Protocol tegen mensenhandel

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2006/618/EG over de sluiting door de EU van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad — binnen de reikwijdte van de artikelen 179 en 181 A van het Verdrag

Besluit 2006/619/EG over de sluiting door de EU van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad — binnen de reikwijdte van deel III, titel IV, van het Verdrag

WAT IS HET DOEL VAN DEZE BESLUITEN?

KERNPUNTEN

Voorkoming van mensenhandel

Bescherming van slachtoffers

Uitwisseling van informatie en samenwerking

VANAF WANNEER ZIJN DE BESLUITEN VAN TOEPASSING?

Deze zijn van toepassing sinds 24 juli 2006.

ACHTERGROND

Het VN-verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 15 november 2000, is in werking getreden op 23 september 2003.

Het is aangevuld met drie protocollen:

* KERNBEGRIPPEN

Mensenhandel: het werven, vervoeren, overbrengen van en het bieden van onderdak aan of het opnemen van personen, door dreiging met of gebruik van geweld of andere vormen van dwang, ontvoering, bedrog, misleiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie, of het verstrekken of in ontvangst nemen van betalingen of voordelen teneinde de instemming te verkrijgen van een persoon die zeggenschap heeft over een andere persoon, ten behoeve van uitbuiting.

Kinderen: personen jonger dan achttien jaar.

Uitbuiting: de uitbuiting van prostitutie van anderen of andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid of diensten, slavernij of praktijken die vergelijkbaar zijn met slavernij, onderworpenheid of de verwijdering van organen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Besluit 2006/618/EG van de Raad van 24 juli 2006 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad met betrekking tot de bepalingen van het protocol voor zover deze onder de artikelen 179 en 181 A van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vallen (PB L 262 van 22.9.2006, blz. 44-50)

Besluit 2006/619/EG van de Raad van 24 juli 2006 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad met betrekking tot de bepalingen van het protocol voor zover deze onder deel III, titel IV, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vallen (PB L 262 van 22.9.2006, blz. 51-58)

Laatste bijwerking 13.12.2016