Geografische oorsprong van gedistilleerde dranken

Om de consument te beschermen en de sector van de gedistilleerde dranken* te ontwikkelen, heeft de Europese Unie (EU) een wettelijk kader ontwikkeld dat zorgt voor eenvormige regels voor het in de handel brengen van gedistilleerde dranken in de hele EU.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In deze verordening worden regels vastgesteld voor de definitie, aanduiding, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, en voor de bescherming van de geografische aanduidingen. Ze is van toepassing op alle gedistilleerde dranken, die zowel binnen als buiten de EU zijn geproduceerd.

KERNPUNTEN

KERNBEGRIPPEN

* Gedistilleerde dranken: alcoholische dranken voor menselijke consumptie. Per definitie hebben ze bepaalde organoleptische eigenschappen en een minimaal alcoholgehalte van vijftien procent. Ze worden verkregen door distillatie, maceratie of de toevoeging van aroma's, of door een gedistilleerde drank te vermengen met een andere drank, ethylalcohol uit landbouwproducten of bepaalde distillaten.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 110/2008

20.2.2008

-

PB L 39 van 13.2.2008, blz. 16-54

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1334/2008

20.1.2009

-

PB L 354 van 31.12.2008, blz. 34-50

De opeenvolgende wijzigingen en verbeteringen aan Verordening (EG) nr. 110/2008 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is zuiver ter informatie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 936/2009 van 7 oktober 2009 houdende toepassing van de overeenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen inzake de wederzijdse erkenning van bepaalde gedistilleerde dranken (PB L 264 van 8.10.2009, blz. 5-6)

Laatste bijwerking 02.10.2015