ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 118I

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

64e jaargang
7 april 2021


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2021/C 118 I/01

Kennisgeving aan de personen die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen van Besluit 2010/231/GBVB van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2021/560 van de Raad, en van Verordening (EU) nr. 356/2010 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/559 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië

1

2021/C 118 I/02

Kennisgeving aan de betrokkenen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen, bedoeld in Besluit 2010/231/GBVB van de Raad en Verordening (EU) nr. 356/2010 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië

3

 

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

2021/C 118 I/03

Netwerken van organisaties, werkzaam op de tot de opdracht van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) behorende gebieden

5


NL

 


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

7.4.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CI 118/1


Kennisgeving aan de personen die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen van Besluit 2010/231/GBVB van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2021/560 van de Raad, en van Verordening (EU) nr. 356/2010 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/559 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië

(2021/C 118 I/01)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de personen die worden genoemd in bijlage I bij Besluit 2010/231/GBVB van de Raad (1), als uitgevoerd bij Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2021/560 van de Raad (2), en in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 356/2010 van de Raad (3), als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/559 van de Raad (4), betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië.

Het comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, ingesteld krachtens Resoluties 751 (1992) en 1907 (2009) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, heeft besloten drie personen toe te voegen aan de lijst van personen en entiteiten die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn.

De betrokkenen kunnen te allen tijde, onder overlegging van bewijsstukken, het bij Resolutie 751 (1992) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ingestelde comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties verzoeken het besluit om hen op de VN-lijst te plaatsen, te heroverwegen. Dit verzoek dient aan het volgende adres te worden gericht:

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 2034

United Nations

New York, N.Y. 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel.: +1 9173679448

Fax: +1 2129631300

E-mail: delisting@un.org

Zie voor meer informatie: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting/delisting-requests

De Raad van de Europese Unie heeft naar aanleiding van het VN-besluit besloten dat de personen die door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn aangewezen, moeten worden opgenomen in de lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen in bijlage I bij Besluit 2010/231/GBVB en in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 356/2010, betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië. De redenen voor de aanwijzing van de betrokken personen en entiteiten staan in de desbetreffende vermeldingen in die bijlagen.

De betrokken personen worden erop geattendeerd dat zij een verzoek kunnen richten tot de bevoegde instanties van de betrokken lidstaat of lidstaten, als vermeld op de websites in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 356/2010, om toestemming te verkrijgen voor het gebruik van bevroren tegoeden voor basisbehoeften of specifieke betalingen (zie artikel 5 van de verordening).

De betrokken personen kunnen, onder overlegging van bewijsstukken, de Raad verzoeken het besluit om hen op bovengenoemde lijst te plaatsen, te heroverwegen. Dat verzoek dient te worden gericht aan het volgende adres:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

RELEX.1.C

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tevens worden de betrokken personen erop geattendeerd dat zij tegen het besluit van de Raad beroep kunnen instellen bij het Gerecht van de Europese Unie, overeenkomstig de voorwaarden van artikel 275, tweede alinea, en artikel 263, vierde en zesde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


(1)  PB L 105 van 27.4.2010, blz. 17.

(2)  PB L 115 I van 6.4.2021, blz. 3.

(3)  PB L 105 van 27.4.2010, blz. 1.

(4)  PB L 115 I van 6.4.2021, blz. 1.


7.4.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CI 118/3


Kennisgeving aan de betrokkenen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen, bedoeld in Besluit 2010/231/GBVB van de Raad en Verordening (EU) nr. 356/2010 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië

(2021/C 118 I/02)

De aandacht van de betrokkenen wordt gevestigd op onderstaande informatie, overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (1).

De rechtsgronden voor deze verwerking zijn Besluit 2010/231/GBVB van de Raad (2), als uitgevoerd bij Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2021/560 van de Raad (3), en Verordening (EU) nr. 356/2010 van de Raad (4), als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/559 van de Raad (5) betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië.

