Doelmatigere uitleveringsprocedures: het Europees aanhoudingsbevel

Iemand die een ernstige misdaad heeft gepleegd in het ene EU-land maar in een ander land woont, kan worden teruggestuurd naar het eerste land om daar snel met weinig administratieve lasten te worden berecht.

BESLUIT

2002/584/JBZ: Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten - Verklaringen van sommige lidstaten bij de aanneming van het kaderbesluit.

SAMENVATTING

WAT DOET DIT KADERBESLUIT?

Door dit kaderbesluit worden juridische procedures verbeterd en vereenvoudigd om mensen van een ander EU-land die een ernstige misdaad hebben gepleegd sneller terug te kunnen sturen.

KERNPUNTEN

Het Europees aanhoudingsbevel vervangt de uitleveringsregeling. Elke nationale gerechtelijke autoriteit wordt verplicht met een minimum aan formaliteiten en binnen een bepaalde termijn verzoeken van gerechtelijke autoriteiten van een ander EU-land te erkennen en op te volgen. In een bevel staat het verzoek tot overdragen van een persoon zodat:

Het bevel is in de volgende gevallen van toepassing:

Evenredig gebruik van het bevel

EU-landen moeten het volgende in overweging nemen (waarbij deze lijst niet uitputtend is):

Wanneer iemand wordt aangehouden, moet hij/zij op de hoogte worden gesteld van de inhoud van het aanhoudingsbevel.

In welke gevallen mogen EU-landen weigeren een bevel op te volgen?

Regels die de procedurele rechten bij procedures ter uitvoering van een aanhoudingsbevel moeten waarborgen

Deze omvatten:

Eventuele verbeteringen

In een verslag van de Europese Commissie van 2011 werd vastgesteld dat, hoewel het Europees aanhoudingsbevel voor EU-landen heel succesvol was bij de bestrijding van criminaliteit, er op verschillende gebieden verdere verbeteringen mogelijk waren, met inbegrip van:

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over het Europees aanhoudingsbevel.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Kaderbesluit 2002/584/JBZ

7.8.2002

31.12.2003

PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1-20

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Kaderbesluit 2009/299/JBZ

28.3.2009

28.3.2011

PB L 81 van 27.3.2009, blz. 24-36

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (PB L 280 van 26.10.2010, blz. 1-7).

Richtlijn 2012/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedures (PB L 142 van 1.6.2012, blz. 1-10).

Richtlijn 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PB L 294 van 6.11.2013, blz. 1-12).

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering sinds 2007 van het kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (COM(2011) 175 final van 11.4.2011).

Verklaringen waarin wordt voorzien bij artikel 31, lid 2, van Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (PB L 246 van 29.9.2003, blz. 1).

Laatste bijwerking 29.07.2015