Verzekering en herverzekering

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

De richtlijn, die bekend staat onder de naam Solvabiliteit II, vereist dat verzekeraars voldoende financiële middelen hebben. Ook bevat deze richtlijn beheers- en toezichtregels.

KERNPUNTEN

De richtlijn is van toepassing op schadeverzekeringen, levensverzekeringen en herverzekeraars.

Vergunning

Een verzekeraar kan zijn activiteiten uitoefenen nadat hij een vergunning van de toezichthouder van zijn land heeft verkregen. Deze vergunning is in de hele EU geldig.

Kapitaalvereisten

Verzekeraars moeten over kapitaal beschikken dat in verhouding staat tot hun risicoprofiel ter garantie dat zij voldoende financiële middelen hebben om financiële moeilijkheden te kunnen weerstaan. Ze moeten aan bepaalde kapitaalvereisten voldoen:

Wanneer een verzekeraar niet beide vereiste hoeveelheden kapitaal nakomt, moet de toezichthouder actie ondernemen.

Risicobeheerstelsel

Een adequaat beheerssysteem

Verzekeraars moeten een adequaat en transparant beheerssysteem opstellen met een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden. Ze moeten beschikken over de administratieve capaciteit om bepaalde kwesties aan te pakken met inbegrip van risicobeheer, naleving van de wetgeving en interne controles.

Beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit

Verzekeraars moeten regelmatig een beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit (own risk and solvency assessment - ORSA) uitvoeren. Dit behelst de beoordeling van de risicosolvabiliteitsbehoeften in verhouding tot hun risicoprofielen en hun naleving van de benodigde financiële middelen.

Toezicht

Toezichtscontrole

In de wetgeving staat een „toezichtsproces” (Supervisory Review Process - SRP) waardoor toezichthouders in staat worden gesteld de naleving van de regels door verzekeraars te controleren en te beoordelen. Dit moet toezichthouders helpen verzekeraars te identificeren die in problemen zouden kunnen komen. Ook moeten verzekeraars informatie publiceren.

Groepstoezichthouder

Iedere verzekeringsgroep, d.w.z. een onderneming met eenheden die in een of meer Europese landen diensten verlenen, moet een groepstoezichthouder hebben die specifieke verantwoordelijkheden heeft in nauwe samenwerking met de betrokken nationale toezichthouders.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Deze richtlijn geldt sinds 1 januari 2016.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 335, van 17.12.2009, blz. 1-155)

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2009/138/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen voor referentiedoeleinden.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1542 van de Commissie van 8 juni 2017 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 betreffende de berekening van regelgevende kapitaalvereisten voor bepaalde categorieën activa die door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen worden aangehouden (infrastructuurondernemingen) (PB L 236, van 14.9.2017, blz. 14-21)

Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 (PB L 347, van 28.12.2017, blz. 35-80)

Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PB L 354, van 23.12.2016, blz. 37-85)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 12, van 17.1.2015, blz. 1-797).

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen voor referentiedoeleinden.

Richtlijn 2014/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2009/138/EG, alsmede de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PB L 153 van 22.5.2014, blz. 1-61)

Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 2013/58/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot wijziging van Richtlijn 2009/138/EG (Solvabiliteit II) wat betreft de datum van omzetting en de datum van toepassing daarvan en de datum van intrekking van bepaalde richtlijnen (Solvabiliteit I) (PB L 341, van 18.12.2013, blz. 1-3)

Richtlijn 2012/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 september 2012 tot wijziging van Richtlijn 2009/138/EG (Solvabiliteit II) wat de datum van omzetting, de datum van toepassing en de datum van intrekking van bepaalde richtlijnen betreft (PB L 249, van 14.9.2012, blz. 1-2)

Richtlijn 2011/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en 2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat (PB L 326, van 8.12.2011, blz. 113-141)

Laatste bijwerking 05.10.2018