Etikettering van voorverpakte producten

Op het etiket van voorverpakkingen (d.w.z. vooraf gereedgemaakte verpakkingen en de inhoud ervan) moet het gewicht of het volume op geharmoniseerde wijze worden vermeld, met inachtneming van bepaalde metrologische eisen.

SAMENVATTING

Op het etiket van voorverpakkingen* en voorverpakte producten* moet een aantal gegevens voor de consument worden vermeld.

Deze voorverpakte producten worden per stuk verkocht met een constant gewicht of volume dat van tevoren door het vulbedrijf is gekozen. Het gewicht of het volume moet:

Aanbrenging van het teken „e”

Voorverpakte producten kunnen voorzien worden van een minuscule letter „e” met een minimale hoogte van 3 mm waarmee onder verantwoordelijkheid van het vulbedrijf of de importeur wordt gecertificeerd dat de voorverpakking voldoet aan de voorwaarden van deze richtlijn inzake kwaliteit en metrologische controles (bijlage I punt 5 en bijlage II).

De letter moet in hetzelfde gezichtsveld worden geplaatst als de aanduiding van het nominale gewicht of volume.

Vermelding van gewicht of volume

De vermelding op het etiket van het volume voor vloeibare producten en van het gewicht voor de overige producten is verplicht indien men het CE-teken op de voorverpakking wil aanbrengen.

Voorts moeten op het etiket van voorverpakte producten de in de handel gebruikelijke gewichts- en volumeaanduidingen worden vermeld of moeten de nationale voorschriften van het land van bestemming worden toegepast indien deze aanduidingen niet in alle EU-landen dezelfde zijn.

De EU-landen mogen het in de handel brengen van verpakkingen die voldoen aan de bepalingen van de richtlijn betreffende de volume- of gewichtsaanduiding en de toegepaste metrologische methoden, niet verbieden of beperken.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is 23 januari 1976 in werking getreden. De meeste EU-landen moesten de richtlijn uiterlijk 22 juli 1977 in hun nationale wetgeving hebben opgenomen. België, Ierland en het Verenigd Koninkrijk moesten de richtlijn uiterlijk 31 december 1979 in hun nationale wetgeving hebben opgenomen.

KERNBEGRIPPEN

* Voorverpakking: het geheel van het product en de individuele verpakking waarin het is voorverpakt.

* Voorverpakt product: een product is voorverpakt indien het in afwezigheid van de koper in een verpakking, van welke aard dan ook, is verpakt op een zodanige wijze dat de hoeveelheid van het product dat in de verpakking aanwezig is een vooraf gekozen waarde heeft en niet kan worden gewijzigd zonder een opening of aantoonbare verandeirng in de verpakking aan te brengen.

BESLUIT

Richtlijn 76/211/EEG van de Raad van 20 januari 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het voorverpakken naar gewicht of volume van bepaalde producten in voorverpakkingen (PB L 46, 21.2.1976, blz. 1–11)

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties van Richtlijn 76/211/EEG zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie heeft slechts documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PB L 304, 22.11.2011, blz. 18–63). Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG (PB L 268, 18.10.2003, blz. 24–28). Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 14.12.2015