Rechten van autobus- en touringcarpassagiers

Passagiers, met inbegrip van personen met een handicap of beperkte mobiliteit, die per autobus of touringcar reizen, hebben dezelfde rechten ongeacht waar ze in de Europese Unie (EU) reizen. Deze rechten, met inbegrip van het recht op informatie of vergoeding in geval van vertraging of annulering, zijn een aanvulling op soortgelijke rechten voor passagiers die over zee of binnenwateren reizen en trein- en luchtreizigers.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004

SAMENVATTING

Passagiers, met inbegrip van personen met een handicap of beperkte mobiliteit, die per autobus of touringcar reizen, hebben dezelfde rechten ongeacht waar ze in de Europese Unie (EU) reizen. Deze rechten, met inbegrip van het recht op informatie of vergoeding in geval van vertraging of annulering, zijn een aanvulling op soortgelijke rechten voor passagiers die over zee of binnenwateren reizen en trein- en luchtreizigers.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In deze verordening staan regels voor vervoer per autobus- en touringcar met betrekking tot geregelde vervoersdiensten* voor passagiers die over afstanden van meer dan 250 km binnen de EU reizen. Sommige bepalingen hebben betrekking op alle diensten, met inbegrip van diensten voor een kortere afstand.

KERNPUNTEN

Ten aanzien van langeafstandsdiensten, d.w.z. van meer dan 250 km, voorziet de verordening:

Bovendien voorziet de verordening voor afstanden van minder dan 250 km in:

De verordening voorziet in mogelijke vrijstellingen voor binnenlands geregeld vervoer en voor geregeld vervoer waarvan een aanzienlijke deel buiten de EU wordt uitgevoerd.

VANAF WANNEER TREEDT DEZE VERORDENING IN WERKING?

Vanaf 1 maart 2013.

ACHTERGROND

Website van de Europese Commissie over de rechten van bus- en touringcarpassagiers

Na de uitbraak van COVID-19 en de introductie van maatregelen om met de gevolgen van de crisis om te gaan, heeft de Europese Commissie het volgende aangenomen:

KERNBEGRIPPEN

*Geregelde vervoersdiensten: gewone bus- en touringcardiensten die passagiers langs bepaalde trajecten vervoeren met vooraf bepaalde opstap-/halteplaatsen.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 181/2011

20.3.2011

-

PB L 55 van 28.2.2011, blz. 1-12

Laatste bijwerking 02.06.2020