Europese normalisatie

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 1025/2012 betreffende Europese normalisatie

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

De verordening voert regels in betreffende:

De verordening omvat normen voor diensten en voor producten, en de bescherming van het milieu en de volksgezondheid moet ook zijn opgenomen bij de vereiste kenmerken van een product of dienst.

Brede deelname aan het normalisatieproces

Normalisatieverzoeken aan Europese normalisatieorganisaties

De Commissie kan een of meerdere Europese normalisatieorganisaties verzoeken een Europese norm, die marktgestuurd moet zijn, op te stellen en rekening te houden met het algemeen belang en de EU-beleidsdoelen. De Commissie bepaalt aan welke vereisten en termijnen moet worden voldaan. EU-landen stellen de Commissie in kennis van alle aan normalisatie-instanties gedane verzoeken om de opstelling van technische specificaties of een norm voor specifieke producten met het oog op de vaststelling van technische specificaties.

Erkenning en gebruik van technische specificaties

Overheden die hardware, software en informatietechnologiediensten willen aanschaffen, moeten optimaal gebruikmaken van alle relevante technische specificaties. De technische specificaties zijn aanvaard door de markt en de toepassing ervan vormt geen belemmering voor de interoperabiliteit wanneer bestaande EU- of internationale normen worden toegepast.

Jaarlijks werkprogramma en bezwaren tegen geharmoniseerde normen

In het jaarlijkse werkprogramma worden de strategische prioriteiten vastgesteld, rekening houdend met de groeistrategieën van de EU voor de lange termijn. De Commissie stelt een kennisgevingssysteem in voor alle belanghebbenden om een behoorlijke raadpleging en marktrelevantie te garanderen alvorens over te gaan tot de vaststelling van het jaarlijkse werkprogramma of normalisatieverzoeken of besluiten te nemen omtrent formele bezwaren tegen geharmoniseerde normen van EU-landen of het Europees Parlement.

Verslagen

De Europese normalisatieorganisaties zenden de Commissie een jaarverslag over de uitvoering van deze verordening.

Wijzigingen sinds publicatie

De verordening is sinds de publicatie ervan gewijzigd om de volgende specifieke normen te omvatten:

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 1 januari 2013.

ACHTERGROND

Zie ook:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12-33).

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 1025/2012 zijn opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité — Een strategische visie voor Europese normen: de duurzame groei van de Europese economie tussen nu en 2020 bevorderen en versnellen (COM(2011) 311 def. van 1.6.2011)

Laatste bijwerking 22.05.2019