ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 216

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
20 augustus 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1364/2005 van de Commissie van 19 augustus 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1365/2005 van de Commissie van 19 augustus 2005 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië

3

 

 

Verordening (EG) nr. 1366/2005 van de Commissie van 19 augustus 2005 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten

5

 

*

Verordening (EG) nr. 1367/2005 van de Commissie van 19 augustus 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

6

 

 

Verordening (EG) nr. 1368/2005 van de Commissie van 19 augustus 2005 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen

10

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 18 augustus 2005 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad ten aanzien van de invoer van vers vlees uit Argentinië en Rusland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 3147)  ( 1 )

11

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1355/2005 van de Commissie van 18 augustus 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit (PB L 214 van 19.8.2005)

19

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

20.8.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 216/1


VERORDENING (EG) Nr. 1364/2005 VAN DE COMMISSIE

van 19 augustus 2005

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 augustus 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 augustus 2005.

Voor de Commissie

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1947/2002 (PB L 299 van 1.11.2002, blz. 17).


BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 augustus 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052

66,7

999

66,7

0707 00 05

052

50,0

999

50,0

0709 90 70

052

58,8

528

57,8

999

58,3

0805 50 10

382

63,3

388

65,4

524

55,8

528

58,7

999

60,8

0806 10 10

052

93,1

220

65,2

400

135,2

624

171,2

999

116,2

0808 10 80

388

78,4

400

67,7

508

62,8

512

66,7

528

75,6

720

43,6

804

75,9

999

67,2

0808 20 50

052

98,5

388

67,0

512

9,9

528

38,7

999

53,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

91,5

999

91,5

0809 40 05

052

81,6

624

64,8

999

73,2


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 750/2005 van de Commissie (PB L 126 van 19.5.2005, blz. 12). De code „999” staat voor „andere oorsprong”.


20.8.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 216/3


VERORDENING (EG) Nr. 1365/2005 VAN DE COMMISSIE

van 19 augustus 2005

betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 2286/2002 van de Raad van 10 december 2002 tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1706/98 (2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 2247/2003 van de Commissie van 19 december 2003 houdende bepalingen ter uitvoering, in de sector rundvlees, van Verordening (EG) nr. 2286/2002 van de Raad tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) (3), en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2247/2003 kunnen voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië invoercertificaten worden afgegeven. De invoer mag evenwel de voor ieder van de betrokken uitvoerende derde landen vastgestelde hoeveelheid niet overschrijden.

(2)

Voor producten van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië overstijgen de hoeveelheden, uitgedrukt in vlees zonder been, waarvoor van 1 tot en met 10 augustus 2005 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2247/2003 certificaten zijn aangevraagd, niet de voor deze landen beschikbare hoeveelheden. Bijgevolg kunnen voor de aangevraagde hoeveelheden invoercertificaten worden afgegeven.

(3)

De hoeveelheden, waarvoor met ingang van 1 september 2005 certificaten kunnen worden aangevraagd binnen de totale hoeveelheid van 52 100 t, dienen te worden vastgesteld.

(4)

Er dient op te worden gewezen dat deze verordening Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleesproducten uit derde landen (4) onverlet laat,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De hieronder vermelde lidstaten geven op 21 augustus 2005 voor de onderstaande hoeveelheden producten van de sector rundvlees, uitgedrukt in vlees zonder been, van oorsprong uit sommige staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, invoercertificaten af voor de daarbij vermelde landen van oorsprong:

 

Verenigd Koninkrijk:

350 t van oorsprong uit Botswana,

1 500 t van oorsprong uit Namibië,

 

Duitsland:

150 t van oorsprong uit Botswana,

150 t van oorsprong uit Namibië.

Artikel 2

Certificaataanvragen kunnen overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2247/2003 in de eerste tien dagen van de maand september 2005 worden ingediend voor de volgende hoeveelheden rundvlees zonder been:

Botswana:

13 186 t,

Kenia:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Swaziland:

3 337 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibië:

5 175 t.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 21 augustus 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 augustus 2005.

Voor de Commissie

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1899/2004 van de Commissie (PB L 328 van 30.10.2004, blz. 67).

