ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 10

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

63e jaargang
15 januari 2020


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2020/28 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland

1

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2019/216 van het Europees Parlement en de Raad van 30 januari 2019 inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad ( PB L 038 van 8.2.2019 )

3

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2019/817 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de Unie-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 en (EU) 2018/1861 van het Europees Parlement en de Raad, Beschikking 2004/512/EG van de Raad en Besluit 2008/633/JBZ van de Raad ( PB L 135 van 22.5.2019 )

4

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2019/818 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de Unie-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie en tot wijziging van Verordeningen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 en (EU) 2019/816 ( PB L 135 van 22.5.2019 )

5

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

BESLUITEN

15.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 10/1


BESLUIT (EU) 2020/28 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 27 november 2019

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (1), en met name artikel 4, lid 3,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (2), en met name punt 11,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (“het Fonds”) heeft tot doel de Unie in staat te stellen snel, doeltreffend en soepel op noodsituaties te reageren om solidariteit te betonen met de bevolking van door natuurrampen getroffen regio’s.

(2)

Zoals vastgesteld in artikel 10 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad (3), mag het Fonds het jaarlijkse maximumbedrag van 500 000 000 EUR (in prijzen van 2011) niet overschrijden.

(3)

Nadat Kreta tussen 23 en 26 februari 2019 werd getroffen door uitzonderlijk hevige regenval en noodweer, die tot overstromingen en aardverschuivingen hebben geleid, heeft Griekenland op 15 mei 2019 een aanvraag om middelen uit het fonds ingediend.

(4)

De aanvraag van Griekenland voldoet aan de voorwaarden voor het verlenen van een financiële bijdrage uit het Fonds, zoals bepaald in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2012/2002.

(5)

Er moeten derhalve middelen uit het fonds beschikbaar worden gesteld voor een financiële bijdrage aan Griekenland.

(6)

Bij Besluit (EU) 2019/277 van het Europees Parlement en de Raad (4) werd een bedrag van 50 000 000 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten uit het Fonds beschikbaar gesteld voor de betaling van voorschotten voor het begrotingsjaar 2019. Deze kredieten zijn slechts in zeer beperkte mate gebruikt. Bijgevolg is er ruimte om het volledige bedrag van de onderhavige beschikbaarstelling te financieren via herschikking van de kredieten die voor de betaling van voorschotten zijn vrijgemaakt in de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2019.

(7)

Opdat zo snel mogelijk middelen uit het Fonds ter beschikking kunnen worden gesteld, dient dit besluit van toepassing te zijn vanaf de datum waarop het wordt vastgesteld,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2019 wordt uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 4 552 517 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar gesteld aan Griekenland.

Het in de eerste alinea bedoelde bedrag wordt gefinancierd uit de kredieten die in de begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2019 zijn gereserveerd voor de betaling van voorschotten. De kredieten die beschikbaar zijn voor de betaling van voorschotten worden dienovereenkomstig verlaagd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van 27 november 2019.

Gedaan te Straatsburg, 27 november 2019.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

D. M.SASSOLI

Voor de Raad

De voorzitter

T.TUPPURAINEN


(1)  PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.

(2)  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

(3)  Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).

(4)  Besluit (EU) 2019/277 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2018 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2019 (PB L 54 van 22.2.2019, blz. 5).


Rectificaties

15.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 10/3


Rectificatie van Verordening (EU) 2019/216 van het Europees Parlement en de Raad van 30 januari 2019 inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad

( Publicatieblad van de Europese Unie L 38 van 8 februari 2019 )

Bladzijde 18, bijlage, deel A, in de tabel, 19e regel (bij volgnummer 094321):

in plaats van:

“Rietsuiker en beetwortelsuiker

t (wittesuikerequivalent)

10 000

IDN

094321

58,4 %

5 841 ”

lezen:

“Rietsuiker en beetwortelsuiker

t (wittesuikerequivalent)

10 000

IND

094321

58,4 %

5 841 ”


15.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 10/4


Rectificatie van Verordening (EU) 2019/817 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de Unie-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 en (EU) 2018/1861 van het Europees Parlement en de Raad, Beschikking 2004/512/EG van de Raad en Besluit 2008/633/JBZ van de Raad

( Publicatieblad van de Europese Unie L 135 van 22 mei 2019 )

Bladzijde 74, artikel 62, punt 5, onder a):

in plaats van:

“a)

in lid 1 wordt het volgende punt ingevoegd:

“d bis)

de adviesgroep inzake interoperabiliteit;”;”,

lezen:

“a)

in lid 1 wordt het volgende punt ingevoegd:

“d ter)

de adviesgroep inzake interoperabiliteit;”;”.


15.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 10/5


Rectificatie van Verordening (EU) 2019/818 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de Unie-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie en tot wijziging van Verordeningen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 en (EU) 2019/816

( Publicatieblad van de Europese Unie L 135 van 22 mei 2019 )

1. Bladzijde 97, artikel 4, punt 8:

in plaats van:

“8.

“identiteitsgegevens”: de in artikel 27, lid 3, onder a) tot en met e) bedoelde gegevens;”,

lezen:

“8.

“identiteitsgegevens”: de in artikel 27, lid 3, onder a) en b), bedoelde gegevens;”.

2. Bladzijde 124, artikel 59, punt 5, onder a):

in plaats van:

“a)

In lid 1 wordt het volgende punt ingevoegd:

“(da)

de adviesgroep inzake interoperabiliteit;”;”,

lezen:

“a)

in lid 1 wordt het volgende punt ingevoegd:

“d ter)

de adviesgroep inzake interoperabiliteit;”;”.