Bestrijding van corruptie in de privésector

 

SAMENVATTING VAN:

Kaderbesluit 2003/568/JBZ inzake de bestrijding van corruptie in de privésector

WAT IS HET DOEL VAN HET BESLUIT?

KERNPUNTEN

Opname van het begrip corruptie in het nationale strafrecht

Aansprakelijkheid van rechtspersonen en natuurlijke personen

Rechtsmacht

Elke lidstaat heeft rechtsmacht indien het delict is gepleegd:

Het besluit is van toepassing op Gibraltar.

Het besluit wordt beïnvloed door het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-176/03 betreffende de verdeling van de bevoegdheden in strafzaken tussen de Europese Commissie en de Raad.

VANAF WANNEER IS HET BESLUIT VAN TOEPASSING?

De EU-landen moesten de nodige maatregelen treffen om uiterlijk op 22 juli 2005 aan de regels van het besluit te voldoen.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Actieve corruptie: het geven van steekpenningen aan een persoon in ruil voor het onwettig verrichten van een handeling in het kader van diens plichten.
Passieve corruptie: het aannemen van steekpenningen.
Rechtspersonen: ieder lichaam dat deze hoedanigheid krachtens het toepasselijke nationale recht bezit, met uitzondering van staten of andere overheidslichamen in de uitoefening van het openbaar gezag en publiekrechtelijke internationale organisaties.
Verzuim van verplichtingen: moet worden opgevat in overeenstemming met het nationale recht. Het begrip „verzuim van verplichtingen” in het nationale recht moet ten minste betrekking hebben op deloyaal gedrag dat schending van een wettelijke plicht of inbreuk op beroepsvoorschriften inhoudt.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding van corruptie in de privésector (PB L 192 van 31.7.2003, blz. 54-56)

GERELATEERD DOCUMENT

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad ter beoordeling van de mate waarin de lidstaten de noodzakelijke maatregelen hebben genomen om te voldoen aan Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding van corruptie in de privésector (COM(2019) 355 final van 26.7.2019)

Laatste bijwerking 18.02.2020