EU-model voor verblijfstitels

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1030/2002 — Uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Ze stelt een uniform model vast voor verblijfstitels en de informatie die deze moeten bevatten, voor niet-EU-onderdanen die legaal in de EU verblijven.

KERNPUNTEN

Verordening (EG) nr. 380/2008 wijzigt Verordening (EG) nr. 1030/2002 met betrekking tot de integratie van biometrische identificatiegegevens* in het uniforme model voor verblijfstitels.

Omdat het huidige formaat voor verblijfstitels al meer dan twintig jaar wordt gebruikt, is Verordening (EU) 2017/1954 vastgesteld.

Deze verordening introduceert een nieuw uniform model voor vergunningen met nieuwe veiligheidskenmerken om vervalsing tegen te gaan. De afbeeldingen en tekstspecificaties in de bijlage bij Verordening (EU) 2017/1954 vervangen die in de bijlage bij de oorspronkelijke verordening van 2002. EU-landen hebben een overgangsperiode van zes maanden om de bestaande voorraden verblijfstitels op te gebruiken.

Noch Ierland, noch het Verenigd Koninkrijk (1) is aan deze verordening gebonden, en Denemarken kan binnen zes maanden na de aanneming ervan beslissen of de verordening in Denemarken in wetgeving zal worden omgezet.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Verordening (EG) nr. 1030/2002 is op 15 juni 2002 in werking getreden.

Verordening (EU) 2017/1954 wordt uiterlijk 15 maanden na vaststelling door de Europese Commissie van nieuwe aanvullende technische specificaties voor verblijfstitels van kracht.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

KERNBEGRIPPEN

Biometrische indicatiegegevens: het gebruik van een of meer fysieke kenmerken van een individu (vingerafdrukken, gezichtsvorm, iris), opgeslagen op een medium zoals een smartcard, barcode of document, om de identiteit van de persoon die een document overlegt, te controleren.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (PB L 157 van 15.6.2002, blz. 1-7)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1030/2002 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERD DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld. (PB L 81 van 21.3.2001, blz. 1-7)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 04.04.2018(1) Vanaf 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer.