en hoofd van het financieel-economisch hoofddepartement van het Belarussische Ministerie van Defensie

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Igor Mozhilovsky bekleedt de functie van adjunct-minister van Defensie voor militaire economie en financiën van Belarus. Hij is tevens het hoofd van het financieel-economisch hoofddirectoraat van het Belarussische Ministerie van Defensie.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Igor Mozhilovsky deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

699.

Oleg Leonidovich VOINOV

(Russisch: Олег Леонидович ВОИНОВ;

Belarussisch: Алег Леанiдавiч ВОIНАЎ)

Geboortedatum: 26.3.1967

Geboorteplaats: Dnepropetrovsk, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Dnipro, Oekraïne)

Functie: generaal-majoor, hoofd van het departement internationale militaire samenwerking van het Belarussische Ministerie van Defensie en adjunct-minister van Defensie voor internationale militaire samenwerking

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Oleg Voinov bekleedt de functie van hoofd van het departement internationale militaire samenwerking van het Belarussische Ministerie van Defensie en adjunct-minister van Defensie voor internationale militaire samenwerking.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Oleg Voinov deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

700.

Sergei Anatolievich SAUTA

(Russisch: Сергей Анатольевич САУТА;

Belarussisch: Сяргей Анатольевiч САЎТА)

Functie: kolonel, hoofd van het departement juridische ondersteuning van het Belarussische Ministerie van Defensie

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Sergei Sauta bekleedt de functie van hoofd van het departement juridische ondersteuning van het Belarussische Ministerie van Defensie.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Sergei Sauta deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

701.

Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY

(Russisch: Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ;

Belarussisch: Iван Iосiфавiч БАГУСЛАЎСКI)

Geboortedatum: 4.8.1968

Geboorteplaats: Kalivaria, Socialistische Sovjetrepubliek Belarus (nu Belarus)

Functie: generaal-majoor, hoofd van de militaire hoofdinspectiedienst voor de strijdkrachten van het Belarussische Ministerie van Defensie

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Ivan Boguslavsky bekleedt de functie van hoofd van de militaire hoofdinspectiedienst voor de strijdkrachten van het Belarussische Ministerie van Defensie.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Ivan Boguslavsky deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

702.

Dmitry Anatolievich MIHOLAP

(Russisch: Дмитрий Анатольевич МИХОЛАП;

Belarussisch: Дзмiтрый Анатольевiч МIХАЛАП)

Geboortedatum: 28.12.1974

Geboorteplaats: Bukino, Socialistische Sovjetrepubliek Belarus (nu Belarus)

Functie: kolonel, onderbevelhebber van de Belarussische luchtmacht en luchtverdedigingstroepen

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Dmitry Miholap bekleedt de functie van onderbevelhebber van de Belarussische luchtmacht en luchtverdedigingstroepen.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Dmitry Miholap deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

703.

Anatoliy Anatolievich BULAVKO

(Russisch: Анатолий Анатольевич БУЛАВКО;

Belarussisch: Анатоль Анатольевiч БУЛАЎКА)

Geboortedatum: 1.5.1969

Geboorteplaats: Kalinkovichi, Socialistische Sovjetrepubliek Belarus (nu Belarus)

Functie: kolonel, onderbevelhebber ideologische werkzaamheden en hoofd ideologische werkzaamheden van de Belarussische luchtmacht en luchtverdedigingstroepen

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Anatoliy Bulavko bekleedt de functie van onderbevelhebber ideologische werkzaamheden en hoofd ideologische werkzaamheden van de Belarussische luchtmacht en luchtverdedigingstroepen.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Anatoliy Bulavko deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

704.

