Gezondheidszorg in andere EU-landen — rechten van patiënten

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Het verdrag is op 24 april 2011 in werking getreden. EU-landen moesten de richtlijn voor 25 oktober 2013 omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

De reden waarom de regels voor grensoverschrijdende gezondheidszorg moesten worden verduidelijkt, is dat zij waren ontwikkeld op basis van individuele arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie over een periode van meer dan tien jaar. De richtlijn dient vooral ter verduidelijking van de rechten op gezondheidszorg die zijn voortgekomen uit arresten van het Hof op basis van artikel 56 van Verdrag inzake de werking van de Europese Unie en om ervoor te zorgen dat deze rechten in de praktijk kunnen worden gebruikt. Deze richtlijn moet de relatie verduidelijken tussen de regels inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg en het bestaande kader voorzien in Richtlijn (EG) 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.

Wetgeving over zorg in het buitenland

BESLUIT

Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (PB L 88, 4.4.2011, blz. 45-65)

De achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2011/24/EEG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Uitvoeringsrichtlijn 2012/52/EU van de Commissie van donderdag 20 december 2012 tot vaststelling van maatregelen om de erkenning van in een andere lidstaat verstrekte medische recepten te vergemakkelijken (PB L 356 van 22.12.2012, blz. 68-70)

Verslag van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Verslag van de Commissie over de werking van Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (COM(2015) 421 final van 4.9.2015)

2014/286/EU: Gedelegeerd Besluit van de Commissie van 10 maart 2014 tot vaststelling van de criteria en voorwaarden waaraan Europese referentienetwerken en zorgaanbieders die zich bij een Europees referentienetwerk willen aansluiten, moeten voldoen (PB L 147 van 17.5.2014, blz. 71-78)

2014/287/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 10 maart 2014 tot vaststelling van de criteria voor de oprichting en evaluatie van Europese referentienetwerken en de leden daarvan en voor de bevordering van de uitwisseling van informatie en expertise in verband met de oprichting en evaluatie van dergelijke netwerken (PB L 147 van 17.5.2014, blz. 79-87)

2011/890/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 22 december 2011 tot vaststelling van de voorschriften voor de oprichting, het beheer en de werking van het netwerk van nationale verantwoordelijke autoriteiten inzake e-gezondheid (PB L 344 van 28.12.2011, blz. 48-50)

2013/329/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 juni 2013 betreffende de voorschriften voor de oprichting, het beheer en de transparante werking van het netwerk van nationale autoriteiten of instanties die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van gezondheidstechnologie (PB L 175 van 27.6.2013, blz. 71-72)

Laatste bijwerking 18.01.2016