Verdrag van Nice

 

SAMENVATTING VAN:

Verdrag van Nice

WAT IS HET DOEL VAN HET VERDRAG?

KERNPUNTEN

De EU-instellingen legitiemer en doeltreffender maken met het oog op de uitbreiding van het aantal leden van de EU

Voornaamste andere wijzigingen als gevolg van het Verdrag

VANAF WANNEER IS HET VERDRAG VAN TOEPASSING?

Het Verdrag, dat op 26 februari 2001 is ondertekend, is op 1 april 2003 in werking getreden. Enkele regels ervan zijn echter pas later ten uitvoer gelegd.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Verzoek om een prejudiciële beslissing: een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in antwoord op een vraag van een nationale rechtbank over de uitlegging of de geldigheid van het Europees recht, hetgeen bijdraagt tot een uniforme toepassing van het EU-recht.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten (PB C 80 van 10.3.2001, blz. 1–87)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verdrag betreffende de Europese Unie — geconsolideerde versie van 1992 (PB C 191van 29.7.1992, blz. 1-112)

Verdrag betreffende de Europese Unie — geconsolideerde versie van 2002 (PB C 325 van 24.12.2002, blz. 33-184)

Laatste bijwerking 21.03.2018(1) Vanaf 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer.