Het programma CARDS (2000-2006)

Het programma CARDS heeft als doel het bieden van hulp van de Gemeenschap aan de landen van Zuidoost-Europa ten behoeve van hun deelneming aan het stabilisatie- en associatieproces met de Europese Unie.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 2666/2000 van de Raad van 5 december 2000 betreffende de steun aan Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1628/96 en tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 3906/89 en (EEG) nr. 1360/90, alsmede van de Besluiten 97/256/EG en 1999/311/EG [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

De bijstand van de Gemeenschap aan de landen van Zuidoost-Europa verliep tot op heden voornamelijk volgens Verordening (EG) nr. 1628/96 waarbij het programma OBNOVA werd ingesteld, en Verordening (EG) nr. 3906/89 waarbij het programma PHARE werd ingesteld. Met de onderhavige verordening wordt die van OBNOVA afgeschaft en die van PHARE gewijzigd, terwijl tegelijkertijd een enkel kader wordt opgericht voor de steun aan de landen van Zuidoost-Europa: het programma CARDS (communautaire bijstand voor de wederopbouw, ontwikkeling en stabilisatie). Dit laatste is met ingang van 2007 vervangen door het toetredingsinstrument IPA.

Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië kunnen voor deze Europese bijstand in aanmerking komen, evenals de entiteiten onder beheer van en onder jurisdictie van de Verenigde Naties; de gefedereerde, regionale en lokale entiteiten; de openbare en parastatale lichamen; de sociale partners, de organisaties voor steun aan het bedrijfsleven; de coöperaties; de onderlinge maatschappijen; de verenigingen, de stichtingen en de niet-gouvernementele organisaties.

Kroatië kan evenwel uitsluitend in het kader van projecten en programma's met een regionale dimensie in aanmerking komen voor het geheel van de communautaire bijstand. Nadat Kroatië bij gelegenheid van de Europese Raad van Brussel van 17 en 18 mei 2004 als kandidaat-lidstaat was aangemerkt, komt het land voortaan namelijk in aanmerking voor de pretoetredingsstrategie en -instrumenten.

Doelstelling van het programma CARDS is de landen van Zuidoost-Europa aan het proces van stabilisatie en associatie te laten deelnemen. Het is vooral gericht op:

De bijstand van de Gemeenschap hangt af van de eerbiediging van de democratische beginselen, de rechtsstaat, de fundamentele vrijheden, de mensenrechten en van de minderheden, alsmede de tenuitvoerlegging van de geplande democratische, institutionele en economische hervormingen.

Voor het tijdvak 2002-2006 wordt een strategisch raamwerk opgesteld teneinde de doelstellingen op lange termijn en de voorrangsgebieden voor interventie van het programma vast te stellen. Op basis van dit kader worden indicatieve meerjarenprogramma's voor elk land opgesteld, voor een periode van drie jaar. Hierin worden de te verwezenlijken hervormingen, een evaluatie van de bereikte vooruitgang en de indicatieve begrotingen aangegeven. Daarna worden de jaarlijkse actieprogramma's vastgesteld. Daarin worden nauwkeuriger de doelstellingen, interventiegebieden en de begroting, alsmede de in concreto te financieren projecten vastgesteld.

De Gemeenschap kan bijstand geven in de vorm van investeringsprogramma's en van institutionele versterking ("institution building").

Alle natuurlijke en rechtspersonen van de lidstaten, de begunstigde staten en de kandidaat-lidstaten kunnen deelnemen aan de oproepen tot het indienen van voorstellen en aan de aanbestedingen. Met voorafgaande goedkeuring van de Commissie, kunnen ook andere begunstigde derde landen van de programma's TACIS (EN) en MEDA (EN) deelnemen.

De Europese Commissie wordt bij de toepassing van deze verordening bijgestaan door het Comité CARDS, dat alle vragen met betrekking tot het programma bespreekt.

De begroting van CARDS voor het tijdvak 2000-2006 bedraagt 4,65 miljard euro.

Elk jaar legt de Commissie het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de vooruitgang van de communautaire bijstand aan de landen van Zuidoost-Europa. Vóór 31 december 2004 dient de Raad de onderhavige verordening opnieuw te overwegen, aan de hand van een evaluatie die door de Commissie is verricht en die hem voor 30 juni 2004 is toegezonden.

De begunstigde landen kunnen uit hoofde van de genoemde verordening deelnemen aan de activiteiten van de Europese Stichting voor Opleiding en aan het programma TEMPUS III.

Referentie

Besluit

Inwerkingtreding - vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 2666/2000

7.12.2000-31.12.2006

-

L 306 van 7.12.2000

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 2415/2001

12.12.2001

-

L 327 van 12.12.2001

Verordening (EG) nr. 2257/2004

2.1.2005

-

L 389 van 30.12.2004

Verordening (EG) nr. 2112/2005

28.12.2005

-

L 344 van 27.12.2005

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 1085/2006 van de Raad van 17 juli 2006 tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA) [Publicatieblad L 210 van 31.7.2006]

Steunprogramma CARDS voor de Westelijke Balkan. Document voor regionale strategie CARDS 2002-2006 Dit door de Commissie in oktober 2001 goedgekeurde strategisch raamwerk kent ten hoogste 197 miljoen euro voor het tijdvak 2002-2004 toe voor bijstand aan de landen die onder het programma CARDS vallen. De hoofddoelstellingen daarvan zijn het oplossen van de regionale problemen in het gebied en het bevorderen van de regionale samenwerking tussen deze landen. Het strategisch kader wil actie bij:

De bijlage bij het strategisch kader bevat de indicatieve meerjarenprogramma's met betrekking tot elk land. Zij bestrijken het tijdvak 2002-2004.

Laatste wijziging: 05.02.2007