Accreditatie en markttoezicht

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 765/2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Nationale accreditatie-instanties

EU-markttoezicht en invoercontrole

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 januari 2010 van toepassing.

ACHTERGROND

* KERNBEGRIPPEN

CE-markering: een markering waarmee de fabrikant aangeeft dat het product voldoet aan de EU- harmonisatiewetgeving.

Conformiteitsbeoordelingsinstantie: een instantie die activiteiten verricht, zoals ijken, testen, certificeren en inspecteren.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30-47)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid (PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4-17)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2001/95/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 82-128)

Verordening (EG) nr. 764/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht, en tot intrekking van Beschikking nr. 3052/95/EG (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 21-29)

Laatste bijwerking 14.02.2017