Goedkeuringsprocedure voor additieven, enzymen en aroma’s

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1331/2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s

Verordening (EU) 2019/1381 betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENINGEN?

KERNPUNTEN

Uniforme procedure

Uitvoering

De Commissie had na de vaststelling van de verordeningen over additieven, enzymen en aroma’s twee jaar de tijd, na raadpleging van de EFSA met betrekking tot risicobeoordeling, om te bepalen op welke wijze zij aanvragen zal behandelen, met inbegrip van:

Transparantie

Vertrouwelijkheid

Noodgevallen

Als zich een noodgeval met betrekking tot een in de lijst opgenomen stof voordoet, zet de Commissie procedures van de EFSA ten behoeve van de voedselveiligheid in gang.

Bijbehorende wetgeving

De verordening van 2008 werd tegelijkertijd met de volgende bijbehorende wetgeving vastgesteld, waarin nader ingegaan wordt op de drie categorieën:

VANAF WANNEER ZIJN DE VERORDENINGEN VAN TOEPASSING?

Verordening (EG) nr. 1331/2008 is van toepassing sinds 20 januari 2009.

Wijzigingsverordening (EU) 2019/1381 is van toepassing vanaf 27 maart 2021.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1-6)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1331/2008 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft enkel informatieve waarde.

Verordening (EU) 2019/1381 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 1829/2003, (EG) nr. 1831/2003, (EG) nr. 2065/2003, (EG) nr. 1935/2004, (EG) nr. 1331/2008, (EG) nr. 1107/2009 en (EU) 2015/2283 en Richtlijn 2001/18/EG (PB L 231 van 6.9.2019, blz. 1-28)

GERELATEERD DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1332/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake voedingsenzymen en tot wijziging van Richtlijn 83/417/EEG van de Raad, Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad, Richtlijn 2000/13/EG, Richtlijn 2001/112/EG van de Raad en Verordening (EG) nr. 258/97 (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 7-15)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16-33)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 34-50)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1-24)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 01.10.2020