ESF: Europees Sociaal Fonds

Deze verordening heeft tot doel om, in de context van de in Agenda 2000 voorgeschreven hervorming van de Structuurfondsen, het kader en de politieke prioriteiten van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de periode 2000-2006 opnieuw te definiëren om de Europese werkgelegenheidsstrategie te ondersteunen. Voorts beoogt deze verordening coherentie en complementariteit van de acties die tot doel hebben de werking van de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen te verbeteren.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1784/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 1999 betreffende het Europees Sociaal Fonds [Publicatieblad L 213 van 13.8.1999].

SAMENVATTING

Deze verordening past in het algemene kader van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen. Deze laatste bevat de specifieke bepalingen die van toepassing zijn op het ESF, in het kader waarvan het Fonds moet optreden op het gehele grondgebied van de Europese Unie uit hoofde van de doelstellingen 1, 2 en 3, als vastgesteld door de algemene verordening.

Taken

De taak van het ESF bestaat erin steun te verlenen aan maatregelen ter voorkoming en bestrijding van werkloosheid, de menselijke hulpbronnen te ontwikkelen en de sociale integratie op de arbeidsmarkt te stimuleren ter bevordering van een hoog peil van werkgelegenheid, gelijke kansen voor vrouwen en mannen, duurzame ontwikkeling en economische en sociale samenhang. Het ESF moet met name bijdragen aan de acties uit hoofde van de Europese werkgelegenheidsstrategie en de richtsnoeren voor de werkgelegenheid.

Werkingssfeer

Het ESF verleent steun in het kader van de drie doelstellingen, als vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1260/1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen.

De verordening voorziet in vijf belangrijke beleidsterreinen voor steunverlening uit het ESF:

Doelstelling 3 beoogt steun te verlenen op "horizontale" wijze, dat wil zeggen over het gehele grondgebied van de Unie, buiten de regio's die in aanmerking komen voor steun uit hoofde van de nieuwe doelstelling 1.

Bovendien houdt het ESF rekening met drie horizontale kwesties:

In aanmerking komende activiteiten

Over het algemeen worden door het ESF drie soorten steun verleend:

Het ESF moet steun verlenen op grond van de nationale prioriteiten, als vastgesteld in de door de lidstaten opgestelde nationale actieplannen voor de werkgelegenheid. De actie van het ESF moet rekening houden met de evaluatie vooraf.

Concentratie

Ter versterking van de doeltreffendheid van de acties van het ESF moet de steunverlening worden geconcentreerd op een beperkt aantal gebieden of thema's, op de belangrijkste behoeften en de meest effectieve acties, rekening houdend met de evaluaties ex ante en met betrekking tot relevante beleidsterreinen.

De verordening voorziet in de toekenning van kleine subsidies in het kader van de doelstellingen 1 en 3 met speciale toegangsregelingen voor niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en plaatselijke partnerschappen. Zij voorziet ook in de mogelijkheid tot financiering door het ESF tot 100% van de subsidiabele kosten voor de tenuitvoerlegging van deze subsidieregelingen.

Communautaire initiatieven, innovatieve acties en technische hulp

Overeenkomstig de bepalingen van de algemene verordening inzake de Structuurfondsen draagt het ESF bij aan de tenuitvoerlegging van het communautair initiatief ter bestrijding van alle vormen van discriminatie en ongelijkheid wat de arbeidsmarkt betreft (EQUAL).

De sociale en beroepsintegratie van de asielzoekers zal ook in het kader van het EQUAL-initiatief in aanmerking worden genomen.

11.Het ESF financiert ook voorbereidings-, toezicht- en evaluatiemaatregelen in de lidstaten of op communautair niveau, die noodzakelijk zijn voor:

Overgangsbepalingen

De overgangsregeling, als bedoeld in de algemene verordening inzake de Structuurfondsen, is van toepassing op de verordening inzake het ESF.

Herziening

De Raad herziet de verordening uiterlijk op 31 december 2006.

Intrekking

Verordening (EEG) nr. 4255/88 wordt met ingang van 1 januari 2000 ingetrokken.

See also

Meer informatie over de structurele politieke hervorming vindt u op de site van het directoraat-generaal Werkgelegenheid en Sociale Zaken, dat zich bezighoudt met het Europees Sociaal Fonds (DE, EN, FR).

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor de omzetting in de lidstaten

Verordening (EG) nr. 1784/1999

16.8.1999

-

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 14 juli 2004 betreffende het Europees Sociaal Fonds [COM(2004) 493 def.].

In dit document wordt voorgesteld de huidige verordening in te trekken.

Voorstel voor een verordening van de Raad van 14 juli 2004 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds [COM (2004) 492 def.].

Laatste wijziging: 14.06.2005