Handvest van de grondrechten

 

SAMENVATTING VAN:

EU-handvest van de grondrechten

WAT IS HET DOEL VAN HET HANDVEST?

Met het Handvest van de grondrechten wordt een reeks persoonlijke, burgerlijke, politieke, economische en sociale rechten van de burgers en de ingezetenen van de EU erkend en in het EU-recht opgenomen.

KERNPUNTEN

Inhoud

Het handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het Handvest) verenigt, met inachtneming van de bevoegdheden en taken van de Unie en van het subsidiariteitsbeginsel, de rechten die in het bijzonder voortvloeien uit de constitutionele tradities en de internationale verplichtingen die de lidstaten gemeen hebben, uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, uit de door de Unie en de Raad van Europa aangenomen sociale handvesten, alsook uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van het Europees Hof voor de rechten van de mens. Het handvest geeft meer bekendheid aan de grondrechten en verduidelijkt ze, waardoor het de rechtszekerheid in de EU versterkt.

Het handvest van de grondrechten omvat een inleidende preambule en 54 artikelen, verdeeld over zeven hoofdstukken:

Toepassingsgebied

Het handvest geldt voor de Europese instellingen, waarbij het subsidiariteitsbeginsel wordt gerespecteerd, en kan in geen geval de hun door de verdragen toegekende bevoegdheden en taken uitbreiden. Het handvest geldt ook voor de lidstaten wanneer zij EU-wetgeving uitvoeren.

Indien rechten overeenstemmen met rechten die worden gewaarborgd door het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens van 1950, zijn de betekenis en het toepassingsgebied daarvan zoals vastgesteld in het verdrag, hoewel in het EU-recht in een ruimere bescherming kan worden voorzien.

Jaarverslagen

Sinds 2010 publiceert de Europese Commissie een jaarverslag. In dit rapport wordt de vooruitgang van de toepassing van het handvest gevolgd.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PB C 202, 7.6.2016, blz. 389-405)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees economisch en sociaal comité en het comité van de regio’s: 2015 Verslag over de toepassing van het EU-Handvest van de grondrechten in 2015 (COM(2016) 265 final, 18.5.2016)

Laatste bijwerking 17.10.2016