(2)  PB L 348 van 21.12.2002, blz. 5.

(3)  PB L 333 van 20.12.2003, blz. 37. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1118/2004 (PB L 217 van 17.6.2004, blz. 10).

(4)  PB L 302 van 31.12.1972, blz. 28. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 807/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36).


20.8.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 216/5


VERORDENING (EG) Nr. 1366/2005 VAN DE COMMISSIE

van 19 augustus 2005

tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 2771/1999 van de Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (2), en met name op artikel 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2771/1999 is bepaald dat de Commissie de aankopen in een lidstaat opent, respectievelijk schorst, zodra is geconstateerd dat de marktprijs daar gedurende twee opeenvolgende weken beneden, respectievelijk op of boven, 92 % van de interventieprijs ligt.

(2)

De meest recente lijst van lidstaten waar de interventie wordt geschorst, is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1338/2005 van de Commissie (3). Deze lijst moet worden aangepast om rekening te houden met de nieuwe marktprijzen die door Litouwen zijn meegedeeld op grond van artikel 8 van Verordening (EG) nr. 2771/1999. Duidelijkheidshalve moet de lijst worden vervangen en Verordening (EG) nr. 1338/2005 worden ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1255/1999 bedoelde aankopen van boter worden in België, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Ierland, Italië, Cyprus, Litouwen, Hongarije, Malta, Griekenland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk geschorst.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 1338/2005 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 20 augustus 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 augustus 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie (PB L 29 van 3.2.2004, blz. 6).

(2)  PB L 333 van 24.12.1999, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2250/2004 (PB L 381 van 28.12.2004, blz. 25).

(3)  PB L 211 van 13.8.2005, blz. 16.


20.8.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 216/6


VERORDENING (EG) Nr. 1367/2005 VAN DE COMMISSIE

van 19 augustus 2005

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad van 19 februari 2004 betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (1), en met name op artikel 11, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 314/2004 worden de bevoegde autoriteiten vermeld die met bepaalde taken betreffende de tenuitvoerlegging van die verordening zijn belast.

(2)

België, Litouwen, Hongarije, Nederland en Zweden hebben verzocht om wijziging van de adresgegevens van hun bevoegde autoriteiten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 314/2004 wordt gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 augustus 2005.

Voor de Commissie

Eneko LANDÁBURU

Directeur-generaal Buitenlandse betrekkingen


(1)  PB L 55 van 24.2.2004, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1272/2005 (PB L 201 van 2.8.2005, blz. 40).


BIJLAGE

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 314/2004 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De adresgegevens voor „BELGIË” worden vervangen door onderstaande tekst:

„1.

 

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

Egmont 1

Rue des Petits Carmes 19

B-1000 Bruxelles

 

Direction générale des affaires bilatérales

Service „Afrique du sud du Sahara”

Tel.: (32-2) 501 85 77

Fax: (32-2) 501 38 26

 

Service des transports

Tel.: (32-2) 501 37 62

Fax: (32-2) 501 88 27

 

Direction générale de la coordination et des affaires européennes

Coordination de la politique commerciale

Tel.: (32-2) 501 83 20

1.

 

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Egmont 1

Karmelietenstraat 15

B-1000 Brussel

 

Directie van de bilaterale betrekkingen

Dienst „Afrika ten Zuiden van de Sahara”

Tel.: (32-2) 501 88 75

Fax: (32-2) 501 38 26

 

Dienst Vervoer

Tel.: (32-2) 501 37 62

Fax: (32-2) 501 88 27

 

Directie-generaal Europese Zaken en coördinatie

Coördinatie Handelsbeleid

Tel.: (32-2) 501 83 20

2.

Service public fédéral économie, P.M.E., classes moyennes & énergie

Potentiel économique

Direction industries

Textile — Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progrès 50

5ème étage

B-1210 Bruxelles

Tel.: (32-2) 277 51 11

Fax: (32-2) 277 53 09

Fax: (32-2) 277 53 10

2.

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel — Diamant en andere sectoren

City Atrium

Vooruitgangstraat 50

5de verdieping

B-1210 Brussel

Tel.: (32-2) 277 51 11

Fax: (32-2) 277 53 09

Fax: (32-2) 277 53 10

3.

