Wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen EU-landen

 

SAMENVATTING VAN:

Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de EU-landen

Akte van de Raad tot vaststelling van de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in de EU-landen

WAT IS HET DOEL VAN DE OVEREENKOMST EN DE AKTE?

De overeenkomst heeft tot doel de wederzijdse rechtshulp tussen justitiële, politiële en douaneautoriteiten in strafzaken aan te moedigen en te vergemakkelijken en de snelheid en doeltreffendheid van de justitiële samenwerking te verbeteren. Ze vervolledigt het Verdrag van 1959 van de Raad van Europa aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken en het protocol van 1978.

Met de akte wordt de overeenkomst namens de EU aangenomen.

KERNPUNTEN

Verzoeken om wederzijdse rechtshulp

Specifieke vormen van wederzijdse rechtshulp

Aftappen van telecommunicatie

Bijzondere bepalingen voor bepaalde EU-landen

Bijzondere bepalingen zijn van toepassing op:

VANAF WANNEER ZIJN DE AKTE EN DE OVEREENKOMST VAN KRACHT?

De overeenkomst is op 23 augustus 2005 in werking getreden.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Gecontroleerde aflevering: de techniek waarbij illegale of verdachte partijen drugs, of substituten daarvan, uit, via of naar het grondgebied van een of meer landen worden vervoerd, met medeweten en onder toezicht van de bevoegde autoriteiten, met het oog op de identificatie van personen die betrokken zijn bij het plegen van strafbare feiten.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie — Verklaring van de Raad over artikel 10, lid 9 — Verklaring van het Verenigd Koninkrijk (1) over artikel 20 (PB C 197 van 12.7.2000, blz. 3-23)

Akte van de Raad van 29 mei 2000 tot vaststelling, overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, van de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (PB C 197 van 12.7.2000, blz. 1-2)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Protocol vastgesteld door de Raad overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (PB C 326 van 21.11.2001, blz. 2-8)

Mededeling van de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie ingevolge artikel 30, lid 2, van de door de Raad, overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie vastgestelde Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (PB C 197 van 12.7.2000, blz. 24)

Laatste bijwerking 10.09.2018(1) Vanaf 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer.