Niet-betwiste schuldvorderingen - Europese executoriale titel

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 805/2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

De verordening geldt in burgerlijke en handelszaken. Zij heeft met name geen betrekking op fiscale zaken, douanezaken of administratiefrechtelijke zaken. De verordening is op Denemarken na in alle EU-landen van toepassing.

Een schuldvordering wordt als niet-betwist beschouwd wanneer:

Europese executoriale titel

Een beslissing inzake een niet-betwiste schuldvordering wordt als Europese executoriale titel gewaarmerkt door het EU-land dat de beslissing heeft genomen (de lidstaat van oorsprong). De waarmerking gebeurt door de afgifte van een standaardformulier. Het is mogelijk dat deze slechts op een deel van de beslissing betrekking heeft; in dat geval wordt van een „gedeeltelijke executoriale titel” gesproken.

Minimumnormen

Opdat de beslissing inzake een niet-betwiste schuldvordering als executoriale titel gewaarmerkt kan worden, moet de gerechtelijke procedure in het EU-land van oorsprong aan bepaalde vereisten voldoen.

Zo zijn alleen de methoden van betekening of kennisgeving die in de verordening worden opgesomd toegelaten, wil de beslissing als een Europese executoriale titel worden gewaarmerkt.

Verder moet het stuk dat het geding inleidt nauwkeurige informatie bevatten betreffende:

Het EU-land van oorsprong is tenslotte verplicht om in uitzonderlijke gevallen een recht van heronderzoek van de beslissing te voorzien.

Tenuitvoerlegging

Op de tenuitvoerleggingsprocedure is het recht van toepassing van het EU-land waar de uitvoering van de beslissing wordt gevraagd (het EU-land van tenuitvoerlegging). De schuldeiser moet de bevoegde tenuitvoerleggingsautoriteiten de volgende stukken verstrekken:

De partij die om de tenuitvoerlegging verzoekt, mag niet om een zekerheid, borg of pand worden gevraagd op grond van het feit dat hij een onderdaan van een derde land is of zijn woon- of verblijfplaats niet in het EU-land van tenuitvoerlegging heeft.

Het bevoegde gerecht in het EU-land van tenuitvoerlegging kan onder bepaalde voorwaarden de tenuitvoerlegging weigeren indien de beslissing onverenigbaar is met een eerdere beslissing uit een van de lidstaten of een derde land. In bepaalde gevallen kan het de tenuitvoerlegging ook opschorten of beperken.

Algemene bepalingen en slotbepalingen

Teneinde de tenuitvoerleggingsprocedures gemakkelijk toegankelijk te maken, verbinden de EU-landen zich ertoe om alle benodigde informatie aan het grote publiek en de beroepsmatig betrokkenen te verstrekken, in het bijzonder in het kader van het Europese justitiële netwerk in burgerlijke en handelszaken.

Niets weerhoudt de schuldeiser ervan om de erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing te verzoeken overeenkomstig Verordening nr. 1215/2012. Verder belet de verordening de toepassing niet van Verordening (EG) nr. 1393/2007 inzake betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Het besluit is sinds 21 oktober 2005 van toepassing.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen (PB L 43, 30.4.2004, blz. 15-39)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 805/2004 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 28.06.2016