Tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2001/55/EG — Regels voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de EU-landen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

Uitvoering van tijdelijke bescherming

Sommige mensen kunnen worden uitgesloten van tijdelijke bescherming.

Dit zijn onder andere mensen:

Gevolgen van tijdelijke bescherming

EU-landen moeten mensen die tijdelijke bescherming hebben verkregen een verblijfstitel geven.

Dit geldt voor de volledige duur van de bescherming.

Mensen die tijdelijke bescherming hebben gekregen, hebben recht op:

Kinderen jonger dan 18jaar hebben ook recht op toegang tot onderwijs onder dezelfde omstandigheden als onderdanen van het EU-land van opvang.

Als enkele leden van hetzelfde gezin tijdelijke bescherming hebben gekregen in verschillende EU-landen of als enkele gezinsleden nog niet in de EU zijn, moeten ze het recht hebben in hetzelfde EU-land te worden herenigd.

Deze regels komen overeen met de EU-regels inzake de opvang van aanvragers van internationale bescherming in Richtlijn 2013/33/EU.

Asielaanvragen

Mensen die tijdelijke bescherming hebben gekregen moeten een asielaanvraag kunnen indienen. Het EU-land van opvang is verantwoordelijk voor de behandeling van een asielaanvraag.

Landen kunnen echter besluiten dat iemand die tijdelijke bescherming heeft gekregen, niet tegelijkertijd de status van asielzoeker kan hebben.

Dit helpt landen om de last op hun asielsysteem te verminderen door tijdelijke bescherming te bieden en de behandeling van asielaanvragen uit te stellen.

In Richtlijn 2013/32/EU staan gemeenschappelijke EU-regels voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming.

Beëindiging van tijdelijke bescherming

Administratieve ondersteuning

Voor de maatregelen in de richtlijn kan gebruik worden gemaakt van het Fonds voor asiel, migratie en integratie. Als het aantal ontheemden de door de EU-landen aangegeven opvangcapaciteit te boven gaat, neemt de Raad passende maatregelen, waaronder een aanbeveling om aanvullende steun te verlenen aan de betrokken EU-landen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 7 augustus 2001 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 31 december 2002 omzetten in nationale wetgeving.

De in de richtlijn vastgestelde regeling is nog niet geactiveerd.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie, met onder meer een uitgebreide analyse van de richtlijn uitgevoerd in 2016, op:

* KERNBEGRIPPEN

Misdaden tegen de vrede: in het kader van internationale wetgeving betekent dit het plannen, voorbereiden of voeren van aanvalsoorlogen of een oorlog die internationale verdragen, overeenkomsten of zekerheden schendt, of deelname in een gemeenschappelijk plan of in een samenzwering voor het tot stand brengen van een van de eerder genoemde handelingen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (PB L 212 van 7.8.2001, blz. 12-23)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PB L 180 van 29.6.2013, blz. 60-95)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2013/32/EU werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PB L 180 van 29.6.2013, blz. 96-116)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het Fonds voor asiel, migratie en integratie en inzake het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing (PB L 150 van 20.5.2014, blz. 112-142)

Laatste bijwerking 28.03.2017