De oprichting van resolutiefondsen voor banken

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling (COM(2010) 254 def.) — Resolutiefondsen voor banken

WAT IS HET DOEL VAN DE MEDEDELING?

In de mededeling worden de intenties van de Europese Commissie beschreven ten aanzien van de oprichting van resolutiefondsen voor banken.

KERNPUNTEN

Wat is de rol van resolutiefondsen voor banken?

Hoe kunnen resolutiefondsen voor banken worden gefinancierd?

De Commissie is van mening dat financieringsregelingen voor een fonds de benodigde middelen zullen opleveren en tegelijkertijd passend gedrag zullen stimuleren.

Voor de berekening van bijdragen aan de resolutiefondsen voor banken kunnen de volgende drie zaken als basis dienen:

Welke bestuursmethoden moeten worden gebruikt voor resolutiefondsen voor banken?

Hoe kunnen resolutiefondsen voor banken worden geïntegreerd in een nieuw kader voor financiële stabiliteit?

Een gemeenschappelijke aanpak voor de resolutiefondsen voor banken vastleggen

Ontwikkelingen sinds 2010

Na de publicatie van deze mededeling heeft de Europese Commissie een reeks wetgevingsvoorstellen ingediend om de resolutie van banken aan te pakken. In 2014 nam de EU de volgende voorstellen aan:

ACHTERGROND

Om de gevolgen te verzachten van de bankfaillissementen die werden veroorzaakt door de financiële crisis van oktober 2008 boden de regeringen van EU-landen staatssteun om de financiële sector te ondersteunen. Deze steun heeft zwaar gedrukt op de belastingbetaler en de overheidsschuld van EU-landen aanzienlijk doen stijgen. Het instellen van resolutiefondsen moet voorkomen dat in de toekomst in het geval van faillissement van financiële instellingen opnieuw toevlucht moet worden genomen tot staatssteun.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Resolutiefondsen voor banken (COM(2010) 254 def., 26.5.2010)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (herschikking) (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 149-178)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2014/49/EU werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 190-348)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PB L 225 van 30.7.2014, blz. 1-90)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 20.02.2017