Service public fédéral des finances

Administration de la Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Tel.: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

3.

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

4.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Kunstlaan 9

B-1210 Brussel

Tel.: (32-2) 209 28 25

Fax: (32-2) 209 28 12

4.

Région de Bruxelles-Capitale:

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Avenue des Arts 9

B-1210 Bruxelles

Tel.: (32-2) 209 28 25

Fax: (32-2) 209 28 12

5.

Région wallonne:

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon

Rue Mazy 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Tel.: (32-81) 33 12 11

Fax: (32-81) 33 13 13

6.

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel.: (32-2) 553 59 28

Fax: (32-2) 553 60 37”

2)

De adresgegevens voor „LITOUWEN” worden vervangen door onderstaande tekst:

„Užsienio reikalų ministerija

Saugumo politikos departamentas

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 16

Faks. (370-5) 231 30 90”

3)

De adresgegevens voor „HONGARIJE” worden vervangen door onderstaande tekst:

„Artikel 4

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

H-1024 Budapest

Margit krt. 85.

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf. 345

Tel.: (36-1) 336 73 00

Artikel 8

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest

József nádor tér 2–4.

Tel.: (36-1) 327 21 00

Fax: (36-1) 318 25 70”

4)

De adresgegevens voor „NEDERLAND” worden vervangen door onderstaande tekst:

 

„Ministerie van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 De Zwolle

Nederland

Tel.: (31-38) 467 25 41

Fax: (31-38) 469 52 29

 

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tel.: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70) 342 79 84”

5)

De adresgegevens voor „ZWEDEN” worden vervangen door onderstaande tekst:

„Artikel 4

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

SE-107 22 Stockholm

Tfn: (46-8) 406 31 00

Fax: (46-8) 20 31 0

Artikel 7

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tfn: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89

Artikel 8

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tfn: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35”


20.8.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 216/10


VERORDENING (EG) Nr. 1368/2005 VAN DE COMMISSIE

van 19 augustus 2005

tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het aan de Akte van Toetreding van Griekenland gehechte Protocol nr. 4 betreffende katoen, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1050/2001 van de Raad (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1051/2001 van de Raad van 22 mei 2001 betreffende de steun voor de katoenproductie (2), en met name op artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1051/2001 wordt op gezette tijden een wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen bepaald, rekening houdende met de historische verhouding tussen de in aanmerking genomen wereldmarktprijs voor geëgreneerde katoen en de berekende prijs voor niet-geëgreneerde katoen. Deze historische verhouding is vastgesteld in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1591/2001 van de Commissie van 2 augustus 2001, houdende uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor katoen (3). Als de wereldmarktprijs niet op die wijze kan worden bepaald, wordt hij bepaald op basis van de laatst vastgestelde prijs.

(2)

Krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1051/2001 wordt de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen bepaald voor een product met bepaalde kenmerken, waarbij rekening wordt gehouden met de gunstigste, voor de werkelijke markttendens representatief geachte aanbiedingen en noteringen. Om deze prijs te bepalen, wordt het gemiddelde berekend van de aanbiedingen en noteringen op één of meer Europese beurzen voor in een haven van Noord-Europa cif-geleverde producten uit de verschillende, voor de internationale handel als meest representatief beschouwde productielanden. Evenwel is bepaald dat deze criteria voor het bepalen van de wereldmarktprijs voor geëgreneerde katoen worden aangepast, om rekening te houden met de verschillen op grond van de kwaliteit van het geleverde product en de aard van de aanbiedingen en noteringen. In artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1591/2001 is bepaald welke aanpassingen kunnen plaatsvinden.

(3)

Op grond van bovenbedoelde criteria moet de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen op het hieronder aangegeven niveau worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1051/2001 bedoelde wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen wordt vastgesteld op 19,616 EUR/100 kg.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 augustus 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 augustus 2005.

Voor de Commissie

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 148 van 1.6.2001, blz. 1.

(2)  PB L 148 van 1.6.2001, blz. 3.

(3)  PB L 210 van 3.8.2001, blz. 10. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1486/2002 (PB L 223 van 20.8.2002, blz. 3).


