Algemene strategie inzake bijstand en verkiezingswaarneming

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling (COM(2000) 191 def.) over verkiezingsondersteuning en verkiezingswaarneming door de EU

Artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU)

WAT IS HET DOEL VAN DE MEDEDELING EN HET VERDRAGSARTIKEL?

De mededeling is bedoeld om te helpen bij het uitstippelen van een coherente beleidslijn voor verkiezingsondersteuning* en verkiezingswaarneming* door de EU door middel van een strategische en methodologische aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met eerder verworven kennis.

In artikel 2 VEU worden de waarden van de EU uiteengezet, namelijk respect voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren.

KERNPUNTEN

Het recht om aan het bestuur van een land deel te nemen, is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). In het geval van verkiezingen vereist goed bestuur een passende wet- en regelgeving. Om de eerbiediging van de rechtstaat te waarborgen, heeft de EU ook een transparante en verantwoording verschuldigde verkiezingsadministratie nodig, met name onafhankelijke supervisie en toezicht. Voorlichting en participatie van de burgers tijdens het gehele verkiezingsproces zijn tevens van fundamenteel belang gebleken. De in de UVRM opgestelde criteria voor de geldigheid van verkiezingen waar waarnemers bij aanwezig zijn, zijn internationaal aanvaard. Vereist is dat verkiezingen vrij, eerlijk en oprecht zijn, periodiek worden gehouden en bij geheime stemming plaatsvinden.

De steun van de EU voor de rechten van de mens, democratie en de rechtstaat is vastgelegd in de EU-verdragen. Artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie stelt duidelijk dat de EU gebaseerd is op beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de rechten van de mens en van de rechtsstaat wat wezenlijke Europese waarden zijn die alle EU-landen delen. Verkiezingsmissies worden algemeen erkend als deel van de taak van de EU.

Kennis verworven bij eerdere ervaring

Deze mededeling biedt een overzicht van kennis die de EU heeft verworven bij verkiezingsondersteuning en -waarneming door de EU in de periode van 1993 tot 2000:

Aanbevelingen voor de toekomst

De mededeling onderstreept dat de EU een strategie moet uitstippelen op het gebied van verkiezingswaarneming en -ondersteuning die:

Het besluit om een EU-verkiezingswaarnemingsmissie te starten moet gebaseerd zijn op een evaluatie van de missie die raadzaam, uitvoerbaar en zinvol moet zijn. De Raad heeft hiertoe de in bijlage III bij de mededeling opgenomen criteria bepaald. In diezelfde bijlage zijn ook de voorwaarden vastgesteld waaraan waarnemers moeten voldoen om als waarnemer te kunnen optreden.

Criteria inzake het al dan niet verlenen van verkiezingsondersteuning zouden kunnen omvatten:

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en de oprichting van de Europese Dienst voor extern optreden (Edeo), is deze laatste actief betrokken bij verkiezingswaarnemingsmissies, in nauwe samenwerking met de bevoegde diensten van de Commissie (de Dienst Instrumenten buitenlands beleid, op dezelfde locatie ondergebracht als de Edeo).

Wat betreft de financiering van missies, worden verschillende mogelijkheden bestudeerd om de besluitvorming inzake de toewijzing van middelen en de verrichting van uitgaven te versnellen en te vereenvoudigen.

Volgens de mededeling vormen de goedgekeurde selectiecriteria (zie bijlage IV) en de gedragscode voor EU-waarnemers (zie bijlage III) een goede basis voor de werving van waarnemers.

Richtsnoeren voor succes

De Commissie beveelt in de mededeling aan rekening te houden met de volgende aspecten om missies voor verkiezingsondersteuning en -waarneming tot een goed einde te brengen:

Om de resultaten van een verkiezing te kunnen evalueren wordt er in de mededeling voor gepleit rekening te houden met de in bijlage III vastgestelde criteria.

Om de zichtbaarheid van de verkiezingsactiviteiten van de EU te verbeteren, wordt in de mededeling voorgesteld:

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie:

KERNBEGRIPPEN

Verkiezingsondersteuning: technische en materiële ondersteuning van verkiezingsprocessen, met inbegrip van hulp bij het tot stand brengen van het juridisch kader voor de verkiezingen, bij de registratie van politieke partijen of kiezers en voorlichting aan de burger of opleiding van plaatselijke waarnemers en journalisten. Verkiezingsondersteuning vormt een aanvulling op verkiezingswaarneming.
Verkiezingswaarneming: bedoeld om:

Internationale verkiezingswaarneming berust op de volgende beginselen: totaalwaarneming, onpartijdigheid, doorzichtigheid en professionaliteit.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie – Titel I – Gemeenschappelijke bepalingen – Artikel 2 (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 17)

Mededeling van de Commissie over verkiezingsondersteuning en -waarneming door de EU (COM(2000) 191 def., 11.4.2000)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Resolutie van het Europees Parlement van 8 mei 2008 betreffende verkiezingswaarnemingsmissies van de EU: doelstellingen, praktijken en uitdagingen voor de toekomst (PB C 271E van 12.11.2009, blz. 31-38)

Conclusies van de Raad over verkiezingsondersteuning en -waarneming — Persmededeling van de Raad Ontwikkeling, blz. I-V, 31 mei 2001 (Niet bekendgemaakt in het PB)

Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie over verkiezingsondersteuning en verkiezingswaarneming door de EU (PB C 343 van 5.12.2001, blz. 270-277)

Laatste bijwerking 02.03.2018