Victor Vladimirovich SOYKO

(Russisch: Виктор Владимирович СОЙКО;

Belarussisch: Вiктар Уладзiмiравiч СОЙКА)

Geboortedatum: 3.7. 1971

Geboorteplaats: Komsomolskaya, Socialistische Sovjetrepubliek Belarus (nu Belarus)

Functie: kolonel, onderbevelhebber bewapening en hoofd van de afdeling bewapening van de Belarussische luchtmacht en luchtverdedigingstroepen

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Victor Soyko bekleedt de functie van onderbevelhebber bewapening en hoofd van de afdeling bewapening van de Belarussische luchtmacht en luchtverdedigingstroepen.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Victor Soyko deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

705.

Yuri Mikhailovich PEYGANOVICH

(Russisch: Юрий Михайлович ПЕЙГАНОВИЧ;

Belarussisch: Юрый Мiхайлавiч ПЕЙГАНОВIЧ)

Functie: kolonel, onderbevelhebber logistiek van de Belarussische luchtmacht en luchtverdedigingstroepen, en afdelingshoofd

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Yuri Peyganovich bekleedt de functie van onderbevelhebber logistiek van de Belarussische luchtmacht en luchtverdedigingstroepen, en afdelingshoofd.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Yuri Peyganovich deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

706.

Alexander Ivanovich BAS

(Russisch: Александр Иванович БАС;

Belarussisch: Аляксандр Iванавiч БАС)

Geboortedatum: 17.8.1971

Geboorteplaats: Khotomel, Socialistische Sovjetrepubliek Belarus (nu Belarus)

Functie: kolonel, onderbevelhebber van het westelijk operationeel commando van Belarus

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Alexander Bas bekleedt de functie van onderbevelhebber van het westelijk operationeel commando van Belarus.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Alexander Bas deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

707.

Dmitry Leontievich BEKREN

(Russisch: Дмитрий Леонтьевич БЕКРЕНЬ)

Geboortedatum: 16.7.1979

Geboorteplaats: Slonim, Socialistische Sovjetrepubliek Belarus (nu Belarus)

Functie: plaatsvervangend bevelhebber voor ideologie van het leger, hoofd van de afdeling ideologie van het westelijk operationeel commando van Belarus, kolonel

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Dmitry Leontievich Bekren bekleedt de functie van plaatsvervangend bevelhebber voor ideologie van het leger en hoofd van de afdeling ideologie van het westelijk operationeel commando van Belarus.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Dmitry Leontievich Bekren deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

708.

Vitaly Fridrikhovich KILCHEVSKY

(Russisch: Виталий Фридрихович КИЛЬЧЕВСКИЙ)

Geboortedatum: 31.10.1978

Geboorteplaats: Patashnya, Socialistische Sovjetrepubliek Belarus (nu Belarus)

Functie: plaatsvervangend bevelhebber voor bewapening en hoofd bewapening, kolonel

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky bekleedt de functie van plaatsvervangend bevelhebber voor bewapening en hoofd bewapening van Belarus.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

709.

Sergey Nikolayevich GRINYUK

(Russisch: Сергей Николаевич ГРИНЮК)

Geboortedatum: 11.5.1971

Geboorteplaats: Brest, Socialistische Sovjetrepubliek Belarus (nu Belarus)

Functie: plaatsvervangend bevelhebber voor logistiek van de troepen, hoofd van de afdeling logistiek, westelijk operationeel commando van Belarus, kolonel

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Sergey Nikolayevich Grinyuk bekleedt de functie van plaatsvervangend bevelhebber voor logistiek van de troepen en hoofd van de afdeling logistiek van het westelijk operationeel commando van Belarus.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Sergey Nikolayevich Grinyuk deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

710.

Aleksandr Viktorovich NAUMENKO

(Russisch: Александр Викторович НАУМЕНКО)

Functie: bevelhebber van de troepen van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus, generaal-majoor

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Aleksandr Viktorovich Naumenko bekleedt de functie van bevelhebber van de troepen van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Aleksandr Viktorovich Naumenko deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

711.