II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Commissie

20.8.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 216/11


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 18 augustus 2005

tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad ten aanzien van de invoer van vers vlees uit Argentinië en Rusland

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 3147)

(Voor de EER relevante tekst)

(2005/620/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (1), en met name op artikel 8, leden 1 en 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Deel 1 van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad van 21 december 1979 tot vaststelling van een lijst van derde landen of delen van derde landen, alsmede tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften, gezondheidsvoorschriften en voorschriften inzake de veterinaire certificering voor de invoer in de Gemeenschap van levende dieren en vers vlees daarvan (2) bevat een lijst van derde landen en delen van derde landen waaruit de lidstaten bepaalde levende dieren en vers vlees daarvan mogen invoeren.

(2)

Het grondgebied van AR-4 in Argentinië is zonder vaccinatie vrij van mond- en klauwzeer. De specifieke voorwaarden in deel 1 van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG, die het gebruik van de veterinaire certificaten BOV, OVI, RUW en RUF voor dat grondgebied toestaan, geven dit feit correct weer. De regel met betrekking tot het grondgebied van AR-4 in de lijst van derde landen of delen daarvan in deel 1 van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG stemt hiermee echter niet overeen. Ter wille van de duidelijkheid en de consistentie moeten RUW en RUF daarom aan die regel worden toegevoegd.

(3)

De toepassingsdatum van de beperkingen in tijd en plaats voor het grondgebied van AR-8 is onjuist weergegeven, wat tot verwarring kan leiden. Ter wille van de duidelijkheid moet de toepassingsdatum in de tabel met specifieke voorwaarden worden veranderd in 17 maart 2005 voor de periode waarin de invoer niet is toegestaan.

(4)

Uit de regio Moermansk in Rusland mag vlees van gekweekte niet als huisdier gehouden dieren, met uitzondering van varkens en eenhoevigen, in de Gemeenschap worden ingevoerd. Rusland heeft de Commissie verzocht het autonome gebied Yamalo-Nenets op te nemen in de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit vers vlees van gekweekte rendieren in de Gemeenschap mag worden ingevoerd.

(5)

Op grond van dit verzoek heeft het Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB) van 22 tot 26 november 2004 een inspectiebezoek gebracht aan het autonome gebied Yamalo-Nenets. De conclusie van dit inspectiebezoek was dat de gezondheidstoestand van de dieren in het gebied bevredigend is en dat de bevoegde veterinaire autoriteit passende garanties biedt voor de naleving van de communautaire wetgeving, met name van artikel 8, lid 1, van Richtlijn 2002/99/EG. Bovendien heeft Rusland een actieplan ingediend waarin de aanbevelingen van het inspectieverslag op bevredigende wijze aan de orde worden gesteld.

(6)

Het autonome gebied Yamalo-Nenets moet daarom worden opgenomen in de lijst van gebieden waaruit vers vlees van gekweekte niet als huisdier gehouden dieren, met uitzondering van varkens en eenhoevigen, in de Gemeenschap mag worden ingevoerd.

(7)

Deel 1 van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Deel 1 van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG wordt vervangen door de tekst van de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking op de dertigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De beschikking is met onmiddellijke ingang van toepassing.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 augustus 2005.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.

(2)  PB L 146 van 14.6.1979, blz. 15. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2005/234/EG van de Commissie (PB L 72 van 18.3.2005, blz. 35).


BIJLAGE

„BIJLAGE II

(Vers vlees)

DEEL 1

Lijst van derde landen of delen daarvan (1)

Land

Gebiedscode

Omschrijving van het gebied

Veterinair certificaat

Specifieke voorwaarden

Model(len)

AG

1

2

3

4

5

6

AL — Albanië

AL-0

Het hele land

 

 

AR — Argentinië

AR-0

Het hele land

EQU

 

 

AR-1

De provincies Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe en Tucumán

BOV

A

1 en 2

AR-2

La Pampa en Santiago del Estero

BOV

A

1 en 2

AR-3

Córdoba

BOV

A

1 en 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz en Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

AR-5

Formosa (alleen het grondgebied van Ramón Lista) en Salta (alleen het departement Rivadavia)