Afdeling RELEX.1.C. van het directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen (Relex) van het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) is verantwoordelijk voor de behandeling van dit dossier. De afdeling is als volgt te bereiken:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

RELEX.1.C

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

De functionaris voor gegevensbescherming van het SGR kan worden bereikt op het volgende adres:

Functionaris voor gegevensbescherming

data.protection@consilium.europa.eu

Het doel van de verwerking is het opstellen en actualiseren van de lijst van personen op wie beperkende maatregelen van toepassing zijn in overeenstemming met Besluit 2010/231/, als uitgevoerd bij Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2021/560, en Verordening (EU) nr. 356/2010, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/559 betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië.

De betrokkenen zijn de natuurlijke personen die voldoen aan de criteria voor plaatsing op de lijst als vastgesteld in Besluit 2010/231/GBVB en Verordening (EU) nr. 356/2010.

De verzamelde persoonsgegevens omvatten gegevens die nodig zijn voor de correcte identificatie van de betrokken persoon, de motivering en eventuele andere daarmee verband houdende gegevens.

De verzamelde persoonsgegevens kunnen zo nodig worden uitgewisseld met de Europese Dienst voor extern optreden en de Commissie.

Onverminderd de beperkingen op grond van artikel 25 van Verordening (EU) 2018/1725 worden de rechten van de betrokkenen, waaronder het recht van toegang, het recht op rectificatie en het recht van bezwaar, uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725.

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende vijf jaar vanaf het moment waarop de betrokkene is geschrapt van de lijst van personen op wie de beperkende maatregelen van toepassing zijn of totdat de geldigheidsduur van de maatregel is verstreken, of voor de duur van eventueel begonnen gerechtelijke procedures.

Onverminderd een eventueel gerechtelijk of administratief beroep of een buitengerechtelijke voorziening, kunnen betrokkenen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming een klacht indienen overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39.

(2)  PB L 105 van 27.4.2010, blz. 17.

(3)  PB L 115 I van 6.4.2021, blz. 3.

(4)  PB L 105 van 27.4.2010, blz. 1.

(5)  PB L 115 I van 6.4.2021, blz. 1.


Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

7.4.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CI 118/5


Netwerken van organisaties, werkzaam op de tot de opdracht van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) behorende gebieden

(2021/C 118 I/03)

Wat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid betreft, bepaalt Verordening (EG) nr. 178/2002 (1), artikel 36, lid 2 het volgende: “De raad van bestuur stelt op voorstel van de uitvoerend directeur een lijst op van door de lidstaten aangewezen bevoegde organisaties die de Autoriteit, afzonderlijk of in netwerken, bij de uitoefening van haar opdracht kunnen bijstaan, en maakt die lijst openbaar”.

Op 19 december 2006 stelde de raad van bestuur van de EFSA voor het eerst een dergelijke lijst op. Sindsdien wordt hij:

i.

regelmatig bijgewerkt, op basis van de voorstellen van de uitvoerend directeur van de EFSA, rekening houdend met herzieningen of nieuwe aanwijzingsvoorstellen van de lidstaten (overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2230/2004 van de Commissie, artikel 2, lid 4 (2)); en

ii.

bekendgemaakt op de website van de EFSA, waar de laatst bijgewerkte lijst van bevoegde organisaties wordt gepubliceerd.

Deze informatie is verkrijgbaar op de website van de EFSA, onder de volgende links:

i.

de laatste wijziging van de lijst van bevoegde organisaties door de raad van bestuur van de EFSA op [25 maart 2021] –

[https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/86th-management-board-web-meeting]; en

ii.

de bijgewerkte lijst van bevoegde organisaties –

http://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/scorg

De EFSA zal deze kennisgeving, en vooral de links naar websites, voortdurend bijwerken.

Verdere informatie vindt u op: Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.


(1)  Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

(2)  Verordening (EG) nr. 2230/2004 van de Commissie van 23 december 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft het netwerk van organisaties die werkzaam zijn op de gebieden die behoren tot de opdracht van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (PB L 379 van 24.12.2004, blz. 64), zoals laatstelijk gewijzigd.