Definitie van kleine en middelgrote ondernemingen (MKB)

1) DOELSTELLING

Micro-ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen definiëren naar gelang van hun grootte, omzet of balanstotaal en zelfstandigheid, zodat de maatregelen die voor deze ondernemingen zijn bedoeld, beter op hun behoeften kunnen worden afgestemd.

2) MAATREGEL

Aanbeveling van de Commissie van 3 april 1996 betreffende de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen (96/280/EG) [Publicatieblad L 107 van 30.04.1996].

3) SAMENVATTING

De Europese Commissie vraagt de lidstaten, de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds om een gemeenschappelijke definitie van kleine en middelgrote ondernemingen toe te passen. De lidstaten en de twee financiële instellingen zijn echter niet verplicht zich ernaar te voegen. De conformiteit met deze definitie is niettemin verplicht, willen de KMO's in vergelijking met andere ondernemingen bij overheidssteun kunnen genieten van een voorkeursbehandeling voor het MKB wanneer de communautaire regelgeving zo'n behandeling toestaat.

Elke onderneming moet zelfstandig zijn, dat wil zeggen dat 25% van het kapitaal of van de stemrechten niet in handen moet zijn van één onderneming of van verscheidene ondernemingen gezamenlijk die niet aan de definitie van de kleine en middelgrote ondernemingen of van de kleine onderneming beantwoorden. Deze drempelwaarde mag in twee gevallen worden overschreden:

De huidige aanbeveling geeft de volgende definities:

Er is slechts sprake van verlies van de hoedanigheid van micro-, kleine of middelgrote onderneming als de drempels gedurende twee opeenvolgende boekjaren overschreden zijn.

De Europese Commissie kan de aanbeveling, met name de hoogte van de drempels wijzigen wanneer zij dit wenst en gewoonlijk om de vier jaar.

De Commissie gebruikt deze definitie in alle uitgevoerde communautaire programma's die betrekking hebben op kleine en middelgrote ondernemingen.

Maatregel

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Aanbeveling 98/280/EG

30.4.1996

31.12.1998

4) toepassingsmaatregelen

5) verdere werkzaamheden

Aanbeveling van de Commissie van van 6 mei 2003 betreffende de definitie van mikro, kleine en middelgrote ondernemingen (2003/361/EG) [Publicatieblad L 124 van 20.05.2003]. Vanaf 1 januari 2005 zal deze aanbeveling de aanbeveling van de Commissie (96/280/EEG) van 3 april 1996 vervangen.

Laatste wijziging: 06.03.2003