Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2008/801/EG van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie

SAMENVATTING

WAT DOET DIT BESLUIT?

In dit besluit wordt de EU gemachtigd het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie te ondertekenen. Het verdrag moet in de strijd tegen corruptie helpen, het goed beheer van openbare aangelegenheden bevorderen en internationale samenwerking en technische bijstand aanmoedigen.

KERNPUNTEN

Het verdrag is van toepassing op de preventie, het onderzoek en de vervolging van corruptie en op de bevriezing, inbeslagneming, confiscatie en teruggave van de opbrengsten van misdrijven.

Het bevat regels voor het voorkomen en bestrijden van het witwassen van geld, en normen inzake de boekhouding in de particuliere sector en de transparantie en gelijke toegang van alle kandidaten voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Corruptie voorkomen

In het verdrag worden een aantal regels vastgesteld voor het voorkomen van corruptie zoals:

Het bevat ook een aantal aanbevelingen inzake:

Strafbaarstelling

In het verdrag wordt aanbevolen een aantal misdrijven vast te stellen zoals:

Voor de particuliere sector wordt in het verdrag opgeroepen tot het vaststellen van de volgende misdrijven:

Het verdrag beveelt ook verdere juridische en administratieve maatregelen aan zoals:

Terughalen van activa

In het verdrag worden maatregelen gespecificeerd voor het rechtstreeks terughalen van activa en wordt vastgesteld hoe dit kan gebeuren via internationale samenwerking inzake inbeslagneming. Er worden ook regels vermeld voor de wijze waarop activa dienen te worden teruggegeven.

Europees Bureau voor fraudebestrijding

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) is verantwoordelijk voor het onderzoeken van die zaken voor zover ze betrekking hebben op de EU-instellingen. OLAF onderzoekt fraude met betrekking tot de EU-begroting, corruptie en ernstige ambtsmisdrijven in de Europese instellingen, en ontwikkelt een anti-fraudebeleid voor de Europese Commissie.

VANAF WANNEER IS HET BESLUIT VAN TOEPASSING?

Het besluit is van toepassing sinds 25 september 2008.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie:

KERNBEGRIP

* Onrechtmatige verrijking: wanneer iemand ergens voordeel uit haalt ten koste van iemand anders, zonder iets van gelijke waarde terug te geven.

BESLUIT

Besluit 2008/801/EG van de Raad van 25 september 2008 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie (PB L 287 van 29.10.2008, blz. 1-110)

Laatste bijwerking 21.04.2016