Bescherming van vleeskalveren

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2008/119/EG — minimumnormen ter bescherming van kalveren

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

In deze richtlijn zijn de minimumnormen vastgelegd voor de bescherming van opgesloten, voor menselijke consumptie bestemde kalveren.

KERNPUNTEN

Groeps- of individuele hokken

Levend gewicht in kg

Oppervlakte in m2

‹ 150

1,5

‹ 220

1,7

› 220

1,8

Gezondheid

Voeder

Toezicht op dieren

Op stal gehouden kalveren moeten ten minste tweemaal per dag en mechanische apparatuur moet ten minste eenmaal per dag worden geïnspecteerd. Bij gebruik van kunstmatige ventilatie moet voor een alarmsysteem (dat regelmatig wordt getest) en een ventilatienoodvoorziening worden gezorgd.

Lichtniveaus

Kalveren moeten worden gehouden in dag- of kunstlicht (dat gelijkwaardig moet zijn aan de duur van het daglicht dat normaal tussen 9.00 uur en 17.00 uur beschikbaar is).

Inspecties

Invoer

Om in de EU te mogen worden ingevoerd, moeten dieren uit derde landen vergezeld gaan van een certificaat waaruit blijkt dat zij een behandeling hebben ondergaan die gelijkwaardig is aan de behandeling waarop dieren van communautaire oorsprong recht hebben.

Specifieke regels

EU-landen mogen op hun eigen grondgebied striktere regels hanteren dan de regels die in deze richtlijn zijn vastgesteld. Als zij dat doen moeten ze de Commissie vooraf van zulke maatregelen in kennis stellen.

Verordening officiële controles

Met Verordening (EU) 2017/625, de nieuwe wetgeving van de EU betreffende officiële controles van levensmiddelen voor mensen en diervoeders, worden enkele kleine technische details van de richtlijn gewijzigd. Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf 14 december 2019.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing vanaf 4 februari 2009. De richtlijn strekt tot codificatie en intrekking van vroegere wetgeving (Richtlijn 91/629/EEG) die EU-landen voor 1 januari 1994 moesten omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2008/119/EG van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van kalveren (Gecodificeerde versie) (PB L 10 van 15.1.2009, blz. 7-13)

Zie de geconsolideerde versie.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1-142)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (PB L 3 van 5.1.2005, blz. 1-44)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 27.09.2017