BOV

A

1 en 2

AR-6

Salta (alleen de departementen General José de San Martín, Orán, Iruya, en Santa Victoria)

BOV

A

1 en 2

AR-7

Chaco, Formosa (met uitzondering van het grondgebied van Ramón Lista), Salta (met uitzondering van de departementen General José de San Martín, Rivadavia, Orán, Iruya en Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 en 2

AR-8

Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, met uitzondering van de bufferzone van 25 km vanaf de grens met Bolivia en Paraguay die zich uitstrekt van het district Santa Catalina in de provincie Jujuy tot het district Laishi in de provincie Formosa

BOV

A

1 en 2

AR-9

De bufferzone van 25 km vanaf de grens met Bolivia en Paraguay die zich uitstrekt van het district Santa Catalina in de provincie Jujuy tot het district Laishi in de provincie Formosa

 

 

AU — Australië

AU-0

Het hele land

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA — Bosnië en Herzegovina

BA-0

Het hele land

 

 

BG — Bulgarije

BG-0

Het hele land

EQU

 

 

BG-1

De provincies Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, het district Sofia, de stad Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana en Vidin

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

De provincies Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo, Kardjali en de 20 km brede corridor aan de grens met Turkije

BH — Bahrein

BH-0

Het hele land

 

 

BR — Brazilië

BR-0

Het hele land

EQU

 

 

BR-1

De staten Paraná, Minas Gerais (behalve de gewesten Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas en Bambuí), São Paulo, Espíritu Santo, Mato Grosso do Sul (behalve de gemeenten Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde do Mato Grosso en Corumbá), Santa Catarina, Goias en de regionale eenheden Cuiaba (behalve de gemeenten San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone en Barão de Melgaço), Caceres (behalve de gemeente Caceres), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (behalve de gemeente Itiquiora), Barra do Garça en Barra do Burges in Mato Grosso

BOV

A

1 en 2

BR-2

De staat Rio Grande do Sul

BOV

A

1 en 2

BR-3

De staat Mato Grosso do Sul, de gemeente Sete Quedas

BOV

A

1 en 2

BW — Botswana

BW-0

Het hele land

EQU, EQW

 

 

BW-1

De veterinary disease control zones 5, 6, 7, 8, 9 en 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 en 2

BW-2

De veterinary disease control zones 10, 11, 12, 13 en 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 en 2

BY — Wit-Rusland

BY-0

Het hele land

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Het hele land

BOV, EQU

 

 

CA — Canada

CA-0

Het hele land

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

CH — Zwitserland

CH-0

Het hele land

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL — Chili

CL-0

Het hele land

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN — Volksrepubliek China

CN-0

Het hele land

 

 

CO — Colombia

CO-0

Het hele land

EQU

 

 

CO-1

Het gebied dat wordt begrensd door een lijn die loopt vanaf het punt waar de rivier de Murrí in de rivier de Atrató uitmondt, die dan de Atrató volgt tot waar die in de Atlantische Oceaan uitmondt, vandaar de Atlantische kust volgt tot Cabo Tiburón aan de Panamese grens, die van dit punt de Columbiaans-Panamese grens tot aan de Stille Oceaan en dan de kust langs de Stille Oceaan volgt tot aan de monding van de rivier Valle, en die vanaf dit punt recht naar het punt loopt waar de Murrí in de Atrató uitmondt

BOV

A

2

CO-3

Het gebied dat wordt begrensd door een lijn die vanaf de monding van de rivier de Sinú aan de Atlantische Oceaan deze rivier tot haar bron in Alto Paramillo volgt, vanaf dit punt, de grens tussen de departementen Antiquia en Córdoba volgend, naar Puerto Rey aan de Atlantische Oceaan loopt en die vandaar de Atlantische kust volgt tot de monding van de rivier de Sinú

BOV

A

2

CR — Costa Rica

CR-0

Het hele land

BOV, EQU

 

 

CS — Servië en Montenegro (2)

CS-0

Het hele land

BOV, OVI, EQU

 

 

CU — Cuba

CU-0

Het hele land

BOV, EQU

 

 

DZ — Algerije

DZ-0

Het hele land

 

 