Vadim Evgenievich SHADURA

(Russisch: Вадим Евгеньевич ШАДУРА)

Functie: chef-staf - eerste plaatsvervangend bevelhebber van de troepen van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus, kolonel

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Vadim Evgenievich Shadura bekleedt de functie van chef-staf - eerste plaatsvervangend bevelhebber van de troepen van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Vadim Evgenievich Shadura deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

712.

Vladimir Vladimirovich KULAZHIN

(Russisch: Владимир Владимирович КУЛАЖИН)

Functie: plaatsvervangend bevelhebber van de troepen van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus, generaal-majoor

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Vladimir Vladimirovich Kulazhin bekleedt de functie van plaatsvervangend bevelhebber van de troepen van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Vladimir Vladimirovich Kulazhin deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

713.

Valery Ivanovich YANUSHKEVICH

(Russisch: Валерий Иванович ЯНУШКЕВИЧ)

Functie: plaatsvervangend bevelhebber voor ideologisch werk van de troepenmacht— hoofd van het departement ideologische werkzaamheden van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus, kolonel

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Valery Ivanovich Yanushkevich bekleedt de functie van plaatsvervangend bevelhebber voor ideologisch werk van de troepenmacht — hoofd van het departement ideologische werkzaamheden van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Valery Ivanovich Yanushkevich deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

714.

Vyacheslav Aleksandrovich LENKEVICH

(Russisch: Вячеслав Александрович ЛЕНКЕВИЧ)

Functie: plaatsvervangend bevelhebber belast met logistiek, hoofd logistiek van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus, kolonel

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Vyacheslav Aleksandrovich Lenkevich bekleedt de functie van plaatsvervangend bevelhebber belast met logistiek en is het hoofd logistiek van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Vyacheslav Aleksandrovich Lenkevich deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

715.

Dmitri Ivanovich SUROVICH

(Russisch: Дмитрий Иванович СУРОВИЧ)

Functie: plaatsvervangend bevelhebber voor bewapening, hoofd van het directoraat bewapening van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus, kolonel

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Dmitri Ivanovich Surovich bekleedt de functie van plaatsvervangend bevelhebber voor bewapening en is het hoofd van het directoraat bewapening van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Dmitri Ivanovich Surovich deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

716.

Oleg Nikolayevich KOPYL

(Russisch: Олег Николаевич КОПЫЛ)

Geslacht: mannelijk

Functie: kolonel, eerste plaatsvervangend hoofd van het hoofddepartement – hoofd van het departement morele en psychologische ondersteuning van het hoofddepartement ideologische werkzaamheden van het Belarussische Ministerie van Defensie

Oleg Kopyl is het eerste plaatsvervangend hoofd van het hoofddepartement – hoofd van het departement morele en psychologische ondersteuning van het hoofddepartement ideologische werkzaamheden van het Belarussische Ministerie van Defensie.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Oleg Kopyl deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

717.

Dmitry Alexandrovich ZABROTSKY

(Russisch: Дмитрий Александрович ЗАБРОЦКИ)

Geboortedatum: 2.7.1971

Functie: kolonel, eerste plaatsvervangend hoofd van het financieel-economisch hoofddirectoraat van het Belarussische Ministerie van Defensie

Geslacht: mannelijk

Dmitry Zabrotsky is het eerste plaatsvervangend hoofd van het financieel-economisch hoofddirectoraat van het Belarussische Ministerie van Defensie.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Dmitry Zabrotsky deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

718.

