Gemeenschappelijk Europees luchtruim II

De hervorming van het Europees systeem voor luchtverkeersbeheer moet Europa in staat stellen het hoofd te bieden aan de sterk toenemende vraag naar luchtvervoer die de komende jaren wordt verwacht. Zij heeft ook tot doel de veiligheid te verhogen en de kosten, de vertragingen en het milieueffect van deze vervoersmodus te beperken.

BESLUIT

Mededeling van de Europese Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 25 juni 2008: “Gemeenschappelijk Europees luchtruim II: naar een beter presterende en duurzamere luchtvaart” [COM(2008) 389 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De door de Commissie voorgestelde hervorming van het gemeenschappelijk Europees luchtruim stoelt op vier pijlers: prestaties, gemeenschappelijke veiligheid, nieuwe technologieën en het beheer van de capaciteit op de grond.

Eerste pijler: prestatieregulering

De Commissie stelt op dit gebied drie maatregelen voor:

Tweede pijler: één kader voor veiligheid

De Commissie onderstreept dat de groei van het luchtverkeer, de overbelasting van het luchtruim en de luchthavens en het gebruik van nieuwe technologieën een gemeenschappelijke benadering rechtvaardigen voor de ontwikkeling en toepassing van geharmoniseerde veiligheidsregels teneinde het veiligheidsniveau in de luchtvaart op peil te houden of zelfs nog te verbeteren. Daarom stelt de Commissie voor de bevoegdheden van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) uit te breiden naar essentiële veiligheidsgebieden, namelijk luchthavens, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten.

Derde pijler: de deur openzetten voor nieuwe technologieën

De Commissie stelt vast dat de grenzen van het huidige systeem voor luchtverkeersbeheer bijna zijn bereikt; dit systeem werkt met verouderde technologieën en heeft te lijden onder versnippering. Daarom moet Europa de ontwikkeling van zijn beheerssysteem versnellen, met name dankzij de tenuitvoerlegging van SESAR, om de veiligheid en de ATM-capaciteit te vergroten.

Vierde pijler: het beheren van de capaciteit op de grond

De Commissie benadrukt de noodzaak van investeringen om ervoor te zorgen dat de luchthavencapaciteit afgestemd blijft op de ATM-capaciteit en op die manier de algemene efficiëntie van het netwerk te garanderen. Zij herinnert ook aan de in het actieplan voorgestelde maatregelen ter versterking van de capaciteit, de efficiëntie en de veiligheid van de Europese luchthavens.

De communautaire waarnemingspost voor luchthavencapaciteit

De Commissie zal een waarnemingspost oprichten, waar de lidstaten, de relevante autoriteiten en belanghebbenden aan deelnemen, om gegevens en informatie over de luchthavencapaciteit uit te wisselen en te bewaken en die adviezen zal formuleren over de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van het communautaire vervoersbeleid.

Eurocontrol

Een voorstel voor de interne hervorming van Eurocontrol heeft tot doel de beheerstructuren van de organisatie in lijn te brengen met het gemeenschappelijk Europees luchtruim. Ervan uitgaande dat de hervorming wordt uitgevoerd, is de Commissie voornemens om voor de uitvoering van haar beleid nauwer samen te werken met Eurocontrol.

Context

De Commissie stelt vast dat het gemeenschappelijk Europees luchtruim, dat in 2004 werd gecreëerd, op bepaalde sleutelgebieden als het proces van integratie binnen functionele luchtruimblokken, luchtverkeersleiding, rendabiliteit en algemene efficiëntie van het Europees luchtnetwerk niet de verhoopte resultaten heeft opgeleverd. De gebruikers van het luchtnetwerk en de passagiers dragen nodeloze kosten wat tijd, brandstof en geld betreft als gevolg van de bestaande tekortkomingen.

De Commissie is dan ook van mening dat de vier verordeningen (549/2004, 550/2004, 551/2004 et 552/2004) betreffende het gemeenschappelijk luchtruim moeten worden gewijzigd om de prestaties van de luchtvaart te verbeteren, de wetgeving aan de veranderingen van de afgelopen jaren aan te passen en een naadloos, werkelijk gemeenschappelijk luchtruim te creëren.

See also

Voor meer informatie kunt u terecht op de internetsite van de Commissie in verband met het gemeenschappelijk Europees luchtruim II (EN).

Laatste wijziging: 10.09.2008