Richtlijn betreffende de rechten van aandeelhouders

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen

Richtlijn (EU) 2017/828 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJNEN?

KERNPUNTEN

Een vennootschap moet aandeelhouders informatie over algemene vergaderingen verschaffen, waaronder een aankondiging 21 dagen van tevoren, en de datum, locatie, agenda en stem- en deelnameprocedure moeten op de website worden vermeld.

Ook moeten vennootschappen andere informatie verschaffen, zoals:

Aandeelhouders hebben het recht om:

De EU-landen moeten beperkingen afschaffen voor deelname van aandeelhouders aan vergaderingen langs elektronische weg en volmachten langs elektronische weg aanvaarden. Vennootschappen moeten daarnaast normaal gesproken voor elke resolutie het exacte aantal stemmen tellen en de resultaten binnen maximaal 15 dagen bekendmaken. De EU-landen kunnen ervoor kiezen om kortere termijnen vast te stellen.

Richtlijn (EU) 2017/828 strekt tot wijziging van de richtlijn van 2007 door toevoeging van de volgende aanvullende rechten:

VANAF WANNEER ZIJN DE RICHTLIJNEN VAN TOEPASSING?

Richtlijn 2007/36/EG is van toepassing sinds 3 augustus 2007. De gewijzigde regels van Richtlijn (EU) 2017/828 zijn van toepassing sinds 9 juni 2017 en moesten vóór 10 juni 2019 in de EU-landen worden omgezet in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Zie ook:

KERNBEGRIPPEN

Transactie tussen verbonden partijen: een transactie tussen de vennootschap en een persoon met wie of een juridische entiteit waarmee zij een eerdere relatie heeft. Voorbeelden zijn transacties met aandeelhouders met zeggenschap, belangrijke managers of ondernemingen die deel uitmaken van dezelfde groep.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen (PB L 184 van 14.7.2007, blz. 17-24)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2007/36/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PB L 132 van 20.5.2017, blz. 1-25)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1212 van de Commissie van 3 september 2018 tot vaststelling van minimumeisen ter uitvoering van de bepalingen van Richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de identificatie van aandeelhouders, de doorgifte van informatie en het faciliteren van de uitoefening van aandeelhoudersrechten (PB L 223 van 4.9.2018, blz. 1-18)

Laatste bijwerking 24.02.2020