Vadim Anatolyevich LUKASHEVICH

(Russisch: Вадим Анатольевич ЛУКАШЕВИЧ)

Functie: hoofd van het departement informatie van het hoofddepartement ideologische werkzaamheden van het Belarussische Ministerie van Defensie, kolonel

Geslacht: mannelijk

Vadim Lukashevich is het hoofd van het departement informatie van het hoofddepartement ideologische werkzaamheden van het Belarussische Ministerie van Defensie.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Vadim Lukashevich deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022”


BESLUITEN

2.3.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 66/14


BESLUIT (GBVB) 2022/354 VAN DE RAAD

van 2 maart 2022

tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 17 maart 2014 Besluit 2014/145/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

Op 24 februari 2022 kondigde de president van de Russische Federatie een militaire operatie in Oekraïne aan, waarna de Russische strijdkrachten een aanval begonnen op Oekraïne. Die aanval is een flagrante schending van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

(4)

Op 24 februari 2022 legde de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring af waarin hij de niet-uitgelokte invasie van Oekraïne door de strijdkrachten van de Russische Federatie en de betrokkenheid van Belarus bij die agressie tegen Oekraïne in de krachtigste bewoordingen veroordeelde. De hoge vertegenwoordiger gaf aan dat de respons van de Unie zowel sectorale als individuele beperkende maatregelen zal omvatten.

(5)

In zijn conclusies van 24 februari 2022 veroordeelde de Europese Raad in de krachtigste bewoordingen de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne. De onwettige militaire acties van Rusland vormen een flagrante schending van het internationaal recht en van de beginselen van het VN-Handvest, en ondermijnen de Europese en mondiale veiligheid en stabiliteit. De Europese Raad veroordeelde ook krachtig de betrokkenheid van Belarus bij die agressie en riep dat land op zich te onthouden van dergelijke agressie en zijn internationale verplichtingen na te komen.

(6)

Gezien de ernst van de situatie en het feit dat Belarus deelneemt aan een Russische niet-uitgelokte invasie tegen Oekraïne door militaire agressie vanaf zijn grondgebied toe te staan, is de Raad van oordeel dat 22 personen moeten worden toegevoegd aan de in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB opgenomen lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(7)

Besluit 2014/145/GBVB moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 maart 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16).


BIJLAGE

De volgende personen worden toegevoegd aan de lijst van personen, entiteiten en lichamen in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB:

 

Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

“697.

Leonid Viktorovich KASINSKY

(Russisch: Леонид Викторович КАСИНСКИЙ;

Belarussisch: Леанiд Вiктаравiч КАСIНСКI)

Geboortedatum: 29.6.1972

Geboorteplaats: Grodno, Socialistische Sovjetrepubliek Belarus (nu Belarus)

Functie: generaal-majoor, adjunct-minister van Defensie voor ideologische werkzaamheden in de krijgsmacht en hoofd van het hoofddirectoraat voor ideologische werkzaamheden van het Belarussische Ministerie van Defensie

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Leonid Kasinsky bekleedt de functie van adjunct-minister van Defensie voor ideologische werkzaamheden in de krijgsmacht van Belarus. Hij is tevens het hoofd van het hoofddirectoraat voor ideologische werkzaamheden van het Belarussische Ministerie van Defensie.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Leonid Kasinsky deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

698.

Igor Vladimirovich MOZHILOVSKY

(Russisch: Игорь Владимирович МОЖИЛОВСКИЙ;

Belarussisch: Iгар Уладзiмiравiч МАЖЫЛОЎСКI)

Geboortedatum: 28.2.1971

Geboorteplaats: Dubrovno, Socialistische Sovjetrepubliek Belarus (nu Belarus)

Functie: generaal-majoor, adjunct-minister van Defensie voor militaire economie en financiën en hoofd van het financieel-economisch hoofddepartement van het Belarussische Ministerie van Defensie

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Igor Mozhilovsky bekleedt de functie van adjunct-minister van Defensie voor militaire economie en financiën van Belarus. Hij is tevens het hoofd van het financieel-economisch hoofddirectoraat van het Belarussische Ministerie van Defensie.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Igor Mozhilovsky deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

699.