ET — Ethiopië

ET-0

Het hele land

 

 

FK — Falkland-eilanden

FK-0

Het hele land

BOV, OVI, EQU

 

 

GL — Groenland

GL-0

Het hele land

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Het hele land

BOV, EQU

 

 

HK — Hong-Kong

HK-0

Het hele land

 

 

HN — Honduras

HN-0

Het hele land

BOV, EQU

 

 

HR — Kroatië

HR-0

Het hele land

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL — Israël

IL-0

Het hele land

 

 

IN — India

IN-0

Het hele land

 

 

IS — IJsland

IS-0

Het hele land

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE — Kenia

KE-0

Het hele land

 

 

MA — Marokko

MA-0

Het hele land

EQU

 

 

MG — Madagaskar

MG-0

Het hele land

 

 

MK — voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (3)

MK-0

Het hele land

OVI, EQU

 

 

MU — Mauritius

MU-0

Het hele land

 

 

MX — Mexico

MX-0

Het hele land

BOV, EQU

 

 

NA — Namibië

NA-0

Het hele land

EQU, EQW

 

 

NA-1

Het gebied ten zuiden van de afsluitingen die lopen van Palgrave Point in het westen tot Gam in het oosten

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC — Nieuw-Caledonië

NC-0

Het hele land

BOV, RUF, RUW

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Het hele land

 

 

NZ — Nieuw-Zeeland

NZ-0

Het hele land

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA — Panama

PA-0

Het hele land

BOV, EQU

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Het hele land

EQU

 

 

PY-1

De gebieden Chaco central en San Pedro

BOV

A

1 en 2

RO — Roemenië

RO-0

Het hele land

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU — Rusland

RU-0

Het hele land

 

 

RU-1

De regio Moermansk, het autonome gebied Yamalo-Nenets

RUF

SV — El Salvador

SV-0

Het hele land

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Het hele land

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Het gebied ten westen van de „red line”-afsluitingen, die noordwaarts lopen van de rivier de Usutu naar de grens met Zuid-Afrika ten westen van de Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

De in verband met mond- en klauwzeer ingestelde veterinaire toezichts- en vaccinatiegebieden (bekendgemaakt bij wettelijk decreet nr. 51 van 2001)

BOV, RUF, RUW

F

1 and 2

TH — Thailand

TH-0

Het hele land

 

 

TN — Tunesië

TN-0

Het hele land

 

 

TR — Turkije

TR-0

Het hele land

 

 

TR-1

De provincies Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat en Kirikkale

EQU

 

 

UA — Oekraïne

UA-0

Het hele land

 

 

US — Verenigde Staten

US-0

Het hele land

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

UY — Uruguay

UY-0

Het hele land

EQU

 

 

BOV

A

1 en 2

OVI

A

1 en 2

ZA — Zuid-Afrika

ZA-0

Het hele land

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Het hele land, met uitzondering van:

het deel van het gebied waar mond- en klauwzeer wordt bestreden, gelegen in de veterinaire gebieden Mpumalanga en de noordelijke provincies, in het district Ingwavuma in het veterinaire gebied Natal en in het grensgebied met Botswana ten oosten van de 28e lengtegraad, en

het district Camperdown in de provincie KwaZuluNatal.

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Het hele land

 

 

=

Geen certificaat vastgesteld en invoer van vers vlees verboden (met uitzondering van diersoorten die in de regel voor het hele land worden vermeld).

Specifieke eisen zoals bedoeld in kolom 6

„1”

:

Beperkingen in tijd en plaats:

Gebiedscode

Diergeneeskundig certificaat

Periode waarin invoer in de Gemeenschap is toegestaan of niet is toegestaan, gerelateerd aan de data waarop de dieren waarvan het vlees is verkregen, zijn geslacht of gedood

