Het Europees Comité voor systeemrisico’s

 

SAMENVATTING

In de nasleep van de wereldwijde financiële crisis van 2008 stelde de Europese Unie (EU) een wetgeving vast om EU-regelingen voor het toezicht op de financiële sector te versterken. Deze regelingen waren ontworpen om het vertrouwen in het financieel systeem te herstellen en risico’s die het mondiale financiële systeem kunnen destabiliseren, uit te sluiten.

WAT DOET DE VERORDENING?

Ze richt het Europees Comité voor systeemrisico’s (ECSR) op als onderdeel van het nieuw Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFT) dat ook het volgende omvat:

de toezichthoudende autoriteiten in de EU-landen.

De nieuwe toezichtarchitectuur omvat ook een verordening die de Europese Centrale Bank (ECB) bepaalde taken toevertrouwt om het ECSR te steunen.

KERNPUNTEN

Mandaat, doelstellingen en taken

Het ECSR is gevestigd in Frankfurt am Main (Duitsland). Het comité is verantwoordelijk voor het opsporen en evalueren van risico’s in het financiële systeem als geheel (ook gekend als macroprudentieel toezicht). Om dit te bereiken richt het ECSR zich voornamelijk op:

het identificeren van systeemrisico’s en de indeling ervan, afhankelijk van hun prioriteit;

het geven van waarschuwingen waar systeemrisico’s als aanzienlijk worden beschouwd, en deze openbaar maken indien nodig;

het aanbevelen van herstelmaatregelen als antwoord op de geïdentificeerde risico’s;

het overbrengen van een vertrouwelijke waarschuwing en beoordeling aan de Raad wanneer het comité het waarschijnlijk acht dat er een noodsituatie zal ontstaan;

het toezien op de maatregelen die werden getroffen als antwoord op waarschuwingen en aanbevelingen;

het coördineren met internationale financiële instellingen zoals het Internationaal Monetair Fonds en de Raad voor financiële stabiliteit (Financial Stability Board - FSB).

Organisatie

De structuur van het ECSR ziet er als volgt uit:

een algemene raad die de nodige beslissingen neemt om het uitvoeren van de taken te garanderen;

een stuurcomité dat het besluitvormingsproces ondersteunt;

een secretariaat dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse werkzaamheden en dat steun verleent;

een wetenschappelijk adviescomité en een technisch adviescomité om advies en begeleiding te verlenen.

Het ECSR heeft een voorzitter die het comité extern vertegenwoordigt en twee vicevoorzitters. De Europese Centrale Bank (ECB) verleent analytische, statistische, logistieke en administratieve steun aan het ECSR door het secretariaat van het comité te verzorgen.

Waarschuwingen en aanbevelingen

Indien zijn doelstellingen gepaard gaan met aanzienlijke systeemrisico’s, geeft het ECSR waarschuwingen en doet het in voorkomend geval aanbevelingen voor herstelmaatregelen, waaronder eventuele wetgevingsinitiatieven. Deze waarschuwingen en aanbevelingen zijn voornamelijk gericht tot:

de EU in haar geheel:

een of meerdere EU-landen;

een of meerdere Europese toezichthoudende autoriteiten;

een of meerdere nationale toezichthoudende autoriteiten; of

de Europese Commissie met betrekking tot relevante EU-wetgeving.

Degenen tot wie aanbevelingen zijn gericht moeten hieraan voldoen of uitleg verschaffen indien geen actie wordt ondernomen. Indien het ECSR beslist dat de aanbevelingen niet in acht zijn genomen of degene tot wie de aanbevelingen zijn gericht de gepaste motivering om geen actie te ondernemen, niet heeft voorgelegd, informeert het comité de geadresseerden en de Raad en, in voorkomend geval, de betrokken Europese toezichthoudende autoriteit op vertrouwelijke wijze.

De verdere evolutie van het Europees bewakingssysteem

Door de verdere ontwikkeling van de financiële crisis en als gevolg van de verergerende eurocrisis in 2010-2011 werd de verdere integratie van bancaire systemen in de eurozone noodzakelijk. Daarom creëerden de Europese instellingen, gebaseerd op de routekaart van de Commissie voor de vorming van een Bankenunie:

een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM) dat de ECB als centraal toezichthouder voor banken in de eurozone (ongeveer 6 000 banken) aanduidt. Ook landen buiten de eurozone kunnen beslissen om zich hierbij aan te sluiten.

een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (GAM) dat zorgt voor de ordelijke afwikkeling van failliet gaande banken die worden beheerd door het GTM zonder hiervoor het geld van belastingbetalers te gebruiken.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 16 december 2010.

ACHTERGROND

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s

REFERENTIE

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1092/2010

16.12.2010

-

PB L 331 van 15.12.2010, blz. 1-11

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad van 17 november 2010 tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico’s (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 162-164)

Richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 120-161) (zie de geconsolideerde versie)

Laatste bijwerking 26.10.2015