Bevriezen van tegoeden: lijst van terroristische personen en groepen

Dit gemeenschappelijk standpunt voorziet in de opstelling van een lijst van personen, groepen en entiteiten die betrokken zijn bij terroristische daden waarop de maatregel tot bevriezing van tegoeden en financiële activa van toepassing is.

BESLUIT

Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van de Raad van 27 december 2001 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme.

SAMENVATTING

De buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 21 september 2001 heeft verklaard dat het terrorisme een van de belangrijkste uitdagingen is voor de wereld en dat de strijd tegen het terrorisme een prioritaire doelstelling van de Europese Unie (EU) zal zijn. Dit gemeenschappelijk standpunt strekt tot uitvoering van bijkomende maatregelen tegen het terrorisme, in aanvulling op Resolutie nr. 1373(2001) van de VN-Veiligheidsraad. Het voorziet met name in een lijst van personen, groepen en entiteiten die betrokken zijn bij terroristische daden waarop de maatregel tot bevriezing van de tegoeden en andere financiële activa of economische middelen in het kader van de bestrijding van de financiering van het terrorisme van toepassing is.

Definities

Onder “personen, groepen en entiteiten die betrokken zijn bij terroristische daden” worden diegenen verstaan waarvan, aan de hand van welbepaalde inlichtingen, is aangetoond dat zij reeds terroristische daden hebben gepleegd of pogen te plegen, dan wel het plegen van deze daden vergemakkelijken.

“Terroristische daden” worden gedefinieerd als opzettelijke handelingen die een land of een internationale organisatie ernstig kunnen schaden wanneer zij worden gepleegd met het doel een bevolking te intimideren, onrechtmatige verplichtingen op te leggen, of de constitutionele, economische en sociale basisstructuren van dat land of die organisatie te destabiliseren of te vernietigen. De lijst omvat de volgende daden:

Alleen al het dreigen met een van deze gedragingen is voldoende om beschouwd te worden als een terroristisch misdrijf.

In het gemeenschappelijk standpunt worden “terroristische groeperingen” gedefinieerd als gestructureerde verenigingen van personen die in overleg optreden om strafbare feiten van terroristische aard te plegen, ongeacht hun samenstelling of structuur.

Lijst van beoogde personen en entiteiten

De als bijlage aan het gemeenschappelijk standpunt gehechte lijst wordt opgesteld aan de hand van onderzoeken van de bevoegde politiële en justitiële instanties van de EU-lidstaten. De lijst dient om de zes maanden te worden bijgewerkt zodat ze actueel blijft. Ze bevat namen van revolutionaire actiegroepen en leden daarvan, waaronder:

Osama Bin Laden en personen en entiteiten die met hem verbonden zijn komen niet voor op de lijst aangezien hun namen al eerder werden opgetekend in het Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB van de Raad van 27 mei 2002 betreffende beperkende maatregelen tegen Osama Bin Laden, leden van de Al Qaida-organisatie, de Taliban en andere daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten. De tenuitvoerlegging van de maatregelen van dit gezamenlijk standpunt is geregeld bij Verordening (EG) nr. 881/2002, die op dezelfde dag werd goedgekeurd.

Door de EU en de lidstaten te nemen maatregelen

Binnen de grenzen van haar bevoegdheden dient de EU bevel te geven tot bevriezing van de tegoeden en andere financiële activa van in de lijst vermelde personen en entiteiten. Zij dient er tevens op toe te zien dat de betrokken personen en entiteiten geen toegang tot de bevroren tegoeden en activa krijgen.

De EU-lidstaten moeten elkaar via de politiële en justitiële samenwerking ter zake bijstaan bij het bestrijden en voorkomen van terroristische daden. Om de in de lijst vermelde personen en entiteiten te onderzoeken en te vervolgen, kunnen zij ten volle gebruik maken van de hun op grond van de rechtsbesluiten van de EU en alle andere bilaterale en internationale overeenkomsten toegekende bevoegdheden.

Net zoals dit gemeenschappelijk standpunt is Gemeenschappelijk Standpunt 2001/930/GBVB van de Raad van 27 december 2001 inzake terrorismebestrijding gericht op de bevriezing van alle tegoeden en andere financiële of economische middelen van personen of entiteiten die op het grondgebied van de EU terroristische daden plegen, pogen te plegen of het plegen ervan vergemakkelijken.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB

27.12.2001

-

L 344 van 28.12.2001

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme [Publicatieblad L 344 van 28.12.2001]. Deze verordening is een maatregel die op EU-niveau genomen moet worden en een aanvulling vormt op administratieve en gerechtelijke procedures met betrekking tot terroristische organisaties in de EU en in derde landen. Zij is gericht op de bestrijding van iedere vorm van financiering van terroristische activiteiten. Derhalve worden begrippen als te bevriezen “tegoeden en andere financiële activa”, “bankdiensten en andere financiële diensten” en “zeggenschap over een rechtspersoon” erin gedefinieerd. In de verordening zijn ook uitzonderingsregels opgenomen zodat het mogelijk is om, onder bepaalde omstandigheden, bevroren activa vrij te geven.

De verordening voorziet in de opstelling, herziening en aanpassing van een lijst van personen, groepen en entiteiten waarop zij van toepassing is. Deze lijst werd door opeenvolgende verordeningen en besluiten gewijzigd.

Besluit 2005/671/JBZ van de Raad van 20 september 2005 betreffende de uitwisseling van informatie en samenwerking ter bestrijding van het terrorisme [Publicatieblad L 253 van 29.9.2005].

See also

Laatste wijziging: 30.03.2010