Gezinshereniging

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

De richtlijn heeft tot doel om gemeenschappelijke regels vast te stellen met betrekking tot het recht op gezinshereniging. De intentie is om het voor gezinsleden van staatsburgers van niet-EU-landen die legaal op het grondgebied van de Europese Unie (EU) verblijven, mogelijk te maken zich bij hen te voegen in het EU-land waar zij verblijven. Het doel is om de eenheid van het gezin te beschermen en de integratie van staatsburgers van derde landen te vergemakkelijken.

De richtlijn is niet van toepassing op Ierland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk (1). Bovendien belet de richtlijn de EU-landen niet om eventueel soepelere voorwaarden te hanteren in hun nationale wetgeving.

KERNPUNTEN

Voorwaarden

Staatsburgers van niet-EU-landen die in een van de EU-landen een verblijfstitel bezitten met een geldigheidsduur van ten minste één jaar en die uit juridisch oogpunt de mogelijkheid hebben van een langdurig ingezetenschap, kunnen een verzoek tot gezinshereniging indienen.

Deze richtlijn is echter niet van toepassing op gezinsleden van EU-burgers en ook niet op staatsburgers van niet-EU-landen die een verzoek tot erkenning van de vluchtelingenstatus hebben ingediend waarover nog geen definitieve beslissing is genomen of die onder een vorm van tijdelijke bescherming vallen.

De volgende personen komen in aanmerking voor gezinshereniging:

Het blijft de EU-landen vrij staan om onder bepaalde voorwaarden de gezinshereniging toe te staan van:

Polygamie wordt niet erkend; er kan slechts één echtgenoot of echtgenote gebruikmaken van het recht op gezinshereniging. Ook zijn kinderen van niet-toegelaten echtgenoten uitgesloten van het recht op hereniging, tenzij het hogere belang van deze kinderen gezinshereniging vereist (in overeenstemming met het Verdrag inzake de rechten van het kind van 1989).

De EU-landen kunnen ook eisen dat staatsburgers van niet-EU-landen en hun echtgenoot of echtgenote een minimumleeftijd hebben (die niet hoger mag zijn dan 21 jaar) voordat zij hun recht op gezinshereniging kunnen uitoefenen.

Procedure

Rechten van de gezinsleden

Richtsnoeren voor de toepassing van de richtlijn

In 2014 publiceerde de Europese Commissie richtsnoeren voor EU-landen over de toepassing van de richtlijn.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 3 oktober 2003 van toepassing en moest voor 3 oktober 2005 in de EU-landen zijn omgezet in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (PB L 251 van 3.10.2003, blz. 12-18)

Zie de geconsolideerde versie.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende richtsnoeren voor de toepassing van Richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging (COM(2014) 210 final van 3 april 2014)

Groenboek inzake het recht op gezinshereniging van onderdanen van derde landen die in de Europese Unie verblijven (Richtlijn 2003/86/EG) (COM(2011) 735 definitief van 15 november 2011)

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de toepassing van richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging (COM(2008) 610 definitief van 8 oktober 2008)

Laatste bijwerking 05.06.2018(1) Vanaf 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer.