Mensenrechtenverdedigers — EU-steun

 

SAMENVATTING VAN:

Artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie

EU-richtsnoeren over mensenrechtenverdedigers

WAT IS HET DOEL VAN ARTIKEL 2 VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE EN DE RICHTSNOEREN OVER MENSENRECHTENVERDEDIGERS?

KERNPUNTEN

Hieronder volgen de belangrijkste aspecten van de richtsnoeren:

ACHTERGROND

Mensenrechtenverdedigers spelen een belangrijke rol in:

Mensenrechtenverdedigers zijn zelf echter ook doelwit van aanvallen en bedreigingen. Daarom is het zo belangrijk om hun veiligheid en bescherming te waarborgen.

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Mensenrechtenverdedigers: personen, groepen of organisaties die op vreedzame wijze de universeel erkende mensenrechten, te weten burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten, inclusief de rechten van leden van inheemse bevolkingen, bevorderen en beschermen.
EU-missies: ambassades en consulaten van EU-landen en EU-delegaties.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie — Titel I — Gemeenschappelijke bepalingen — Artikel 2 (PB C 202, 7.6.2016, blz. 17)

Zorgen voor bescherming - EU-richtsnoeren over mensenrechtenverdedigers, Raad van de Europese Unie (Buitenlandse zaken), 2008

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) nr. 235/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een financieringsinstrument voor democratie en mensenrechten in de wereld (PB L 77 15.3.2014, blz. 85-94)

Laatste bijwerking 28.07.2017