De bescherming van varkens

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2008/120/EG — minimumnormen voor de bescherming van varkens

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

In deze richtlijn worden minimumnormen vastgesteld voor de bescherming van varkens.

KERNPUNTEN

Naast de vaststelling van normen voor de bescherming van varkens worden in de richtlijn ook regels gegeven voor pijnlijke ingrepen, in het bijzonder: castratie, amputatie van de staart (couperen), de verwijdering van hoektanden, enz.

Toepassingsgebied

Zeugen en gelten

Biggen (vóór het spenen)

Biggen mogen niet worden gespeend voordat zij 28 dagen oud zijn, tenzij het welzijn of de gezondheid van de zeug of van de big anders in het gedrang komt.

Gespeende varkens en gebruiksvarkens

Op dieren toegepaste pijnlijke ingrepen

Gezondheid

Zieke of gewonde biggen moeten in aparte boxen worden geplaatst.

Diervoeders

De richtlijn geeft normen voor een „voldoende hoeveelheid” van het voeder en voor de „permanente” beschikbaarheid van drinkwater. Alle biggen moeten tegelijkertijd met de andere dieren in de groep kunnen eten. De dieren moeten ten minste eenmaal per dag worden gevoederd.

Stallen

Omgeving

Een continu geluidsniveau van 85 dBA of hoger moet worden vermeden. De lichtintensiteit moet gedurende acht uur ten minste 40 lux bedragen.

Controles

Specifieke regels

EU-landen mogen op hun eigen grondgebied striktere regels hanteren dan de regels die in deze richtlijn zijn vastgesteld. Als zij dat doen moeten ze de Commissie vooraf van zulke maatregelen in kennis stellen.

Verordening officiële controles

Met Verordening (EU) 2017/625, de nieuwe wetgeving van de EU betreffende officiële controles van levensmiddelen voor mensen en diervoeders, worden enkele kleine technische details van de richtlijn gewijzigd. Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf 14 december 2019.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is vanaf 10 maart 2009 van toepassing. Richtlijn 2008/120/EG is de gecodificeerde versie van Richtlijn 91/630/EEG en de achtereenvolgende wijzigingen. EU-landen moesten de originele Richtlijn 91/630/EEG voor 1994 in nationaal recht omzetten (en de wijzigingen voor 2003).

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2008/120/EG van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van varkens (gecodificeerde versie) (PB L 47 van 18.2.2009, blz. 5-13)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1-142)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 2017/625 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 23.10.2017