Vrijheid van verkeer en verblijf in de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2004/38/EG over het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de EU voor de burgers van de EU en hun familieleden

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

Met de richtlijn:

KERNPUNTEN

EU-burgers met een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort:

Bovendien:

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 30 april 2004 van toepassing en moest voor 30 april 2006 in de EU-landen in nationaal recht worden omgezet.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

Na de uitbraak van COVID-19 en de introductie van maatregelen om met de gevolgen van de crisis om te gaan, heeft de Europese Commissie het volgende aangenomen:

KERNBEGRIPPEN

EU-burger: iedereen die de nationaliteit van een EU-land bezit.
Gezinslid: hieronder valt bijvoorbeeld de echtgenoot/echtgenote, een geregistreerde partner van een EU-burger en directe afstammelingen jonger dan 21 jaar.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77–123). Tekst opnieuw gepubliceerd in rectificatie (PB L 229 van 29.6.2004, blz. 35-48)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2004/38/EG zijn opgenomen in het oorspronkelijke document. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2014/54/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken (PB L 128 van 30.4.2014, blz. 8-14)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (COM(2009) 313 definitief van 2 juli 2009)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Het recht van vrij verkeer van EU-burgers en hun gezinsleden: vijf stappen die een verschil maken (COM(2013) 837 final van 25 november 2013)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Hulp aan de nationale autoriteiten bij de bestrijding van misbruik van het recht op vrij verkeer: Handboek voor de aanpak van vermoedelijke schijnhuwelijken tussen EU-burgers en burgers van derde landen in de context van het EU-recht inzake vrij verkeer van EU-burgers (COM(2014) 604 final van 26 september 2014)

Laatste bijwerking 08.05.2020