Residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 470/2009 — EU-procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

In de verordening staan regels over maximale grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen zoals antibiotica, gebruikt voor diergeneeskunde met betrekking tot voedsel van dierlijke oorsprong, met inbegrip van vlees, vis, melk, eieren en honing, om de voedselveiligheid te waarborgen.

In dit verband bepaalt de verordening:

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing vanaf 6 juli 2009.

ACHTERGROND

Eerdere EU-regels op dit gebied waren te ingewikkeld en leidden tot een vermindering van de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor voedselproducerende dieren in de EU. Deze verordening werd uitgevaardigd als waarborg voor zowel de consumentenveiligheid als voor de beschikbaarheid van diergeneesmiddelen voor de behandeling van bepaalde ziektes.

KERNBEGRIPPEN

Maximumwaarden voor residuen (MRL): het maximale gehalte van een residu van farmacologisch actieve stoffen dat toelaatbaar is in levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
Actiedrempel: het voor controledoeleinden vastgestelde gehalte van een residu van een farmacologisch actieve stof, voor bepaalde stoffen waarvoor geen maximumwaarden voor residuen zijn vastgesteld. Actiedrempels worden in overleg met officiële controlelaboratoria vastgesteld.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 152 van 16.6.2009, blz. 11-22)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2017/880 van de Commissie van 23 mei 2017 tot vaststelling van voorschriften voor het toepassen van maximumwaarden voor residuen vastgesteld voor een farmacologisch werkzame stof in een bepaald levensmiddel op een ander levensmiddel dat afkomstig is van dezelfde diersoort, en het toepassen van maximumwaarden voor residuen, vastgesteld voor een farmacologisch werkzame stof in een of meer diersoorten op andere diersoorten, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 135 van 24.5.2017, blz. 1-5)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/12 van de Commissie van 6 januari 2017 betreffende de vorm en de inhoud van aanvragen en verzoeken voor het vaststellen van maximumwaarden voor residuen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 4 van 7.1.2017, blz. 1-7)

Verordening (EU) nr.37/2010 van de Commissie van 22 december 2009 betreffende farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 15 van 20.1.2010, blz. 1-72)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 37/2010 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Verordening (EEG) nr. 315/93 van de Raad van 8 februari 1993 tot vaststelling van communautaire procedures inzake verontreinigingen in levensmiddelen (PB L 37 van 13.2.1993, blz. 1-3)

Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 23.11.2017