Het nieuwe Financieel Reglement: gemakkelijker toegang tot EU-financiering

Het financieel reglement is het belangrijkste document waarin de financiële regelgeving van de EU staat. De beginselen van de EU-begroting staan erin en het regelt de wijze waarop de EU-begroting wordt besteed.

Met dit nieuwe reglement, dat op 1 januari 2013 van kracht werd, kunnen begunstigden van EU-financiering - bedrijven, ngo's, onderzoekers, studenten, gemeenten en andere begunstigden - gemakkelijkere, duidelijkere regels en eenvoudige procedures volgen.

BESLUIT

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002. (Publicatieblad L 298 van 26.10.2012)

SAMENVATTING

WAAROM IS HET FINANCIEEL REGLEMENT HERZIEN?

De EU moderniseert haar financiële procedures om de doelstellingen van Europa 2020 beter te kunnen halen. Globaal gezien richten de wijzigingen zich op drie gebieden:

WAT IS ER NIEUW?

Specifieke verbeteringen voor meer focus op resultaten:

Meer rekenschap:

Betere controle:

Flexibiliteit:

Middelen samenvoegen:

Meer informatie: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-795_en.htm

REFERENTIES

Besluit

Inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

27.10.2012

-

PB L 298 van 26.10.2012

GERELATEERD BESLUIT

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van 29 oktober 2012 tot vaststelling van de toepassingsvoorschriften van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie. (Publicatieblad L 362 van 31.12.2012)

Laatste wijziging: 24.01.2014