Aansprakelijkheid van scheepseigenaars bij ongevallen

Passagiers die betrokken zijn bij een scheepsongeval moeten een passende schadeloosstelling krijgen voor alle verlies of schade die ze lijden. Daartoe moeten scheepseigenaars gepaste verzekeringsregelingen zijn aangegaan.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening legt geharmoniseerde regels vast voor de aansprakelijkheid en verzekering voor scheepvaartbedrijven die passagiers over zee vervoeren. Ze voert in het Europees recht de voorzieningen in van het Verdrag van Athene van 1974 inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee en richtlijnen van de Internationale Maritieme Organisatie.

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 29 mei 2009.

Voor meer informatie, zie passagiersrechten, op de website van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 392/2009

29.5.2009

-

PB L 131 van 28.5.2009, blz. 24-46

Laatste bijwerking 30.09.2015