Veilige levensmiddelenadditieven

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1333/2008 — Levensmiddelenadditieven

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De aanbeveling is sinds 20 januari 2010 van toepassing.

ACHTERGROND

De meeste beoordelingen van additieven dateren uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Deze worden nu opnieuw beoordeeld en dit proces zal naar verwachting tegen 2020 voltooid zijn.

Daarna kan de Europese Commissie wijzigingen in de huidige gebruiksvoorwaarden voorstellen of bepaalde additieven uit de goedgekeurde lijst verwijderen.

Kijk voor meer informatie op:

* KERNBEGRIPPEN

Levensmiddelenadditieven: stoffen die om verschillende redenen in levensmiddelen worden gebruikt, bijv. als zoetstof of om de houdbaarheid te verlengen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (PB L 354 31.12.2008, blz. 16–33)

De achtereenvolgende wijzigingen van de bijlagen van Verordening (EG) nr. 1333/2008 werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 257/2010 van de Commissie van 25 maart 2010 tot vaststelling van een programma voor de herbeoordeling van goedgekeurde levensmiddelenadditieven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenadditieven (PB L 80 26.3.2010, blz. 19–27)

Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (PB L 83 22.3.2012, blz. 1–295)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 19.09.2016