Oleg Leonidovich VOINOV

(Russisch: Олег Леонидович ВОИНОВ;

Belarussisch: Алег Леанiдавiч ВОIНАЎ)

Geboortedatum: 26.3.1967

Geboorteplaats: Dnepropetrovsk, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Dnipro, Oekraïne)

Functie: generaal-majoor, hoofd van het departement internationale militaire samenwerking van het Belarussische Ministerie van Defensie en adjunct-minister van Defensie voor internationale militaire samenwerking

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Oleg Voinov bekleedt de functie van hoofd van het departement internationale militaire samenwerking van het Belarussische Ministerie van Defensie en adjunct-minister van Defensie voor internationale militaire samenwerking.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Oleg Voinov deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

700.

Sergei Anatolievich SAUTA

(Russisch: Сергей Анатольевич САУТА;

Belarussisch: Сяргей Анатольевiч САЎТА)

Functie: kolonel, hoofd van het departement juridische ondersteuning van het Belarussische Ministerie van Defensie

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Sergei Sauta bekleedt de functie van hoofd van het departement juridische ondersteuning van het Belarussische Ministerie van Defensie.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Sergei Sauta deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

701.

Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY

(Russisch: Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ;

Belarussisch: Iван Iосiфавiч БАГУСЛАЎСКI)

Geboortedatum: 4.8.1968

Geboorteplaats: Kalivaria, Socialistische Sovjetrepubliek Belarus (nu Belarus)

Functie: generaal-majoor, hoofd van de militaire hoofdinspectiedienst voor de strijdkrachten van het Belarussische Ministerie van Defensie

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Ivan Boguslavsky bekleedt de functie van hoofd van de militaire hoofdinspectiedienst voor de strijdkrachten van het Belarussische Ministerie van Defensie.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Ivan Boguslavsky deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

702.

Dmitry Anatolievich MIHOLAP

(Russisch: Дмитрий Анатольевич МИХОЛАП;

Belarussisch: Дзмiтрый Анатольевiч МIХАЛАП)

Geboortedatum: 28.12.1974

Geboorteplaats: Bukino, Socialistische Sovjetrepubliek Belarus (nu Belarus)

Functie: kolonel, onderbevelhebber van de Belarussische luchtmacht en luchtverdedigingstroepen

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Dmitry Miholap bekleedt de functie van onderbevelhebber van de Belarussische luchtmacht en luchtverdedigingstroepen.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Dmitry Miholap deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

703.

Anatoliy Anatolievich BULAVKO

(Russisch: Анатолий Анатольевич БУЛАВКО;

Belarussisch: Анатоль Анатольевiч БУЛАЎКА)

Geboortedatum: 1.5.1969

Geboorteplaats: Kalinkovichi, Socialistische Sovjetrepubliek Belarus (nu Belarus)

Functie: kolonel, onderbevelhebber ideologische werkzaamheden en hoofd ideologische werkzaamheden van de Belarussische luchtmacht en luchtverdedigingstroepen

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Anatoliy Bulavko bekleedt de functie van onderbevelhebber ideologische werkzaamheden en hoofd ideologische werkzaamheden van de Belarussische luchtmacht en luchtverdedigingstroepen.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Anatoliy Bulavko deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

704.

Victor Vladimirovich SOYKO

(Russisch: Виктор Владимирович СОЙКО;

Belarussisch: Вiктар Уладзiмiравiч СОЙКА)

Geboortedatum: 3.7. 1971

Geboorteplaats: Komsomolskaya, Socialistische Sovjetrepubliek Belarus (nu Belarus)

Functie: kolonel, onderbevelhebber bewapening en hoofd van de afdeling bewapening van de Belarussische luchtmacht en luchtverdedigingstroepen

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Victor Soyko bekleedt de functie van onderbevelhebber bewapening en hoofd van de afdeling bewapening van de Belarussische luchtmacht en luchtverdedigingstroepen.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Victor Soyko deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

705.

