Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, EGKS-Verdrag

 

SAMENVATTING VAN:

Verdrag van Parijs tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)

WAT WAS HET DOEL VAN HET VERDRAG?

KERNPUNTEN

Doelstellingen

Het doel van het Verdrag was om door middel van de gemeenschappelijke markt voor kolen en staal bij te dragen tot economische groei, werkgelegenheid en een betere levensstandaard, zoals te lezen staat in artikel 2. Daartoe moesten de instellingen zorgen voor een regelmatige kolen- en staalvoorziening van de gemeenschappelijke markt door de toegang tot de productiebronnen tegen gelijke voorwaarden te waarborgen, een zo laag mogelijke prijsstelling te bewerkstelligen en zorg te dragen voor verbetering van de arbeidsomstandigheden van werknemers. Dit moest vergezeld gaan van de ontwikkeling van het internationale handelsverkeer en van de modernisering van de productie.

Met het tot stand brengen van een gemeenschappelijke markt werd met het Verdrag vrij verkeer van goederen ingevoerd, zonder douanerechten of belastingen. Verder werden discriminerende maatregelen of praktijken verboden, evenals subsidies of hulp van de overheid of door deze opgelegde bijzondere lasten en beperkende handelspraktijken.

Structuur

Het Verdrag was opgedeeld in vier titels:

Het Verdrag bevatte ook:

Instellingen

Met het EGKS-Verdrag werd een Hoge Autoriteit ingesteld, evenals een Gemeenschappelijke Vergadering, een Raad van ministers en een Hof van Justitie. De EGKS had rechtspersoonlijkheid.

De Hoge Autoriteit nam besluiten, formuleerde aanbevelingen en gaf adviezen. Zij werd bijgestaan door een Raadgevend Comité (de voorloper van het huidige Europees Economisch en Sociaal Comité) dat bestond uit vertegenwoordigers van producenten, werknemers, consumenten en wederverkopers.

Taken

Financieringsaspecten

Productie

De EGKS speelde voornamelijk een indirecte, ondersteunende rol via haar samenwerking met de regeringen en via haar invloed op de prijsontwikkeling en de handelspolitiek. In geval van een dalende vraag of bij schaarste kon zij echter wel rechtstreeks ingrijpen door quota in te stellen om de productie op een geordende wijze te verminderen of, ingeval van schaarste, door productieprogramma’s op te stellen waarin prioriteiten voor het gebruik, de verdeling van de hulpbronnen en het exportniveau waren vastgesteld.

Prijsafspraken en concurrentie

Onderling afgestemde gedragingen of verenigingen van ondernemingen konden door de Hoge Autoriteit worden beëindigd indien zij het vrije spel van vraag en aanbod onmogelijk maakten, beperkten of direct of indirect verstoorden.

Werknemersaspecten

Handelsbeleid

SINDS WANNEER WAS HET VERDRAG VAN TOEPASSING?

Het Verdrag was sinds 1952 van toepassing, was vijftig jaar geldig en is in 2002 vervallen. De gemeenschappelijke markt die met het Verdrag tot stand werd gebracht, werd op 10 februari 1953 opengesteld voor steenkool, ijzererts en schroot en op 1 mei 1953 voor staal.

ACHTERGROND

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor kolen en staal

Laatste bijwerking 11.12.2017(1) Vanaf 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer.