Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven in andere EU-landen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2004/80/EG — Betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

De richtlijn bevat twee hoofdelementen.

De garantie van adequate schadeloosstelling

Het zorgen voor adequate schadeloosstelling voor slachtoffers kan lastig zijn, ofwel omdat:

De richtlijn vereist dat slachtoffers:

Samenwerking

Alle EU-landen dienden voor 1 juli 2005 nationale regelingen in te stellen waarin billijke en passende schadeloosstelling werd geboden. De richtlijn stelt een systeem van samenwerking tussen nationale autoriteiten in om toegang tot schadeloosstelling voor slachtoffers in de hele EU te bevorderen:

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn trad op 26 augustus 2004 in werking. EU-landen moesten de richtlijn voor 1 januari 2006 omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (PB L 261 van 6.8.2004, blz. 15-18)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Besluit 2006/337/EGvan de Commissie van 19 april 2006 tot vaststelling van standaardformulieren voor de toezending van aanvragen en beslissingen overeenkomstig Richtlijn 2004/80/EG van de Raad betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (PB L 125 van 12.5.2006, blz. 25-30)

Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57-73)

Laatste bijwerking 08.12.2015