Yuri Mikhailovich PEYGANOVICH

(Russisch: Юрий Михайлович ПЕЙГАНОВИЧ;

Belarussisch: Юрый Мiхайлавiч ПЕЙГАНОВIЧ)

Functie: kolonel, onderbevelhebber logistiek van de Belarussische luchtmacht en luchtverdedigingstroepen, en afdelingshoofd

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Yuri Peyganovich bekleedt de functie van onderbevelhebber logistiek van de Belarussische luchtmacht en luchtverdedigingstroepen, en afdelingshoofd.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Yuri Peyganovich deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

706.

Alexander Ivanovich BAS

(Russisch: Александр Иванович БАС;

Belarussisch: Аляксандр Iванавiч БАС)

Geboortedatum: 17.8.1971

Geboorteplaats: Khotomel, Socialistische Sovjetrepubliek Belarus (nu Belarus)

Functie: kolonel, onderbevelhebber van het westelijk operationeel commando van Belarus

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Alexander Bas bekleedt de functie van onderbevelhebber van het westelijk operationeel commando van Belarus.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Alexander Bas deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

707.

Dmitry Leontievich BEKREN

(Russisch: Дмитрий Леонтьевич БЕКРЕНЬ)

Geboortedatum: 16.7.1979

Geboorteplaats: Slonim, Socialistische Sovjetrepubliek Belarus (nu Belarus)

Functie: plaatsvervangend bevelhebber voor ideologie van het leger, hoofd van de afdeling ideologie van het westelijk operationeel commando van Belarus, kolonel

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Dmitry Leontievich Bekren bekleedt de functie van plaatsvervangend bevelhebber voor ideologie van het leger en hoofd van de afdeling ideologie van het westelijk operationeel commando van Belarus.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Dmitry Leontievich Bekren deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

708.

Vitaly Fridrikhovich KILCHEVSKY

(Russisch: Виталий Фридрихович КИЛЬЧЕВСКИЙ)

Geboortedatum: 31.10.1978

Geboorteplaats: Patashnya, Socialistische Sovjetrepubliek Belarus (nu Belarus)

Functie: plaatsvervangend bevelhebber voor bewapening en hoofd bewapening, kolonel

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky bekleedt de functie van plaatsvervangend bevelhebber voor bewapening en hoofd bewapening van Belarus.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

709.

Sergey Nikolayevich GRINYUK

(Russisch: Сергей Николаевич ГРИНЮК)

Geboortedatum: 11.5.1971

Geboorteplaats: Brest, Socialistische Sovjetrepubliek Belarus (nu Belarus)

Functie: plaatsvervangend bevelhebber voor logistiek van de troepen, hoofd van de afdeling logistiek, westelijk operationeel commando van Belarus, kolonel

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Sergey Nikolayevich Grinyuk bekleedt de functie van plaatsvervangend bevelhebber voor logistiek van de troepen en hoofd van de afdeling logistiek van het westelijk operationeel commando van Belarus.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Sergey Nikolayevich Grinyuk deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

710.

Aleksandr Viktorovich NAUMENKO

(Russisch: Александр Викторович НАУМЕНКО)

Functie: bevelhebber van de troepen van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus, generaal-majoor

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Aleksandr Viktorovich Naumenko bekleedt de functie van bevelhebber van de troepen van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Aleksandr Viktorovich Naumenko deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

711.

Vadim Evgenievich SHADURA

(Russisch: Вадим Евгеньевич ШАДУРА)

Functie: chef-staf - eerste plaatsvervangend bevelhebber van de troepen van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus, kolonel

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Vadim Evgenievich Shadura bekleedt de functie van chef-staf - eerste plaatsvervangend bevelhebber van de troepen van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Vadim Evgenievich Shadura deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

712.

Vladimir Vladimirovich KULAZHIN

(Russisch: Владимир Владимирович КУЛАЖИН)

Functie: plaatsvervangend bevelhebber van de troepen van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus, generaal-majoor

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Vladimir Vladimirovich Kulazhin bekleedt de functie van plaatsvervangend bevelhebber van de troepen van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Vladimir Vladimirovich Kulazhin deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

713.