Model

AG

AR-1

BOV

A

Tot en met 31 januari 2002

Niet toegestaan

Vanaf 1 februari 2002

Toegestaan

AR-2

BOV

A

Tot en met 8 maart 2002

Niet toegestaan

Vanaf 9 maart 2002

Toegestaan

AR-3

BOV

A

Tot en met 26 maart 2002

Niet toegestaan

Vanaf 27 maart 2002

Toegestaan

AR-4

BOV, OVI, RUW, RUF

Tot en met 28 februari 2002

Niet toegestaan

Vanaf 1 maart 2002

Toegestaan

AR-5

BOV

A

Vanaf 1 februari 2002 tot en met 10 juli 2003

Toegestaan

Vanaf 11 juli 2003

Niet toegestaan

AR-6

BOV

A

Vanaf 1 februari 2002 tot en met 4 september 2003

Toegestaan

Vanaf 5 september 2003

Niet toegestaan

AR-7

BOV

A

Vanaf 1 februari 2002 tot en met 7 oktober 2003

Toegestaan

Vanaf 8 oktober 2003

Niet toegestaan

AR-8

BOV

A

Tot en met 17 maart 2005

Ze AR-5, AR-6 en AR-7 voor de perioden waarin de invoer uit bepaalde delen van het in AR-8 bedoelde gebied niet waren toegestaan

Vanaf 18 maart 2005

Toegestaan

BR-2

BOV

A

Tot en met 30 november 2001

Niet toegestaan

Vanaf 1 december 2001

Toegestaan

BR-3

BOV

A

Tot en met 31 oktober 2002

Toegestaan

Vanaf 1 november 2002

Niet toegestaan

BW-1

BOV, OVI, RUW, RUF

A

Tot en met 7 juli 2002

Niet toegestaan

Vanaf 8 juli tot en met 22 december 2002

Toegestaan

Vanaf 23 december 2002 tot en met 6 juni 2003

Niet toegestaan

Vanaf 7 juni 2003

Toegestaan

BW-2

BOV, OVI, RUW, RUF

A

Tot en met 6 maart 2002

Niet toegestaan

Vanaf 7 maart 2002

Toegestaan

PY-1

BOV

A

Tot en met 31 augustus 2002

Niet toegestaan

Vanaf 1 september 2002 tot en met 19 februari 2003

Toegestaan

Vanaf 20 februari 2003

Niet toegestaan

SZ-2

BOV, RUF, RUW

A

Tot en met 3 augustus 2003

Niet toegestaan

Vanaf 4 augustus 2003

Toegestaan

UY-0

BOV, OVI

A

Tot en met 31 oktober 2001

Niet toegestaan

Vanaf 1 november 2001

Toegestaan

„2”

:

Beperkingen in categorie

Slachtafvallen niet toegestaan (met uitzondering van diafragma en kauwspieren van runderen).”


(1)  Onverminderd de specifieke certificeringsvoorwaarden van communautaire overeenkomsten met derde landen.

(2)  Uitgezonderd Kosovo als omschreven in Resolutie 1244 van 10 juni 1999 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

(3)  Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië; voorlopige code die geenszins vooruitloopt op de definitieve nomenclatuur voor dit land, die zal worden vastgelegd overeenkomstig de conclusies van de lopende onderhandelingen in het kader van de Verenigde Naties.

=

Geen certificaat vastgesteld en invoer van vers vlees verboden (met uitzondering van diersoorten die in de regel voor het hele land worden vermeld).


Rectificaties

20.8.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 216/19


Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1355/2005 van de Commissie van 18 augustus 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

( Publicatieblad van de Europese Unie L 214 van 19 augustus 2005 )

Op bladzijde 2 wordt de bijlage als volgt gelezen:

„BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 18 augustus 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052

66,7

999

66,7

0707 00 05

052

70,9

999

70,9

0709 90 70

052

78,8

528

57,8

999

68,3

0805 50 10

388

66,9

524

58,9

528

60,4

999

62,1

0806 10 10

052

87,8

220

65,2

400

135,2

624

171,2

999

114,9

0808 10 80

388

64,5

400

73,1

508

55,7

512

67,3

528

78,5

720

44,6

804

78,3

999

66,0

0808 20 50

052

101,9

388

76,0

512

9,9

528

38,7

999

56,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

75,6

999

75,6

0809 40 05

052

78,9

508

43,6

624

64,6

999

62,4


(1)  Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 750/2005 van de Commissie (PB L 126 van 19.5.2005, blz. 12). De code „999” staat voor „andere oorsprong”.”