Productgaranties voor consumenten

Handelaren die consumentengoederen in de Europese Unie (EU) verkopen zijn verplicht gebreken die op het tijdstip van aflevering bestonden en die binnen twee dagen aan het licht komen, te verhelpen. EU-regels waarborgen een minimale mate van bescherming voor consumenten, vooral wanneer goederen niet aan de beloofde normen voldoen.

BESLUIT

Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Door deze richtlijn worden delen over wettelijke garanties, en in mindere mate handelsgaranties, van consumentenovereenkomsten inzake de verkoop van goederen geharmoniseerd.

KERNPUNTEN

KERNBEGRIPPEN

* Wettelijke garantie: de wettelijke bescherming die een consument heeft als goederen ondeugdelijk blijken te zijn. Deze bescherming is niet afhankelijk van bepalingen in het contract.

* Handelsgarantie: de bereidheid van de garantieverlener (meestal de producent) om persoonlijke aansprakelijkheid voor bepaalde gebreken binnen een bepaalde termijn te dragen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over verkoop en garanties.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 99/44/EG

7.7.1999

1.1.2002

PB L 171 van 7.7.1999, blz. 12-16

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2011/83/EU

12.12.2011

13.12.2013

PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64-88

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming)(PB L 364 van 9.12.2004, blz. 1-11)

Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG van de Raad en Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64-88)

Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (PB L 210 van 7.8.1985, blz. 29-33)

Laatste bijwerking 09.09.2015