Valery Ivanovich YANUSHKEVICH

(Russisch: Валерий Иванович ЯНУШКЕВИЧ)

Functie: plaatsvervangend bevelhebber voor ideologisch werk van de troepenmacht— hoofd van het departement ideologische werkzaamheden van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus, kolonel

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Valery Ivanovich Yanushkevich bekleedt de functie van plaatsvervangend bevelhebber voor ideologisch werk van de troepenmacht — hoofd van het departement ideologische werkzaamheden van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Valery Ivanovich Yanushkevich deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

714.

Vyacheslav Aleksandrovich LENKEVICH

(Russisch: Вячеслав Александрович ЛЕНКЕВИЧ)

Functie: plaatsvervangend bevelhebber belast met logistiek, hoofd logistiek van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus, kolonel

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Vyacheslav Aleksandrovich Lenkevich bekleedt de functie van plaatsvervangend bevelhebber belast met logistiek en is het hoofd logistiek van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Vyacheslav Aleksandrovich Lenkevich deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

715.

Dmitri Ivanovich SUROVICH

(Russisch: Дмитрий Иванович СУРОВИЧ)

Functie: plaatsvervangend bevelhebber voor bewapening, hoofd van het directoraat bewapening van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus, kolonel

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: mannelijk

Dmitri Ivanovich Surovich bekleedt de functie van plaatsvervangend bevelhebber voor bewapening en is het hoofd van het directoraat bewapening van het noordwestelijk operationeel commando van Belarus.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Dmitri Ivanovich Surovich deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

716.

Oleg Nikolayevich KOPYL

(Russisch: Олег Николаевич КОПЫЛ)

Geslacht: mannelijk

Functie: kolonel, eerste plaatsvervangend hoofd van het hoofddepartement – hoofd van het departement morele en psychologische ondersteuning van het hoofddepartement ideologische werkzaamheden van het Belarussische Ministerie van Defensie

Oleg Kopyl is het eerste plaatsvervangend hoofd van het hoofddepartement – hoofd van het departement morele en psychologische ondersteuning van het hoofddepartement ideologische werkzaamheden van het Belarussische Ministerie van Defensie.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Oleg Kopyl deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

717.

Dmitry Alexandrovich ZABROTSKY

(Russisch: Дмитрий Александрович ЗАБРОЦКИ)

Geboortedatum: 2.7.1971

Functie: kolonel, eerste plaatsvervangend hoofd van het financieel-economisch hoofddirectoraat van het Belarussische Ministerie van Defensie

Geslacht: mannelijk

Dmitry Zabrotsky is het eerste plaatsvervangend hoofd van het financieel-economisch hoofddirectoraat van het Belarussische Ministerie van Defensie.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Dmitry Zabrotsky deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022

718.

Vadim Anatolyevich LUKASHEVICH

(Russisch: Вадим Анатольевич ЛУКАШЕВИЧ)

Functie: hoofd van het departement informatie van het hoofddepartement ideologische werkzaamheden van het Belarussische Ministerie van Defensie, kolonel

Geslacht: mannelijk

Vadim Lukashevich is het hoofd van het departement informatie van het hoofddepartement ideologische werkzaamheden van het Belarussische Ministerie van Defensie.

Belarus neemt deel aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne door Rusland toe te staan vanuit Belarus ballistische raketten af te vuren op Oekraïne, door het vervoer van Russisch militair personeel en zware wapens, tanks en militaire vervoersmiddelen via Belarus (weg- en spoorvervoer) naar Oekraïne mogelijk te maken, door Russische militaire luchtvaartuigen toe te staan door het Belarussische luchtruim naar Oekraïne te vliegen, door in Belarus in faciliteiten te voorzien waar Russische militaire luchtvaartuigen die tegen Oekraïne opereren, kunnen bijtanken, en door Russische wapens en militaire uitrusting in Belarus op te slaan.

Als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten neemt Vadim Lukashevich deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne.

2.3.2022”