Kwaliteit en veiligheid van organen bestemd voor transplantatie

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2010/53/EU inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

EU-landen moeten erop toezien dat:

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn trad op 26 augustus 2010 in werking. EU-landen moesten de richtlijn vóór 27 augustus 2012 omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Voor honderdduizenden mensen ter wereld betekenen orgaantransplantaties letterlijk het verschil tussen leven en dood. Ze bieden patiënten een betere kwaliteit van leven, vormen vaak de meest kosteneffectieve behandeling en zijn soms de enige beschikbare behandeling voor lever-, long- en hartfalen.

BESLUIT

Richtlijn 2010/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie (PB L 207 van 6.8.2010, blz. 14-29)

Rectificatie van Richtlijn 2010/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie (PB L 243 van 16.9.2010, blz. 68)

GERELATEERDE BESLUITEN

Uitvoeringsrichtlijn 2012/25/EU van de Commissie van 9 oktober 2012 tot vaststelling van informatieprocedures voor de uitwisseling tussen lidstaten van menselijke organen bestemd voor transplantatie (PB L 275 van 10.10.2012, blz. 27-32)

Werkdocument van de diensten van de Commissie over de tussentijdse evaluatie van het „Actieplan inzake orgaandonatie en transplantatie (2009-2015): hechtere samenwerking tussen de lidstaten” (SWD(2014) 147 final van 25.4.2014)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de uitoefening van de aan de Commissie verleende bevoegdheid tot het vaststellen van gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 24 van Richtlijn 2010/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie (COM(2015) 123 final van 10.3.2015)

Laatste bijwerking 12.01.2016